LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL REIKALAVIMŲ PREKYBAI GYVŪNAIS, SPERMA, KIAUŠIALĄSTĖMIS IR EMBRIONAIS BEI JŲ IMPORTUI PATVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 11 d. Nr. B1-559

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15) ir įgyvendindamas 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją:

1. Tvirtinu pridedamus Reikalavimus prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui.

2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. 282 „Dėl Parduodamų gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-71).

3. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto ir Gyvūnų sveikatingumo skyriams.

 

 

PIRMASIS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                                 DARIUS REMEIKA


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2005 m. spalio 11 d.

įsakymu Nr. B1-559

 

REIKALAVIMAI PREKYBAI GYVŪNAIS, SPERMA, KIAUŠIALĄSTĖMIS IR EMBRIONAIS BEI JŲ IMPORTUI

 

Reikalavimai prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15) ir įgyvendina 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Tarybos direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui (toliau – Reikalavimai) tikslas – nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimus prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nurodyti specialiuose ES teisės aktuose, pateiktuose Tarybos direktyvos 90/425/EEB dėl tam tikrų gyvūnų ir produktų rūšių veterinarinės ir zootechninės patikros prekiaujant jais Bendrijoje ir siekiant sukurti vidaus rinką A priedo I skyriuje. Šie Reikalavimai turi būti taikomi nepažeidžiant nuostatų, priimtų laikantis 1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3626/82 dėl tarptautinės prekybos nykstančių rūšių laukine fauna ir flora konvencijos įgyvendinimo Bendrijoje. Reikalavimai neturi pažeisti nacionalinių taisyklių, taikomų gyvūnams augintiniams, nors jie negali panaikinti veterinarinių tikrinimų, atliekamų pasienio veterinarijos postuose.

2. Vartojamos sąvokos:

Prekyba – prekyba gyvūnais ir produktais su ES šalimis.

Gyvūnai – gyvūnų rūšys, nenurodytos 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvoje 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių galvijų ir kiaulių prekybą Bendrijoje, 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvoje 90/426/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklių iš trečiųjų šalių judėjimą ir importą, 1990 m. spalio 15 d. Tarybos direktyvoje 90/539/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių prekybą Bendrijos viduje paukštiena ir kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių, 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvoje 91/67/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių žuvininkystės ūkiuose auginamų vandens gyvūnų ir jų produktų tiekimą rinkai, 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvoje 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių avių ir ožkų prekybą Bendrijoje, 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvoje 91/492/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių gyvų dvigeldžių moliuskų produkcijos gamybą ir tiekimą rinkai ir 1991 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvoje 91/493/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių žuvų produktų gamybą ir tiekimą rinkai.

Ūkio subjektas – bulių spermos surinkimo centras, bulių spermos laikymo centras, bulių spermos surinkimo ir laikymo centras, bulių spermos ir galvijų embrionų laikymo centras, galvijų embrionų gavybos grupė, galvijų embrionų surinkimo grupė, kuilių spermos surinkimo centras, kuilių spermos laikymo centras, kuilių spermos surinkimo ir laikymo centras, eržilų spermos surinkimo arba laikymo centras, gyvūnų, skirtų išsaugojimui, visuomenės švietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu užsiimantis ūkio subjektas, eksperimentinių gyvūnų veisimo įmonė, eksperimentinių gyvūnų tiekimo įmonė, eksperimentinių gyvūnų naudojimo įmonė, gyvūnų augintinių veisimo įmonė, zoologijos sodas, kitas ūkio subjektas, patvirtintas kompetentingos institucijos pagal 24-28 punktų reikalavimus, kuriame paprastai laikoma arba veisiama viena arba daugiau gyvūnų rūšių, skirtų prekybai arba ne prekybai, siekiant demonstruoti gyvūnus ir šviesti visuomenę, išsaugoti tam tikras gyvūnų rūšis, atlikti fundamentaliuosius arba taikomuosius tyrimus arba veisti gyvūnus tokiems tyrimams.

Privalomos pranešti ligos – Reikalavimų 1 priede nurodytos ligos.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija.

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS PREKYBAI

 

3. VMVT turi užtikrinti, kad prekyba nebūtų draudžiama arba ribojama dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, išskyrus tuos, kurie nurodyti šiuose Reikalavimuose arba kituose ES teisės aktuose.

4. VMVT turi imtis reikiamų priemonių užtikrinti, kad taikant Tam tikrų gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimus (Žin., 2004, Nr. 33-1086), šių Reikalavimų 5-13 punktuose nurodytais gyvūnais būtų galima prekiauti nepažeidžiant 24-28 punktų ir tam tikrų nuostatų, kurios turi būti priimtos įgyvendinant 47 punktą, jeigu gyvūnai atitinka nustatytus reikalavimus ir yra įsigyti iš ūkio subjektų, nurodytų 18 ir 20 punktuose, kurie yra patvirtinti VMVT ir kurie:

4.1. sistemingai tikrina laikomus gyvūnus laikantis Tam tikrų gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimų (Žin., 2004, Nr. 33-1086);

4.2. praneša VMVT ne tik apie privalomų pranešti ligų protrūkį, bet ir apie 2 priede nurodytų užkrečiamųjų ligų, kurioms VMVT yra parengusi kontrolės arba stebėsenos programas, protrūkį;

4.3. laikosi VMVT patvirtintų reikalavimų, skirtų užkrečiamųjų ligų, kurios VMVT yra patvirtintos kaip labai svarbios ir kurios yra įtrauktos į programą, paruoštą laikantis 29-31 punktų nuostatų arba 33 punkte nurodyto sprendimo, kontrolei;

4.4. tiekia rinkai tik tokius gyvūnus, kurie neturi jokių ligų požymių ir kurie yra vežami iš tokių laikymo vietų arba teritorijų, kuriose netaikomi jokie apribojimai dėl gyvūnų ligų pasireiškimo, o jeigu gyvūnų nelydi 5-17 punktuose nurodytas veterinarijos sertifikatas arba prekybos dokumentas, tiekia rinkai tik tokius gyvūnus, kuriuos lydi paties savininko surašytas patvirtinimas, kad šie gyvūnai išsiuntimo metu neturėjo jokių akivaizdžių ligos požymių ir kad laikymo vietai netaikomi jokie apribojimai dėl gyvūnų ligų pasireiškimo;

4.5. laikosi gyvūnų gerovės reikalavimų.

5. Leidžiama prekiauti beždžionėmis (Simiae ir Prosimiae), kurios vežamos iš ūkio subjekto pagal III skyriaus reikalavimus; tokius gyvūnus turi lydėti veterinarijos sertifikatas (5 priedas), kuriame yra gyvūnus siunčiančio ūkio subjektą kontroliuojančio valstybinio veterinarijos gydytojo užpildyta deklaracija, patvirtinanti gyvūnų sveikumą.

6. VMVT, taikydama išimtį 5 punktui, gali leisti ūkio subjektui įsigyti beždžionių, priklausančių privačiam asmeniui.

7. Nepažeisdama 29-34 punktų, VMVT turi užtikrinti, kad Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimuose (Žin., 2004, Nr. 135-4916), Arklių prekybos su ES šalimis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimuose (Žin., 2002, Nr. 106-4777) ir Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimuose (Žin., 2004, Nr. 44-1477) nepaminėtų rūšių kanopiniais gyvūnais būtų leidžiama prekiauti tik tuo atveju, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus:

7.1. bendruosius reikalavimus:

7.1.1. jie turi būti paženklinti laikantis Tam tikrą gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimų,

7.1.2. jie neturi būti skirti paskersti pagal užkrečiamųjų ligų likvidavimo programą,

7.1.3. jie turi būti nevakcinuoti nuo snukio ir nagų ligos ir atitikti Snukio ir nagų ligos kontrolės reikalavimus (Žin., 2004, Nr. 139-5088) ir Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus,

7.1.4. jie turi būti vežami iš laikymo vietos, nurodytos Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimuose, kurioje netaikomi apribojimai dėl gyvūnų ligų pasireiškimo, nurodyti Snukio ir nagų ligos kontrolės reikalavimuose ir Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimuose, Klasikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimuose (Žin., 2002, Nr. 71-2999), ir visą laiką nuo gimimo arba paskutines trisdešimt dienų iki išsiuntimo laikomi šioje laikymo vietoje,

7.1.5. juos privalo lydėti nustatyto pavyzdžio veterinarijos sertifikatas, kuriame būtų tokia deklaracija:

„Deklaracija

Aš, žemiau pasirašęs (valstybinis veterinarijos gydytojas), patvirtinu, kad šis atrajotojas/kiaulinis gyvūnas/kitas gyvūnas (išbraukti žodžius, kurie netinka), kuriam netaikomi Tarybos direktyvos 64/432/EEB reikalavimai:

a) priklauso........ rūšiai;

b) tikrinimo metu neturėjo jokių klinikinių ligų, kuriai yra imlus, požymių;

c) yra iš oficialiai tuberkulioze neužkrėstos/oficialiai brucelioze neužkrėstos arba brucelioze neužkrėstos bandos/laikymo vietos, kurioje netaikomi apribojimai dėl klasikinio/afrikinio kiaulių maro (išbraukti žodžius, kurie netinka), arba iš laikymo vietos, kurioje gyvūnui buvo atlikti Tarybos direktyvos 92/65/EEB 6 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje nurodyti tyrimai, o jų rezultatai buvo neigiami.“;

7.2. atrajotojai:

7.2.1. privalo būti iš oficialiai tuberkulioze neužkrėstos ir oficialiai brucelioze neužkrėstos bandos (pagal Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus arba Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimus) ir atitikti gyvūnų sveikatai keliamus reikalavimus, kurie nustatyti Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimuose arba Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimuose,

7.2.2. jeigu jie nėra vežami iš bandos, kuri atitinka 7.2.1 punkto reikalavimus, jie privalo būti vežami iš laikymo vietos, kurioje per 42 dienas iki gyvūnų pakrovimo nebuvo užregistruota nė vieno susirgimo brucelioze arba tuberkulioze ir kurioje atrajotojams gyvūnams per 30 dienų iki jų išsiuntimo buvo atlikti tyrimai dėl tuberkuliozės ir bruceliozės, o jų rezultatai buvo neigiami: odos alerginė reakcija buvo neigiama ir nenustatyta antikūnų prieš bruceliozės sukėlėjus; reikalavimai, susiję su tokiais tyrimais, ir tokių laikymo vietų statusas dėl tuberkuliozės ir bruceliozės nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3. kiauliniai gyvūnai:

7.3.1. privalo būti vežami iš teritorijos, kurioje pagal Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus netaikomi apribojimai dėl afrikinio kiaulių maro,

7.3.2. privalo būti vežami iš laikymo vietos, kurioje netaikomi jokie apribojimai dėl klasikinio kiaulių maro, nustatyti Klasikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimuose,

7.3.3. privalo būti vežami iš brucelioze neužkrėstos laikymo vietos, kaip nurodyta Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimuose, ir atitikti Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus,

7.3.4. jeigu jie nėra vežami iš brucelioze neužkrėstos laikymo vietos, per 30 dienų iki išsiuntimo jiems turi būti atliktas bruceliozės antikūnų tyrimas, o jo rezultatai turi būti neigiami.

8. Paukščiais, nenurodytais Paukščių ir perinti skirtų kiaušinių prekybos su Europos Sąjungos šalimis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimuose (Žin., 2002, Nr. 52-2029), gali būti prekiaujama tik tais atvejais, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus:

8.1. bendruosius reikalavimus:

8.1.1. turi būti vežami iš laikymo vietos, kurioje 30 dienų iki išsiuntimo nebuvo diagnozuotas paukščių gripas,

8.1.2. turi būti vežami iš tokios laikymo vietos arba teritorijos, kurioje netaikomi apribojimai dėl Niukaslio ligos,

8.1.3. jeigu paukščiai buvo importuoti iš trečiųjų šalių, jie, remiantis Gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimais (Žin., 2004, Nr. 108-4065), turi būti buvę karantinuojami toje laikymo vietoje, į kurią nuvežti juos įvežus j Lietuvos Respublikos teritoriją;

8.2. papūginiai paukščiai:

8.2.1. neturi būti vežami iš laikymo vietos ar būti kontaktavę su gyvūnais iš tokios laikymo vietos, kurioje buvo diagnozuota psitakozė (Chlamydia psittaci); draudimas įsigyti paukščius taikomas ne mažiau kaip du mėnesius nuo paskutinio registruoto susirgimo ir gydymo, kuris atliekamas vykdant gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę,

8.2.2. turi būti paženklinti remiantis Tam tikrų gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimų,

8.2.3. turi būti lydimi prekybos dokumento, pasirašyto valstybinio veterinarijos gydytojo.

9. Prekiauti bitėmis (Apis melifera) leidžiama tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

9.1. jos yra įsigytos iš teritorijos, kurioje netaikomi apribojimai dėl amerikinio bičių puvinio; draudimas įsigyti bites taikomas ne mažiau kaip 30 dienų nuo paskutinio susirgimo įregistravimo datos ir nuo datos, kai VMVT patikrinus visus avilius, esančius trijų kilometrų spinduliu, visi užkrėsti aviliai buvo sudeginti arba kitaip apdoroti ir patikrinus atitiko VMVT reikalavimus; kamanėms gali būti taikomi bitėms nustatyti reikalavimai;

9.2. jas turi lydėti veterinarijos sertifikatas, atitinkantis 6 priede nurodytą pavyzdį, su valstybinio veterinarijos gydytojo užpildyta deklaracija, garantuojančia, jog laikomasi 9.1 punkto reikalavimų.

10. VMVT turi užtikrinti, kad būtų prekiaujama triušiniais gyvūnais (kiškiais ir triušiais), kurie atitinka šiuos reikalavimus:

10.1. jie neturi būti vežami iš laikymo vietos ar būti kontaktavę su gyvūnais iš tokios laikymo vietos, kurioje pasireiškė pasiutligė arba įtariama, kad ji pasireiškė paskutinį mėnesį;

10.2. jie turi būti vežami iš laikymo vietos, kurioje nė vienas gyvūnas neturi klinikinių miksomatozės požymių.

11. Į Lietuvos Respubliką vežamus triušinius gyvūnus turi lydėti veterinarijos sertifikatas (5 priedas) ir tokio turinio deklaracija:

„Aš, žemiau pasirašęs...., patvirtinu, kad ši siunta atitinka Tarybos direktyvos 92/65/EEB 9 straipsnio reikalavimus, ir triušiniai gyvūnai, juos apžiūrėjus, neturėjo jokių klinikinių ligų požymių“;

veterinarijos sertifikatas turi būti išduotas valstybinio veterinarijos gydytojo; VMVT, jeigu ji reikalauja veterinarijos sertifikato ir deklaracijos, apie tai turi pranešti Europos Komisijai, kuri privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi 10 punkto reikalavimų.

12. Draudžiama prekiauti audinėmis ir lapėmis iš laikymo vietos arba kontaktavusiomis su gyvūnais iš tokios laikymo vietos, kurioje pasireiškė pasiutligė, arba įtariama, kad ji galėjo pasireikšti paskutinius šešis mėnesius, ypač jeigu nevykdoma sisteminga vakcinacijos programa,

13. Prekyba šunimis, katėmis ir šeškais turi atitikti reikalavimus, nurodytus 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų nekomerciniais tikslais vežamiems naminiams gyvūnėliams, iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvą 92/65/EEB. Veterinarijos sertifikate, lydinčiame gyvūnus augintinius, turi būti patvirtinimas, kad 24 valandas prieš gyvūnų augintinių išsiuntimą įgaliotasis veterinarijos gydytojas atliko gyvūnų klinikinį tyrimą ir ištyrus gyvūnai buvo sveiki ir tinkami vežti iki paskirties vietos; išlaidas, susijusias su serologinio tyrimo atlikimu, padengia gyvūno augintinio savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

14. Leidžiama prekiauti tik sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kurie atitinka 15-17 punktų reikalavimus.

15. Avinų, ožių ir arklių sperma, nepažeidžiant reikalavimų, kurių turi būti laikomasi įrašant arklius į arklių kilmės knygas, skirtas tam tikroms specifinėms veislėms, turi būti:

15.1. surinkta ir paruošta dirbtiniam apsėklinimui spermos surinkimo centre, patvirtintame pagal 3 priedo reikalavimus; avinų ir ožių sperma išimties tvarka gali būti surinkta ir paruošta spermos surinkimo centre, atitinkančiame Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimus;

15.2. surinkta iš gyvulių, atitinkančių 4 priedo reikalavimus (dėl gyvulių priėmimo ir įprastinių tikrinimų);

15.3. turi būti surinkta, paruošta ir konservuota laikantis 4 priedo II skyriaus reikalavimų;

15.4. lydima veterinarijos sertifikato.

16. Avių (ožkų) ir kumelių bei kiaulių kiaušialąstės ir embrionai turi būti:

16.1. paimti kiaušialąsčių ir embrionų surinkimo grupės, patvirtintos VMVT, iš patelių donorių, atitinkančių 4 priedo II skyriaus reikalavimus, ir paruošti įgaliotojoje laboratorijoje;

16.2. tvarkomi ir laikomi pagal 4 priedo II skyriaus reikalavimus;

16.3. vežami į kitą ES šalį su 7 priede nurodytu veterinarijos sertifikatu.

17. Avinų, ožių ir eržilų sperma, naudojama patelėms donorėms apvaisinti, turi atitikti 15 punkto reikalavimus, o kuilių sperma – Tarybos direktyvos 90/429/EEB nuostatas.

18. Tam tikrų gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimuose nustatytos tikrinimų taisyklės, ypač susijusios su tikrinimų ir pakartotinių tikrinimų organizavimu, taikomos Reikalavimų gyvūnams, spermai, kiaušialąstėms ir embrionams, kurie yra lydimi veterinarijos sertifikato.

19. Tam tikrų gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimai taikomi gyvūnams, spermai, kiaušialąstėms ir embrionams, kuriems taikomi šie Reikalavimai.

20. Tam tikrų gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimai taikomi prekiautojams gyvūnais, kurie nuolat arba kartais laiko gyvūnus, nurodytus šių Reikalavimų 8, 10, 11, 12 ir 13 punktuose.

21. Vežant gyvūnus į kitas ES šalis, teritorinė VMVT TRACES sistema turi informuoti paskirties vietą apie gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų, kuriuos lydi veterinarijos sertifikatas, kaip nurodyta Tam tikrų gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimuose, siuntas.

22. Jeigu įtariama, kad nesilaikoma šių Reikalavimų nuostatų, arba abejojama gyvūnų sveikata arba spermos, kiaušialąsčių ir embrionų kokybe, nepažeisdama konkrečių šių Reikalavimų nuostatų VMVT turi atlikti tikrinimus.

23. Už šių Reikalavimų pažeidimus VMVT taiko administracines nuobaudas, ypač nustačiusi, kad veterinarijos sertifikatuose arba kituose dokumentuose nurodyta gyvūnų būklė neatitinka tikrosios gyvūnų būklės, kad gyvūnų arba spermos, kiaušialąsčių ir embrionų ženklinimas neatitinka šių Reikalavimų nuostatų arba kad nebuvo atlikti Reikalavimuose nurodyti tikrinimai.

24. Prekiaujant gyvūnų, kurie gali susirgti 1 arba 2 prieduose išvardytomis ligomis, rūšimis, tais atvejais, kai paskirties ES šalis taiko papildomus reikalavimus, nurodytus 29-34 punktuose, ir prekiaujant sperma, kiaušialąstėmis arba embrionais gyvūnų, kurie siunčiami iš ūkio subjektų ir į juos, turi būti pateiktas veterinarijos sertifikatas (7 priedas). Veterinarijos sertifikate, kurį turi užpildyti ūkio subjektą kontroliuojantis valstybinis veterinarijos gydytojas, turi būti nurodyta, kad tokie gyvūnai, sperma, kiaušialąstės arba embrionai yra įsigyti ūkio subjekte, patvirtintame laikantis 3 priedo reikalavimų. Veterinarijos sertifikatas privalo lydėti siuntą vežimo metu.

25. Kad būtų patvirtinti, ūkio subjektai turi pateikti VMVT visus reikiamus dokumentus dėl reikalavimų, nurodytų 3 priede, ir dėl ligų, apie kurias privaloma pranešti.

26. Gavusi prašymą patvirtinti arba atnaujinti patvirtinimą, VMVT jį išnagrinėja, atsižvelgdama į pateiktą informaciją ir, jei reikia, į vietoje atliktų tyrimų rezultatus.

27. VMVT panaikina patvirtinimą vadovaudamasi 3 priedo nuostatomis.

28. VMVT pateikia Europos Komisijai patvirtintų ūkio subjektų sąrašus ir bet kokius tokio sąrašo pakeitimus.

 

III. REIKALAVIMAI KONTROLĖS IR STEBĖSENOS PROGRAMOMS

 

29. Tais atvejais, kai VMVT savarankiškai arba kartu su gyvūnų laikytojais rengia arba yra parengusi privalomą arba neprivalomą vienos iš ligų, nurodytų 2 priede, kontrolės arba stebėsenos programą, ji gali Europos Komisijai pateikti tą programą, kurioje turi būti nurodyta:

29.1. ligos išplitimas šalies teritorijoje;

29.2. programos parengimo priežastys, įvertinant jos ekonominį efektyvumą ir ligos pavojingumą;

29.4. geografinis plotas, kuriame tokia programa turėtų būti įgyvendinta;

29.5. reikalavimai, kurie turėtų būti taikomi ūkio subjektams, reikalavimai kiekvienai įvežamai į laikymo vietą gyvūnų rūšiai ir tyrimai, kuriuos reikėtų atlikti;

29.6. programos atlikimo tvarka, gyvūnų laikytojų dalyvavimo įgyvendinant programą mastas;

29.7. veiksmai, kurių turėtų būti imtasi, jeigu dėl kokios nors priežasties laikymo vieta prarastų savo statusą;

29.8. priemonės, kurių turėtų būti imtasi, jeigu pagal programą atliekamų tyrimų rezultatai pasirodytų esą teigiami;

29.9. nediskriminuojantis prekybos Lietuvos Respublikoje pobūdis prekybos ES atžvilgiu.

30. Europos Komisija nagrinėja ES šalių pateiktas programas. Programos gali būti tvirtinamos laikantis 29 punkte pateiktų kriterijų. Tuo pačiu metu arba vėliausiai po trijų mėnesių nuo programos pateikimo dienos Europos Komisija gali nustatyti bendrojo arba riboto pobūdžio papildomus reikalavimus, kurių gali būti pareikalauta prekiaujant. Šie reikalavimai neturi viršyti įgyvendinamų nacionalinių reikalavimų.

31. VMVT pateikta programa gali būti keičiama arba pildoma. 30 punkte nurodytų programų reikalavimų pakeitimus tvirtina Europos Komisija.

32. Tais atvejais, kai VMVT mano, kad šalyje arba jos teritorijos dalyje gyvūnai, kuriems taikomi šie Reikalavimai, nėra užsikrėtę viena iš 2 priede nurodytų ligų, ji pateikia Europos Komisijai tai patvirtinantį dokumentą, kuriame turi būti nurodyta:

32.1. ligos pobūdis ir ligos židinių atsiradimo šalies teritorijoje istorija;

32.2. ligos stebėsenos rezultatai, gauti atlikus serologinius, mikrobiologinius, patologinius arba epizootinius tyrimus;

32.3. laikotarpis, kuriuo apie šią ligą buvo privaloma pranešti VMVT;

32.4. stebėsenos laikotarpis;

32.5. jei reikia, laikotarpis, per kurį vakcinuoti nuo šios ligos buvo uždrausta, ir geografinė teritorija, kurioje toks draudimas buvo taikomas;

32.6. priemonės, skirtos patikrinti, ar šios ligos nėra.

33. Europos Komisija nagrinėja dokumentus, nurodytus 32 punkte, ir pateikia Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui sprendimą, patvirtinantį arba atmetantį šalies pateiktą ligų likvidavimo planą. Jei ligos likvidavimo planas yra priimamas, patvirtinami papildomi bendrojo arba specialaus pobūdžio reikalavimai, kurių gali būti pareikalauta prekiaujant. Šie reikalavimai neturi viršyti nacionalinių reikalavimų. Kol bus priimtas sprendimas, Lietuvos Respublika, sudarydama prekybos sandorius, gali ir toliau taikyti reikalavimus, būtinus šalies statusui išlaikyti.

34. VMVT praneša Europos Komisijai apie bet kokį faktų, nurodytų 32 punkte, pasikeitimą. Atsižvelgus į tokį pranešimą, reikalavimai, nustatyti laikantis 33 punkto tvarkos, gali būti keičiami arba atmetami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. NUOSTATOS, TAIKOMOS IMPORTUI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

 

35. Reikalavimai gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų, kuriems taikomi šie Reikalavimai, importui turi būti lygiaverčiai reikalavimams, kurie nurodyti II ir III skyriuose. Reikalavimai kačių, šunų ir šeškų importui turi būti lygiaverčiai tiems reikalavimams, kurie nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 998/2003. Veterinarijos sertifikate, kuris išduodamas gyvūnams augintiniams, turi būti patvirtinta, kad 24 valandas prieš gyvūnų augintinių išsiuntimą, kompetentingos institucijos valstybinis veterinarijos gydytojas, atlikęs gyvūnų augintinių klinikinį tyrimą, nustatė, kad gyvūnai augintiniai yra geros sveikatos būklės ir gali būti vežami iki paskirties vietos.

36. Kad 35 punktas būtų taikomas vienodai, turi būti laikomasi 37-41 punktų reikalavimų.

37. Į Lietuvos Respubliką gali būti importuojami tik tie 1 punkte nurodyti gyvūnai, sperma, kiaušialąstės ir embrionai, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

37.1. jie turi būti vežami iš trečiosios šalies, kuri įtraukta į sąrašą, sudarytą laikantis 38.1 punkto reikalavimų;

37.2. jie turi būti vežami su veterinarijos sertifikatu, kuris turi būti pasirašytas eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos ir patvirtinantis, kad šie gyvūnai, sperma, kiaušialąstės ir embrionai atitinka papildomus reikalavimus arba jiems suteikiamos lygiavertės garantijos, nurodytos 39 punkte, ir kad jie įsigyti iš patvirtintų ūkio subjektų, galinčių suteikti tokias garantijas.

38. Teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateikiama:

38.1. trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių teritorijų dalių, kurios galėtų ES šalims ir Europos Komisijai pateikti garantijas, lygiavertes nurodytoms Reikalavimų II ir III skyriuose, dėl gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų, sąrašas;

38.2. spermos surinkimo ir embrionų gavybos centrų, kuriems trečiosios šalys galėtų pateikti tokias garantijas, sąrašas; toks laikinas sąrašas turi būti sudaromas iš sąrašų ūkio subjektų, kuriuos patvirtina ir patikrina trečiosios šalies kompetentinga institucija, jeigu Europos Komisija yra įsitikinusi, kad trečiosios šalys atitinka šiuose Reikalavimuose nurodytus principus ir bendrąsias taisykles;

38.3. specialūs gyvūnų sveikatos reikalavimai, ypač skirti apsaugoti ES nuo tam tikrų egzotinių ligų, arba garantijos, lygiavertės pateiktoms šiuose Reikalavimuose; trečiosioms šalims nustatyti specialūs reikalavimai ir lygiavertės garantijos negali būti palankesni už nurodytuosius šių Reikalavimų II ir III skyriuose.

39. Į 38 punkte nurodytą sąrašą gali būti įtrauktos tik tos trečiosios šalys arba jų teritorijų dalys:

39.1. iš kurių importas nedraudžiamas:

39.1.1. dėl vienos iš 1 priede nurodytų ligų arba dėl bet kokios kitos egzotinės ligos,

39.1.2. laikantis Tarybos direktyvos 72/462/EEB 6, 7 ir 14 straipsnių, Tarybos direktyvos 91/495/EEB 17 straipsnio bei Tarybos direktyvos 71/118/EEB nuostatų arba dėl kitų gyvūnų, kuriems taikomi šie Reikalavimai, sveikatos būklės;

39.2. kurios priklausomai nuo jų įstatymų ir veterinarijos bei kontrolės tarnybų darbo organizavimo, turimų įgaliojimų bei vykdomos kontrolės, remiantis Tarybos direktyvos 72/462/EEB 3 straipsnio 2 dalimi, yra pripažintos kaip galinčios garantuoti jose galiojančių įstatymų įgyvendinimą;

39.3. kurių veterinarijos tarnybos gali garantuoti, kad laikomasi sveikatos reikalavimų, lygiaverčių bent jau šių Reikalavimų II ir III skyriuose nurodytiems reikalavimams.

40. Europos Komisijos ir ES šalių ekspertai gali atlikti patikrinimus trečiojoje šalyje, kad nustatytų, ar gamybos sąlygų ir tiekimo ES rinkai garantijos, kurias pateikia trečioji šalis, gali būti laikomos lygiavertėmis toms, kurios taikomos ES. ES šalių ekspertus, atsakingus už tokius patikrinimus, skiria Europos Komisija ES šalių siūlymu. Šie patikrinimai atliekami Europos Komisijos, kuri padengia išlaidas, vardu.

41. Kol bus atliekami 40 punkte nurodyti patikrinimai, turi būti laikomasi nacionalinių taisyklių, taikytinų patikrinimams trečiosiose šalyse. ES šalys privalo Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui pranešti apie bet kokius tokių patikrinimų metu nustatytus garantijų, pateiktų laikantis 38 punkto reikalavimų, nesilaikymo atvejus.

42. Gyvūnai, sperma, kiaušialąstės ir embrionai, kuriems taikomi šie Reikalavimai, į Lietuvos Respubliką yra importuojami tik tuo atveju, jeigu:

42.1. juos lydi trečiosios šalies kompetentingos institucijos valstybinio veterinarijos gydytojo surašytas veterinarijos sertifikatas;

42.2. jie yra patikrinti taip, kaip reikalaujama Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarkoje (Žin., 2003, Nr. 87-3972; 2004, Nr. 85-3096) ir Gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimuose;

42.3. prieš išsiunčiant į Lietuvos Respubliką jie yra patikrinti valstybinio veterinarijos gydytojo, kad būtų įsitikinta, jog buvo laikomasi Tarybos direktyvoje 91/628/EEB nustatytų vežimo reikalavimų, ypač susijusių su girdymu ir šėrimu;

42.4. 5-15 punktuose nurodyti gyvūnai, prieš jų vežimą į Lietuvos Respubliką, buvo karantinuoti.

43. Turi būti laikomasi nacionalinių taisyklių, taikytinų importui iš trečiųjų šalių, jeigu tokios taisyklės nebuvo priimtos ES ir jeigu jos nėra palankesnės už nurodytas šių Reikalavimų II ir III skyriuose.

44. Principai ir taisyklės, pateikti Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarkoje, turi būti taikomi dėl tikrinimų bei pakartotinių tikrinimų, kuriuos turi atlikti ES šalys, organizavimo bei apsaugos priemonių, kurios turi būti įgyvendintos. Kol bus įgyvendinti Gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimuose (Žin., 2004, Nr. 108-4065) nurodyti sprendimai, nepažeidžiant reikalavimo laikytis šiame punkte nurodytų principų ir taisyklių, turi būti toliau taikomos nacionalinės taisyklės, kurių turi būti laikomasi taikant Gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimus.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Bet kuriuos prekybai taikytinų veterinarijos sertifikatų pavyzdžius ir gyvūnų sveikatos reikalavimus, kurių turi būti laikomasi norint prekiauti gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kuriems netaikomi 5-19 punktų reikalavimai, nustato VMVT.

46. Specialūs reikalavimai dėl cirko bei atrakcionų gyvūnų vežimo ir zoologijos sodams skirtų gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų prekybos gali būti nustatyti, jei reikia, taikant išlygas II ir III skyriuose nurodytiems reikalavimams.

47. VMVT turi reikalauti, kad įvežant į Lietuvos Respublikos teritoriją šiuose Reikalavimuose nurodytus gyvūnus (tarp jų narvuose laikomus paukščius), spermą, kiaušialąstes ir embrionus, kurie buvo vežami trečiosios šalies teritorija, būtų pateiktas veterinarijos sertifikatas, liudijantis, kad laikomasi šių Reikalavimų.

48. VMVT, jeigu taiko 47 punkto reikalavimus, turi informuoti Europos Komisiją ir kitas ES šalis, įeinančias į Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto sudėtį.

49. VMVT gali taikyti alternatyvią kontrolės sistemą, kurioje numatyti lygiaverčiai šiuose Reikalavimams reikalavimai.

50. VMVT turi teikti Europos Komisijai šių Reikalavimų taikymo srityje priimtų nacionalinių teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

______________


Reikalavimų prekybai gyvūnais,

sperma, kiaušialąstėmis ir

embrionais bei jų importui

1 priedas

 

PRIVALOMOS PRANEŠTI GYVŪNŲ LIGOS

 

Ligos pavadinimas

Gyvūno būrys, šeima, rūšis (lotynų kalba)

 

 

Afrikinė arklių liga

Equidae

Afrikinis kiaulių maras

Suidae ir Tayassuidae

Paukščių gripas

Aves

Amerikinis puvinys

Apis

Juodligė

Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae ir Hippopotamidae

Mėlynojo liežuvio liga

Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae ir Rhinocerotidae

Brucella abortus infekcija

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae ir Tragulidae

Brucella melitensis infekcija

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae ir Tragulidae

Brucella ovis infekcija

Bovidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae ir Antilocapridae

Brucella suis infekcija

Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae ir Tayassuidae

Klasikinis kiaulių maras

Suidae ir Tayassuidae

Kontaginė galvijų pleuropneumonija

Bovines

Ebola

Primates išskyrus Hominidae

Snukio ir nagų liga

Artiodactyla ir Elephas maximus

Infekcinė hematopoezinė nekrozė

Salmonidae

Mazgelinis dermatitas

Bovidae ir Giraffidae

Beždžionių raupai

Rodentia ir Primates išskyrus Hominidae

Mycobacterium bovis infekcija

Mammalia, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae ir Tragulidae

Niukaslio liga

Aves

Smulkių atrajotojų maras

Bovidae ir Suidae

Paršelių enterovirusinis encefalomielitas

Suidae

Psitakozė

Psittaciformes

Pasiutligė

Carnivora ir Chiroptera

Rifto slėnio karštligė

Bovidae, Camelus ir Rhinocerotidae

Galvijų maras

Artiodactyla

Mažasis avilių vabalas (Aethina tumida)

Apis ir Bombus

Avių ir ožkų raupai

Bovidae

Vezikulinė kiaulių liga

Suidae ir Tayassuidae

Tropilaelaps erkė (Tropilaelaps rūšių)

Apis

Vezikulinis stomatitas

Artiodactyla ir Equidae

USE

Bovidae, Cervidae, Felidae ir Mustelidae

 

 

______________


Reikalavimų prekybai gyvūnais,

sperma, kiaušialąstėmis ir

embrionais bei jų importui

2 priedas

 

SĄRAŠAS LIGŲ, DĖL KURIŲ LIKVIDAVIMO GALI BŪTI PATVIRTINTOS NACIONALINĖS PROGRAMOS

 

Gyvūnų rūšis

Ligos pavadinimas

 

 

Audinės

Virusinis enteritas

Aleutinė liga

 

 

Bitės

Europinis bičių puvinys

Varozė ir akariozė

 

 

Beždžionės ir kačių šeimos gyvūnai

Tuberkuliozė

 

 

Atrajotojai

Tuberkuliozė

 

 

Kiškiai, triušiai

Miksomatozė

Virusinė hemoraginė liga

Tuliaremija

 

 

______________


Reikalavimų prekybai gyvūnais,

sperma, kiaušialąstėmis ir

embrionais bei jų importui

3 priedas

 

ŪKIO SUBJEKTŲ PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI

 

1. Kad būtų patvirtintas, kaip reikalaujama Reikalavimų 25-28 punktuose, ūkio subjektas privalo:

1.1. turėti aiškias ribas ir būti atskirtas nuo supančios aplinkos arba gyvūnų ir būti tokioje vietoje, kad nekeltų pavojaus kitose laikymo vietose laikomiems gyvūnams;

1.2. turėti tinkamas priemones gyvūnų gaudymui, laikymui ir atskyrimui ir tinkamas patalpas karantinuoti gyvūnus, nustatyti tvarką, taikomą gyvūnų įsigijimui iš nepatvirtintų ūkio subjektų;

1.3. būti neužkrėstas ligomis, nurodytomis 1 ir 2 prieduose, jeigu šalyje vykdoma Reikalavimų 29-31 punktuose nurodyta programa; kad ūkio subjektas gautų neužkrėsto 1 ir 2 prieduose nurodytomis ligomis ūkio subjekto statusą, VMVT turi įvertinti gyvūnų sveikatos būklę pagal dokumentus, kurie saugomi ne mažiau kaip 3 metus, ir klinikinių bei laboratorinių tyrimų, atliktų gyvūnams, laikomiems ūkio subjekte, rezultatus;

1.4. tvarkyti gyvūnų apskaitą, nurodant:

1.4.1. kiekvienos rūšies gyvūnų, esančių ūkio subjekte, skaičių ir tapatybę (amžių, lytį, kur tinkama, ženklinimą),

1.4.2. į ūkio subjektą atvežamų arba iš jo išvežamų gyvūnų skaičių ir tapatybę (amžių, lytį, kur tinkama, ženklinimą), jų ankstesnę laikymo vietą ar paskirties vietą, vežimo sąlygas ir sveikatos būklę,

1.4.3. kraujo tyrimų arba bet kokių kitų diagnostinių tyrimų rezultatus,

1.4.4. ligos pasireiškimą ir, jei reikia, taikytą gydymą,

1.4.5. nugaišusių gyvūnų, tarp jų gimusių negyvų, patologinio anatominio tyrimo rezultatus,

1.4.6. klinikinius pokyčius, nustatytus atskirtiems arba karantinuojamiems gyvūnams;

1.5. pasirašyti sutartį su laboratorija, kuri atliktų patologinius anatominius tyrimus, arba turėti vieną arba daugiau patalpų, kuriose kompetentingas asmuo galėtų atlikti patologinį anatominį tyrimą;

1.6. turėti patalpas, tinkamas nugaišusiems arba nugaišintiems gyvūnams laikyti;

1.7. užtikrinti, kad valstybinis veterinarijos gydytojas vykdytų ūkio subjekto valstybinę veterinarinę priežiūrą; ūkio subjektas:

1.7.1. turi atitikti Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus,

1.7.2. turi taikyti ūkio subjekte atitinkamas VMVT patvirtintas ligų stebėsenos ir kontrolės priemones, atsižvelgiant į epizootinę situaciją; tokioms priemonėms turi būti priskiriama:

1.7.2.1. kasmetinis gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės planas, įskaitant atitinkamų zoonozių kontrolę,

1.7.2.2. klinikiniai, laboratoriniai ir patologiniai anatominiai gyvūnų, įtariamų, kad užsikrėtę užkrečiamosiomis ligomis, tyrimai,

1.7.2.3. imlių gyvūnų vakcinacija nuo užkrečiamųjų ligų pagal ES teisės aktų reikalavimus;

1.7.3. turi užtikrinti, kad apie gyvūnų gaišimus, užkrečiamosios ligos įtarimą arba kitus klinikinius požymius, pagal kuriuos galima įtarti, kad gyvūnai užsikrėtė viena arba daugiau Reikalavimų 1 ir 2 prieduose nurodytų ligų, būtų nedelsiant pranešta VMVT.

1.7.4. turi užtikrinti, kad įsigyti gyvūnai būtų laikomi atskirti pagal Reikalavimus ir VMVT instrukcijas,

1.7.5. turi būti atsakingas už gyvūnų sveikatos atitiktį Reikalavimų nuostatoms, gyvūnų gerovę juos vežant ir šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo kontrolę;

1.8. jeigu laikomi gyvūnai yra skirti laboratorijoms, kurios atlieka eksperimentus, laboratorijos turi atitikti reikalavimus, nurodytus Tarybos direktyvos 86/609/EEB 5 straipsnyje.

2. Ūkio subjektas išsaugo patvirtinimą, jei laikosi šių reikalavimų:

2.1. ūkio subjektą kontroliuoja valstybinis veterinarijos gydytojas, paskirtas VMVT, kuris:

2.1.1. patikrina ūkio subjektą bent kartą per metus,

2.1.2. įvertina valstybinio veterinarijos gydytojo priežiūrai veiklą ir metinio gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimą,

2.1.3. užtikrina ūkio subjekto atitiktį Reikalavimams;

2.2. į ūkio subjektą būtų vežami gyvūnai iš kito patvirtinto ūkio subjekto pagal šiuos Reikalavimus;

2.3. valstybinis veterinarijos gydytojas priežiūrai patvirtina, kad:

2.3.1. ūkio subjektas laikosi šių reikalavimų,

2.3.2. gyvūnų klinikinių, patologinių anatominių ir laboratorinių tyrimų rezultatai rodo, kad gyvūnai nėra užsikrėtę 1 ir 2 prieduose nurodytomis ligomis;

2.4. ūkio subjektas, gavęs patvirtinimą, saugo duomenis, nurodytus šio priedo 1.4 punkte, ne mažiau kaip 10 metų.

3. Išimties Reikalavimų 5 punktui ir šio priedo 2.2 punktui tvarka gyvūnai, įskaitant beždžiones (Simiae ir Prosimiae), kurie įsigyjami ne iš patvirtinto ūkio subjekto, gali būti įvežami į patvirtintą ūkio subjektą, jei jie buvo karantinuoti kontroliuojant valstybiniam veterinarijos gydytojui priežiūrai pagal VMVT duotas instrukcijas prieš jiems patenkant į gyvūnų kolekciją. Beždžionėms karantinavimo reikalavimai nurodyti Tarptautinio epizootijų biuro tarptautiniame gyvūnų sveikatos kodekse. Kitiems gyvūnams, karantinuojamiems dėl 1 priede nurodytų ligų pagal šio priedo 2.2 punkte nurodytus reikalavimus, karantino laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 30 dienų.

4. Gyvūnai, laikomi patvirtintame ūkio subjekte, turi būti išvežami tiktai į kitą patvirtintą ūkio subjektą, esantį Lietuvos Respublikoje arba ES. Jeigu gyvūnai neskirti patvirtintam ūkio subjektui, jie turi būti išvežami iš jo pagal VMVT nurodytus reikalavimus, siekiant užtikrinti, kad nekiltų ligos išplitimo pavojus.

5. Jeigu VMVT reikalingos papildomos garantijos, kurios turi būti įtrauktos į ES teisės aktus, ji gali reikalauti, kad būtų taikomi atitinkami reikalavimai imlių rūšių gyvūnams ir patvirtintiems ūkio subjektams.

6. Laikino arba visiško ūkio subjekto veiklos sustabdymo, panaikinimo arba atnaujinimo tvarka yra tokia:

6.1. jeigu VMVT nustato, kad 2 punkto reikalavimai nevykdomi arba buvo pakeista ūkio subjekto paskirtis, patvirtinimas turi būti sustabdomas arba panaikinamas;

6.2. jeigu pranešama apie vienos iš ligų, nurodytų 1 arba 2 prieduose, įtarimą, VMVT turi sustabdyti patvirtinimą ūkio subjektui tol, kol šis įtarimas bus paneigtas; priklausomai nuo ligos ir jos paplitimo pavojaus patvirtinimo sustabdymas gali būti taikomas visam ūkio subjektui arba tiktai tam tikroms ligai imlių gyvūnų rūšių kategorijoms; VMVT turi užtikrinti, kad būtų imtasi priemonių ligos įtarimui patvirtinti arba paneigti ir išvengti ligos paplitimo pagal ES reikalavimus, taikomus ligų kontrolei ir prekybai gyvūnais;

6.3. jeigu liga yra patvirtinama, ūkio subjekto patvirtinimas yra panaikinamas ir ūkio subjektas gali būti iš naujo patvirtintas tik tada, kai liga ir bet koks užkratas likviduojamas ūkio subjekte, atliekamas ūkio subjekto valymas ir dezinfekcija ir įvykdomi reikalavimai, nurodyti šio priedo 1 punkte, išskyrus 1.3 punktą;

6.4. VMVT turi informuoti ES Komisiją apie ūkio subjekto veiklos sustabdymą ir panaikinimą ir patvirtinimo atnaujinimą.

______________


Reikalavimų prekybai gyvūnais,

sperma, kiaušialąstėmis ir

embrionais bei jų importui

4 priedas

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SPERMOS SURINKIMO CENTRŲ PATVIRTINIMUI

 

1. Spermos surinkimo centrai privalo:

1.1. būti kontroliuojami centro veterinarijos gydytojo;

1.2. turėti:

1.2.1. rakinamas patalpas gyvūnams ir, jeigu reikia, arklių vedžiojimo aikštelę, kuri būtų fiziškai atskirta nuo spermos surinkimo, paruošimo ir laikymo patalpų,

1.2.2. gyvūnų karantino patalpas, kurios tiesiogiai nesusisiektų su kitomis gyvūnų laikymo patalpomis,

1.2.3. spermos paėmimo patalpas, patalpas spermos paėmimo priemonių valymui, dezinfekavimui arba sterilizavimui,

1.2.4. spermos paruošimo patalpas, atskirtas nuo spermos paėmimo patalpų,

1.2.5. spermos laikymo patalpas;

1.3. būti pastatyti arba stovėti atskirti nuo kitų pastatų, kad nebūtų jokio sąlyčio su gyvūnais, esančiais už centro ribų;

1.4. būti pastatyti taip, kad visas centro patalpas, išskyrus administracines patalpas, ir, jeigu laikomi arkliai, išskyrus arklių vedžiojimo aikštelę, būtų galima lengvai valyti ir dezinfekuoti.

2. Spermos surinkimo centrai privalo:

2.1. būti prižiūrimi, kad juose būtų tik tos gyvūnų rūšys, kurių sperma turi būti surenkama; tačiau kiti naminiai gyvūnai gali būti laikomi centre, užtikrinant, kad jie nekelia jokio užkrečiamosios ligos pavojaus toms gyvūnų rūšims, kurių sperma turi būti surenkama, jeigu jie atitinka centro veterinarijos gydytojo reikalavimus; jeigu eržilų spermos surinkimo centre atliekamas dirbtinis apsėklinimas, kumelės ir eržilai, kurie patenka į šį ūkio subjektą ir naudojami natūraliam kergimui, turi atitikti reikalavimus, nurodytus šio priedo 3.1-3.4 punktuose;

2.2. pildyti registravimo žurnalus, kuriuose nurodoma:

2.2.1. gyvūnų, esančių spermos surinkimo centre, rūšis, veislė, gimimo data ir tapatybė,

2.2.2. bet koks gyvūnų atvežimas į spermos surinkimo centrą ir išvežimas iš jo,

2.2.3. gyvūnų sveikatos duomenys ir visi tyrimai ir jų rezultatai, atliktas gyvūnų gydymas ir vakcinacija,

2.2.4. spermos surinkimo ir apdorojimo data,

2.2.5. spermos paskirties vieta,

2.2.6. laikomos spermos kiekis;

2.3. būti tikrinami valstybinio veterinarijos gydytojo vieną kartą per metus veisimo laikotarpiu, jeigu gyvūnams yra būdingas sezoninis veisimasis, ir du kartus per metus, jeigu gyvūnams yra būdingas nesezoninis veisimasis, siekiant įvertinti, jog laikomasi visų patvirtinimo ir valstybinės veterinarinės priežiūros reikalavimų;

2.4. kontroliuoti, kad į centrą nepatektų pašaliniai asmenys; be to, visi lankytojai turi laikytis įgaliotojo veterinarijos gydytojo nustatytų reikalavimų;

2.5. samdyti kompetentingus darbuotojus, tinkamai apmokytus dezinfekavimo ir higienos metodų, kuriuos taikant galima išvengti ligos plitimo;

2.6. būti stebimi siekiant užtikrinti, kad:

2.6.1. joks spermos surinkimo centre laikomas gyvūnas nenaudojamas natūraliam kergimui 30 dienų prieš pirmąjį spermos surinkimą ir spermos surinkimo laikotarpiu,

2.6.2. sperma yra renkama, ruošiama ir saugoma tik patalpose, įrengtose tik šiems tikslams,

2.6.3. visi įrankiai, turėję kontaktą su sperma arba gyvūnu donoru spermos surinkimo arba apdorojimo laikotarpiu, yra gerai dezinfekuojami arba sterilizuojami prieš naudojimą arba po naudojimo sunaikinami; jeigu eržilų spermos surinkimo centre atliekamas dirbtinis apsėklinimas, dirbtiniam apsėklinimui arba natūraliam kergimui naudojami įrankiai ir priemonės negali būti naudojami gyvūnams donorams arba kitiems surinkimo centre laikomiems gyvūnams arba spermai,

2.6.4. gyvūniniai produktai, tokie kaip: skiedikliai ar priedai, naudojami spermai paruošti, nekelia pavojaus gyvūnų sveikatai arba yra taip paruošti, kad išvengiama tokio pavojaus,

2.6.5. spermai užšaldyti arba atšaldyti naudojamos šaldymo medžiagos, kurios prieš tai nebuvo naudotos kitiems gyvūniniams produktams,

2.6.6. talpyklos, skirtos spermai laikyti arba vežti, prieš naudojimą dezinfekuojamos arba sterilizuojamos arba po naudojimo sunaikinamos;

2.7. užtikrinti, kad kiekviena spermos dozė būtų paženklinta taip, kad būtų galima nustatyti surinkimo datą, gyvūno donoro rūšį, veislę ir tapatybę, taip pat patvirtinto centro, kuriame buvo surinkta sperma, pavadinimą arba veterinarinio patvirtinimo numerį, pagal kurį būtų galima atsekti spermos surinkimo centrą.

 

II. REIKALAVIMAI SPERMOS SURINKIMO CENTRE LAIKOMIEMS GYVŪNAMS

 

3. Sperma gali būti imama tik iš tų eržilų, kurie, kaip patvirtina centro veterinarijos gydytojas, atitinka šiuos reikalavimus:

3.1. jie privalo neturėti jokių užkrečiamųjų ligų klinikinių požymių jiems patenkant į centrą ir spermos surinkimo laikotarpiu;

3.2. jie turi būti atvežti iš Lietuvos Respublikos teritorijos arba, jeigu taikoma regionizacija, ES šalies arba trečiosios šalies teritorijos dalies ir iš laikymo vietos, kontroliuojamos kompetentingos institucijos, kuri atitinka reikalavimus, nurodytus Arklių prekybos su ES šalimis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimuose;

3.3. jie turi būti laikyti 30 dienų prieš spermos surinkimą laikymo vietoje, kurioje joks arklinis gyvūnas neturėjo virusinio arklių arterito klinikinių požymių per šį laikotarpį;

3.4. jie privalo būti laikyti 60 dienų prieš spermos surinkimą laikymo vietoje, kurioje nėra arklinių gyvūnų, šiuo laikotarpiu turinčių kontaginio arklių metrito klinikinių požymių;

3.5. jie neturi būti naudoti natūraliam kergimui 30 dienų prieš pirmąjį spermos surinkimą ir spermos surinkimo laikotarpiu;

3.6. jie turi būti ištirti įgaliotojoje laboratorijoje pagal programą, nurodytą šio priedo 3.7 punkte:

3.6.1. agaro gelio imunodifuzijos metodu (Koginso metodu) dėl infekcinės arklių anemijos ir turi būti gautas neigiamas tyrimo rezultatas,

3.6.2. serumo neutralizacijos metodu dėl virusinio arklių arterito; jeigu negaunamas neigiamas tyrimo rezultatas ištyrus serumą, atskiestą santykiu 1:4, turi būti atliekamas virusinio arklių arterito viruso išskyrimas eržilų donorų spermos mėginyje ir turi būti gautas neigiamas tyrimo rezultatas,

3.6.3. dėl kontaginio arklių metrito, tiriant du kartus, tarp tyrimų darant 7 dienų pertrauką, siekiant nustatyti Taylorella equigenitalis ejakuliato skystyje arba spermos mėginyje ir lyties organų tepinėlyje, paimtame nuo apyvarpės, šlapimkanalio ir šlapimkanalio duobutės; turi būti gautas neigiamas tyrimo rezultatas;

3.7. jie turi būti tiriami pagal vieną iš šių tyrimo programų:

3.7.1. jeigu sperma surenkama šviežios arba atšaldytos spermos prekybai:

3.7.1.1. ir eržilas donoras nuolat laikomas spermos surinkimo centre ne mažiau kaip 30 dienų prieš pirmąjį spermos surinkimą ir surinkimo laikotarpiu ir jokie arkliniai gyvūnai, esantys surinkimo centre, neturėjo tiesioginio kontakto su tokios pačios arba blogesnės sveikatos būklės arkliniais gyvūnais, tyrimai, nurodyti šio priedo 3.6 punkte, turi būti atliekami praėjus 14 dienų nuo eržilo laikymo pradžios ir ne mažiau kaip kartą per metus veisimo laikotarpio pradžioje,

3.7.1.2. ir eržilas donoras ne nuolat laikomas spermos surinkimo centre ir (arba) kiti arkliniai gyvūnai, esantys spermos surinkimo centre, turėjo tiesioginį kontaktą su blogesnės sveikatos būklės arkliniais gyvūnais, tyrimai, nurodyti šio priedo 3.6 punkte, turi būti atliekami per 14 dienų iki pirmojo spermos surinkimo ir ne rečiau kaip kartą per metus veisimo laikotarpio pradžioje; be to, tyrimai, nurodyti šio priedo 3.6.1 punkte, turi būti kartojami ne rečiau kaip kas 120 dienų spermos surinkimo laikotarpiu; tyrimai, nurodyti šio priedo 3.6.2 punkte, turi būti atliekami ne dažniau kaip 30 dienų prieš kiekvieną spermos surinkimą; virusų neplatinantis, bet kurio kraujo mėginio, ištirto dėl virusinio arklių arterito, serologinio tyrimo rezultatas teigiamas, eržilas turi būti tiriamas kasmet viruso išskyrimo metodu,

3.7.2. jeigu sperma surenkama užšaldytos spermos prekybai, tyrimo programos, nurodytos šio priedo 3.7.1.1 ir 3.7.1.2 punktuose, turi būti taikomos arba tyrimai, nurodyti šio priedo 3.6 punkte, turi būti atliekami spermos 30 dienų privalomo laikymo laikotarpiu ir ne vėliau kaip po 14 dienų nuo spermos surinkimo nepriklausomai nuo eržilų donorų sveikatos būklės.

4. Sperma gali būti renkama tik iš tų spermos surinkimo centruose arba laikymo vietose laikomų avinų ir ožių, kurie, kaip patvirtina centro veterinarijos gydytojas, atitinka šiuos reikalavimus:

4.1. spermos surinkimo dieną jie yra sveiki;

4.2. jie atitinka Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimus, be to, gyvūnai donorai 30 dienų prieš spermos surinkimą turi būti ištirti (gauti neigiami tyrimo rezultatai):

4.2.1. dėl bruceliozės (Brucella melitensis) pagal Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimus,

4.2.2. dėl kontaginio epididimito (Brucella ovis) pagal Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimus,

4.2.3. dėl sienos ligos viruso;

4.3. jie turi būti ištirti tinkamais tyrimo metodais arba patikrinti, kad atitiktų šio priedo 4.1 ir 4.2 punktų reikalavimus.

5. Tyrimai, nurodyti 4 punkte, turi būti atliekami įgaliotojoje laboratorijoje.

6. Jeigu nors vieno šio priedo 1-5 punktuose nurodyto tyrimo rezultatai yra teigiami, gyvūnas turi būti atskirtas, o sperma, paimta iš jo po paskutiniojo tyrimo, kurio rezultatas neigiamas, negali būti tiekiama rinkai. Toks pat reikalavimas taikomas spermai, kuri laikymo vietoje arba spermos surinkimo centre buvo paimta iš kitų gyvūnų po tos dienos, kai jiems atliktų tyrimų rezultatai pasirodė esą teigiami. Prekybos negalima atnaujinti tol, kol nebus susigrąžintas iki tol buvęs spermos surinkimo centro statusas.

 

III. REIKALAVIMAI SPERMAI, KIAUŠIALĄSTĖMS IR EMBRIONAMS

 

7. Sperma, kiaušialąstės ir embrionai turi būti surinkti, paruošti ir užkonservuoti pagal šiuos reikalavimus:

7.1. kiaušialąstės ir embrionai turi būti plaunami pagal tarptautinius reikalavimus; kiaušialąsčių ir embrionų skaidrusis apvalkalas turi likti nepažeistas prieš plovimą ir po jo; tik tos pačios donorės kiaušialąstės ir embrionai gali būti plaunami tuo pačiu metu; išplovus turi būti ištirtas kiekvienos kiaušialąstės arba kiekvienos embriono skaidrusis apvalkalas, apžiūrint visą jo bent 50 kartų padidintą paviršiaus plotą, ir patvirtinta, kad jis yra nepaliestas ir nėra jokių prie jo prilipusių svetimkūnių;

7.2. terpės ir tirpalai, naudojami kiaušialąstėms ir embrionams surinkti, paruošti (tirti, plauti ir apdoroti), konservuoti arba užšaldyti, turi būti sterilizuoti laikantis patvirtintų būdų ir tvarkomi taip, kad išliktų sterilūs; antibiotikai turi būti įdedami į kiaušialąsčių ir embrionų surinkimo, plovimo ir konservavimo terpes ir spermos skiediklius;

7.3. visos medžiagos, naudojamos kiaušialąstėms arba embrionams surinkti, paruošti, konservuoti arba užšaldyti, prieš naudojimą turi būti dezinfekuojamos arba sterilizuojamos arba naudojamos vienkartinės medžiagos, kurios po panaudojimo sunaikinamos;

7.4. atliekami papildomi tyrimai surenkant arba plaunant skysčius, siekiant nustatyti, ar juose nėra patogenų;

7.5. kiaušialąstės ir embrionai, kurie buvo ištirti pagal šio priedo 7.1 punkto reikalavimus, ir sperma turi būti patalpinami į sterilias talpyklas, kurios yra paženklintos ir jose yra tiktai vienos patelės arba patino produktai; tokios talpyklos yra nedelsiant užplombuojamos ir paženklinamos nurodant kilmės šalį, surinkimo datą, gyvūno rūšį, veislę, donorų tapatybę ir surinkimo centro ir (arba) surinkimo grupės pavadinimą ir (arba) veterinarinio patvirtinimo numerį;

7.6. talpyklos su užšaldyta sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais turi būti patalpinti į sterilią skysto azoto talpyklą, kurioje nėra jokio pavojaus produktams būti užterštiems;

7.7. užšaldyta sperma, kiaušialąstės ir embrionai turi būti laikomi patvirtintomis sąlygomis mažiausiai 30 dienų iki išsiuntimo;

7.8. sperma, kiaušialąstės ir embrionai turi būti vežami sudėti į talpyklas, kurios buvo išvalytos, išdezinfekuotos arba sterilizuotos prieš naudojimą arba yra vienkartinės ir po panaudojimo sunaikinamos.

 

IV. REIKALAVIMAI PATELĖMS DONORĖMS

 

8. Gyvūnų patelės gali būti naudojamos kaip embrionų ir kiaušialąsčių donorės tik tuo atveju, jeigu jos ir jų laikymo vietos, kaip patvirtina valstybinis veterinarijos gydytojas, atitinka atitinkamų ES direktyvų dėl prekybos ES gyvūnais, skirtais veislei ir produkcijai, reikalavimus. Taikomi Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimai ir Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimai. Be to, be reikalavimų, nurodytų Arklių prekybos su ES šalimis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimuose, arkliniai gyvūnai turi būti laikomi prieš kiaušialąsčių ir embrionų surinkimą laikymo vietoje, kurioje paskutinius 60 dienų nebuvo arklinių gyvūnų, turinčių kontaginio arklių metrito klinikinių požymių. Patelės negali būti natūraliai kergiamos 30 dienų prieš kiaušialąsčių ir embrionų surinkimą.

______________

 


Reikalavimų prekybai gyvūnais,

sperma, kiaušialąstėmis ir

embrionais bei jų importui

5 priedas

 

VETERINARIJOS SERTIFIKATAS PREKYBAI GYVŪNAIS IŠ ŪKIO SUBJEKTŲ, KAIP NURODYTA TARYBOS DIREKTYVOJE 92/65/EEB (1)

HEALTH CERTIFICATE FOR TRADE IN ANIMALS FROM HOLDINGS IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 92/65/EEC (1)

1. Siunčianti ES šalis ir kompetentinga institucija

Member State of origin and competent authority

2.1. Veterinarijos sertifikato Nr.

Health certificate No.

2.2. CITES sertifikato Nr. (jei reikia)

CITES certificate No. (if applicable)

 

ORIGINALAS/ORIGINAL (2)

 

KOPIJA/COPY(3)

A. Gyvūnų laikymo vieta/Origin of animals

3. Laikymo vietos pavadinimas ir adresas

Name and address of the holding of origin

4. Siuntėjo pavadinimas ir adresas

Name and address of the consignor

5. Pakrovimo vieta

Place of loading

6. Transporto priemonė

Means of transport

B. Gyvūnų paskirties vieta/Destination of animals

7. Paskirties ES šalis

Member State of destination

8. Paskirties laikymo vietos pavadinimas ir adresas

Name and address of the holding of destination

9. Gavėjo pavadinimas ir adresas

Name and address of the consignee

C. Gyvūnų tapatybė

Identity of the animals

 

10. Gyvūnų rūšis

Animal species

11. Lytis

Sex

12. Amžius

Age

13. Ženklinimas (4)

Individual identification/batch identification (4)

10.1.

 

 

 

 

10.2.

 

 

 

 

10.3.

 

 

 

 

10.4.

 

 

 

 

10.5. (5)

 

 

 

 

 


D. Informacija apie sveikatą/Health information

14. Aš, žemiau pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas (6), patvirtinu, kad:

I, the undersigned official veterinarian (6)/veterinarian responsible for the establishment of origin and approved by the competent authority (6) certify that:

14.1. patikrinimo metu gyvūnai buvo tinkami vežti numatytą kelionę, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 91/628/EEB;

at the time of inspection the above animals were for to be transported on the intended journey in accordance with the provision of Directive 91/628/EEC;

14.2. Tarybos direktyvos 92/65/EB 4 straipsnio nuostatos yra įgyvendintos;

the conditions of Article 4 of Directive 92/65/EC are fulfilled;

14.3. (patvirtinimas)(7)

(attestation)(7)

14.4. reikalavimai dėl ligų, nurodytų Tarybos direktyvos 92/65/EEB B (8) priede (9):

the additional guarantees regarding diseases listed in Annex B (8) of Directive 92/65/EEC are as follows (9):

14.5. (tęsti, jei reikia)

(continue as required)

(to be completed with the appropriate health information as laid down in the Directive as implemented in Member States)

E. Galiojimas/Validity

15. Šis sertifikatas galioja 10 dienų/ This period of validity of this certificate is 10 days.

16. Data ir vieta

Date and place

17. Valstybinio veterinarijos gydytojo vardas, pavardė ir pareigos

Name and qualification of the official/approved veterinarian

18. Valstybinio veterinarijos gydytojo parašas ir spaudas (10)

Signature of the official approved veterinarian and stamp (10)

(1) dokumentas pagal Tarybos direktyvos 92/65/EEB 6, 7, 9 ir 10 straipsnius, kuris turi būti išduotas per 24 valandas iki siuntos išsiuntimo

document in sense of articles 6, 7, 9 and 10 which must be issued in the 24 hours before dispatch of the consignment

(2) originalas turi lydėti siuntą iki paskirties vietos

the original must accompany the consignment to the final destination

(3) gavėjas turi saugoti originalą arba kopiją mažiausiai 3 metus

the original or copy must be kept by the consignee for at least 3 years

(4) gyvūnai turi būti suženklinti, išskyrus smulkius gyvūnus

individual identification must be used wherever possible but in the case of small animals bath identification may be used

(5) tęsti, jei reikia

continue as necessary

(6) išbraukti žodžius, kurie netinka

delete if not applicable

(7) užpildyti, kaip nurodyta Tarybos direktyvos 92/65/EEB 6, 7, 9 arba 10 straipsniuose

complete in accordance with Articles 6, 7, 9 or 10

(8) jei reikalauja ES šalis, taikanti papildomus reikalavimus pagal ES teisės aktus

as requested by a Member State benefiting from additional guarantees under Community legislation

(9) išbraukti žodžius, kurie netinka

delete as necessary

(10) parašo ir spaudo spalva turi skirtis nuo teksto spalvos

the signature and the stamp must be in colour different to that of the printing

 

______________


Reikalavimų prekybai gyvūnais,

sperma, kiaušialąstėmis ir

embrionais bei jų importui

6 priedas

 

VETERINARIJOS SERTIFIKATAS PREKYBAI BITĖMIS (ŠEIMOMIS ARBA MOTINĖLĖMIS), KAIP NURODYTA TARYBOS DIREKTYVOJE 92/65/EEB (1)

HEALTH CERTIFICATE FOR TRADE IN COLONIES OF BEES (HIVES OR QUEENS(WITH ATTENDANTS)) IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 92/65/EEC (1)

1. Siunčianti ES šalis ir kompetentinga institucija

Member State of origin and competent authority

2.1. Veterinarijos sertifikato Nr.

Health certificate No.

2.2. CITES sertifikato Nr. (jei reikia)

CITES certificate No. (if applicable)

 

ORIGINALAS/ORIGINAL (2)

 

KOPIJA/COPY(3)

A. Bičių (šeimų ar motinėlių)) laikymo vieta/Origin of the colonies of bees (hives or queens (with attendants))

3. Laikymo vietos pavadinimas ir adresas

Name and address of the holding of origin

4. Siuntėjo pavadinimas ir adresas

name and address of the consignor

5. Pakrovimo vieta

Place of loading

6. Transporto priemonė

Means of transport

B. Bičių (šeimų ar motinėlių (su bitėmis)) paskirties vieta/Destination of the colonies of bees (hives or queens (with attendants))

7. Paskirties ES šalis

Member State of destination

8. Paskirties laikymo vietos pavadinimas ir adresas

Name and address of the holding of destination

9. Gavėjo pavadinimas ir adresas

Name and address of the consignee

C. Bičių (šeimų ar motinėlių) tapatybė

Identity of the colonies of bees (hives or queens (with attendants))

 

10. Šeimų/motinėlių skaičius

Number of colonies (hives/queens (with attendants))

11. Bičių rūšis

Animal species

12. Siuntos ženklinimas

Batch identification

10.1.

 

 

 

 

10.2.

 

 

 

 

10.3.

 

 

 

 

10.4.

 

 

 

 

10.5. (5)

 

 

 

 

 

D. Informacija apie sveikatą/Health information

13. Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad:

I, the undersigned certify that:

13.1. bitės vežamos iš teritorijos, kurioje netaikomi apribojimai dėl amerikinio bičių puvinio pasireiškimo (draudimas taikomas 30 dienų nuo paskutinio ligos atvejo ir nuo dienos, kai 3 km spinduliu aplink laikymo vietą (bityną) esantys aviliai buvo patikrinti kompetentingos institucijos ir visi užkrėsti aviliai buvo sudeginti ar apdoroti ir pakartotinai patikrinti kompetentingos institucijos, tikrinimo rezultatai patenkinami);

the bees come from an area which is not subject to the prohibition order associated with an occurence of American foulbrood. (The period of prohibition has been continued for at least 30 days following the last recorded case and the date of which all hives within a radius of three kilometers has been checked by the competent authority and all infected hives burned or treated and inspected to the satisfaction of the said competent authority):

13.2. papildomi reikalavimai dėl ligų, nurodytų Tarybos direktyvos 92/65/EEB B (5) priede (6):

the additional guarantees regarding diseases listed in Annex B (5) of Directive 92/65/EEC are as follows (6):

E. Galiojimas/Validity

14. Šis sertifikatas galioja 10 dienų/ This period of validity of this certificate is 10 days.

15. Data ir vieta

Date and place

16. Valstybinio veterinarijos gydytojo vardas, pavardė ir pareigos

Name and qualification of the official/approved veterinarian

17. Valstybinio veterinarijos gydytojo parašas ir spaudas (7)

Signature of the official approved veterinarian and stamp (7)

(1) dokumentas pagal Tarybos direktyvos 92/65/EEB 8 straipsnį

document in sense of article 8

(2) originalas turi lydėti siuntą iki paskirties vietos

the original must accompany the consignment to the final destination

(3) gavėjas turi saugoti originalą arba kopiją mažiausiai 3 metus

the original or copy must be kept by the consignee for at least 3 years

(4) tęsti, jei reikia

continue as necessary

(5) jei reikalauja ES šalis, taikanti papildomus reikalavimus pagal ES teisės aktus

as requested by a Member State benefiting from additional quarantees under Community legislation

(6) išbraukti žodžius, kurie netinka

delete as necessary

(7) parašo ir spaudo spalva turi skirtis nuo teksto spalvos

the signature and the stamp must be in colour different to that of the printing

 

_____________

 


Reikalavimų prekybai gyvūnais,

sperma, kiaušialąstėmis ir

embrionais bei jų importui

7 priedas

 

VETERINARIJOS SERTIFIKATAS PREKYBAI GYVŪNAIS, SPERMA, EMBRIONAIS IR KIAUŠIALĄSTĖMIS IŠ ŪKIO SUBJEKTŲ, PATVIRTINTŲ PAGAL TARYBOS DIREKTYVOS 92/65/EEB C priedą (1)

HEALTH CERTIFICATE FOR TRADE IN ANIMALS, SEMEN, EMBRYOS AND OVA FROM BODIES, INSTITUTES OR CENTRES APPROVED IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 92/65/EEC (1) Annex C

1. Siunčianti ES šalis ir kompetentinga institucija

Member State of origin and competent authority

2.1. Veterinarijos sertifikato Nr.

Health certificate No.

2.2. CITES sertifikato Nr. (jei reikia)

CITES certificate No. (if applicable)

 

ORIGINALAS/ORIGINAL (2)

 

KOPIJA/COPY(3)

A. Laikymo vieta/Origin of animals

3. Laikymo vietos pavadinimas ir adresas

Name and address of the holding of origin

4. Siuntėjo pavadinimas ir adresas

Name and address of the consignor

5. Pakrovimo vieta

Place of loading

6. Transporto priemonė

Means of transport

B. Paskirties vieta/Destination of animals

7. Paskirties ES šalis

Member State of destination

8. Paskirties laikymo vietos pavadinimas ir adresas

Name and address of the holding of destination

9. Gavėjo pavadinimas ir adresas

Name and address of the consignee

C. Gyvūnų, spermos, embrionų ir kiaušialąsčių tapatybė

Identity of the animals, semen, embryos and ova

 

10. Gyvūnų rūšis

Animal species

11. Lytis

Sex (4)

12. Amžius

Age (4)

13. Gyvūnų/siuntos ženklinimas/

(4)

Individual identification/batch identification (4)

10.1.

 

 

 

 

 

10.2.

 

 

 

 

 

10.3.

 

 

 

 

 

10.4.

 

 

 

 

 

10.5. (5)

 

 

 

 

 

 

D. Informacija apie sveikatą/Health information

14. Aš, žemiau pasirašęs valstybinis veterinarijos gydytojas, patvirtinu, kad:

I, the undersigned veterinarian responsible for the establishment of origin and approved by the competent authority certify that:

14.1. siunčiantis ūkio subjektas yra patvirtintas prekybai gyvūnais, sperma, embrionais ar kiaušialąstėmis, kaip nurodyta Tarybos direktyvos 92/65/EB C priede

the body, institute or centre of origin is approved according to Annex C of Directive 92/65/EC fur purpose of trading the animals, semen, embryos or ova described above;

14.2. sertifikate aprašytas gyvūnas/gyvūnas donoras buvo ištirtas šiandien ir yra sveikas, jam nenustatyta užkrečiamųjų ligų, išvardintų Tarybos direktyvos 92/65/EB A priede, klinikinių požymių, jam netaikomi apribojimai ir jie išbuvo laikymo vietoje nuo gimimo arba keletą mėnesių ar metų;

the animals/donor animals described in this certificate have been examined today and found to be healthy and free of clinical signs of infectious disease including those described in Annex A of Directive 95/65/EEC and are not subject to any official restrictions and have remained on this body or centre either since birth or for months or years;

14.3. patikrinimo metu gyvūnas (-ai) buvo tinkamas (-i) vežti, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 91/628/EEB ir/arba CITES transportavimo reikalavimuose;

at the time of inspection the above animlas were fit to be transported on the intended journey in accordance with the provisions of Council Directive 91/628/EEC and to IATA requirements and/or CITES guidelines for transport where applicable;

14.4. papildomi reikalavimai dėl ligų, nurodytų Tarybos direktyvos 92/65/EEB B priede (8):

the additional guarantees regarding diseases listed in Annex B (7) of Directive 92/65/EEC are as follows (8):

E. Galiojimas/Validity

15. Šis sertifikatas galioja 10 dienų/ This period of validity of this certificate is 10 days.

16. Data ir vieta

Date and place

17. Valstybinio veterinarijos gydytojo vardas, pavardė ir pareigos

Name and qualification of the official/approved veterinarian

18. Valstybinio veterinarijos gydytojo parašas ir spaudas (9)

Signature of the official approved veterinarian and stamp (9)

(1) dokumentas pagal Tarybos direktyvos 92/65/EEB 5 ir 13(1) straipsnius

document in sense of articles 5 and 13(1)

(2) originalas turi lydėti siuntą iki paskirties vietos

the original must accompany the consignment to the final destination

(3) ūkio subjektas turi saugoti originalą arba kopiją mažiausiai 3 metus

the original or copy must be kept by the approved body, institute or centre for at least 3 years

(4) užpildyti, jei tai gyvūnai

to be completed in the case of live animals

(5) gyvūnai turi būti paženklinti, kai tik įmanoma; jei tai smulkūs gyvūnai (pvz., ropliai), gali būti paženklinta siunta

individual identification must be used wherever possible but in case of small animal (e. g. rodents) batch identification may be used

(6) tęsti, jei reikia

continue as necessary

(7) jei reikalauja ES šalis, taikanti papildomus reikalavimus pagal ES teisės aktus

as requested by a Member State benefiting from additional guarantees under Community legislation

(8) išbraukti žodžius, kurie netinka

delete as necessary

(9) parašo ir spaudo spalva turi skirtis nuo teksto spalvos

the signature and the stamp must be in colour different to that of the printing

 

______________