LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. birželio 11 d. Nr. A1-302

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2006, Nr. 111-4236; 2007, Nr. 69-2759; 2008, Nr. 77-3046, Nr. 89-3578; 2009, Nr. 23-933, Nr. 159-7268; 2010, Nr. 115-5895; 2011, Nr. 18-868, Nr. 106-5008, Nr. 164-7829; 2013, Nr. 39-1932):

1. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintos Prašymo išmokai gauti SP-3 (A1) formos dalies „Informacija pareiškėjui“ dalį „PAJAMOS, KURIOS SKAIČIUOJAMOS SKIRIANT IŠMOKĄ VAIKUI“ taip:

 

PAJAMOS, KURIOS SKAIČIUOJAMOS SKIRIANT IŠMOKĄ VAIKUI

 

Eil.

Nr.

Pajamų rūšies pavadinimas

Pajamos4, Lt

Vyras

Moteris

Vaikai

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

1.

Su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos, įskaitant dienpinigius, butpinigius, maistpinigius ir kitas pajamas

 

 

 

2.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos

x

x

x

3.

Autorinis atlyginimas, pajamos, gautos iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos

 

 

 

4.

Pensijos (senatvės, netekto darbingumo, našlių ir našlaičių, socialinė ir kt.), pensijų išmokos, šalpos išmokos5

x

x

x

5.

Valstybinės ir iš kitų žinybų gautos pensijos ar pensijų išmokos

 

 

 

6.

Dividendai

 

 

 

7.

Palūkanos

 

 

 

8.

Individualios įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės apmokestinto pelno, ir (ar) mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamos ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautos lėšų sumos

 

 

 

9.

Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą ir individualios veiklos vykdymo pažymą

 

 

 

10.

Pajamos, gautos iš žemės ūkio veiklos ir teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas:

 

 

 

10.1.

pajamos iš žemės ūkio veiklos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 ha

 

 

 

10.2.

pajamos, gautos teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės kvitą6

 

 

 

11.

Išmokos žemės ūkio veiklai (tiesioginės ir kompensacinės išmokos)

x

x

x

12.

Piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai)

 

 

 

13.

Išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo

 

 

 

14.

Socialinio pobūdžio pajamos7

x

x

x

15.

Išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį arba atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui

 

 

 

16.

Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos

x

x

x

17.

Statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpiais mokamos išmokos

 

 

 

18.

Turtinės ar neturtinės žalos atlyginimas (įskaitant periodinę ir vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją)

 

 

 

19.

Turto pardavimo pajamos, išskyrus įskaitomas į turtą

 

 

 

20.

Pajamos už kilnojamojo ar nekilnojamojo daikto nuomą

 

 

 

21.

Loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai

 

 

 

22.

Stipendijos8

 

 

 

23.

Gautos (negrąžintos) paskolos ar jų dalis9

 

 

 

24.

Gautos dovanų piniginės lėšos

 

 

 

25.

Paveldėtos piniginės lėšos

 

 

 

26.

Užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos piniginės lėšos

 

 

 

27.

Kitos faktiškai gautos lėšos10 (grąžintos gyventojų pajamų mokesčio permokų sumos ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso pajamų, Lt

 

 

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės registrų ir informacinių sistemų.

5Išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą.

Šios pajamos įskaičiuojamos į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas, kai, sumuojant einamaisiais kalendoriniais metais gautą atlygį už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, jų dydis viršija 6000 litų.

7 Socialinio pobūdžio pajamos (socialinė pašalpa, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui ir kt.), išskyrus vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas, mokamas iš valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų, subsidijas užimtumui remti, mokamas iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, ir darbdavio mokamas vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas bei kas mėnesį gaunamas socialinio pobūdžio pajamas: transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems; kompensacijas donorams; pagalbos pinigus, mokamus pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą. Globos (rūpybos) išmoka į globėjų (rūpintojų) pajamas neįskaitoma.

Išskyrus stipendijas ir kitą materialinę paramą, teikiamą aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų (išskyrus rezidentūros studijų studentus) studentams, studijuojantiems pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas (išskyrus asmenis, pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios ar žemesnės pakopos studijų programas ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis), ir stipendijas bei kitą materialinę paramą, teikiamą profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti.

Išskyrus paskolas ar jų dalis, įskaitomas į turtą, aukštųjų mokyklų studentams teikiamas valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas, kreditus būstui atnaujinti (modernizuoti), jei daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautas (negrąžintas) paskolas nekilnojamajam turtui pirkti (statyti).

10 Išskyrus pinigines lėšas, kuriomis kompensuojamos patirtos ir dokumentais pagrįstos su visuomenei naudinga veikla (savanoriška veikla ir pan.) susijusios išlaidos, ir labdarą piniginėmis lėšomis“.

 

2. Nurodytu įsakymu patvirtintoje Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 formoje:

2.1. Išdėstau II dalį „PAJAMOS“ taip:

 

II. PAJAMOS

 

Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens per paskutinius ______

mėn. iki kreipimosi gautos arba mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama,

pajamos: _________________________.

(nurodyti mėnesius)

 

Eil. Nr.

Pajamų rūšies pavadinimas

Pajamos4, Lt

Vyras

Moteris

Vaikai

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

1.

Su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos, įskaitant dienpinigius, butpinigius, maistpinigius ir kitas pajamas

 

 

 

2.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos

x

x

x

3.

Autorinis atlyginimas, pajamos, gautos iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos

 

 

 

4.

Pensijos (senatvės, netekto darbingumo, našlių ir našlaičių, socialinė ir kt.), pensijų išmokos, šalpos išmokos5

x

x

x

5.

Valstybinės ir iš kitų žinybų gautos pensijos ar pensijų išmokos

 

 

 

6.

Dividendai

 

 

 

7.

Palūkanos

 

 

 

8.

Individualios įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės apmokestinto pelno, ir (ar) mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamos ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautos lėšų sumos

 

 

 

9.

Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą ir individualios veiklos vykdymo pažymą

 

 

 

10.

Pajamos, gautos iš žemės ūkio veiklos ir teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas:

 

 

 

10.1.

pajamos iš žemės ūkio veiklos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 ha

 

 

 

10.2.

pajamos, gautos teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės kvitą6

 

 

 

11.

Išmokos žemės ūkio veiklai (tiesioginės ir kompensacinės išmokos)

x

x

x

12.

Piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai)

 

 

 

13.

Išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo

 

 

 

14.

Socialinio pobūdžio pajamos7

x

x

x

15.

Išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį arba atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui

 

 

 

16.

Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos

x

x

x

17.

Statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpiais mokamos išmokos

 

 

 

18.

Turtinės ar neturtinės žalos atlyginimas (įskaitant periodinę ir vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją)

 

 

 

19.

Turto pardavimo pajamos, išskyrus įskaitomas į turtą

 

 

 

20.

Pajamos už kilnojamojo ar nekilnojamojo daikto nuomą

 

 

 

21.

Loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai

 

 

 

22.

Stipendijos8

 

 

 

23.

Gautos (negrąžintos) paskolos ar jų dalis9

 

 

 

24.

Gautos dovanų piniginės lėšos

 

 

 

25.

Paveldėtos piniginės lėšos

 

 

 

26.

Užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos piniginės lėšos

 

 

 

27.

Kitos faktiškai gautos lėšos10 (grąžintos gyventojų pajamų mokesčio permokų sumos ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės registrų ir informacinių sistemų.

5 Išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą.

6 Šios pajamos įskaičiuojamos į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas, kai, sumuojant einamaisiais kalendoriniais metais gautą atlygį už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, jų dydis viršija 6000 litų.

Socialinio pobūdžio pajamos (išmoka vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui ir kt.), išskyrus vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas, mokamas iš valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų, subsidijas užimtumui remti, mokamas iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, ir darbdavio mokamas vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas bei kas mėnesį gaunamas socialinio pobūdžio pajamas: transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems; kompensacijas donorams; pagalbos pinigus, mokamus pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą. Skiriant socialinę pašalpą, kompensacijos, socialinė pašalpa ir papildomai mokama socialinė pašalpa į pajamas neįskaitomos. Skiriant kompensacijas, socialinė pašalpa, išskyrus papildomai mokamą socialinę pašalpą, į pajamas įskaitoma, o kompensacijos neįskaitomos.

Išskyrus stipendijas ir kitą materialinę paramą, teikiamą aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų (išskyrus rezidentūros studijų studentus) studentams, studijuojantiems pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas (išskyrus asmenis, pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios ar žemesnės pakopos studijų programas ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis), ir stipendijas bei kitą materialinę paramą, teikiamą profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti.

Išskyrus paskolas ar jų dalis, įskaitomas į turtą, aukštųjų mokyklų studentams teikiamas valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas, kreditus būstui atnaujinti (modernizuoti), jei daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautas (negrąžintas) paskolas nekilnojamajam turtui pirkti (statyti).

10 Išskyrus pinigines lėšas, kuriomis kompensuojamos patirtos ir dokumentais pagrįstos su visuomenei naudinga veikla (savanoriška veikla ir pan.) susijusios išlaidos, ir labdarą piniginėmis lėšomis“.

 

2.2. IV dalyje „PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMAS“:

2.2.1. Įrašau 8 punkte vietoj žodžio ir skaičiaus „PRIDEDAMA12“ žodį ir skaičių „PRIDEDAMA11“.

2.2.2. Įrašau 8 punkto nuorodoje vietoj skaičiaus „12“ skaičių „11“.

3. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintos Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 formos I dalį „PAJAMOS“ taip:

 

I. PAJAMOS

 

Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens paskutinių 3 mėn. iki kreipimosi

mėnesio ____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ pajamos

(nurodyti mėnesius)

arba kreipimosi mėnesio _________________________________________________  pajamos

(nurodyti mėnesį)

 

Eil. Nr.

Pajamų rūšies pavadinimas

Pajamos4, Lt

Vyras

Moteris

Vaikai

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

1.

Su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos, įskaitant dienpinigius, butpinigius, maistpinigius ir kitas pajamas

 

 

 

2.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos

x

x

x

3.

Autorinis atlyginimas, pajamos, gautos iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos

 

 

 

4.

Pensijos (senatvės, netekto darbingumo, našlių ir našlaičių, socialinė ir kt.), pensijų išmokos, šalpos išmokos5

x

x

x

5.

Valstybinės ir iš kitų žinybų gautos pensijos ar pensijų išmokos

 

 

 

6.

Dividendai

 

 

 

7.

Palūkanos

 

 

 

8.

Individualios įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės apmokestinto pelno, ir (ar) mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamos ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautos lėšų sumos

 

 

 

9.

Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą ir individualios veiklos vykdymo pažymą

 

 

 

10.

Pajamos, gautos iš žemės ūkio veiklos ir teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas:

 

 

 

10.1.

pajamos iš žemės ūkio veiklos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 ha

 

 

 

10.2.

pajamos, gautos teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės kvitą6

 

 

 

11.

Išmokos žemės ūkio veiklai (tiesioginės ir kompensacinės išmokos)

x

x

x

12.

Piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai)

 

 

 

13.

Išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo

 

 

 

14.

Socialinio pobūdžio pajamos7

x

x

x

15.

Išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį arba atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui

 

 

 

16.

Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos

x

x

x

17.

Statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpiais mokamos išmokos

 

 

 

18.

Turtinės ar neturtinės žalos atlyginimas (įskaitant periodinę ir vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją)

 

 

 

19.

Turto pardavimo pajamos, išskyrus įskaitomas į turtą

 

 

 

20.

Pajamos už kilnojamojo ar nekilnojamojo daikto nuomą

 

 

 

21.

Loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai

 

 

 

22.

Stipendijos8

 

 

 

23.

Gautos (negrąžintos) paskolos ar jų dalis9

 

 

 

24.

Gautos dovanų piniginės lėšos

 

 

 

25.

Paveldėtos piniginės lėšos

 

 

 

26.

Užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos piniginės lėšos

 

 

 

27.

Kitos faktiškai gautos lėšos10 (grąžintos gyventojų pajamų mokesčio permokų sumos ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės registrų ir informacinių sistemų.

5 Išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą.

Šios pajamos įskaičiuojamos į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas, kai, sumuojant einamaisiais kalendoriniais metais gautą atlygį už žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą, jų dydis viršija 6000 litų.

Socialinio pobūdžio pajamos (išmoka vaikui, socialinė pašalpa, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui ir kt.), išskyrus vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas, mokamas iš valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų, subsidijas užimtumui remti, mokamas iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, ir darbdavio mokamas vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas bei kas mėnesį gaunamas socialinio pobūdžio pajamas: transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems; kompensacijas donorams; pagalbos pinigus, mokamus pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą.

Išskyrus stipendijas ir kitą materialinę paramą, teikiamą aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų (išskyrus rezidentūros studijų studentus) studentams, studijuojantiems pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas (išskyrus asmenis, pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios ar žemesnės pakopos studijų programas ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis), ir stipendijas bei kitą materialinę paramą, teikiamą profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti.

Išskyrus paskolas ar jų dalis, įskaitomas į turtą, aukštųjų mokyklų studentams teikiamas valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas, kreditus būstui atnaujinti (modernizuoti), jei daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautas (negrąžintas) paskolas nekilnojamajam turtui pirkti (statyti).

10 Išskyrus pinigines lėšas, kuriomis kompensuojamos patirtos ir dokumentais pagrįstos su visuomenei naudinga veikla (savanoriška veikla ir pan.) susijusios išlaidos, ir labdarą piniginėmis lėšomis“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė     Algimanta Pabedinskienė