VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 m. KOVO 16 d. ĮSAKYMO Nr. B1-216 „dĖL alkoholio kontrolės ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO tvarkos aprašo, Faktinių aplinkybių, taikant alkoholio kontrolės įstatymą, fiksavimo akto IR alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo FORMŲ patvirtinimo BEI alkoholio kontrolės ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO komisijos SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. liepos 22 d. Nr. B1-497

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 (Žin., 2000, Nr. 53-1537; 2011, Nr. 70-3314), 20.2 ir 20.3 punktais:

1. Pakeičiu:

1.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. B1-216 „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo, Faktinių aplinkybių, taikant Alkoholio kontrolės įstatymą, fiksavimo akto ir Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo formų patvirtinimo bei Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos sudarymo“ (Žin., 2012, Nr. 34-1692, Nr. 96-4942):

1.1.1. išdėstau 2 punktą taip:

2. Sudarau Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkas – Zenonas Stanevičius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas;

Komisijos nariai:

Aušra Išarienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vedėja,

Inga Kaikarienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto skyriaus vedėjo pavaduotoja,

Aida Akstinienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vedėja,

Erika Petrauskienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti vedėjo pavaduotojos pareigas.“;

1.1.2. išdėstau 3 punktą taip:

3. Skiriu Komisijos sekretoriumi Raimondą Andrijauską, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus vyriausiąjį specialistą.“;

1.2. minėtu įsakymu patvirtintą Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašą ir jo 6 punktą išdėstau taip:

6. Įgaliotasis VMVT pareigūnas ūkio subjekto patikrinimo metu ar po patikrinimo kilus įtarimams, kad galėjo būti pažeistas Alkoholio kontrolės įstatymas, turi surašyti aktą ir per 1 mėnesį nuo akto surašymo surinkti bylai nagrinėti reikalingą medžiagą (pvz.: atliktų tyrimų protokolai, raštai ar pažymos apie ankstesnius ūkio subjekto Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus, perduodami rašytiniai ūkio subjekto ar kitų asmenų paaiškinimai ir kt.). Surinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių, kad buvo padarytas Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimas, įgaliotasis VMVT pareigūnas turi surašyti protokolą. Kai ūkio subjektas vengia atsakomybės (pvz.: slepia aplinkybes, atsisako vykdyti įgaliotojo VMVT pareigūno nurodymus, laiku nepateikia prašomų duomenų ar kitaip vilkina Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo tyrimą ir kt.) arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų objektyvių priežasčių įgaliotasis VMVT pareigūnas negali per nustatytą terminą surašyti protokolo, Aprašo 5 punkte nurodytų padalinių vadovai gali leisti pratęsti šį terminą, tačiau ne ilgesniam kaip 1 mėnesio terminui.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius