Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. SPALIO 10 D. NUTARIMO NR. 978 „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gegužės 25 d. Nr. 600

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 110-4163; 2010, Nr. 65-3244), ir išdėstyti 19 punkto antrąją pastraipą taip:

„Globos (rūpybos) išmoka vaikui, kuriam nustatytas trumpalaikės arba ilgalaikės socialinės globos poreikis šeimynoje, pirmiausia naudojama šios Metodikos 27.2–27.6 punktuose nurodytoms išlaidoms, o paskui – šios Metodikos 25.4 ir 27.1 punktuose nurodytoms išlaidoms ir šeimynos dalyvių gyventojų pajamų mokesčiui, socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokoms, mokėtinoms nuo šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų, apmokėti. Šios Metodikos 27.1 punkte nurodytoms išlaidoms ir šeimynos dalyvių gyventojų pajamų mokesčiui, socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokoms apmokėti gali būti naudojama ne daugiau kaip 50 procentų visos globos (rūpybos) išmokos vaikui.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS