LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 41 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. rugpjūčio 2 d. Nr. IX-482

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832)

 

1 straipsnis. 41 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Piliečių skundus dėl savivaldybės pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo tiria Seimo kontrolieriai, kurių įgaliojimus nustato Seimo kontrolierių įstatymas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________