Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 19 d. Nr. 1555

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 2012, Nr. 86-4504) ir išdėstyti 1 ir 3 priedus nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                    ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ     ALGIMANTA PABEDINSKIENĖ

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

1 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1555

redakcija)

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

 

Pareigybės

Koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais, išskyrus MMA

pedagogų

sveikatos priežiūros specialistų

kultūros ir meno darbuotojų

Aplinkos ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų

Finansų ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų (pertvarkytų viešųjų įstaigų) darbuotojų

Žemės ūkio ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų

socialinį darbą dirbančių darbuotojų

švietimo ir mokslo, kultūros ir meno, sveikatos priežiūros ir socialinių įstaigų kitų darbuotojų, taip pat kitų biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų

Įstaigų ir organizacijų vadovai

11,5–38,2

MMA – 22,5

MMA – 21,4

MMA – 18,3

11,5–47,32

MMA – 18,7

10,48–20,4

MMA – 16

Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai

10,95–33,9

MMA – 20,1

MMA – 19,4

MMA – 16,5

10,95–41,1

MMA – 16,7

9,43–18,3

MMA – 14,3

iš jų ūkio ir bendriems klausimams

 

 

 

 

 

 

 

MMA – 16

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito tarnybų vadovai

 

 

 

 

10–36,91

 

 

MMA – 18

Skyrių, kitų padalinių vadovai

10–32,85

MMA – 17,93

MMA – 18,91

MMA – 14,58

10–37,88

MMA – 14,89

9,36–16,35

MMA – 13

Vyriausieji specialistai

 

 

 

 

MMA – 35,05

 

 

 

Vyresnieji specialistai

 

 

 

 

MMA – 20,92

 

 

 

Specialistai:

 

 

 

 

 

 

 

 

įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

9,2–27,95

MMA – 16,5

MMA – 18,8

MMA – 14,4

 

MMA – 13,7

9,23–16,2

MMA – 11,4

iš jų specialistai, kurių mokymo trukmė pagal mokymo planus stacionare – 6 ir daugiau metų

 

MMA – 17,4

 

 

 

 

 

 

įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

9,15–26,7

MMA – 14,7

MMA – 15,4

MMA – 12,7

 

MMA – 12,2

9,17–14,3

MMA – 10,5

įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų

8,9–21,8

MMA – 13

MMA – 12

MMA – 10,9

 

MMA – 10,8

9,17–12,3

MMA – 9,6

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

 

 

 

 

 

MMA – 9

8,53–9

MMA – 9

Pagalbinis medicinos ir individualios priežiūros personalas

 

MMA – 10

 

 

 

 

9,14–11,2

 

Darbininkai

 

 

 

 

 

MMA

 

MMA

 

Pastabos:

1. Vyresniųjų buhalterių, atliekančių vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), taip pat kai yra tik vienas vidaus audito specialistas, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip vyriausiųjų buhalterių arba kaip vidaus audito tarnybos vadovo.

2. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

3. Specialistams nustatyta tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausiosios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

4. Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija sudaro ir, suderinusios su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, patvirtina pareigybių sąrašus, kuriais vadovaujantis visose biudžetinėse įstaigose ir organizacijose šie darbuotojai priskiriami prie pedagogų, kultūros ir meno darbuotojų ar sveikatos priežiūros specialistų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, suderinusi su Finansų ministerija, tvirtina socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašą.

5. Mokslo ir studijų institucijų darbuotojams, kurių darbas susijęs su mokslo ir studijų institucijos akademinės ir (arba) mokslinės veiklos uždavinių įgyvendinimu, gali būti nustatomi iki 50 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai, negu nurodyta šiame priede.

6. Teatrų ir koncertinių įstaigų atlikėjams – baleto artistams, Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje įgijusiems baleto artisto kvalifikaciją, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip specialistams, įgijusiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

7. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Teisingumo ministerijos ir Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros specialistams gali būti nustatomi iki 50 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai, negu nurodyta šiame priede.

8. Seniūnijų specialistams, dirbantiems socialinį darbą (pagal pareigybės aprašymą), tarnybiniai atlyginimai nustatomi vadovaujantis šiame priede socialinį darbą dirbančių darbuotojų skiltyje nurodytais dydžiais.

9. Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, gali būti nustatomi 30–50 procentų didesni tarnybiniai atlyginimai, negu nurodyta šiame priede.

10. Lentelėje vartojama santrumpa MMA – minimalioji mėnesinė alga.

 

_________________

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

3 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1555

redakcija)

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBININKŲ VALANDINIAI TARIFINIAI ATLYGIAI

 

(koeficientai bazinio valandinio atlygio dydžiais, išskyrus MVA)

 

Kategorijos

I

II

III

IV

V

VI

Darbininkai

MVA

MVA

MVA

MVA

8,35

8,4

 

Pastabos:

1. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, vietoj tarifinių atlygių galima nustatyti tarnybinį atlyginimą – iki 8,8 koeficiento, kurio pagrindu imama bazinė mėnesinė alga.

2. Lentelėje vartojama santrumpa MVA – minimalusis valandinis atlygis.

 

_________________