LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. GEGUŽĖS 6 D. NUTARIMO NR. 538 „DĖL SIUNČIAMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS PAŠTO SIUNTŲ“ DALINIO PAKEITIMO

 

1996 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 964

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 6 d. nutarimą Nr. 538 „Dėl siunčiamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos pašto siuntų“ (Žin., 1996, Nr. 43-1059, Nr. 56-1322):

1. Išdėstyti 2.4 punktą taip:

2.4. fiziniams ir juridiniams asmenims atsiunčiamos pašto siuntos, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o vertė ne didesnė kaip 400 litų, importo muitais ir mokesčiais neapmokestinamos“.

2. Pripažinti netekusiu galios 2.5 punktą.

3. Įrašyti 2.8, 2.10, 2.12 ir 2.13 punktuose vietoj žodžių „vertė ne mažesnė kaip 3000 litų“ žodžius „vertė didesnė kaip 3000 litų“.

4. Papildyti nurodytąjį nutarimą šiuo 2.14 punktu:

2.14. pašto siuntomis siunčiamų prekių muitinė vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Prekių muitinio įvertinimo tvarka. Išlaidos, susijusios su pašto siunta siunčiamų prekių pristatymu iki jų paskirties vietos, turi būti įskaitomos į šių prekių muitinę vertę, išskyrus tuos atvejus, kai pašto siunta siunčiamos tik nekomercinės prekės ir pašto siuntos gavėjas neapmoka siuntėjui ar paštui už šias prekes ir jų atsiuntimą. Apmokėjimas už pašto paslaugas, suteiktas Lietuvos Respublikos teritorijoje, į prekių muitinę vertę neįskaitomas“.

5. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Atleisti fizinius ir juridinius asmenis, gaunančius ir gabenančius atsiunčiamas pašto siuntas, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kilogramo, o vertė ne didesnė kaip 3000 litų, taip pat išsiunčiančius ir gabenančius išsiunčiamas pašto siuntas, už kurias nenustatyti eksporto muitai, nuo žyminio mokesčio už muitinės procedūrų įforminimą šioms pašto siuntoms“.

6. Nurodytuoju nutarimu patvirtintose Pašto siuntų pateikimo muitiniam tikrinimui ir jų muitinio tikrinimo taisyklėse:

6.1. įrašyti 11 ir 18 punktuose vietoj žodžių „vertė ne mažesnė kaip 3000 litų“ žodžius „vertė didesnė kaip 3000 litų“;

6.2. papildyti 14 punktą šia trečiąja pastraipa:

„Pašto siuntoms taikomos muitinio tranzito procedūros atlikimo terminai nustatomi valstybės įmonės „Lietuvos paštas“ ir ūkio subjektų, turinčių teisę gabenti pašto siuntas, bei Muitinės departamento sudarytose tarpusavio bendradarbiavimo sutartyse“.

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                                             ALBERTAS VALYS

 

 

 

RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTRAS                                               VAIDOTAS ABRAITIS