lietuvos respublikos krašto apsaugos ministrO

Į s a k y m a s

 

DĖL KARO PRIEVOLININKŲ ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ KARO TARNYBĄ PASKELBUS MOBILIZACIJĄ tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2012 m. birželio 28 d. Nr. V-713

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150) 27 straipsnio 4 dalimi,

t v i r t i n u Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministrė                                                  Rasa Juknevičienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-713

 

KARO PRIEVOLININKŲ ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ KARO TARNYBĄ PASKELBUS MOBILIZACIJĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja karo prievolininkų atrankos ir skyrimo į privalomąją karo tarnybą procedūras paskelbus dalinę arba visuotinę mobilizaciją.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu (toliau – Karo prievolės įstatymas) (Žin., 1996, Nr. 106-2427; 2011, Nr. 86-4150) ir Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 116-2695; 2011, Nr. 72-3464).

3. Karo prievolininkų šaukimą į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją (toliau – PKTPM) vykdo Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų (toliau – KASP) rinktinės, o paskelbus visuotinę mobilizaciją – Ginkluotųjų pajėgų mobilizaciniame plane įvardytos institucijos (jų padaliniai).

 

ii. Karo prievolininkų šaukimas PASKELBUS dalinĘ mobilizacijĄ

 

4. Paskelbus dalinę mobilizaciją ir kai priimamas sprendimas pašaukti į karo tarnybą kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkus, į privalomąją karo tarnybą yra šaukiami kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, taip pat parengtojo rezervo kariai.

5. Dalinės mobilizacijos atveju Lietuvos kariuomenės vadas, vadovaudamasis proporcingumo principu, įvertina karinių pajėgumų poreikį ir teikia krašto apsaugos ministrui pasiūlymą dėl KASP, kitų aktyviojo rezervo ir parengtojo rezervo karinių vienetų mobilizavimo.

6. Paskelbus dalinę mobilizaciją, krašto apsaugos ministras, atsižvelgdamas į kariuomenės vado pasiūlymą, išleidžia įsakymą dėl karo prievolininkų, paskirtų į mobilizuojamus vienetus, šaukimo į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją. Įsakyme nurodomas šaukimo pagrindas, nustatomi mobilizuojami KASP, kiti aktyviojo rezervo ir parengtojo rezervo kariniai vienetai ir šaukimo pradžios data.

7. KASP rinktinės, vadovaudamosi įsakymu dėl karo prievolininkų šaukimo į PKTPM, praneša KASP, kitų aktyviojo rezervo ir parengtojo rezervo karinių vienetų kariams apie šaukimą į privalomąją karo tarnybą. Apie šaukimą paskelbiama interneto svetainėse www.kam.lt, www.karys.lt, per nacionalinį radiją ir televiziją. Karo prievolininkai taip pat informuojami išsiunčiant šaukimo lapelius, paskambinus telefonu ar per pasiuntinius.

8. Karo prievolininkai, gavę informaciją apie šaukimą į privalomąją karo tarnybą, nustatytu laiku privalo atvykti į karinių vienetų, kuriuose jie atlieka nenuolatinę karo tarnybą, dislokacijos vietas (jei nenurodoma kita atvykimo vieta).

 

III. Karo prievolininkų šaukimas PASKELBUS visuotinĘ mobilizacijĄ

 

9. Paskelbus visuotinę mobilizaciją į privalomąją karo tarnybą šaukiami visi kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkai, išskyrus karo prievolininkus, kurie pagal Karo prievolės įstatymo 3 straipsnį yra atleisti nuo karo prievolės ir kuriems pagal Karo prievolės įstatymo 29 straipsnį tarnyba mobilizacijos metu yra atidedama.

10. Krašto apsaugos ministras paskelbus visuotinę mobilizaciją išleidžia įsakymą dėl šaukimo į PKTPM vykdymo. Įsakyme nustatomas pašaukti karo prievolininkų skaičius ir šaukimo laikotarpis. Pranešimas apie šaukimo pradžią skelbiamas interneto svetainėse www.kam.lt, www.karys.lt, per nacionalinį radiją ir televiziją. Karo prievolininkų šaukimą vykdantys Ginkluotųjų pajėgų mobilizaciniame plane numatyti padaliniai, vadovaudamiesi įsakymu dėl karo prievolininkų šaukimo į PKTPM ir Ginkluotųjų pajėgų mobilizaciniu planu, tarnybą rezerve atliekantiems karo prievolininkams apie šaukimą į privalomąją karo tarnybą praneša telefonu ar per pasiuntinius, o kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkams – išsiunčiant šaukimo lapelius.

11. Kariai savanoriai ir kiti aktyviojo rezervo atsargos kariai, parengtojo rezervo kariai nustatytu laiku privalo atvykti į karinių vienetų, kuriuose atlieka nenuolatinę karo tarnybą, dislokacijos vietas (jei nenurodoma kita atvykimo vieta). Kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkai nustatytu laiku privalo atvykti į šaukimo punktus ar kitas nurodytas vietas. Šaukimo laikas ir vieta nurodomi šaukimo lapelyje.

12. Atvykdami karo prievolininkai su savimi privalo turėti Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę, karinį liudijimą (jei turi), vairuotojo pažymėjimą (jei turi), asmens higienos reikmenis ir maisto vienai parai. Kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkai papildomai privalo turėti sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos išrašą iš medicininių dokumentų arba asmens sveikatos istorijos kopiją (paskutinių 5 metų) bei kitus šaukimo lapelyje nurodytus dokumentus, galinčius turėti įtakos tolesnei karo prievolininko tarnybai.

13. Neparengtajame kariuomenės personalo rezerve ir parengtajame kariuomenės personalo rezerve esančių, tačiau į tarnybą rezerve nepaskirtų karo prievolininkų šaukimo eilę kompiuterių programa su atsitiktiniu skaičių generatoriumi nustato KASP kartu su Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos ir sudaro karo prievolininkų šaukimo eilės sąrašus.

14. Karo prievolininkų šaukimą vykdančios Ginkluotųjų pajėgų mobilizaciniame plane numatytos institucijos (jų padaliniai) siunčia šaukiamus neparengtajame kariuomenės personalo rezerve ir parengtajame kariuomenės personalo rezerve esančius, tačiau į tarnybą rezerve nepaskirtus karo prievolininkus tinkamumui atlikti PKTPM pagal sveikatos būklę nustatyti.

15. Pagal sveikatos būklę pripažinti tinkami atlikti PKTPM parengtojo kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkai, nepaskirti į tarnybą rezerve, skiriami į pareigas kariniame vienete, o neparengtojo kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkai siunčiami į karinius mokymus pagrindiniam kariniam parengtumui įgyti ir jį įgiję pagal turimą specialybę skiriami į pareigas kariniame vienete.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Į nurodytą vietą laiku neatvykę ir kitų su karo tarnyba susijusių pareigų nevykdantys karo prievolininkai traukiami atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Sprendimas dėl šaukimo į PPKT gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

_________________