LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. GEGUŽĖS 28 D. NUTARIMO NR. 534 „DĖL KREMAVIMO VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 29 d. Nr. 238

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Kremavimo veiklos licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 66-2513; 2011, Nr. 32-1502):

1.1. Išdėstyti 4.5 punktą taip:

„4.5. kreipiasi raštu į visuomenės sveikatos centrus apskrityse, kad šie pateiktų duomenis apie Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui išduotą leidimą-higienos pasą (leidimus-higienos pasus) kremavimo veiklai.“

1.2. Įrašyti 8, 9.1, 18.3, 35.4 ir 41.5 punktuose vietoj žodžių „visuomenės sveikatos centras“ žodžius „visuomenės sveikatos centras apskrityje“ (reikiamu linksniu).

1.3. Išdėstyti 27 punktą taip:

„27. Visuomenės sveikatos centrai apskrityse vykdo valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę sveikatos apsaugos ministro ar jo įgaliotos įstaigos nustatyta tvarka, taip pat atlieka kituose įstatymuose nustatytas kremavimo veiklos priežiūros ir kontrolės funkcijas.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2012 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS