LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2012 m. birželio 21 d. Nr. A1-295

Vilnius

 

 

Siekdamas tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 (Žin., 1998, Nr. 66-1916; 2010, Nr. 123-6300), 7.3 punktą ir užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę socialinės globos įstaigose:

1. T v i r t i n u Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2012 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. A1-295

 

TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO VALSTYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I . BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja trumpalaikės socialinės globos neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims teikimo principus, sąlygas, apgyvendinimo trumpalaikei socialinei globai tvarką socialinės globos įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos ir turinys atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589) ir Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570) vartojamas sąvokas ir turinį.

 

II. TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO PRINCIPAI IR SĄLYGOS

 

3. Socialinės globos įstaigoje teikiama trumpalaikė socialinė globa turi atitikti Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (Žin., 2007, Nr. 24-931), reikalavimus.

4. Trumpalaikės socialinės globos vietų skaičius neįskaitomas į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą planinį vietų skaičių.

5. Rekomenduojama trumpalaikei socialinei globai teikti įstaigoje įrengti atskirus gyvenamuosius kambarius. Dėl trumpalaikės socialinės globos teikimo neturi pablogėti socialinės globos namuose socialinę globą gaunančių asmenų gyvenimo sąlygos.

6. Trumpalaikei socialinei globai teikti turi būti numatytas papildomas socialinę globą teikiantis personalas pagal Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-317 (Žin., 2006, Nr. 132-5011).

7. Socialinės globos įstaiga dėl sutikimo teikti trumpalaikę socialinę globą turi kreiptis į Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

8. Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba, išnagrinėjusi socialinės globos įstaigos prašymą ir įvertinusi globos įstaigos galimybes teikti trumpalaikę socialinę globą, teikia išvadą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

9. Sutikimą dėl trumpalaikės socialinės globos teikimo ir vietų skaičiaus socialinės globos įstaigoje duoda Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

10. Jei trumpalaikės socialinės globos kaina yra skirtinga nei ilgalaikės socialinės globos kaina, socialinės globos įstaiga ją turi suderinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

III. APGYVENDINIMO TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS VIETOSE TVARKA

 

11. Asmenys trumpalaikės socialinės globos vietose gali būti apgyvendinami savivaldybių sprendimu (kai paslaugas organizuoja savivaldybė) arba socialinės globos įstaigos ir paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu.

12. Trumpalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) ir socialinės globos įstaigos arba paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens), savivaldybės ir socialinės globos įstaigos.

13. Kai trumpalaikę socialinę globą organizuoja savivaldybė, asmuo nukreipiamas į globą teikiančią įstaigą vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 patvirtinto Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo (Žin., 2006, Nr. 43-157; 2007, Nr. 32-1162) nuostatomis. Asmuo už teikiamą trumpalaikę socialinę globą moka pagal Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510).

14. Trumpalaikė socialinė globa, kurią organizuoja savivaldybė, finansuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 110-4163).

15. Trumpalaikės socialinės globos kainą ir apgyvendinimo tvarkos aprašą tvirtina įstaigos vadovas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Įstaigų, teikiančių trumpalaikę socialinę globą, sąrašai ir trumpalaikės socialinės globos kaina skelbiami Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos interneto svetainėje www.sgiat.lt.

 

_________________