LIETUVOS RESPUBLIKOS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 18, 23, 56 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. birželio 20 d. Nr. X-707

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 7-140; 2003, Nr. 38-1676; 2004, Nr. 170-6236)

 

1 straipsnis. 18 straipsnio 1 dalies pakeitimas

18 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičių ir žodžių „2 ir 3 dalyse“ įrašyti skaičius ir žodžius „2, 3 ir 4 dalyse“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Asmenys, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus bei asmenis, nurodytus šio įstatymo 23 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą priimami konkurso būdu. Konkurso nuostatus tvirtina užsienio reikalų ministras.“

 

2 straipsnis. 23 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 23 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Užsienio reikalų ministro sprendimu su į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą priimamu asmeniu, kuriam pavedama atlikti funkcijas, susijusias su Šengeno acquis reikalavimų įgyvendinimu, gali būti sudaroma terminuota diplomato tarnybos sutartis. Terminuota diplomato tarnybos sutartis su šioje dalyje nurodytu asmeniu sudaroma vieniems metams.“

2. Buvusias 23 straipsnio 4 ir 5 dalis laikyti atitinkamai 5 ir 6 dalimis.

 

3 straipsnis. 56 straipsnio 2 dalies pakeitimas

56 straipsnio 2 dalyje po žodžių „kartu gyvena jo“ įrašyti žodžius „ir (ar) jo sutuoktinio“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Kai su diplomatu, dirbančiu Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu gyvena jo ir (ar) jo sutuoktinio nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jei jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos, už kiekvieną vaiką diplomatui kartu su pareigine alga mokama kompensacija, kurią sudaro, jeigu vaikas iki 6 metų, – 0,2 per mėnesį diplomato gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos ir jeigu vaikas yra 6 ir daugiau metų – 0,3 per mėnesį diplomato gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________