Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GRUODŽIO 6 D. NUTARIMO NR. 1592 „DĖL SKRYDŽIŲ, KURIAIS VEŽAMI LABAI SVARBŪS ASMENYS, VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. balandžio 17 d. Nr. 393

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 177-6568; 2005, Nr. 60-2105):

1. Išdėstyti 7 punktą taip:

7. Labai svarbiems asmenims aptarnauti tarptautiniame oro uoste turi būti įsteigtas padalinys – Labai svarbių asmenų aptarnavimo tarnyba (toliau vadinama – tarnyba), kurios vadovas tiesiogiai pavaldus tarptautinį oro uostą valdančios įmonės vadovui. Jeigu oro uoste tarnybos steigti netikslinga, tarptautinį oro uostą valdančios įmonės vadovo įsakymu sudaroma darbo grupė labai svarbiems asmenims aptarnauti (toliau vadinama – grupė), kuriai vadovauja tarptautinį oro uostą valdančios įmonės vadovas arba kitas jo paskirtas oro uosto darbuotojas.“

2. Išdėstyti 10 punktą taip:

10. Paraiška pateikiama raštu atitinkamą tarptautinį oro uostą valdančios įmonės vadovui ne vėliau kaip prieš 2 paras iki paraiškoje nurodyto skridimo laiko, išskyrus tuos atvejus, kai aptarnauti būtina nedelsiant.“

3. Išdėstyti 11.3 punktą taip:

11.3. vizito rūšis ir labai svarbaus asmens ar delegacijos aptarnavimo kategorija pagal skirtingų rangų labai svarbių asmenų sutikimo ir išlydėjimo protokolines schemas;“.

4. Išdėstyti 12 punktą taip:

12. Skirtingų rangų labai svarbių asmenų sutikimo ir išlydėjimo protokolines schemas rengia ir tvirtina Užsienio reikalų ministerija.“

5. Išdėstyti 15 punktą taip:

15. Tarptautinį oro uostą valdančios įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, gavęs valstybės institucijos prašymą, suderintą su Užsienio reikalų ministerija, gali priimti sprendimą dėl labai svarbių asmenų, nenurodytų šio Aprašo 5 priede, vykimo prie lėktuvo (ar nuo jo) tarnybiniu transportu, taip pat labai svarbių asmenų, nenurodytų šio Aprašo 6 ir 7 prieduose, atleidimo nuo aviacinio saugumo tikrinimo procedūrų.“

6. Išdėstyti 20 punktą taip:

20. Labai svarbių asmenų aptarnavimo paslaugos iš dalies finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal įkainius, kuriuos nustato tarptautinį oro uostą valdanti įmonė, suderinusi su Užsienio reikalų ministerija.“

7. Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Asmenų, nurodytų šio Aprašo 5 punkte, aptarnavimo išlaidas apmoka tokį aptarnavimą inicijavusi valstybės institucija iš jai numatytų bendrųjų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų pagal tarptautinį oro uostą valdančios įmonės nustatytą įkainį.“

8. Išdėstyti 23 punktą taip:

23. Orlaivio naudotojas, kurio orlaivio skrydžiui suteiktas specialusis statusas, už suteiktas oro navigacijos, oro uosto navigacijos, orlaivio tūpimo, išskrendančio keleivio, orlaivio stovėjimo, orlaivio saugumo ir orlaivio palydos paslaugas apmoka laikydamasis Rinkliavų už naudojimąsi oro uostais maksimalių dydžių ir rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 101 (Žin., 2002, Nr. 9-310; 2007, Nr. 115-4695).“

9. 1 priede:

9.1. Papildyti nurodytąjį priedą nauju 10 punktu (ankstesniuosius 10–22 punktus laikant 11–23 punktais):

10. Kadenciją baigę Lietuvos Respublikos Prezidentai.“

9.2. Išdėstyti 11 punktą taip:

11. Nurodytų 1–10 punktuose pareigūnų sutuoktiniai, vykstantys kartu.“

10. 2 priede:

10.1. Išdėstyti 14 punktą taip:

14. Valstybinių, parlamentinių ir vyriausybinių delegacijų vadovai.“

10.2. Papildyti nurodytąjį priedą šiuo 25 punktu:

25. Aukščiausiųjų audito institucijų vadovai.“

11. 5 priede:

11.1. Papildyti nurodytąjį priedą nauju 21 punktu (ankstesnįjį 21 punktą laikant 22 punktu):

21. Kadenciją baigę Lietuvos Respublikos Prezidentai.“

11.2. Išdėstyti 22 punktą taip:

22. Nurodytų 1–21 punktuose pareigūnų sutuoktiniai, vykstantys kartu.“

12. 6 priede:

12.1. Papildyti nurodytąjį priedą nauju 6 punktu (ankstesnįjį 6 punktą laikant 7 punktu):

6. Kadenciją baigę Lietuvos Respublikos Prezidentai.“

12.2. Išdėstyti 7 punktą taip:

7. Nurodytų 1–6 punktuose pareigūnų sutuoktiniai, vykstantys kartu.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                   Algirdas Butkevičius