LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.03.01:2005 „NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 20 d. Nr. ĮV-158

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 23 straipsnio 8 ir 9 dalimis,

tvirtinu pridedamą Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“.

 

 

Kultūros ministras                                                                                             Vladimiras Prudnikovas

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-158

 

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 3.03.01:2005 „NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTO AR TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTO PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TAISYKLĖS“

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) nustato nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto (toliau – projektas) paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės (toliau – paveldosaugos (specialioji) ekspertizė) privalomumo atvejus ir atlikimo tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) bei kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS privalomumO ATVEJAI

 

3. Paveldosaugos (specialioji) ekspertizė yra privaloma, kai:

3.1. nekilnojamojo kultūros paveldo statinio projekte numatomi šio statinio (jo teritorijos) tvarkomieji statybos darbai arba kartu su jais ir tvarkomieji paveldosaugos darbai;

3.2. rengiamas tik nekilnojamojo kultūros paveldo statinio (jo teritorijos) tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektas.

4. Visais atvejais, kai atliekama paveldosaugos (specialioji) ekspertizė, ji turi būti atlikta iki statinio projekto bendrosios ekspertizės ir jos išvados pateikiamos projekto bendrosios ekspertizės rangovui kartu su ekspertuojamu projektu.

 

Iii. Paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas

 

5. Atlikti projekto paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę turi teisę projekto ekspertizės užsakovo parinktas (savo nuožiūra arba konkurso būdu) ekspertizės specialistas, atestuotas Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinta tvarka. Šis ekspertizės specialistas neturi teisės atlikti konkretaus projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės, jei jis yra (buvo) šio projekto rengėjas arba dirba įmonėje, kurios specialistai rengė šį projektą.

6. Projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė atliekama projekto ekspertizės užsakovo lėšomis iki leidimo atlikti tvarkomuosius statybos ar paveldosaugos darbus išdavimo, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo projekto pateikimo ekspertizei dienos.

7. Projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė įforminama nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktu (toliau – ekspertizės aktas), kurio pavyzdys pateikiamas šių taisyklių priede. Ekspertizės aktą pasirašo ją atlikęs ekspertizės specialistas.

8. Projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės privalomos pastabos, pagrįstos šių Taisyklių 12 punkte nurodytų dokumentų ir kitų teisės aktų nustatytais paveldosaugos reikalavimais, užtikrinančiais autentiškumo išsaugojimą, yra privalomos projektuotojui ir statytojui. Rengiamas projektas turi būti pataisytas pagal privalomas pastabas iki nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projektą (statinio techninį projektą) pateikiant savivaldybės nuolatinei statybos komisijai arba iki pateikiant prašymą išduoti leidimą atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinta tvarka. Projektas gali būti taisomas ir pagal siūlomas rekomendacijas projektui tobulinti.

9. Ekspertizės aktas galioja konkrečiam projektui arba jo pakeitimo projektui iki nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų arba nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų priėmimo.

10. Ekspertizės akto išvados gali būti pakeistos tik atlikus pakartotinę projekto paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę.

11. Ekspertizės aktai pateikiami Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniams padaliniams kartu su tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektu iki teikiant prašymą išduoti leidimą atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinta tvarka.

 

iV. Projekto specialiosios (PAVELDOSAUGOS) ekspertizės SUDĖTIS

 

12. Atliekant projekto paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, tikrinama, ar projekto sprendiniai atitinka paveldosaugos reikalavimus, užtikrinančius autentiškumo išsaugojimą, kurie nustatyti:

12.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro tvirtinamais paveldo tvarkybos reglamentais;

12.2. laikinaisiais apsaugos reglamentais (projektavimo sąlygomis), apsaugos reglamentais (kai tokie išduoti) ir apsaugos sutartimis (kai tokios sudarytos);

12.3. teritorijų planavimo dokumentais, kitais veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančiais dokumentais;

12.4. specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis;

12.5. kitais teisės aktais.

13. Ekspertizės akte turi būti šie duomenys:

13.1. projekto pavadinimas;

13.2. nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys (pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas, šio statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre);

13.3. duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė, kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai) ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris);

13.4. motyvuotos paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės privalomos pastabos;

13.5. paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės rekomendacijos projektui tobulinti;

13.6. projekto įvertinimo išvados:

13.6.1. projektas atitinka šių Taisyklių 12 punkte nurodytuose dokumentuose ir teisės aktuose nustatytus paveldosaugos reikalavimus, užtikrinančius autentiškumo išsaugojimą;

13.6.2. projektą būtina pataisyti pagal nurodomas privalomas pastabas (kai projekto sprendiniai iš esmės nepažeidžia šių Taisyklių 12 punkte nurodytuose dokumentuose ir teisės aktuose nustatytų paveldosaugos reikalavimų, užtikrinančių autentiškumo išsaugojimą);

13.6.3. privaloma projektą taisyti iš esmės dėl nurodomų konkrečių priežasčių (kai projekto sprendiniai iš esmės pažeidžia šių Taisyklių 12 punkte nurodytuose dokumentuose ir teisės aktuose nustatytus paveldosaugos reikalavimus, užtikrinančius autentiškumo išsaugojimą).

14. Po projekto pataisymo privaloma gauti paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atlikusio ekspertizės specialisto išvadą, nurodytą šių Taisyklių 13.6.1 papunktyje.

15. Ekspertizės užsakovas, nesutinkantis su paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės išvadomis, turi teisę užsakyti pakartotinę ekspertizę atlikti kitam ekspertizės specialistui. Pakartotinė paveldosaugos (specialioji) ekspertizė turi būti atlikta pagal visus šių Taisyklių reikalavimus. Pakartotinės ekspertizės akte turi būti pateikta pirminės ekspertizės akte pateiktų projekto įvertinimo išvadų analizė. Kai atlikta pakartotinė paveldosaugos (specialioji) ekspertizė, kurios ekspertizės (pirminės ar pakartotinės) aktu vadovautis, sprendžia ekspertizės užsakovas.

 

V. baigiamosios nuostatos

 

16. Paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atlikę ekspertizės specialistai už ekspertizės akto privalomų pastabų ir išvadų teisėtumą bei pagrįstumą ir jų pasekmes atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________