LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS SAUGOMOMS RŪŠIMS IR JŲ BUVEINĖMS PADARYTOS ŽALOS APSKAIČIAVIMO INDEKSUOTŲ BAZINIŲ TARIFŲ 2013 m. PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 27 d. Nr. D1-1106

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-621 „Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 87-4616) 2 punktu bei atsižvelgdamas į Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 10 d. raštu Nr. SDp-3871 pateiktą vartotojų kainų indeksą,

1. T v i r t i n u Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotus bazinius tarifus 2013 metams (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-1106

 

LIETUVOS SAUGOMOMS RŪŠIMS IR JŲ BUVEINĖMS PADARYTOS ŽALOS APSKAIČIAVIMO INDEKSUOTI BAZINIAI TARIFAI 2013 METAMS

 

1. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331), įrašytus žinduolius nustatomi šie indeksuoti baziniai tarifai:

1.1. stumbras – 38 220 Lt;

1.2. rudasis lokys – 38 220 Lt;

1.3. lūšis – 16 380 Lt;

1.4. ilgasnukis ruonis – 4 368 Lt;

1.5. ūdra – 6 552 Lt;

1.6. europinė audinė – 3 276 Lt;

1.7. baltasis kiškis – 655,2 Lt;

1.8. šermuonėlis – 655,2 Lt;

1.9. graužikai ir šikšnosparniai, priskirti 0(Ex) ir 1(E) retumo kategorijoms – 436,8 Lt;

1.10. graužikai ir šikšnosparniai, priskirti 2(V), 3(R), 4(I), 5(Rs) retumo kategorijoms – 218,4 Lt.

2. Už sunaikintą 1 punkte nurodytų žinduolių vaikingą arba jauniklius vedžiojančią (maitinančią) patelę nustatomas trigubas indeksuotas bazinis tarifas.

3. Už sunaikintas 1 punkte nurodytų žinduolių buveines (žinduolių naudojamą lizdą, namelį, olą, guolį, drevę ar kitą žinduolių jauniklių vedimo vietą) nustatomas dvigubas tos rūšies gyvūno indeksuotas bazinis tarifas.

4. Už sunaikintą šikšnosparnių koloniją nustatoma dviguba visų sunaikintų šikšnosparnių indeksuotų bazinių tarifų suma.

5. Už sunaikintus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus įrašytus žinduolius, kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, nustatomas indeksuotas bazinis 1092 Lt tarifas.

6. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus paukščius nustatomi šie indeksuoti baziniai tarifai (litais):

6.1. paukščiai, priskirti 0(Ex) retumo kategorijai – 1638 Lt;

6.2. paukščiai, priskirti 1(E) ir 3(R) retumo kategorijoms – 1 092 Lt;

6.3. paukščiai, priskirti 2(V) retumo kategorijai – 873,6 Lt;

6.4. paukščiai, priskirti 4(I) ir 5(Rs) retumo kategorijoms – 546 Lt.

7. Už sunaikintus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus įrašytus paukščius, kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, nustatomi šie indeksuoti baziniai tarifai:

7.1. žąsinių, vištinių būrio paukštis – 218,4 Lt;

7.2. plėšriųjų, pelėdinių būrio paukštis – 546 Lt;

7.3. gandrinių būrio paukštis – 546 Lt;

7.4. kitas paukštis – 218,4 Lt.

8. Sunaikinus paukščius, neįrašytus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus, nustatomi šie indeksuoti baziniai tarifai:

8.1. žąsinių, vištinių būrio paukštis – 218,4 Lt;

8.2. gulbė nebylė, mažoji gulbė – 546 Lt;

8.3. plėšriųjų, pelėdinių būrio paukštis – 546 Lt;

8.4. kitas paukštis – 54,6 Lt.

9. Už sunaikintą 6, 7 ir 8 punktuose nurodytų paukščių lizdą nustatomas dvigubas tos rūšies paukščio indeksuotas bazinis tarifas.

10. Už sunaikintą 6, 7 ir 8 punktuose nurodytų paukščių jauniklį ar kiaušinį nustatomas suaugusio tos rūšies paukščio bazinis tarifas.

11. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus roplius ir varliagyvius nustatomi šie indeksuoti baziniai tarifai:

11.1. varliagyviai ir ropliai, priskirti 0(Ex) ir1(E) retumo kategorijoms – 218,4 Lt;

11.2. varliagyviai ir ropliai, priskirti 2(V) ir 3(R) retumo kategorijoms – 163,8 Lt;

11.3. varliagyviai ir ropliai, priskirti 4(I) retumo kategorijai – 109,2 Lt;

11.4. varliagyviai ir ropliai, priskirti 5(Rs) retumo kategorijai – 54,6 Lt.

12. Už roplio kiaušinio sunaikinimą nustatoma pusė tos rūšies gyvūno indeksuoto bazinio tarifo.

13. Už varliagyvio jauniklio sunaikinimą nustatomas ketvirtadalis tos rūšies varliagyvio indeksuoto bazinio tarifo.

14. Už sunaikintus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus įrašytus roplius ir varliagyvius, kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, nustatomas indeksuotas bazinis 10,92 Lt tarifas.

15. Už sunaikintas 11 ir 14 punktuose nurodytų roplių lizdavietes arba kitas kiaušinių dėjimo vietas nustatomas trigubas tos rūšies gyvūno indeksuotas bazinis tarifas.

16. Už sunaikintas 11 ir 14 punktuose nurodytų varliagyvių nerštavietes nustatoma visų joje neršiančių tos rūšies gyvūnų indeksuotų bazinių tarifų suma.

17. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus moliuskus nustatomi šie indeksuoti baziniai tarifai:

17.1. moliuskai, priskirti 0(Ex) retumo kategorijai – 327,6 Lt;

17.2. moliuskai, priskirti 1(E), 2(V), 3(R) retumo kategorijoms – 54,6 Lt;

17.3. moliuskai, priskirti 4(I) ir 5(Rs) retumo kategorijoms – 27,3 Lt.

18. Už sunaikintus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus įrašytus moliuskus, kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, nustatomas indeksuotas bazinis 1,09 Lt tarifas.

19. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus vabzdžius nustatomi šie indeksuoti baziniai tarifai:

19.1. vabzdžiai, priskirti 0(Ex) retumo kategorijai – 218,4 Lt;

19.2. vabzdžiai, priskirti 1(E) ir 3(R) retumo kategorijoms – 109,2 Lt;

19.3. vabzdžiai, priskirti 2(V) retumo kategorijai – 87,36 Lt;

19.4. vabzdžiai, priskirti 4(I) retumo kategorijai – 54,6 Lt;

19.5. vabzdžiai, priskirti 5(Rs) retumo kategorijai – 32,76 Lt.

20. Už sunaikintus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus įrašytus vabzdžius, kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, nustatomas indeksuotas bazinis 10,92 Lt tarifas.

21. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus vėžiagyvius nustatomi šie indeksuoti baziniai tarifai:

21.1. vėžiagyviai, priskirti 0(Ex) ir 1(E) retumo kategorijoms – 27,3 Lt;

21.2. vėžiagyviai, priskirti 2(V), 3(R), 4(I), 5(Rs) retumo kategorijoms – 10,92 Lt.

22. Už sunaikintas į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytas dėles nustatomas 54,6 Lt indeksuotas bazinis tarifas.

23. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus augalus nustatomi šie indeksuoti baziniai tarifai:

23.1. augalai, priskirti 0(Ex) retumo kategorijai – 218,4 Lt;

23.2. augalai, priskirti 1(E) retumo kategorijai – 109,2 Lt;

23.3. augalai, priskirti 2(V) retumo kategorijai – 81,9 Lt;

23.4. augalai, priskirti 3(R), 4(I), 5(Rs) retumo kategorijoms – 54,6 Lt.

24. Už sunaikintus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus įrašytus augalus, kurie neįrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, nustatomas indeksuotas bazinis 10,92 Lt tarifas.

25. Už sunaikintus į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus grybus nustatomi šie indeksuoti baziniai tarifai (litais):

25.1. grybai, priskirti 0(Ex) retumo kategorijai – 218,4 Lt;

25.2. grybai, priskirti 1(E) retumo kategorijai – 109,2 Lt;

25.3. grybai, priskirti 2(V) retumo kategorijai – 54,6 Lt;

25.4. grybai, priskirti 3(R) retumo kategorijai – 81,9 Lt;

25.5. grybai, priskirti 4(I) retumo kategorijai – 54,6 Lt;

25.6. grybai, priskirti 5(Rs) retumo kategorijoms – 27,3 Lt.

 

_________________