LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASOCIACIJŲ ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. birželio 5 d. Nr. IX-356

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-786)

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Administracija

1. Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo administracija.

2. Asociacijoje turi būti administracijos vadovas ir vyriausiasis finansininkas (buhalteris). Vienam asmeniui abejas pareigas eiti draudžiama. Vyriausiojo finansininko (buhalterio) funkcijas pagal sutartį gali atlikti juridinis asmuo.

3. Kolegialus valdymo organas:

1) skiria į pareigas ir iš jų atleidžia administracijos vadovą ir vyriausiąjį finansininką (buhalterį);

2) nustato administracijos vadovo ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareiginius atlyginimus, jeigu sudaro su jais darbo sutartis.

4. Administracijos vadovas:

1) vadovauja administracijai;

2) pagal suteiktus įgaliojimus asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja asociacijai kitose institucijose;

3) priima ir atleidžia iš darbo administracijos darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus;

4) organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________