LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS REORGANIZAVIMO PROJEKTO PATVIRTINIMO IR REORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2001 m. balandžio 5 d. Nr. 151

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 01 29 nutarimo Nr. 98 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 10-294) 3 punkto nuostatas bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 05 10 nutarimu Nr. 554 „Dėl Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 46-1120),

1. Tvirtinu Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo projektą (toliau – reorganizavimo projektas) (pridedama).

2. Sudarau šios sudėties Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo komisiją reorganizavimo projektui įgyvendinti (toliau – reorganizavimo komisija):

Komisijos pirmininkas:

G. Vilkelis, vidaus reikalų viceministras.

Pirmininko pavaduotojas:

V. Grigaravičius, policijos generalinis komisaras.

Nariai:

J. Akstinas, vidaus reikalų ministro patarėjas;

 

R. Baniulis, Vidaus reikalų ministerijos Personalo departamento direktorius;

 

A. Černiavskis, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo departamento

 

direktoriaus pavaduotojas;

 

A. Jakutis, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

 

Teisės tarnybos komisaras;

 

S. Liutkevičius, Tardymo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

 

direktorius, policijos generalinio komisaro pavaduotojas;

 

R. Malinauskas, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

 

Personalo tarnybos vyresnysis komisaras;

 

R. Pukanasis, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo departamento

 

direktorius;

 

A. Rimkevičius, Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų

 

departamento direktorius;

 

V. Skapcevičius, Vidaus reikalų ministerijos sekretorius;

 

A. Stončaitis, vyriausiasis komisaras, policijos generalinio komisaro

 

pavaduotojas.

3. Įpareigoju Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo departamentą (direktorius – R. Pukanasis), įvykdžius Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos reorganizaciją, pateikti vidaus reikalų ministrui informaciją apie Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo projekto įgyvendinimą.

4. Pripažįstu netekusiu galios vidaus reikalų ministro 2001 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. 81 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo“.

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                   VYTAUTAS MARKEVIČIUS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2001 04 05 įsakymu Nr. 151

 

POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS REORGANIZAVIMO PROJEKTAS

 

1. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo projektas reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsteigto Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) reorganizavimą į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtą Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Šis projektas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 98 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 10-294) 3 punktą bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843) 22 straipsnio 8 ir 9 punktais, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi bei Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 „Dėl Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 46-1120; 2000, Nr. 48-1390).

2. Reorganizuojamos įstaigos:

pavadinimas – Policijos departamentas,

adresas – Saltoniškių g. 19, 2004 Vilnius, Lietuvos Respublika,

biudžetinės įstaigos registravimo kodas – 8866235, registracijos Lietuvos Respublikos registre data – 1997 08 14, įregistravimo Nr. BD – 97 – 958.

Reorganizuotos įstaigos pavadinimas – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, adresas – Saltoniškių g. 19, 2004 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Policijos departamento biudžetinių lėšų sąskaitos – Nr. 472002008 (einamoji), Nr. 1729006099 (valiutinė), Nr. 474002006 (depozitų), Nr. 476002004 (specialiųjų lėšų), Nr. 471002009 (pavedimų lėšų), Nr. 475002005 (baudų) – yra Lietuvos taupomojo banko Sostinės skyriuje, banko kodas 60111. Privatizavimo fondo sąskaita Nr. 22002209 yra Lietuvos taupomojo banko Sostinės skyriuje. Asignavimų valdytojo kodas – 8866235.

3. Policijos departamento reorganizavimo tikslas ir būdas:

3.1. reorganizavimo tikslas – tobulinti už viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimą atsakingos institucijos veiklos viešąjį administravimą, mažinti valdymo išlaidas, optimizuoti ir modernizuoti Policijos departamento struktūrą ir funkcijų atlikimą, suformuoti profesionalią, decentralizuotai valdomą, visuomenei suprantamą ir jos remiamą, efektyviai veikiančią instituciją, orientuotą į Lietuvos Respublikos būsimą narystę Europos Sąjungoje ir užtikrinančią Policijos veiklos įstatyme nustatytų uždavinių, funkcijų bei įgaliojimų įgyvendinimą;

3.2. reorganizavimo būdas – teisinio statuso pakeitimas.

4. Reorganizavimo pagrindimas – policijos uždaviniai reikalauja sugebėjimo adekvačiai reaguoti į situacijos valstybėje pokyčius, statutine drausme pagrįstų tarnybos santykių ir kartu teisėtų bei demokratiškų veiklos metodų, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms įtvirtinimą. Policijos veikla turi stiprinti šalies nacionalinį saugumą bei atitikti Europos Sąjungos šalių policijos veiklos principus. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843) 22 straipsnio 8 ir 9 punktais, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 90-2777) 13 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindama Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 „Dėl Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 46-1120; 2000, Nr. 48-1390), 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 98 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ patvirtino Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus ir pavedė vidaus reikalų ministrui patvirtinti reorganizavimo projektą bei sudaryti komisiją Policijos departamento reorganizavimui įgyvendinti.

Reorganizuojant Policijos departamentą, pagal komisijos, sudarytos vidaus reikalų ministro 2001 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 81 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo“, patvirtintą policijos sistemos struktūros principinę schemą formuojama organizacinė struktūra, turinti optimalų valdymo ir veiklos koordinavimo modelį su aiškiai apibrėžtais struktūrinių padalinių uždaviniais, funkcijomis ir atsakomybe, racionaliai paskirstomi ir panaudojami turimi ištekliai pavestiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti, reorganizavimo metu užtikrinamas vykdomų uždavinių ir funkcijų tęstinumas bei minimalios reorganizavimo sąnaudos. Policijos departamento kriminalinės policijos padaliniai (Organizuoto nusikalstamumo tyrimo, Kriminalinių nusikaltimų tyrimo, Ekonominių nusikaltimų tyrimo, Operatyvinės veiklos tarnybos ir Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras) reorganizuojami į Nacionalinę kriminalinės žvalgybos valdybą, t. y. specializuotą policijos įstaigą (ne juridinį asmenį), kurios sudėtyje bus Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba, Nusikaltimų tyrimo tarnyba (sujungus Kriminalinių nusikaltimų tyrimo ir Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybas), Operatyvinės veiklos tarnyba ir Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras. Operatyvinės veiklos tarnybos 4-asis skyrius, vykdantis baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų fizinę apsaugą nuo nusikalstamo poveikio, reorganizuojamas į Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnybą – specializuotą policijos įstaigą, neturinčią juridinio asmens statuso. Kriminalistinių ekspertizių tarnyba reorganizuojama į Kriminalistinių ekspertizių centrą – specializuotą policijos įstaigą, neturinčią juridinio asmens statuso. Greitojo reagavimo rinktinė „Aras“, Eskortavimo rinktinė prie viešosios policijos Kelių policijos tarnybos ir viešosios policijos Apsaugos organizavimo tarnyba atitinkamai reorganizuojamos į specializuotas policijos įstaigas, turinčias juridinio asmens statusą: Greitojo reagavimo rinktinę „Aras“, Kelių patrulių rinktinę bei Apsaugos organizavimo tarnybą. Materialinio techninio aprūpinimo ir statybos tarnyba, atskiriant valdymo organizavimo bei paslaugų ir statybos funkcijas, reorganizuojama į du padalinius: Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Materialinio techninio aprūpinimo planavimo skyrių, atliekantį valdymo ir organizavimo funkcijas, bei neturinčią juridinio asmens statuso biudžetinę įstaigą – Materialinio aprūpinimo ir paslaugų tarnybą.

Policijos departamento Mokymo centras reorganizuojamas į policijos profesinio ugdymo įstaigą, turinčią juridinio asmens statusą – Policijos mokymo centrą, į jo sudėtį įtraukiant Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Kinologijos centrą.

5. Policijos departamento reorganizavimas.

Policijos departamentas reorganizuojamas dviem etapais:

5.1. pirmas etapas – parengiamasis, iki 2001 m. gegužės 1 d.:

5.1.1. remiantis vidaus reikalų ministro 2001 03 23 įsakymu Nr. 126 „Dėl darbo grupės sudarymo valdymo organizavimo patikrinimui atlikti“ atlikto Policijos departamento valdymo organizavimo patikrinimo išvadomis, siekiant parengti optimalią valdymo sistemą, iki 2001 m. balandžio 19 d. patikslinamas reorganizavimo projektas;

5.1.2. reorganizavimo komisija iki 2001 m. gegužės 1 d. išnagrinėja Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų reorganizuojamų padalinių nuostatų, struktūros schemų ir etatų sąrašų projektus, kuriuos vidaus reikalų ministro pritarimu tvirtina policijos generalinis komisaras;

5.2. antras etapas – įgyvendinimo, iki 2001 m. spalio 1 d.:

5.2.1. reorganizuojamų padalinių etatų pakeitimų įsakymų projektų parengimas ir pateikimas tvirtinti policijos generaliniam komisarui iki 2001 m. birželio 15 d.;

5.2.2. Policijos departamento valstybės tarnautojų įspėjimas teisės aktų nustatyta tvarka apie darbo sąlygų pasikeitimą ir galimą atleidimą iš tarnybos:

5.2.2.1. iki 2001 m. birželio 1 d. paslaugų valstybės tarnautojams, turintiems teisės aktų nustatytų garantijų (Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) 5 str. 2 d.; Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo (toliau – Darbo sutarties įstatymas) 35 str.);

5.2.2.2. iki 2001 m. rugpjūčio 1 d. paslaugų valstybės tarnautojams, neturintiems teisės aktų nustatytų garantijų (Valstybės tarnybos įstatymo 5 str. 2 d.; Darbo sutarties įstatymo 34 str.);

5.2.2.3. iki 2001 m. rugsėjo 15 d. viešojo administravimo valstybės tarnautojams (Valstybės tarnybos įstatymo 4 str. 1 d., 5 str. 2 d., 55 str., 76 str.; Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 2000 10 25 įsakymu Nr. 118 patvirtinta Valstybės tarnybos įstatymo 76 str. įgyvendinimo tvarka);

5.2.3. policijos generaliniam komisarui tiesiogiai pavaldžių policijos įstaigų nuostatų ir struktūrų schemų parengimas ir patvirtinimas iki 2001 rugsėjo 1 d.;

5.2.4. reorganizuoto Policijos departamento, specializuotų policijos įstaigų ir policijos profesinio ugdymo įstaigų viešojo administravimo bei paslaugų valstybės tarnautojų skyrimas į pareigas nuo 2001 m. spalio 1 d.;

5.2.5. Policijos departamento viešojo administravimo valstybės tarnautojų skyrimas į valstybės tarnybos rezervą nuo 2001 m. spalio 1 d. (Valstybės tarnybos įstatymo 55 str. 1 d.);

5.2.6. kitų, susijusių su reorganizavimu, keistinų teisės aktų projektų parengimas iki 2001 m. rugpjūčio 1 d.;

5.2.7. teisinė reorganizuotų policijos padalinių ir policijos generaliniam komisarui tiesiogiai pavaldžių policijos įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, registracija Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ūkio subjektų registre, bankuose turimų sąskaitų perregistravimas iki 2001 m. spalio 1 d.;

5.2.8. Policijos departamento turto ir dokumentacijos perdavimas reorganizuotoms specializuotoms policijos įstaigoms ir (arba) policijos profesinio ugdymo įstaigoms iki 2001 m. spalio 1 d.;

5.2.9. reorganizuotų policijos padalinių 2001 metų išlaidų sąmatų patikslinimas iki 2001 m. rugsėjo 15 d.;

5.2.10. reorganizuotų policijos padalinių iškabų, antspaudų, pažymėjimų, blankų ir kt. pagaminimas iki 2001 m. rugsėjo 1 d.;

5.2.11. suinteresuotų Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijų informavimas apie reorganizuotų policijos padalinių rekvizitų pasikeitimus iki 2001 m. spalio 1 d.;

5.2.12. reorganizacijai įgyvendinti reikės preliminariai 800,0 tūkst. Lt.

6. Turto įvertinimas.

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valdymo organizavimo, finansinės atskaitomybės bei materialinio aprūpinimo auditas atliktas 2000 m. spalio mėn. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito tarnybos.

Policijos departamento ir jo padalinių valdomo turto vertė 2001 m. sausio 1 d. pagal metinės atskaitomybės duomenis sudarė 47105,3 tūkst. Lt, iš šios sumos:

ilgalaikis turtas – 40364,5 tūkst. Lt,

trumpalaikis turtas – 4605,7 tūkst. Lt,

materialinės atsargos – 1291,8 tūkst. Lt,

piniginės lėšos – 236,0 tūkst. Lt,

debitorinis įsiskolinimas – 607,3 tūkst. Lt,

išsinuomotas ilgalaikis turtas 72,3 tūkst. Lt ir trumpalaikis turtas – 0,2 tūkst. Lt.

7. Turto paskirstymas ir prievolių perėmimas. Šio projekto 6 punkte dalį nurodyto turto, taip pat dalį Policijos departamento teisių ir prievolių įstatymo nustatyta tvarka perima steigiamos ar reorganizuojamos specializuotos policijos įstaigos ir (arba) policijos profesinio ugdymo įstaigos iki 2001 m. spalio 1 d. Neperduota turto, teisių ir prievolių dalis lieka Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

8. Apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentų perėmimas saugoti. Dalies Policijos departamento turto ir dokumentacijos perdavimo steigiamoms ar reorganizuojamoms specializuotoms policijos įstaigoms ir (arba) policijos profesinio ugdymo įstaigoms ir priėmimo aktas pasirašomas pagal 2001 m. sausio 1 d. buhalterinės apskaitos duomenis.

Dalies Policijos departamento turto ir dokumentacijos steigiamoms ar reorganizuojamoms specializuotoms policijos įstaigoms ir (arba) policijos profesinio ugdymo įstaigoms perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo policijos generalinis komisaras ar jo įgaliotas asmuo ir specializuotos policijos įstaigos vadovas.

9. Reorganizuojamos įstaigos uždaviniai ir funkcijos. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos uždaviniai ir funkcijos patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 01 29 nutarimu Nr. 98 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 90-2777).

10. Planuojamas Policijos departamento reorganizavimo efektas:

10.1. Po reorganizacijos Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos liks ne daugiau kaip 1/3 buvusių etatų, t. y. ne daugiau kaip 200 etatų. Laisvi etatai gali būti perduoti į reorganizuojamas ar steigiamas specializuotas policijos įstaigas ir (arba) policijos profesinio ugdymo įstaigas, ir (arba) teritorines policijos įstaigas;

10.2. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos centriniame aparate policijos pareigūnų skaičius sumažės ne mažiau kaip 30 proc. Policijos pareigūnai, kurių pareigybių statusas keičiasi, iš statutinių karjeros valstybės tarnautojų į nestatutinių valstybės tarnautojų pareigas bus pervedami teisės aktų nustatyta tvarka;

10.3. Policijos departamento centrinio aparato valdymo išlaidos sumažės daugiau kaip 7500,0 tūkst. Lt. Šios piniginės lėšos bus perduotos reorganizuojamoms arba steigiamoms specializuotoms policijos įstaigoms ir (arba) policijos profesinio ugdymo įstaigoms bei teritorinėms policijos įstaigoms;

10.4. bus labiau decentralizuotas policijos valdymas, dalį policijos valdymo ir koordinavimo funkcijų perdavus aukštesnės pakopos teritorinėms policijos įstaigoms;

10.5. teritorinėms policijos įstaigoms bus suteikta daugiau savarankiškumo sprendžiant materialinio – techninio aprūpinimo ir statybos klausimus, kartu padidinta jų atsakomybė už kriminogeninę situaciją aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje.

11. Reorganizavimo laikotarpiu Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reorganizavimo komisija turi teisę:

11.1. rengti dokumentų, susijusių su Policijos departamento reorganizavimu ir tolesne jo veikla, projektus;

11.2. gauti ir teikti informaciją apie veiklą, susijusią su Policijos departamento reorganizavimu.

______________