LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS ĮSTEIGIMO

 

2004 m. birželio 17 d. Nr. ĮV-153

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 1111 „Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3059) 2 punktą,

įsteigiu nuo 2004 m. liepos 1 d. biudžetinę įstaigą – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkciją šiam rezervatui valdyti ir jo veiklai organizuoti.

 

 

KULTŪROS MINISTRĖ                                                                                 ROMA ŽAKAITIENĖ

______________