VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVEDIMO TIKRINTI FR0773 FORMOS IR JOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. sausio 13 d. Nr. VA-3

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Pavedimo tikrinti FR0773 formą (toliau – FR0773 forma).

1.2. Pavedimo tikrinti FR0773 formos pildymo taisykles (toliau – taisyklės).

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) viršininkams užtikrinti, kad būtų naudojama šiuo įsakymu patvirtinta FR0773 forma ir vadovaujamasi šiuo įsakymu patvirtintomis taisyklėmis.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Informacinių technologijų departamentui:

2.2.1. į Dokumentų formų registrą įtraukti FR0773 formą;

2.2.2. užtikrinti, kad iki 2005-04-04 būtų parengta programinė įranga šiuo įsakymu patvirtintų taisyklių nuostatoms įgyvendinti ir FR0773 formos duomenims apdoroti.

2.3. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems Inspekcijos viršininko pavaduotojams ir pagal kompetenciją AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005-04-04.

4. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. 259 „Dėl pavedimo tikrinti formos ir jos išrašymo taisyklių“.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 


 

 

Forma FR0773 patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2005 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. VA-3

 

 

_______________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PAVEDIMAS TIKRINTI

_______________ Nr. ________________

                                                          (data)                        (registracijos numeris)

____________________

(sudarymo vieta)

 

________________________________________________________________________________

           (mokesčių administratoriaus pavadinimas)                    (mokestinį patikrinimą atliekančio padalinio pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(mokestinį patikrinimą atliekančių pareigūnų pareigų pavadinimas, vardai ir pavardės)

________________________________________________________________________________

pavedu patikrinti__________________________________________________________________

                                                         (mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė) adresas arba gyvenamoji vieta)

________________________________________________________________________________

(identifikacinis numeris arba asmens kodas)

Mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 13 straipsnyje nurodytų mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, deklaravimą bei sumokėjimą.

 

Mokestinį patikrinimą pradėti _____________ baigti iki _______________

                                                                                   (data)                                               (data)

Mokestinio patikrinimo tema: ________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

Ankstesnio pavedimo tikrinti numeris ___________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(įrašas apie mokestinio patikrinimo vykdymą be pranešimo apie mokestinį patikrinimą)

________________________________________________________________________________

_________________________________________ ____________ ________________ _________

(mokesčių administratoriaus viršininko (jo įgalioto asmens)              (parašas)            (vardas ir pavardė)         (data)

                              pareigų pavadinimas)

Susipažinau

_________________________________ ________________ ___________________ __________

(mokesčių mokėtojo (atstovo) pareigų pavadinimas)         (parašas)                   (vardas ir pavardė)                  (data)

 

________________________________________________________________________________

(įrašas apie mokesčių mokėtojo atsisakymą pasirašyti)

 

Mokestinio patikrinimo temos pakeitimas:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Mokestinį patikrinimą atliekančių pareigūnų pakeitimas /papildymas: _______________

________________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus viršininko (jo įgalioto asmens)              (parašas)            (vardas ir pavardė)         (data)

                              pareigų pavadinimas)

 

Susipažinau

_________________________________ ________________ ___________________ __________

(mokesčių mokėtojo (atstovo) pareigų pavadinimas)         (parašas)                   (vardas ir pavardė)                  (data)

 

 

Mokestinį patikrinimą pratęsti/sustabdyti nuo _____________ iki _______________

                                                                                                                        (data)                                   (data)

Mokestinio patikrinimo pratęsimo/sustabdymo priežastys: _________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

_________________________________________ ____________ ________________ _________

(mokesčių administratoriaus viršininko (jo įgalioto asmens)              (parašas)            (vardas ir pavardė)         (data)

                              pareigų pavadinimas)

Susipažinau

_________________________________ ________________ ___________________ __________

(mokesčių mokėtojo (atstovo) pareigų pavadinimas)         (parašas)                   (vardas ir pavardė)                  (data)

 

Mokestinį patikrinimą pratęsti/sustabdyti nuo _____________ iki _______________

                                                                                                                        (data)                                   (data)

Mokestinio patikrinimo pratęsimo/sustabdymo priežastys: _________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus viršininko (jo įgalioto asmens)              (parašas)            (vardas ir pavardė)         (data)

                              pareigų pavadinimas)

Susipažinau

_________________________________ ________________ ___________________ __________

(mokesčių mokėtojo (atstovo) pareigų pavadinimas)         (parašas)                   (vardas ir pavardė)                  (data)

 

Mokestinį patikrinimą pratęsti/sustabdyti nuo _____________ iki _______________

(data) (data)

Mokestinio patikrinimo pratęsimo/sustabdymo priežastys: _________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus viršininko (jo įgalioto asmens)              (parašas)            (vardas ir pavardė)         (data)

                              pareigų pavadinimas)

Susipažinau

_________________________________ ________________ ___________________ __________

(mokesčių mokėtojo (atstovo) pareigų pavadinimas)         (parašas)                   (vardas ir pavardė)                  (data)

 

Mokestinį patikrinimą pratęsti/sustabdyti nuo _____________ iki _______________

                                                                                                                        (data)                                   (data)

Mokestinio patikrinimo pratęsimo/sustabdymo priežastys: _________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus viršininko (jo įgalioto asmens)              (parašas)            (vardas ir pavardė)         (data)

                              pareigų pavadinimas)

Susipažinau

_________________________________ ________________ ___________________ __________

(mokesčių mokėtojo (atstovo) pareigų pavadinimas)         (parašas)                   (vardas ir pavardė)                  (data)

______________

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2005 m. sausio 13 d.

įsakymu Nr. VA-3

 

PAVEDIMO TIKRINTI FR0773 FORMOS PILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Pavedimo tikrinti FR0773 formos pildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato privalomus vykdyti pavedimo tikrinti FR0773 formos (toliau – pavedimo forma) pildymo reikalavimus.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ), Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87, (Žin., 2004, Nr. 80-2876), Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009) ir kitais teisės aktais.

3. Mokesčių administratoriaus pareigūnų atliekami kompleksiniai ir teminiai mokestiniai patikrinimai (toliau – mokestiniai patikrinimai) pradedami, kai mokesčių administratoriaus pareigūnas turi mokesčių administratoriaus viršininko (jo įgalioto asmens) pasirašytą pavedimo formą.

4. Už pavedimų formų užpildymą ir registravimą Inspekcijoje ir kiekvienoje apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI) turi būti paskirti atsakingi darbuotojai.

 

II. PAVEDIMO FORMOS PILDYMAS

 

5. Pavedimo formoje turi būti nurodyta:

5.1. institucijos, užpildžiusios pavedimo formą, pavadinimas,

5.2. dokumento pavadinimas,

5.3. pavedimo formos užpildymo data ir registracijos numeris, kuris susideda iš tokių brūkšneliais atskirtų simbolių:

5.3.1. pirmieji du simboliai rodo mokesčių administratoriaus mokestinius patikrinimus atliekančio padalinio numerį (tais atvejais, kai padaliniams tokie numeriai yra suteikti);

5.3.2. kiti du simboliai rodo metus (pvz., 2005-ųjų metų nurodomi paskutiniai du skaitmenys – nulis ir penketas);

5.3.3. dar kiti du simboliai parodo patikrinimų rūšį (nurodoma pagal Kompleksinių ir teminių patikrinimų klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VA-203 „Dėl Kompleksinių ir teminių patikrinimų bei operatyvių patikrinimų rūšių klasifikatorių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 186-6958);

5.3.4. paskutinieji likę simboliai rodo mokestinius patikrinimus atliekančiame padalinyje užregistruotos užpildytos pavedimo formos eilės numerį, kuris kiekvienais kalendoriniais metais turi būti pradedamas numeruoti nuo vieneto;

5.4. pavedimo formos užpildymo vieta,

5.5 mokestinį patikrinimą atliekančių mokesčių administratoriaus pareigūnų pareigos, vardai ir pavardės, taip pat turi būti nurodomi mokestinį patikrinimą atliekančių pareigūnų padaliniai (skyriai). Jeigu mokestinį patikrinimą atlieka daugiau negu vienas pareigūnas, vienas iš jų turi būti skiriamas vadovauti ir jis pavedimo formoje įrašomas pirmas,

5.6. tikrinamo mokesčių mokėtojo (mokestį išskaičiuojančio asmens (toliau – mokesčių mokėtojas) pavadinimas (jeigu tikrinamas fizinis asmuo, – vardas, pavardė),

5.7. mokesčių mokėtojo adresas arba gyvenamoji vieta, identifikacinis numeris arba asmens kodas (jei jie žinomi),

5.8. tikrinimo dalykas (MAĮ 13 straipsnyje nurodytų mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo patikrinimas),

5.9. mokestinio patikrinimo pradžios data (ši data turi sutapti su pavedimo tikrinti užpildymo data) ir planuojama mokestinio patikrinimo pabaigos data. Mokestinio patikrinimo pradžios ir mokestinio patikrinimo pabaigos datas (planuojamo patikrinimo trukmę) nustato mokestinius patikrinimus atliekančio padalinio vedėjas (pavaduotojas) ar kitas atsakingas asmuo,

5.10. planuojamo atlikti mokestinio patikrinimo temos pavadinimai ir kodai, nurodomi pagal Kompleksinių ir teminių patikrinimų klasifikatorių,

5.11. ankstesnės užpildytos pavedimo formos numeris (kai atliekamas mokesčių mokėtojo pakartotinis patikrinimas),

5.12. tais atvejais, kai vadovaujantis MAĮ 121 straipsnio 3 dalies nuostatomis mokestinis patikrinimas bus pradėtas ir atliekamas be pranešimo apie pavedimo atlikti patikrinimą išrašymą, pavedimo formoje turi būti įrašas „Mokestinį patikrinimą pradėti be pranešimo apie mokestinį patikrinimą“,

5.13. pakeistos mokestinio patikrinimo temos pavadinimas ir kodas (tais atvejais, kai atliekant teminius patikrinimus paaiškėja, kad vietoj pavedime tikrinti nurodytų mokestinio patikrinimo temų turi būti atliekamas dar ir kitų temų mokestinis patikrinimas, tai atitinkamai gali būti patikslintos (papildytos) pavedimo formoje nurodytos mokestinio patikrinimo temos ir kodai),

5.14. papildomai mokestiniam patikrinimui atlikti skirto pareigūno arba mokestinį patikrinimą atliekantį pareigūną pakeitusio kito pareigūno pareigos, vardas, pavardė,

5.15. mokestinio patikrinimo pratęsimo (sustabdymo) datos (nuo kurios datos iki kurios datos pratęsiamas (sustabdomas) mokestinio patikrinimo vykdymas) ir priežastys. Tais atvejais, kai tikrinimo sustabdymo laikotarpis priklauso nuo to, kada Lietuvos ar užsienio valstybių atitinkamos institucijos pateiks informaciją, reikalingą mokestiniam patikrinimui užbaigti, mokestinio patikrinimo sustabdymo pabaigos data gali būti nenurodoma, t. y. gali būti įrašoma: „Iki bus gauta papildoma informacija“. Jei mokestinio patikrinimo sustabdymo (pratęsimo) įrašams pavedimo formoje nepakanka vietos, gali būti spausdinamas papildomas lapas.

6. Tais atvejais, kai mokestinis patikrinimas atliekamas kitų valstybės institucijų prašymu, tačiau dėl nustatytų priežasčių tas patikrinimas sustabdomas (pratęsiamas), suinteresuotą instituciją apie tai būtina informuoti raštu ir nurodyti patikrinimo sustabdymo (pratęsimo) priežastis.

7. Išnykus aplinkybėms mokestinio patikrinimo sustabdymo aplinkybėms, pvz., gavus atsakymus iš Lietuvos ar užsienio valstybių institucijų, mokestinis patikrinimas turi būti nedelsiant atnaujintas.

8. Užpildytą pavedimo formą turi pasirašyti tas mokesčių administratoriaus viršininkas (jo įgaliotas asmuo), kurio teritorijoje yra įregistruotas tikrintinas mokesčių mokėtojas, arba tas mokesčių administratoriaus viršininkas (jo įgaliotas asmuo), kurio pareigūnas atlieka mokestinį patikrinimą.

Inspekcijos viršininkas (jo įgaliotas asmuo) gali pasirašyti bet kurio mokesčių mokėtojo tikrinimui užpildytą pavedimo formą.

9. Gali būti išrašoma atskira pavedimo forma patikrinti mokesčių mokėtojo struktūrinius padalinius. Tokiu atveju užpildytą pavedimo formą turi pasirašyti tas mokesčių administratorius, kurio pareigūnas atlieka tų struktūrinių padalinių patikrinimą, arba tas, kurio teritorijoje yra tie struktūriniai padaliniai.

10. Jei mokestinis patikrinimas yra pratęsiamas (sustabdomas) ir/ar pakeičiamos (papildomos) mokestinio patikrinimo temos arba mokestinį patikrinimą atliekantis pareigūnas, tokią užpildytą pavedimo formą taip pat turi pasirašyti mokesčių administratoriaus viršininkas (jo įgaliotas asmuo).

11. Tais atvejais, kai mokestinis patikrinimas atliekamas dalyvaujant mokesčių mokėtojui, su užpildyta pavedimo forma mokesčių mokėtojas (jo atstovas) supažindinamas pasirašytinai ir jam turi būti pateikiama užpildyto pavedimo formos kopija. Jei mokesčių mokėtojas (jo atstovas) atsisako pasirašyti užpildytą pavedimo formą, tai mokesčių administratoriaus pareigūnas apie tai turi pažymėti pavedimo formoje.

12. Su užpildyta pavedimo forma mokesčių mokėtojas gali būti nesupažindinamas (mokesčių mokėtojui užpildyta pavedimo forma nepateikiama) tuo atveju, kai pareigūnas vadovaudamasis MAĮ 72 straipsnio nuostatomis mokesčius apskaičiuoja remdamasis kitų valstybės institucijų aktais ar kitais dokumentais arba kai atliekamas likviduoto arba mirusio mokesčių mokėtojo veiklos patikrinimas.

13. Užpildytoje pavedimo formoje patikslinus mokestinio patikrinimo temas ir /ar pakeitus vieną mokestinį patikrinimą atliekantį pareigūną kitu arba mokestiniam patikrinimui atlikti papildomai skyrus kitą pareigūną, pasirašytinai turi būti informuojamas mokesčių mokėtojas (jo atstovas). Pasirašytinai mokesčių mokėtojas (jo atstovas) turi būti informuojamas ir apie tai, kad mokestinis patikrinimas buvo pratęstas (sustabdytas).

14. Atvykus pas mokesčių mokėtoją arba, kai mokestinis patikrinimas atliekamas mokesčių administratoriaus patalpose, – mokesčių mokėtojui (jo atstovui) atvykus pas mokesčių administratorių, užpildyta pavedimo forma turi būti jam pateikiama pasirašyti. Asmenys, atstovaujantys mokesčių mokėtojui (pasirašantys ar atsisakantys pasirašyti užpildytoje pavedimo formoje), turi būti nustatomi pagal jų pateikiamus asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

15. Tuo atveju, kai yra užpildyta pavedimo forma, tačiau dėl objektyvių priežasčių faktinis mokestinis patikrinimas dar nepradėtas (pvz., neįmanoma surasti to mokesčių mokėtojo ir yra tai patvirtinantys dokumentai (iš atitinkamų valstybės institucijų/mokesčių administratorių gauti dokumentai, patvirtinantys mokesčių mokėtojo išvykimo į užsienį, jo buvimo užsienyje, bausmės atlikimo įkalinimo įstaigoje faktą, arba gauti atsakymai, kad tikrintino mokesčių mokėtojo vadovų, atsakingų darbuotojų ar akcininkų neįmanoma surasti, arba kad buvo imtasi visų priemonių surasti mokesčių mokėtoją) arba faktinis mokestinis patikrinimas yra pradėtas, tačiau dėl tam tikrų aplinkybių negali būti tęsiamas ir/ar užbaigiamas (pvz., dėl teismo sprendimo/nutarties), tai mokestinis patikrinimas gali būti nutraukiamas.

16. Paaiškėjus šių taisyklių 15 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių mokestinis patikrinimas gali būti nutraukiamas, mokestinį patikrinimą atliekantis pareigūnas turi parengti motyvuotą išvadą dėl mokestinio patikrinimo nutraukimo ir ši išvada turi būti suderinta su mokestinius patikrinimus atliekančio padalinio vedėju (pavaduotoju) ar kitu atsakingu asmeniu.

17. Mokesčių administratoriaus viršininkas (jo įgaliotas asmuo), pritardamas mokestinio patikrinimo nutraukimui, patvirtina pareigūno pateiktą išvadą dėl mokestinio patikrinimo nutraukimo. Mokestinio patikrinimo nutraukimo data laikoma data, kai mokesčių administratoriaus viršininkas (jo įgaliotas asmuo) patvirtina pareigūno pateiktą išvadą.

Nutraukus mokestinį patikrinimą, pagal galimybes apie tai turi būti raštu informuojamas mokesčių mokėtojas (jo atstovas).

18. Mokesčių administratoriaus viršininko ar jo įgalioto asmens pasirašyta pavedimo forma turi būti įregistruojama popieriniame arba kompiuteriniame pavedimų formų registravimo žurnale. Pavedimų formų registravimo žurnale turi būti nurodyta:

18.1. eilės numeris,

18.2. pavedimo formos išrašymo data,

18.3. pavedimo formos numeris,

18.4. mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris arba asmens kodas,

18.5. tikrinančių mokesčių administratoriaus pareigūnų vardai ir pavardės,

18.6. tikrinimo trukmė, t. y. mokestinio patikrinimo pradžios ir pabaigos datos. Tais atvejais, kai tikrinimas yra pratęsiamas arba sustabdomas, turi būti nurodoma mokestinio patikrinimo pratęsimo (sustabdymo) data,

18.7. patikrinimo akto surašymo data. Tais atvejais, kai mokestinis patikrinimas yra nutraukiamas, turi būti nurodomas mokestinio patikrinimo nutraukimo pagrindas (dokumento pavadinimas) ir mokestinio patikrinimo nutraukimo data,

18.8. pastabos (atskira grafa, kurioje galima nurodyti valstybės institucijos, pavedusios atlikti mokestinį patikrinimą, pavadinimą, pavedimo formos patikslintą mokestinio patikrinimo temą ir kitus šiame punkte nepaminėtus duomenis).

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Pavedimo formą surašant kompiuteriu nebūtina žymėti rekvizitų įrašymo vietų linijų bei rekvizitų, kurie turi būti rašomi nustatytose vietose, pavadinimų.

20. Užpildyto pavedimo forma ir kiti su ja susiję dokumentai turi būti saugomi mokesčių mokėtojo byloje.

21. Mokesčių administratoriaus pareigūnas, pažeidęs šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Pasikeitusių Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ar Inspekcijos viršininko įsakymų nuostatomis turi būti vadovaujamasi iškart, nelaukiant šių taisyklių pakeitimo.

______________