Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. LIEPOS 14 D. NUTARIMO Nr. 1052 „DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS SKAIDRUMO UŽTIKRINIMO GAIRIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KOORDINUOJANČIOS INSTITUCIJOS PASKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gruodžio 11 d. Nr. 1183

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimą Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ (Žin., 2010, Nr. 88-4637; 2012, Nr. 30-1399, Nr. 139-7118):

1.1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 191 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Patvirtinti pridedamą Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą (toliau – Aprašas).“

1.3. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Nustatyti, kad Aprašo nuostatos, reglamentuojančios valstybės valdomų įmonių informacijos atskleidimą, jų metinio pranešimo ir tarpinių pranešimų arba metinės veiklos ataskaitos ir tarpinių veiklos ataskaitų turinį, apskaitos tvarkymą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimą, pranešimų, veiklos ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą, taikomos pagal principą „laikykis arba paaiškink“.“

1.4. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Įgalioti Ūkio ministeriją patvirtinti Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos).“

1.5. Papildyti 5 punktu:

5. Nustatyti, kad Aprašo įpareigojimai akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms reiškia įpareigojimus valstybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – bendrovė) akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendinančioms valstybės institucijoms, įstaigoms, valstybės įmonei Valstybės turto fondui ar kitiems juridiniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka šios akcijos perduotos patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jomis disponuoti (toliau – valstybei atstovaujančios institucijos). Valstybei atstovaujančios institucijos pasiūlo 2014 metų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime svarstyti klausimą dėl Aprašo 12, 181, 19, 21 punktų nuostatų įgyvendinimo (laikymosi) ir įgalioja savo atstovus balsuoti už atitinkamų sprendimų priėmimą.“

1.6. Papildyti 6 punktu:

6. Rekomenduoti:

6.1. valstybės valdomoms bendrovėms imtis veiksmų, kad Aprašo nuostatų laikytųsi jų dukterinės akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybės valdomoms bendrovėms priklauso daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;

6.2. savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms ir savivaldybių institucijoms, įgyvendinančioms savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises, siekti, kad savivaldybių įmonės ir akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės, kurių savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, mutatis mutandis laikytųsi Aprašo nuostatų ir kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu teiktų pagal Rekomendacijas šioms institucijoms informaciją apie jų vykdomus specialiuosius įpareigojimus.“

1.7. Nurodytu nutarimu patvirtintame Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių apraše:

1.7.1.  Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – didinti valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumą, atsakingumą Lietuvos visuomenei, patrauklumą investuotojams, galimiems verslo partneriams, taip pat sudaryti sąlygas diegti pasaulyje pripažintus gero valdymo principus valstybės valdomose įmonėse – rengti ir skelbti išsamią informaciją apie valstybės valdomų įmonių veiklą ir jos rezultatus.“

1.7.2.  Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Vienas iš svarbių Lietuvos Respublikos Vyriausybės tikslų – didinti valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumą ir imtis priemonių gero valdymo principams jose įdiegti. Šių įmonių valdymas turi būti pagrįstas atvirumo, aktyvaus dalyvavimo valdant kapitalą ir gero valdymo principais. Jos turi kurti vertę. Be to, valstybės valdomoms įmonėms neturi būti sudaromos išskirtinės sąlygos. Jau šiuo metu jos vadovaujasi tais pačiais įstatymais kaip visos kitos įmonės, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3515), Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098). Valstybės valdomoms bendrovėms taikomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574), Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas (Žin., 2007, Nr. 17-626; 2011, Nr. 145-6819).“

1.7.3.  Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Apraše vartojamos sąvokos:

Bendrovių valdymo kodeksas – „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodeksas.

Koordinuojanti institucija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirta institucija, atsakinga už valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė, gero valdymo politikos formavimą ir įgyvendinimo koordinavimą.“

1.7.4.  Išdėstyti 5 punktą taip:

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24), Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 (Žin., 2012, Nr. 67-3394) (toliau – Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo aprašas).“

1.7.5.  Išdėstyti III skyriaus pavadinimą taip:

 

III. APRAŠO TAIKYMAS“.

 

1.7.6.  Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Aprašu turi vadovautis visos valstybės valdomos įmonės, nesvarbu, kokio jos dydžio (kapitalo dydis, pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis, darbuotojų skaičius), kokia jų veiklos sritis ar koks teisinis statusas.“

1.7.7.  Išdėstyti 7 punktą taip:

7. Jeigu valstybė yra viena iš akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkų, valstybei atstovaujanti institucija glaudžiai bendradarbiauja su kitais šios bendrovės akcininkais ir siekia, kad būtų įgyvendinamos Aprašo nuostatos.“

1.7.8.  Išdėstyti 8 punktą taip:

8. Kad valstybės valdomos bendrovės akcijomis neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje, neturėtų būti pateisinama priežastis, dėl kurios nesilaikoma Aprašo ir Bendrovių valdymo kodekso nuostatų, nebent jos būtų susijusios su akcijų prekyba reguliuojamoje rinkoje.“

1.7.9.  Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Kad valstybės valdoma įmonė yra valstybės įmonė, neturėtų būti pateisinama priežastis, dėl kurios nesilaikoma Aprašo ir Bendrovių valdymo kodekso nuostatų, nebent jas galima taikyti tik akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms.“

1.7.10. Išdėstyti 11 punktą taip:

11. Valstybės valdoma įmonė skelbia valstybei atstovaujančios institucijos nustatytus įmonės tikslus ir užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą, valstybės valdomos įmonės vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinę algą, finansiniais metais įvykdytus, vykdomus ir planuojamus pirkimus ir investicijas.“

1.7.11. Išdėstyti 12 punktą taip:

12. Valstybės valdoma bendrovė, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo apraše priskirta I ar II kategorijai, rengia metinį pranešimą ir tarpinius 3, 6, 9 ir 12 mėnesių pranešimus (toliau – tarpiniai pranešimai), o valstybės įmonė, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo apraše priskirta I ar II kategorijai, rengia metinę veiklos ataskaitą ir tarpines 3, 6, 9 ir 12 mėnesių veiklos ataskaitas (toliau – tarpinės veiklos ataskaitos). Valstybės valdoma bendrovė, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo apraše nepriskirta I ar II kategorijai, rengia metinį pranešimą, o valstybės įmonė, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo apraše nepriskirta I ar II kategorijai, – metinę veiklos ataskaitą.“

1.7.12. Išdėstyti 14.1.9 punktą taip:

14.1.9. informacija apie Aprašo IV–VII skyrių nuostatų laikymąsi: nurodoma, kaip jos įgyvendinamos, kokių nuostatų nesilaikoma ir kodėl;“.

1.7.13. Papildyti 181 punktu:

181. Valstybės valdomos bendrovės kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir metiniu pranešimu, o valstybės įmonės kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir metine veiklos ataskaita teikia valstybei atstovaujančiai institucijai informaciją apie jų atliekamas funkcijas, kurias valstybės valdoma bendrovė ar valstybės įmonė įstatymu ar kitu teisės aktu įpareigota atlikti, kad būtų užtikrintas konkrečių socialinių, strateginių ir politinių valstybės tikslų įgyvendinimas (toliau – specialusis įpareigojimas), vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintomis Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijomis.“

1.7.14.  Išdėstyti 19 punktą taip:

19. Valstybės valdoma bendrovė metinį pranešimą ir tarpinius pranešimus ar valstybės įmonė metinę veiklos ataskaitą ir tarpines veiklos ataskaitas, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir informaciją apie jos vykdomus specialiuosius įpareigojimus, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius ir metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadas skelbia savo interneto svetainėje, o jeigu valstybės valdoma įmonė neturi savo interneto svetainės, – valstybei atstovaujančios institucijos interneto svetainėje:

19.1. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus metinį pranešimą, metinę veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir informaciją apie jos vykdomus specialiuosius įpareigojimus, taip pat metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą – ne vėliau kaip balandžio 30 dieną;

19.2. tarpinių (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinį pranešimą ar tarpinę veiklos ataskaitą – ne vėliau kaip gegužės 31 dieną;

19.3. tarpinių (6 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinį pranešimą ar tarpinę veiklos ataskaitą – ne vėliau kaip rugpjūčio 31 dieną;

19.4. tarpinių (9 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinį pranešimą ar tarpinę veiklos ataskaitą – ne vėliau kaip lapkričio 30 dieną;

19.5. tarpinių (12 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį ir tarpinį pranešimą ar tarpinę veiklos ataskaitą – ne vėliau kaip kitų metų vasario 28 dieną.“

1.7.15.  Išdėstyti 20 punktą taip:

20. Aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai skelbiami PDF formatu, sudaromos techninės galimybės juos išsispausdinti.“

1.7.16.  Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Valstybės valdoma bendrovė metinį pranešimą, tarpinius pranešimus, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir informaciją apie jos vykdomus specialiuosius įpareigojimus, metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą, tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, o valstybės įmonė metinę veiklos ataskaitą, tarpines veiklos ataskaitas, metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir informaciją apie jos vykdomus specialiuosius įpareigojimus, metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą, tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius pateikia valstybei atstovaujančiai institucijai Aprašo 19.1–19.5 punktuose nustatytu laiku.“

1.7.17.  Išdėstyti 22 punktą taip:

22. Valstybei atstovaujanti institucija Aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus pateikia valdymo koordinavimo centrui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią baigiasi Aprašo 19.1–19.5 punktuose nurodyti terminai. Valstybei atstovaujanti institucija taip pat teikia koordinuojančiai institucijai su gero valdymo politikos formavimu ir įgyvendinimu, įskaitant Aprašo nuostatų taikymą, susijusią informaciją ir paaiškinimus, dėl kurių į valstybei atstovaujančią instituciją su motyvuotu prašymu kreipiasi koordinuojanti institucija.“

1.7.18. Išdėstyti 23 punktą taip:

23. Valdymo koordinavimo centras:

23.1. rengia apibendrinančias metines ir tarpines (3, 6, 9 ir 12 mėnesių) ataskaitas apie valstybės valdomas įmones ir jų veiklą, kuriose taip pat turi būti pateikiama Aprašo 23.2 punkte nurodyta informacija ir kita informacija apie laikymąsi; apibendrinančioje metinėje ataskaitoje apie valstybės valdomas įmones pateikiama ir informacija apie valstybės valdomų įmonių vykdomus specialiuosius įpareigojimus;

23.2. vertina valstybės valdomų įmonių atskleidžiamos informacijos, metinių ir tarpinių pranešimų, metinių ir tarpinių veiklos ataskaitų, veiksmų pateikiant metinius pranešimus ir (ar) veiklos ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinius atitinkamoms institucijoms ir skelbiant atitiktį Aprašo nuostatoms.“

1.7.19. Išdėstyti 24 punktą taip:

24. Valdymo koordinavimo centras apibendrinančias ataskaitas apie valstybės valdomas įmones rengia, skelbia savo interneto svetainėje ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, o koordinuojančios institucijos ar valstybei atstovaujančios institucijos prašymu – šioms institucijoms:

24.1. metinę ataskaitą apie valstybės valdomas įmones – ne vėliau kaip rugpjūčio 15 dieną;

24.2. tarpinę (3 mėnesių) ataskaitą apie valstybės valdomas įmones – ne vėliau kaip liepos 15 dieną;

24.3. tarpinę (6 mėnesių) ataskaitą apie valstybės valdomas įmones – ne vėliau kaip spalio 15 dieną;

24.4. tarpinę (9 mėnesių) ataskaitą apie valstybės valdomas įmones – ne vėliau kaip sausio 15 dieną;

24.5. tarpinę (12 mėnesių) ataskaitą apie valstybės valdomas įmones – ne vėliau kaip kitų metų balandžio 15 dieną.“

1.7.20. Papildyti 241 punktu:

241. Valdymo koordinavimo centras išanalizuoja valstybės valdomų įmonių pateiktą informaciją apie specialiųjų įpareigojimų vykdymą ir jų finansinę informaciją ir iki kiekvienų metų rugpjūčio 15 dienos teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų vykdymo įtakos valstybės valdomų įmonių veiklos rodikliams, šių įpareigojimų apimties, finansavimo, kokybės kriterijų ir specialiųjų įpareigojimų kompensavimo mechanizmų tobulinimo, kurie prireikus naudojami valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų vykdymo įtakos valstybės valdomų įmonių veiklos rodikliams, šių įpareigojimų apimties, finansavimo, kokybės kriterijų ir specialiųjų įpareigojimų kompensavimo mechanizmų srities teisiniam reguliavimui tobulinti.“

2. Šio nutarimo 1.7.13, 1.7.14, 1.7.16, 1.7.18 ir 1.7.20 punktai įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                    Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                  Evaldas Gustas