LIETUVOS RESPUBLIKOS
Į S T A T Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIŠKIMO PAGAL PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ CHARTIJOS PRIDĖTO TARPTAUTINIO TEISINGUMO TEISMO STATUTO 36 STRAIPSNIO 2 DALĮ DĖL PRIVALOMOSIOS TARPTAUTINIO TEISINGUMO TEISMO JURISDIKCIJOS PRIPAŽINIMO

 

2012 m. rugsėjo 18 d. Nr. XI-2221

Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimas

1. Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Tarptautinio Teisingumo Teismo (toliau – Teismas) statuto 36 straipsnio 2 dalimi, pareiškia, kad Lietuvos Respublika pripažįsta, be specialaus dėl to sutarimo, ipso facto, Teismo privalomąją jurisdikciją sprendžiant visus teisinius ginčus su bet kuria kita valstybe, prisiėmusia tokį patį įsipareigojimą pagal Teismo statuto 36 straipsnio 2 dalį, tol, kol pranešimu Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui šis pareiškimas atšaukiamas ir nustoja galios nuo tokio pranešimo dienos, visiems po šio pareiškimo kilusiems ginčams dėl aplinkybių ir faktų, egzistuojančių po jo padarymo dienos, išskyrus:

1) ginčus, kuriuos šalys yra sutarusios spręsti kitais taikiais ginčų sprendimo būdais ar kuriuos šalys bendru sutarimu yra perdavusios spręsti kitu būdu;

2) ginčus dėl klausimų, kurie pagal Lietuvos Respublikos tarptautinę sutartį ar kitą dokumentą, kuriuo nustatomi Lietuvos Respublikos tarptautiniai įsipareigojimai, negali būti perduodami spręsti teismui ar arbitražui;

3) ginčus, kurie susiję su karine operacija ar kyla dėl karinės operacijos, jeigu šios operacijos vykdomos vadovaujantis tarptautinės saugumo ir gynybos ar bendrą saugumo ir gynybos politiką vykdančios organizacijos, kurios narė yra Lietuvos Respublika, konsensusu ar visais balsais priimtu sprendimu;

4) ginčus, dėl kurių bet kuri kita ginčo šalis pripažino privalomąją Teismo jurisdikciją tik dėl tokio ginčo, arba jeigu Teismo privalomosios jurisdikcijos pripažinimas pateiktas arba ratifikuotas vėliau negu prieš dvylika mėnesių nuo prašymo perduoti ginčą spręsti Teismui pateikimo dienos.

2. Lietuvos Respublika pasilieka teisę bet kuriuo metu pranešdama Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir nuo tokio pranešimo dienos papildyti, pakeisti ar atsiimti bet kurią iš šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų išlygų ar bet kurią vėliau pateiktą išlygą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________