Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ, KURIAS PASLAUGŲ GAVĖJAS TURI TEISĘ GAUTI, O PASLAUGŲ TEIKĖJAS TURI TEISĘ TEIKTI PAGAL PASLAUGŲ KVITĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 13 d. Nr. 218

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo (Žin., 2012, Nr. 136-6965) 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašą (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. balandžio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                     VIGILIJUS JUKNA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218

 

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ, KURIAS PASLAUGŲ GAVĖJAS TURI TEISĘ GAUTI, O PASLAUGŲ TEIKĖJAS TURI TEISĘ TEIKTI PAGAL PASLAUGŲ KVITĄ, SĄRAŠAS

 

Grupių ir pogrupių kodai

Paslaugų pavadinimas

grupės kodas

pogrupio kodas

01

01 01

Akmenų rinkimas nuo laukų, jų krovimas į transporto priemones ir iškrovimas, išverstų ar iškrautų akmenų sudėjimas į tvarkingas krūvas

02

x

Mėšlo, komposto, durpių ar žemių tvarkymo bei tręšimo paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

02 01

mėšlo pakrovimas į transporto priemonę, jo iškrovimas ir (ar) iškratymas dirvoje

02 02

komposto, durpių ir žemių pakrovimas į transporto priemonę, iškrovimas ir (ar) paskleidimas dirvoje

02 03

mineralinių trąšų ir cheminių augalų apsaugos priemonių pakrovimas ir iškrovimas

02 04

mineralinių trąšų barstymas

03

03 01

Žemės ūkio augalų sėjos ir sodinimo paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones

04

x

Žemės ūkio augalų priežiūros paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

04 01

ravėjimas, retinimas ir (ar) laistymas

04 02

medžių, vaiskrūmių ir vaismedžių genėjimas, šakų išnešimas ir sukrovimas į krūvas, vaismedžių aprišimas

04 03

kitos žemės ūkio augalų priežiūros paslaugos

05

x

Žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

05 01

pjovimas

05 02

kasimas

05 03

rovimas

05 04

vaisių ir uogų skynimas, jų sudėjimas į tarą

05 05

rinkimas

05 06

vartymas ir grėbimas

05 07

dėjimas ant žaiginių, į kupetas ar kūgius

05 08

žemės ūkio produktų krovimas ir (ar) iškrovimas

05 09

kitų prekių, būtinų žemės ūkio veiklai vykdyti, krovimas ir (ar) iškrovimas

05 10

kitos žemės ūkio augalų derliaus nuėmimo paslaugos

06

x

Ūkinių gyvūnų auginimo ir priežiūros paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

06 01

šėrimas* ir (ar) girdymas*

06 02

melžimas*

06 03

kirpimas, šukavimas

06 04

ragų, kanopų ir (ar) nagų priežiūra

06 05

ūkinių gyvūnų valymas*

06 06

tvartų valymas*, higienos reikalavimų laikymasis*, dezinfekavimas*

06 07

bandos patikrinimas (ūkinių gyvūnų skaičiavimas ir svėrimas)

06 08

galvijų pervarymas į ganyklas ir atgal

06 09

galvijų ganymas* ir (ar) saugojimas*

06 10

švelniakailių žvėrelių priežiūra*

06 11

naminių paukščių gaudymas ir dėjimas į specialias dėžes, konteinerius, jų pakrovimas bei iškrovimas

06 12

bitynų ruošimas žiemojimo laikotarpiui

06 13

kitos ūkinių gyvūnų auginimo ir priežiūros paslaugos

07

x

Ūkinių gyvūnų sėklinimo, kergimo, palikuonių priėmimo ir kastravimo paslaugos:

07 01

ūkinių gyvūnų atvedimas, jų pririšimas, surišimas, laikymas, atrišimas, parvarymas atgal

07 02

palikuonių priėmimas atsivedimo metu

08

x

Akvakultūros tvenkinių priežiūros paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

08 01

tvenkinių valymas

08 02

krūmų, augančių ant pylimų ir kanalų šlaituose, kirtimas

08 03

pylimų šienavimas

08 04

nendrių tvenkiniuose pjovimas

08 05

žiemą užšalusių tvenkinių vandens praturtinimas deguonimi, gelbstint žuvis nuo išdusimo

08 06

pagalbinės paslaugos, susijusios su žuvų įveisimu į akvakultūros tvenkinius ir vandens telkinius

09

x

Verslinės žvejybos veiklos paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

09 01

verslinės žvejybos vietų Nemuno žemupyje ir polderiuose bei žuvų iškrovimo vietų priežiūros paslaugos (krūmų ir nendrių šalinimas, šienavimas, sąnašų valymas)

09 02

žvejybos įrankių paruošimas ir tvarkymas

09 03

žvejybos laimikių iškrovimas

10

x

Sausinimo sistemų priežiūros paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

10 01

melioracijos griovių valymas

10 02

melioracijos griovių šlaitų šienavimas

10 03

krūmų ir medžių, augančių melioracijos griovių šlaituose, kirtimas

10 04

drenažo žiočių, griovių šlaitų ir vandens latakų remontas

10 05

bebrų užtvankų ardymas

11

x

Paslaugos, susijusios su žemės ūkio augalų derliaus sutvarkymu, apdorojimu, paruošimu sandėliuoti ir realizuoti, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

11 01

valymas

11 02

išvėtymas, perkasimas, paskleidimas aruode

11 03

džiovinimas

11 04

rūšiavimas

11 05

perrinkimas

11 06

sukrovimas į sandėlius ar daržines

11 07

sukrovimas, sudėjimas ar supylimas į tarą

11 08

nunešimas, pakrovimas ir (ar) iškrovimas

11 09

medaus išsukimas ir (ar) fasavimas

11 10

kitos paslaugos, susijusios su žemės ūkio augalų derliaus sutvarkymu, apdorojimu, paruošimu sandėliuoti ir realizuoti

12

x

Miško sodmenų sodinimo, miško įveisimo / atkūrimo, želdinių priežiūros paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

12 01

sėklų (kankorėžių) ar kitos dauginamosios medžiagos rinkimas nuo nukirstų medžių ir ruošimas

12 02

dirvos ruošimas prieš sodinimą

12 03

sodmenų iškasimas, rūšiavimas

12 04

sodmenų pakavimas, ruošimas sandėliuoti ar transportuoti

12 05

sodmenų pakrovimas ar iškrovimas iš transporto priemonių

12 06

sodmenų laikino laikymo vietų (ledo duobių) įrengimas

12 07

sodmenų ruošimas sodinti ir (ar) jų laikinas prikasimas

12 08

medelių sodinimas

12 09

medelių sodinimo vietų, šalčio iškilnotų medelių ar jų apnuogintų šaknų užpylimas žemėmis, užneštų žemėmis medelių atkasimas, žuvusių atsodinimas

12 10

ravėjimas, stelbiančių žolinių augalų, stelbiančių medelių ir krūmų šalinimas

12 11

jaunuolynų ugdymas, medžių genėjimas

13

x

Miško apsaugos užtikrinimo ir miško tvarkymo paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

13 01

medelių individualių apsaugų pastatymas (uždėjimas), pataisymas

13 02

medelių aptepimas repelentais, kelmų tepimas preparatais, apsaugančiais nuo ligų ir kenkėjų

13 03

tvorų miško želdinių ir žėlinių apsaugai nuo žvėrių tvėrimas, taisymas, medelyno tvoros taisymas

13 04

gaudomųjų duobučių (griovelių) kenkėjams iškasimas, jaukų išdėstymas, vabzdžių rinkimas

13 05

kelmų medienos žievės nuskutimas

13 06

kenkėjų gaudyklių išdėstymas ir išvalymas

13 07

skruzdėlynų aptvėrimas, taisymas

13 08

inkilų gamyba, iškabinimas, valymas, remontas

13 09

miško gaisrų gesinimas

13 10

miško gaisraviečių priežiūra

13 11

buitinių ar kitų atliekų, šiukšlių surinkimas, pakrovimas ar iškrovimas iš transporto priemonių, užšlemšto miško valymas

13 12

iškirstų sumedėjusių augalų atžalų, krūmų ar šakų sunešimas ir (ar) sukrovimas į krūvas ar valksmas arba pašalinimas iš ploto

13 13

kvartalinių, ribinių linijų valymas

13 14

informacinių ženklų ar gairių gamyba, pastatymas, taisymas*

13 15

kuolų, stulpelių, karčių gamyba

13 16

kuolų, stulpelių pastatymas, taisymas

14

x

Medžioklės paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

14 01

pašarų laukiniams gyvūnams ruošimas

14 02

lesyklų, slėptuvių, ėdžių, laižyklų ir panašių įrenginių laukiniams gyvūnams įrengimas ir taisymas

15

x

Miškotvarkos darbų pagalbinės paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

15 01

spindžių prakirtimas

15 02

riboženklių ar gairių paruošimas, sukalimas

15 03

linijų ilgių matavimas juosta

15 04

dirvožemių profilių kasimas

15 05

medžių ženklinimas dažais, juostelėmis ar patašant

16

x

Miško išteklių ruošimo paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones:

16 01

kalėdinių medelių, šakų ruošimas

16 02

šluotų, vantų, proginių vainikų gamyba

16 03

malkų skaldymas

17

x

Kitos paslaugos:

17 01

ganyklų ir daržų aptvarų įrengimas

17 02

ūkinių gyvūnų laikymo ir auginimo statinių paruošimas žiemojimo laikotarpiui (gardų, ėdžių sutvarkymas, durų ir langų remontas, užsandarinimas ir kita)

17 03

sandėlių ir saugyklų ruošimas naujo derliaus produkcijai sandėliuoti (išvalymas)

17 04

žemės ūkio paskirties gamybinių pastatų aplinkos tvarkymas (žolės pjovimas ir jos sutvarkymas, lapų grėbimas ir jų sutvarkymas, šlavimas, šiukšlių ir įvairių atliekų surinkimas, pakrovimas į transporto priemones ar iškrovimas iš jų, sniego valymas)

17 05

galulaukių, pakelių šienavimas ir jų priežiūros paslaugos, atliekamos rankomis, naudojant tam skirtas priemones

17 06

žemės ūkio technikos priežiūros paslaugos*

17 07

dėl stichinių nelaimių sugriautų ar apgriautų statinių, naudojamų žemės ūkio veiklai vykdyti, sutvarkymas

17 08

bičių avilių pakrovimas, vežimas į medunešio vietas, iškrovimas, pastatymas ir parvežimas atgal

18

18 01

Arkliais atliekamos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos

 

_______________

* Šios paslaugos teikiamos tik pavaduojant darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, ar paslaugos gavėją, kuris pats tiesiogiai atlieka šiuos darbus (darbuotojui ar paslaugos gavėjui sergant ar atostogų laikotarpiu, paslaugų gavėjui išvykus iš ūkio dėl objektyvių priežasčių ar darbuotojui nesant darbe dėl objektyvių priežasčių, pravaikštos ar nušalinimo nuo darbo).

 

_________________