LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 1999 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 351/61 „DĖL ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SAUGOS TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. birželio 20 d. Nr. 200/57

Vilnius

 

Atsižvelgdami į Europos Komisijos ekspertų pastabas:

1. Iš dalies pakeičiame ūkio ministro ir Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. 351/61 „Dėl Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2663) ir išdėstome nauja redakcija nurodytojo įsakymo 1 punktu patvirtintą Elektrotechninių gaminių saugos techninį reglamentą (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2001 m. rugsėjo 1 d.

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                 EUGENIJUS GENTVILAS

 

STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS                    BRUNONAS ŠIČKUS

 

 


 

PATVIRTINTA

ūkio ministro ir Lietuvos standartizacijos

departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d.

įsakymu Nr. 351/61

(ūkio ministro ir Lietuvos standartizacijos

departamento direktoriaus

2001 m. birželio 20 d.

įsakymo Nr. 200/57 redakcija)

 

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SAUGOS TECHNINIS REGLAMENTAS

 

Šis techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) skirtas elektrotechninių gaminių saugai, vartotojų bei galutinių naudotojų interesų apsaugai ir nustato į Lietuvos rinką teikiamų elektrotechninių gaminių svarbiausius saugos reikalavimus, atitikties šiems reikalavimams įvertinimo procedūras bei rinkos priežiūros reikalavimus. Elektrotechniniams gaminiams teikti į Europos Bendrijos rinką turi būti parengtas Protokolas prie Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės, dėl atitikties įvertinimo ir pramonės gaminių pripažinimo (toliau – Protokolas prie Europos sutarties dėl atitikties įvertinimo).

Reglamentas parengtas įgyvendinant Tarybos direktyvą 73/23/EEB „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, naudojamais tam tikrose įtampos ribose, suderinimo“, pataisytą Tarybos direktyva 93/68/EEB.

 

1 straipsnis. Taikymo sritis

Reglamentas taikomas elektrotechniniams gaminiams. Elektrotechninis gaminys – tai bet koks gaminys, skirtas naudoti esant kintamos srovės įtampai nuo 50V iki 1000V ir nuolatinės srovės įtampai nuo 75V iki 1500V, išskyrus 2 priede išvardytus elektrotechninius gaminius bei reiškinius. Reglamentas netaikomas elektrotechniniams gaminiams, skirtiems eksportuoti į valstybes, kurios nėra Europos ekonominės erdvės susitarimo šalys.

 

2 straipsnis. Reikalavimai elektrotechniniams gaminiams

1. Teikiami į rinką elektrotechniniai gaminiai turi būti sukonstruoti pagal Europos Bendrijoje taikomą saugos reikalavimų gerą inžinerinę praktiką, nekelti pavojaus žmonių, naminių gyvūnų arba turto saugai, kai jie yra tinkamai įrengti, prižiūrimi bei naudojami pagal paskirtį, kuriai yra pagaminti.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų saugos tikslų pagrindiniai elementai yra išvardyti 1 priede.

 

3 straipsnis. Laisvas elektrotechninių gaminių judėjimas

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – Ne maisto produktų inspekcija) dėl saugos motyvų neturi trukdyti laisvai judėti rinkoje elektrotechniniams gaminiams, kurie atitinka 2 straipsnio nuostatas ir kai laikomasi 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose nustatytų sąlygų, jeigu nėra pagrįstos priežasties įtarti, jog elektrotechniniai gaminiai neatitinka Reglamento reikalavimų.

 

4 straipsnis. Reikalavimas elektros tiekimo įstaigoms

Elektros tiekimo įstaigos neturi taikyti griežtesnių nei nustatyti 2 straipsnyje elektrotechninių gaminių prijungimo prie tinklo arba elektros tiekimo šių įrenginių vartotojams saugos reikalavimų.

 

5 straipsnis. Atitikimas darniesiems standartams

1. Ne maisto produktų inspekcija elektrotechninius gaminius, skirtus teikti į rinką ir laisvai joje judėti, kaip nurodyta atitinkamai 2 ir 3 straipsniuose, bei atitinkančius darniųjų standartų saugos nuostatas, turi laikyti atitinkančiais 2 straipsnio nuostatas.

2. Standartai laikomi darniaisiais, kai jie yra parengti bendru susitarimu tarp įstaigų, apie kurias valstybės narės pranešė 11 straipsnyje nustatyta tvarka, ir paskelbti pagal Lietuvoje galiojančią tvarką. Standartai turi būti nuolat atnaujinami atsižvelgiant į technologijų pažangą bei geros inžinerinės praktikos plėtrą saugos srityje.

Siekiant paskleisti informaciją, darniųjų standartų ir jų nuorodinių žymenų sąrašas spausdinamas žurnale Official Journal of the European Communities. Lietuvos standartizacijos institucija turi užtikrinti, kad šie darnieji standartai būtų perimti Lietuvos standartais ir jų nuorodiniai žymenys paskelbti institucijos periodiniame leidinyje.

 

6 straipsnis. Atitikimas kitoms saugos nuostatoms

1. Kai 5 straipsnyje nurodyti darnieji standartai dar nėra parengti ir paskelbti, Ne maisto produktų inspekcija elektrotechninius gaminius, skirtus teikti į rinką ir laisvai joje judėti, kaip nurodyta atitinkamai 2 ir 3 straipsniuose, bei atitinkančius Elektrotechninių gaminių patvirtinimo taisyklių tarptautinio komiteto (CEE)1 ar Tarptautinio elektrotechnikos komiteto (IEC) saugos nuostatas, kurios buvo paskelbtos 2 ir 3 dalyje nurodyta tvarka, turi taip pat laikyti atitinkančiais 2 straipsnio nuostatas.

2. Pagal Žemųjų įtampų direktyvą Europos Komisija turi pranešti valstybėms narėms 1 dalyje nurodytas saugos nuostatas, tiek įsigaliojus šiai direktyvai, tiek ir vėliau, kai šios nuostatos paskelbiamos. Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, Europos Komisija turi suformuluoti saugos nuostatas, ypač tuos variantus, kuriuos ji rekomenduoja paskelbti.

3. Per tris mėnesius valstybės narės turi pranešti Europos Komisijai pastabas dėl paskelbtų nuostatų ir pateikti saugos pagrindimą, į kurį atsižvelgiant šios nuostatos neturėtų būti pripažintos.

Siekiant paskleisti informaciją, saugos nuostatos, dėl kurių nekilo prieštaravimų, turi būti paskelbtos žurnale Official Journal of the European Communities2.

4. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija) turi rengti ir teikti Europos Komisijai pastabas dėl saugos nuostatų, nurodytų 2 ir 3 dalyse, bei skelbti „Valstybės žiniose“ tas saugos nuostatas, kurios skelbiamos žurnale Official Journal of the European Communities.

 

7 straipsnis. Atitikimas nacionaliniams standartams

Kai darniųjų standartų, nurodytų 5 straipsnyje, ar saugos nuostatų, paskelbtų pagal 6 straipsnį, dar nėra, Ne maisto produktų inspekcija elektrotechninius gaminius, skirtus teikti į rinką ir laisvai joje judėti, kaip nurodyta atitinkamai 2 ir 3 straipsniuose, bei pagamintus pagal gamintojo valstybėje narėje galiojančių standartų saugos nuostatas, jeigu jos užtikrina saugos lygį, ekvivalentišką reikalaujamam jos pačios teritorijoje ir kylantį iš 1 priede nurodytų saugos tikslų, turi taip pat laikyti atitinkančiais 2 straipsnio nuostatas.

 

8 straipsnis. Elektrotechninių gaminių saugos protokolai ir kita

1. Prieš pateikiant į rinką 1 straipsnyje nurodytą elektrotechninį gaminį, būtina pažymėti 10 straipsnyje nurodytu CE žymėjimu, patvirtinančiu jo atitiktį Reglamento nuostatoms, įskaitant 4 priede nurodytą atitikties įvertinimo procedūrą.

2. Kilus abejonei, gamintojas ar importuotojas gali pateikti įstaigos, apie kurią pranešta 11 straipsnyje nustatyta tvarka, parengtą protokolą apie elektrotechninio gaminio atitiktį 2 straipsnio nuostatoms.

3. (a) Kai elektrotechninis gaminys priklauso kitiems techniniams reglamentams, įgyvendinantiems su kitais aspektais susijusias EB direktyvas, kurios taip pat nustato CE žymėjimą, šis žymėjimas turi nurodyti, kad nagrinėjamas gaminys taip pat laikomas atitinkančiu šių kitų techninių reglamentų, įgyvendinančių EB direktyvas, nuostatas.

(b) Tačiau kai vienas ar daugiau šių techninių reglamentų, įgyvendinančių EB direktyvas, leidžia gamintojui pereinamuoju laikotarpiu pasirinkti, kurį susitarimą taikyti, CE žymėjimas turi rodyti atitiktį tik gamintojo taikytiems techniniams reglamentams. Šiuo atveju taikytų EB direktyvų duomenys, paskelbti žurnale Official Journal of the European Communities ar „Valstybės žiniose“, turi būti pateikti techninių reglamentų, įgyvendinančių EB direktyvas, reikalaujamuose ir su elektrotechniniu gaminiu pateikiamuose dokumentuose, pranešimuose ar instrukcijose.

4. Tik Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, turi būti taikomos 2 dalyje nurodytos nuostatos. Iki įsigalios Protokolas prie Europos sutarties dėl atitikties įvertinimo, Ūkio ministerija turi paskirti įstaigas, kurios, abejojant atitiktimi, gali rengti protokolus dėl elektrotechninio gaminio atitikties 2 straipsnio nuostatoms.

 

9 straipsnis. Elektrotechninių gaminių rinkos priežiūra

1. Jei dėl saugos motyvų Ne maisto produktų inspekcija draudžia teikti į rinką bet kurį elektrotechninį gaminį arba trukdo jam laisvai joje judėti, ji turi apie tai nedelsdama pranešti kitoms suinteresuotoms valstybėms narėms ir Europos Komisijai, pagrįsti savo sprendimą bei konkrečiai nurodyti:

– ar elektrotechninio gaminio neatitikimas 2 straipsnio reikalavimams priskiriamas 5 straipsnyje nurodytų darniųjų standartų, 6 straipsnyje nurodytų nuostatų ar 7 straipsnyje nurodytų standartų netikslumams;

– ar elektrotechninio gaminio neatitikimas priskiriamas klaidingam šių standartų bei paskelbtų nuostatų taikymui, ar nesėkmingam 2 straipsnyje nurodytos geros inžinerinės praktikos taikymui.

2. Jei kitos valstybės narės prieštarauja šio straipsnio 1 dalyje nurodytam sprendimui, Europos Komisija nedelsdama pasitaria su suinteresuotomis valstybėmis narėmis.

3. Jei per tris mėnesius nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo dienos susitarimo nepasiekta, Europos Komisija turi gauti atsiliepimą vienos iš įstaigų, apie kurią buvo pranešta 11 straipsnyje nustatyta tvarka, turinčios savo registruotą tarnybą nesuinteresuotų valstybių narių teritorijoje bei nedalyvavusioje 8 straipsnyje nurodytoje procedūroje. Atsiliepime turi būti nustatyta neatitikimo 2 straipsnio nuostatoms apimtis.

4. Europos Komisija praneša šios įstaigos atsiliepimą visoms valstybėms narėms, kurios gali per vieną mėnesį savo pastabas pateikti Komisijai. Tuo pačiu metu Komisija turi surinkti suinteresuotų šalių pastabas dėl minėto atsiliepimo.

5. Surinkusi pastabas, Europos Komisija, jei reikia, turi suformuluoti atitinkamas rekomendacijas ar nuomonę.

6. Tik Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Ne maisto produktų inspekcija turi taikyti 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse nurodytas nuostatas. Protokolui prie Europos sutarties dėl atitikties įvertinimo įsigaliojus, Ne maisto produktų inspekcija pagal minėtą protokolą turi taikyti apsaugos straipsnio nuostatas, susijusias su pramonės produktais. Iki šios sąlygos bus įvykdytos, Ne maisto produktų inspekcija turi:

– sekti ir tikrinti teikiamus į rinką elektrotechninius gaminius, kad jie atitiktų Reglamento nuostatas;

– jeigu būtina, taikyti koregavimo veiksmus atitikčiai įtvirtinti. Prieš taikant koreguojantį veiksmą, turi būti pranešta susijusiai šaliai, ir jeigu klausimas nėra skubus, duota galimybė išsiaiškinti;

– jeigu nustato, kad elektrotechninis gaminys neatitinka Reglamento nuostatų ir dėl to neteisėtai pažymėtas CE žymėjimu, įteikti gamintojui ar jo įgaliotajam atstovui, įsisteigusiems Lietuvoje, ar importuotojui įspėjimą dėl Reglamento pažeidimo ir įpareigoti iki įspėjime nurodytos datos pasiekti, kad elektrotechninis gaminys atitiktų Reglamento nuostatas. Laiku nepašalinus neatitikimo, uždrausti teikti į rinką elektrotechninį gaminį ir pašalinti jį iš rinkos;

– bendradarbiauti su gamintojais, jų įgaliotaisiais atstovais, įsisteigusiais Lietuvoje, bei importuotojais.

 

10 straipsnis. CE žymėjimas

1. Gamintojas ar jo Europos Bendrijoje ar Lietuvoje įsteigtas įgaliotasis atstovas turi žymėti elektrotechninius gaminius 3 priede nurodytu CE atitikties žymėjimu, o kai tai padaryti nėra galimybės, – pakuotę, aprašymą ar garantijos liudijimą tokiu būdu, kad jis būtų matomas, aiškus ir neklaidinantis.

2. Draudžiama žymėti elektrotechninį gaminį kitais ženklais, CE žymėjimo reikšme ir forma, galinčiais klaidinti trečiąsias šalis. Tačiau elektrotechninis gaminys, jo pakuotė, aprašymas ar garantijos liudijimas gali būti žymimi kitais ženklais, jei tai neblogina CE ženklo matomumo ir aiškumo.

3. Nepažeidžiant 9 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalių:

(a) Ne maisto produktų inspekcija, nustačiusi, kad CE žymėjimas padarytas neteisėtai, turi įpareigoti gamintoją ar jo Europos Bendrijoje ar Lietuvoje įsteigtą įgaliotąjį atstovą pasiekti, kad elektrotechninis gaminys atitiktų su CE žymėjimu susijusias nuostatas ir nebūtų pažeidžiamos Lietuvoje nustatytos sąlygos;

(b) kai neatitikimas tęsiasi, Ne maisto produktų inspekcija turi imtis visų tinkamų priemonių, kad apribotų ar uždraustų nagrinėjamo elektrotechninio gaminio teikimą į rinką arba užtikrintų, kad jis būtų pašalintas iš rinkos 9 straipsnyje išdėstyta tvarka.

4. Tik Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Ne maisto produktų inspekcija turi taikyti 3 dalyje nurodytas nuostatas.

 

11 straipsnis. Reikalavimas suteikti informaciją

1. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Ūkio ministerija turi informuoti kitas valstybes nares ir Europos Komisiją apie:

– 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą įstaigą bei paskelbimo vietą;

– įstaigas, kurios gali parengti protokolą pagal 8 straipsnio 2 dalies nuostatas arba pateikti atsiliepimą pagal 9 straipsnio nuostatas.

Ūkio ministerija turi pranešti kitoms valstybėms narėms ir Europos Komisijai pateiktos informacijos keitimus.

2. Protokolui prie Europos sutarties dėl atitikties įvertinimo įsigaliojus, Ūkio ministerija pagal minėtą protokolą turi taikyti nuostatas, susijusias su paskelbtosiomis (notifikuotomis) įstaigomis, o Ne maisto produktų inspekcija apsaugos straipsnio nuostatas, susijusias su darniaisiais standartais.

 

12 straipsnis. Reikalavimas perduoti Europos Komisijai šį Reglamentą

Europos Komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės turi perduoti Europos Komisijai šį Reglamentą.

 


1 priedas

 

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ, SKIRTŲ NAUDOTI TAM TIKROSEĮTAMPOS RIBOSE, SAUGOS TIKSLŲ PAGRINDINIAI ELEMENTAI

 

1. Bendrosios sąlygos

a) svarbiausios charakteristikos, kurių pripažinimas ir laikymasis užtikrins, kad elektrotechninis gaminys bus naudojamas saugiai ir pagal paskirtį, kuriai jis pagamintas, turi būti pažymėtos ant gaminio, o jeigu tai neįmanoma – pridedamame pranešime;

b) gamintojo ar gaminio modelio pavadinimas ar prekės ženklas turi būti aiškiai išspausdinti ant elektrotechninio gaminio, o kur tai neįmanoma – ant pakuotės;

c) elektrotechninis gaminys kartu su jį sudarančiomis dalimis turi būti pagamintas taip, kad būtų užtikrinta, jog jis gali būti saugiai ir tinkamai surinktas bei sujungtas;

d) elektrotechninis gaminys turi būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad užtikrintų apsaugą nuo šio priedo 2 ir 3 dalyse nurodytų pavojų, su sąlyga, jei šis gaminys naudojamas pagal paskirtį, kuriai jis pagamintas, ir tinkamai prižiūrimas.

2. Apsauga nuo elektrotechninio gaminio keliamo pavojaus

Remiantis 1 dalimi, turi būti nustatytos techninio pobūdžio priemonės, užtikrinančios:

a) kad asmenys ir naminiai gyvūnai būtų pakankamai apsaugoti nuo fizinio sužeidimo pavojaus ar kitos žalos, kurią gali kelti tiesioginis ar netiesioginis kontaktas su elektra;

b) kad nebūtų įkaitimo, kibirkščiavimo ar spinduliavimo, kuris keltų pavojų;

c) kad asmenys, naminiai gyvūnai ir turtas būtų pakankamai apsaugoti nuo elektrotechninio gaminio keliamo ne elektrinės kilmės pavojaus, kuris žinomas iš patirties;

d) kad izoliacija atitiktų numatomas sąlygas.

3. Apsauga nuo pavojaus, galinčio kilti dėl išorinio poveikio elektrotechniniam gaminiui

Remiantis 1 dalimi, turi būti nustatytos techninės priemonės, užtikrinančios:

a) kad elektrotechninis gaminys atitiktų numatytus mechaninius reikalavimus taip, kad nekeltų pavojaus asmenims, naminiams gyvūnams ir turtui;

b) kad elektrotechninis gaminys būtų atsparus nemechaniniam poveikiui numatytomis aplinkos sąlygomis ir nekeltų pavojaus asmenims, naminiams gyvūnams bei turtui;

c) kad elektrotechninis gaminys nekeltų pavojaus asmenims, naminiams gyvūnams ir turtui galimos perkrovos sąlygomis.

______________

 


2 priedas

 

ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR REIŠKINIAI, NEĮEINANTYS Į REGLAMENTO TAIKYMO SRITĮ

 

Elektrotechniniai gaminiai, naudojami sprogiojoje aplinkoje.

Elektrotechniniai gaminiai, skirti radiologijos ir medicinos tikslams.

Krovininių ir keleivinių liftų elektrotechninės dalys.

Elektros skaitikliai.

Buitinės elektros šakutės ir jų lizdai.

Elektrinių užtvarų valdymo įtaisai.

Radioelektriniai trikdžiai.

Specializuoti elektrotechniniai gaminiai, naudojami laivyboje, aviacijoje bei geležinkelio sistemoje, atitinkantys saugos reikalavimus, nustatytus tarptautinių organizacijų, kuriose dalyvauja valstybės narės.

______________

 


3 priedas

 

CE ATITIKTIES ŽYMĖJIMAS IR EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

 

A. CE atitikties žymėjimas.

CE atitikties žymėjimą turi sudaryti inicialai CE, pateikiami šia forma:

 

 

mažinant ar didinant CE žymėjimą, turi būti išlaikytos proporcijos pagal brėžinio tinklelį;

kiekviena CE žymėjimo komponentė privalo turėti tą patį vertikalų matmenį, ne mažesnį už 5 mm.

B. EB atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija turi būti sudaryta iš šių dalių:

– gamintojo ar jo Europos Bendrijoje ar Lietuvoje įsteigto įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas;

– elektrotechninio gaminio aprašymas;

– nuoroda į darniuosius standartus;

– kur taikytina, nuoroda į specifikacijas, kurioms deklaruojama atitiktis;

– pareigos ir parašas asmens, kuris įgaliotas prisiimti įsipareigojimus gamintojo ar jo Europos Bendrijoje ar Lietuvoje įsteigto įgaliotojo atstovo vardu;

– paskutiniai du skaitmenys metų, kuriais padarytas CE žymėjimas.

 

______________

 


4 priedas

 

VIDINIS GAMYBOS VALDYMAS

 

1. Vidinis gamybos valdymas – tai procedūra, pagal kurią gamintojas ar jo Europos Bendrijoje ar Lietuvoje įsteigtas įgaliotasis atstovas, vykdantys 2 punkte nurodytus įpareigojimus, užtikrina ir deklaruoja, kad elektrotechninis gaminys atitinka jam taikomus Reglamento reikalavimus. Gamintojas ar jo Europos Bendrijoje ar Lietuvoje įsteigtas įgaliotasis atstovas turi kiekvieną gaminį žymėti CE ženklu ir parengti raštišką atitikties deklaraciją.

2. Gamintojas turi parengti 3 punkte nurodytus techninius dokumentus ir pats ar jo Europos Bendrijoje ar Lietuvoje įsteigtas įgaliotasis atstovas saugoti juos Europos Bendrijos ar Lietuvos teritorijoje ne mažiau kaip 10 metų nuo to laiko, kai buvo pagamintas paskutinis gaminys, kad tikrinimo tikslu jais galėtų naudotis Ne maisto produktų inspekcija.

Kai gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigę Europos Bendrijoje ar Lietuvoje, už šį įpareigojimą atsakingas asmuo, teikiantis elektrotechninį gaminį į Europos Bendrijos ar Lietuvos rinką.

3. Iš techninių dokumentų turi būti galima įvertinti elektrotechninio gaminio atitiktį Reglamento reikalavimams. Jie, kiek reikalinga tokiam įvertinimui, turi apimti elektrotechninio gaminio konstrukciją, gamybą ir veikimą. Techninius dokumentus sudaro:

– bendras elektrotechninio gaminio aprašymas;

– struktūrinė schema ir sudedamųjų dalių, surinkimo vienetų, elektros grandinių ir t. t. gamybos brėžiniai bei schemos;

– aprašymai ir paaiškinimai, reikalingi suprasti elektrotechninio gaminio veikimą bei minėtus brėžinius ir schemas;

– visiškai ar iš dalies taikytų standartų sąrašas ir sprendimų, priimtų siekiant įvykdyti Reglamento saugos aspektus, aprašymai, jeigu standartai nebuvo taikomi;

– atliktų konstravimo skaičiavimų bei tyrimų duomenys;

– bandymų protokolai.

4. Gamintojas ar jo Europos Bendrijoje ar Lietuvoje įsteigtas įgaliotasis atstovas turi saugoti atitikties deklaracijos kopiją kartu su techniniais dokumentais.

5. Gamintojas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad gamybos procesai užtikrintų gaminamų produktų atitikimą 2 skirsnyje nurodytiems techniniams dokumentams ir jiems taikomiems Reglamento reikalavimams.

 

______________