LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO PAPILDYMO IR PAKEITIMO

 

1992 m. gegužės 7 d. Nr. I-2565

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

Papildyti ir pakeisti Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymą (Žin., 1991, Nr. 24-635):

1. 8 straipsnio 1 punktą išdėstyti taip:

1. Steigiantys privatų ūkį piliečiai, kurie neturėjo žemės privačios nuosavybės teise, perka ją iš valstybės, pagal savo pageidavimą sumokėdami iš karto arba išmokėdami per 25 metus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Piliečiai, pagal Valstiečio ūkio įstatymą gavę žemės daugiau negu turėjo nuosavybės teise, papildomai įgytą plotą išperka iš valstybės šio straipsnio 1 punkto pirmojoje dalyje nustatyta tvarka arba nuomoja.

Visais kitais atvejais žemę privatinėn nuosavybėn piliečiai įsigyja išpirkdami iš karto arba per nustatytą laiką, bet ne ilgesnį kaip 25 metus.“

2. 8 straipsnio 3 punktą išdėstyti taip:

3. Už perkamą žemę ar mišką, pirkėjo pasirinkimu, apmokama pinigais arba valstybinėmis vienkartinėmis išmokomis ir tikslinėmis kompensacijomis (išskyrus žemės ūkio įmonės išmokas) arba ir pinigais, ir išmokomis bei kompensacijomis. Perkamos žemės ir miško kainą bei mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

3. 9 straipsnio 5 punktą išdėstyti taip:

„Miestuose, išskyrus Kuršių nerijos nacionalinį parką, privačių namų valdoms parduodami faktiško valdos dydžio sklypai, bet ne didesni kaip 0,2 ha Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Druskininkuose, Palangoje, Birštone ir 0,3 ha – kituose miestuose ir miesto tipo gyvenvietėse.“

4. 11 straipsnio 1 punktą išdėstyti taip:

1. Žemės ūkio veiklai įsigyta žemė turi būti naudojama pagal tikslinę paskirtį.

Privatus miškas turi būti tvarkomas, naudojamas ir atkuriamas pagal miškotvarkos projektą.“

5. 13 straipsnio 2 punktą išdėstyti taip:

2) gyventojų asmeniniam ūkiui naudotina žemė prie kaimo gyvenviečių bei tarnybinės žemės dalos, išskyrus žemę, grąžinamą savininkams natūra arba ekvivalentine natūra;“.

6. 13 straipsnio 5 punktą išdėstyti taip:

5) miškai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus priskirti valstybiniams rezervatams, nacionaliniams ir regioniniams parkams, kurortų sanitarinės apsaugos zonoms, miestų miškams, miško parkams, miško genetiniams rezervatams, miško medelynams ir sėklininkystės plantacijoms.

Taip pat neprivatizuojami miškai, priskirti Baltijos jūros ir Kuršių marių apsauginėms juostoms iki 7 km pločio, ypač vertingiems rekreaciniams prie vandens telkinių ir gyvenviečių esantiems miškams, miškų mokslinio tyrimo ir mokymo bei selekcinės sėklininkystės objektams, kurių sąrašus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, bei didesni kaip 80 ha miškų urėdijų miškų masyvai;“.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                        VYTAUTAS LANDSBERGIS

______________