LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. liepos 4 d. Nr. 694

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089; 2004, Nr. 177-6553):

1. Išdėstyti 7 punktą taip:

7. Prireikus Vyriausybė gali sudaryti nuolatines ir laikinąsias komisijas atitinkamos srities klausimams, kurių sprendimas susijęs su dideliu valstybės biudžeto lėšų poreikiu, ar svarbiems tarpinstituciniams klausimams svarstyti ir koordinuoti, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais. Jeigu minėtiems klausimams spręsti reikia parengti teisės akto projektą, tokį teisės akto projektą gali rengti pati komisija.“

2. Papildyti šiuo 71 punktu:

71. Vyriausybės komisijų svarstomi ir koordinuojami klausimai turi būti susiję su Vyriausybės strateginiais tikslais (prioritetais).

Kai jau yra veikiančių ir panašius klausimus nagrinėjančių atitinkamos srities Vyriausybės komisijų, naujos Vyriausybės komisijos nesudaromos.

Tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti Vyriausybė gali sudaryti Vyriausybės komisijas, kai steigti Vyriausybės komisiją numatyta tarptautiniuose dokumentuose.“

3. Išdėstyti 8 punktą taip:

8. Ministras Pirmininkas gali sudaryti darbo grupes teisės aktų projektams rengti, šalies masto renginiams organizuoti, taip pat įvairiems klausimams nagrinėti.“

4. Papildyti 27 punktą nauja antrąja pastraipa (ankstesniąją antrąją pastraipą laikant trečiąja pastraipa):

„Komisijų posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.“

5. Išdėstyti 31 punktą taip:

31. Ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir apskričių viršininkų atstovai Ministro Pirmininko sudarytose darbo grupėse teisės aktų projektams rengti, taip pat Vyriausybės sudarytose komisijose (kai teisės akto projektą rengia komisija) suderina ministerijos, Vyriausybės įstaigos ar apskrities viršininko vardu teikiamus pasiūlymus, taip pat parengtą teisės akto projektą su atitinkamu ministru, Vyriausybės įstaigos vadovu ar apskrities viršininku.“

6. Išdėstyti 79 punkto antrąją pastraipą taip:

„Svarstomo teisės akto projektą (ar kitą valstybės valdymo klausimą) paprastai pristato ministrai, prireikus – Vyriausybės įstaigų vadovai, apskričių viršininkai, Ministro Pirmininko patarėjai ar Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai, Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių vadovai, Vyriausybės sudarytų komisijų (kai teisės akto projektą rengia komisija) pirmininkai, posėdžio pirmininko sutikimu – kiti valstybės tarnautojai.“

7. Pripažinti netekusia galios 117 punkto antrąją pastraipą.

8. Išdėstyti 119 punkto pirmąją pastraipą taip:

119. Numačius rengti naują norminį teisės aktą, įtvirtinantį iki šiol neegzistavusį tam tikrų visuomeninių santykių teisinį reguliavimą, naują norminio teisės akto redakciją, iš esmės keičiančią egzistuojantį teisinį reguliavimą, ar naują norminį teisės aktą, apimantį kelių ministrų valdymo sritis, ministerijos (Vyriausybės įstaigos) parengia, suderina ir pateikia Vyriausybei norminio teisės akto koncepciją. Vyriausybei patvirtinus norminio teisės akto koncepciją (patvirtinimas įforminamas nutarimu), paprastai Ministras Pirmininkas sudaro darbo grupę atitinkamam norminio teisės akto projektui parengti. Tokios darbo grupės vadovas ar jo pavaduotojas privalo būti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisinį išsilavinimą turintis asmuo.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ                                  PETRAS BAGUŠKA