LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKESČIO UŽ EISMO RIBOJIMĄ MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. lapkričio 4 d. Nr. 3-488

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302) 9 straipsnio 1 dalį bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 patvirtintą Kelių priežiūros tvarką (Žin., 2004, Nr. 25-771):

1. Tvirtinu Mokesčio už eismo ribojimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu valstybės įmonėms „Alytaus regiono keliai“, „Automagistralė“, „Kauno regiono keliai“, „Klaipėdos regiono keliai“, „Marijampolės regiono keliai“, „Panevėžio regiono keliai“, „Šiaulių regiono keliai“, „Tauragės regiono keliai“, „Telšių regiono keliai“, „Utenos regiono keliai“ ir „Vilniaus regiono keliai“ pagal su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos suderintus projektus įstatymų nustatyta tvarka jų patikėjimo teise valdomuose, naudojamuose ir disponuojamuose valstybinės reikšmės magistraliniuose, krašto, rajoninės reikšmės keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose kontroliuoti mokesčio už eismo ribojimą sumokėjimo dokumentus.

3. Laikau netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1996 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. 19 „Dėl Leidimų atlikti įvairius darbus valstybinės reikšmės kelių komplekso dalyje išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 7-190);

3.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. 25 „Dėl susisiekimo ministro 1996 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 19 „Dėl Leidimų atlikti įvairius darbus valstybinės reikšmės kelių komplekso dalyje išdavimo taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-251).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                                  PETRAS ČĖSNA

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2005 m. lapkričio 4 d.

įsakymu Nr. 3-448

 

MOKESČIO UŽ EISMO RIBOJIMĄ MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Šis Mokesčio už eismo ribojimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau vadinama – Aprašas) nustato mokesčio už eismo ribojimą magistraliniuose, krašto, rajoninės reikšmės keliuose dirbant įvairius darbus keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, rengiant įvairius masinius (pvz., sporto ir kitus) renginius, kai ribojamas ar uždaromas eismas, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarką.

2. Mokestis už eismo ribojimą mokamas į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pagal įmokos „Mokestis už eismo ribojimą“ 7850 kodą, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ (Žin., 2003, Nr. 23-982; 2004, Nr. 185-6873).

3. Mokesčio už eismo ribojimą dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302) 5 priedėlyje nustatytais tarifais, atsižvelgiant į darbų pobūdį, darbų ir renginių trukmę ir kita.

4. Mokestis už eismo ribojimą valstybinės reikšmės keliuose nemokamas:

4.1. kai darbai atliekami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų;

4.2. įrengiant, rekonstruojant ar taisant (remontuojant) melioracijos sistemas kelių apsaugos zonoje, kai nepažeidžiama kelio sankasa ir (ar) kiti kelio statiniai.

5. Asmenys, norėdami magistraliniuose, krašto ar rajoninės reikšmės keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose atlikti įvairius darbus arba rengti renginius, dėl ko turi būti ribojamas eismas, kreipiasi į Susisiekimo ministerijos įsteigtą valstybės įmonę, kuri tą kelią valdo, naudoja ir juo disponuoja įstatymų nustatyta tvarka (toliau vadinama – kelio valdytojas).

6. Kelio valdytojas, įsitikinęs, kad gauti Kelių priežiūros tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (Žin., 2004, Nr. 25-771), nurodyti dokumentai, leidžiantys dirbti įvairius darbus kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje bei statyti, ir vadovaudamasis Aprašo 3 punkte nustatyta tvarka, apskaičiuoja mokesčio už eismo ribojimą konkretų dydį ir, asmeniui sumokėjus šį mokestį į Aprašo 2 punkte nurodytą sąskaitą ir pateikus tai patvirtinantį dokumentą, per 2 darbo dienas išduoda leidimą riboti eismą.

7. Kelio valdytojai, išduodami leidimą riboti eismą, ir asmenys, atliekantys įvairius darbus arba rengiantys renginius magistraliniuose, krašto ar rajoninės reikšmės keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, dėl ko turi būti ribojamas eismas, vadovaujasi Kelių priežiūros tvarkos 34–38 punktų reikalavimais.

8. Asmenys turi teisę mokestį už eismo ribojimą mokėti įvairiais atsiskaitymo būdais.

9. Kelio valdytojas kontroliuoja, ar asmenys, ribodami eismą (atlikdami įvairius darbus arba rengdami renginius) magistraliniuose, krašto ar rajoninės reikšmės keliuose, kelių juostose ar jų apsaugos zonose, turi dokumentus, patvirtinančius apie sumokėtą mokestį, ir reikalingą leidimą.

______________