PATVIRTINTA

Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento

prie Lietuvos Respublikos statybos ir

urbanistikos ministerijos

1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 35

 

PRAEINAMŲ KOLEKTORIŲ IR TECHNINIŲ KORIDORIŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS

 

1. Bendrieji nuostatai

 

1.1. Šios taisyklės nustato praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo tvarką, saugos reikalavimus dirbant juose, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas visų komunikacijų funkcionavimas.

1.2. Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių techninio eksploatavimo taisyklės privalomos įmonėms, eksploatuojančioms praeinamus kolektorius ir techninius koridorius, ir įmonėms, kurių komunikacijos nutiestos praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose, taip pat įmonėms, atliekančioms darbus šiuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose bei jų apsauginėje zonoje.

1.3. Praeinamas kolektorius – tai statinys (tunelis), kuriame įrengtos inžinerinės komunikacijos (šilumos tinklai, karšto vandentiekio tinklai, šalto vandentiekio tinklai, elektros bei ryšio kabeliai).

Techninis koridorius – tai statinio dalis (techninė patalpa), išilgai kurios įrengiamos inžinerinės komunikacijos.

1.4. Įmonės, kurių komunikacijos nutiestos praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose (toliau -Nuomininkas), sudaro nuomos sutartis su įmonėmis, eksploatuojančiomis praeinamus kolektorius ir techninius koridorius (toliau – Nuomotojas).

1.5. Naujų praeinamų kolektorių statybos ir komunikacijų paklojimo juose projektai, esamuose praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose paklotų komunikacijų rekonstrukcijos projektai turi būti derinami Statybos ir urbanistikos ministerijos nustatyta tvarka.

 

2. Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimas

 

2.1. Praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose naujai įrengus ar rekonstravus esamus šilumos, karšto bei šalto vandentiekio tinklus, taip pat elektros, ryšio ir specialios paskirties kabelius, šios komunikacijos į jų savininkų balansą perduodamos tik tuomet, kai priėmimo naudoti aktą pasirašo įmonės, eksploatuojančios praeinamus kolektorius ir techninius koridorius, įgaliotas atstovas.

2.2. Nuomotojas privalo:

2.2.1. vykdyti periodišką praeinamų kolektorių ir techninių koridorių apžiūrą, būtinus hidroizoliacijos ir kitus remonto darbus;

2.2.2. užtikrinti, kad liukai ir durys būtų nuolat užrakinti, ir užtikrinti hermetizaciją, kuri numatyta pagal projektą;

2.2.3. užtikrinti visoms veikiančioms komunikacijoms saugų funkcionavimą;

2.2.4. pastebėjus komunikacijų gedimus, nedelsiant apie tai pranešti Nuomininkui. Nuomotojas telefonograma praneša Nuomininko dispečerinei tarnybai apie jų komunikacijų avariją, gedimus, pažeidimus ar vagystes;

2.2.5. reikalauti iš Nuomininkų laiku pašalinti įvykusius komunikacijų gedimus bei užtikrinti darbo vietos švarą;

2.2.6. užtikrinti praeinamo kolektoriaus, techninio koridoriaus švarą, tvarką, apšvietimą, vėdinimą ir vandens išleidėjų funkcionavimą;

2.2.7. nuolat kontroliuoti kenksmingų dujų koncentraciją praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose, kad ji neviršytų leistinos normos;

2.2.8. pareikalauti iš Nuomininkų vieną kartą per metus patikslinti tinklų inventorizaciją;

2.2.9. užtikrinti, kad šilumos tinklai nebūtų užliejami gruntiniu vandeniu, taip pat vandeniu iš kitų komunikacijų (karšto vandentiekio, šalto vandentiekio).

 

3. Nuomotojo atsakomybė

 

3.1. Nuomotojas, esant jo kaltei, atsako už:

3.1.1. šilumos tinklų šiluminės izoliacijos pažeidimą;

3.1.2. užplombuotos uždaromosios armatūros pažeidimą, jos padėties pakeitimą, plombų saugumą.

3.2. Nuomotojas už padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

3.3. Nuomotojui privalomos Gamybinių ir visuomeninių statinių ir techninio eksploatavimo taisyklės RSN 148-92.

 

4. Nuomininko atsakomybė

 

4.1. Nuomininkas privalo pateikti Nuomotojui savų komunikacijų eksploatavimo taisykles.

4.2. Nuomininkas remontuoja, keičia ir kloja naujas komunikacijas kontroliuojant Nuomotojo atstovui ir laikantis suderinto projekto reikalavimų.

4.3. Esamos, naujai įrengtos ar rekonstruotos praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose komunikacijos turi būti žymimos. Žymėjimo kortelė, kurioje nurodomas komunikacijų savininkas, pritvirtinama prie komunikacijos įvado ir papildomai pritvirtinama prie jų kas 200 m.

4.4. Nuomininkai ne vėliau kaip per 48 val. nuo Nuomotojo pranešimo gavimo privalo likviduoti arba lokalizuoti komunikacijų avarijas, gedimus bei pašalinti juos sukėlusias priežastis.

4.5. Nelokalizavus avarijos laiku, t. y. per 48 val., Nuomininkas, kurio komunikacijos gali pakenkti kitoms komunikacijoms, moka Nuomotojui nuomos sutartyje numatytas baudas.

4.6. Tais atvejais, kada dėl Nuomininkų kaltės pažeidžiamos ir kitos veikiančios komunikacijos, žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

4.7. Vamzdynus eksploatuoti prisilaikant garo ir karšto vandens vamzdynų eksploatacijos taisyklių.

4.8. Elektros įrenginius eksploatuoti prisilaikant Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius.

 

5. Įėjimo į praeinamus kolektorius ir techninius koridorius tvarka

 

5.1. Įvykus avarijai, Nuomininkų atstovai įleidžiami į praeinamus kolektorius ir techninius koridorius dalyvaujant Nuomotojo atstovui. Šiluminių tinklų ir vandens tiekimo bendrovių atstovai įleidžiami ne vėliau kaip praėjus 1 valandai, o kitų Nuomininkų atstovai – ne vėliau kaip 2 valandoms nuo telefonogramos perdavimo Nuomininko dispečerinei tarnybai.

5.2. Nuomininko ar įmonės, su kuria Nuomininkas sudarė rangos sutartį, darbuotojai montuoja, remontuoja ar prižiūri komunikacijas praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose tik gavę Nuomotojo atitinkamos formos leidimą (forma SDS – 4).

5.3. Nuomininko ir įmonės, atliekančios komunikacijų montavimo, remonto ar priežiūros darbus, darbuotojai, būdami praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose, privalo vykdyti visus Nuomotojo atstovo (meistro) nurodymus, susijusius su šių taisyklių ir su Nuomotojo patvirtintų darbų saugos praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose instrukcijų reikalavimais.

5.4. Nuomininko darbuotojai arba kiti asmenys, savavališkai patekę ir pažeidę praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo ir darbų saugos reikalavimus bei priešgaisrinės apsaugos reikalavimus ar padarę žalą praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

6. Darbų praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose vykdymo tvarka

 

6.1. Praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose vykdyti statybos ir montavimo darbus leidžiama tik pagal projektą, suderintą su Nuomotoju. Vienas suderinto projekto arba brėžinio egzempliorius lieka pas Nuomotoją. Projekto suderinimas galioja 3 metus, po to jis turi būti papildomai suderintas.

6.2. Nuomininkai pristato Nuomotojui planuojamus komunikacijų išbandymo grafikus iki einamųjų metų kovo mėnesio. Pateiktuose grafikuose turi būti nurodyta:

6.2.1. praeinamo kolektoriaus ar techninio koridoriaus, kuriame yra numatyta atlikti komunikacijų bandymus, adresas ir vieta;

6.2.2. darbų atlikimo pradžios ir pabaigos data ir laikas.

6.3. Nuomininkai planinių komunikacijų išbandymų paraiškas pateikia ne vėliau kaip prieš 48 val. iki darbų atlikimo pradžios. Paraiškoje nurodoma tinklų bandymo data ir atsakingo asmens pavardė, adresas ir telefonas.

6.4. Nuomininko ir įmonės, atliekančios komunikacijų priežiūros, remonto ar montavimo darbus, darbuotojai, baigę darbą, privalo pašalinti iš praeinamų kolektorių ir techninių koridorių visus įrankius, mechanizmus, aparatūrą, gruntą bei statybos, montavimo darbų šiukšles ir Nuomotojo meistrui perduoti tvarkingą darbo vietą.

6.5. Pajungiant naujai statomą praeinamą kolektorių ir techninį koridorių prie veikiančio, praeinamus kolektorius eksploatuojanti įmonė prijungimo vietoje išskiria darbus vykdančiai įmonei iki 10 m ilgio darbų vykdymo zoną.

6.6. Darbus vykdanti įmonė, norėdama prijungti naujai statomą praeinamą kolektorių prie veikiančio kolektoriaus ar techninio koridoriaus, privalo pateikti praeinamus kolektorius ir techninius koridorius eksploatuojančiai įmonei raštą, garantuojantį:

6.6.1. išskirtoje praeinamo kolektoriaus ar techninio koridoriaus darbų vykdymo zonoje esančių komunikacijų saugų funkcionavimą statybos montavimo darbų vykdymo metu;

6.6.2. išskirtoje darbų vykdymo zonoje praeinamo kolektoriaus ar techninio koridoriaus ir juose paklotų komunikacijų atstatymą ar remontą savo lėšomis, jeigu jie (jos) buvo pažeisti šiai įmonei vykdant statybos montavimo darbus.

 

7. Darbų vykdymas praeinamų kolektorių ir techninių koridorių apsaugos zonoje

 

7.1. Praeinamiems magistraliniams kolektoriams nustatoma apsaugos zona 10 m, o kvartaliniams kolektoriams ir techniniams koridoriams apsaugos zona – 8 m nuo statinio išorinių sienų.

7.2. Prieš pradedant darbus praeinamų kolektorių ir techninių koridorių apsaugos zonoje, darbus atliekanti įmonė privalo suderinti darbų vykdymo projektą su praeinamus kolektorius ir techninius koridorius eksploatuojančia įmone.

7.3. Apsaugos zonoje be raštiško praeinamus kolektorius ir techninius koridorius eksploatuojančios įmonės leidimo draudžiama vykdyti šiuos darbus:

7.3.1. kloti kelius bokštiniams kranams;

7.3.2. vykdyti sprogdinimo darbus;

7.3.3. kalti polius arba gręžti gręžinius;

7.3.4. statyti, griauti arba rekonstruoti pastatus arba statinius;

7.3.5. kasti žemę;

7.3.6. remontuoti kelių dangą;

7.3.7. sodinti medžius ir krūmus;

7.3.8. sandėliuoti statybines medžiagas ir įrengimus;

7.3.9. įrengti pravažiavimus autotransportui;

7.3.10. kurti ugnį arčiau kaip 10 metrų nuo praeinamųjų kolektorių ventiliacijos šachtų;

7.3.11. be Nuomotojo atstovo priežiūros užpilti iškasas arba praeinamus kolektorius kertančius griovius.

7.4. Apsaugos zonoje draudžiama versti šiukšles, pilti naftos produktus, rūgščių, šarmų, druskų tirpalus ir kitus chemikalus.

7.5. Įmonė, kuriai išduotas leidimas vykdyti projekte numatytus darbus praeinamų kolektorių ir techninių koridorių apsaugos zonoje, visiškai atsako už šių statinių bei juose paklotų komunikacijų išsaugojimą, o šio reikalavimo neužtikrinusi, jų remontą atlieka savo lėšomis.

 

8. Darbo saugos praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose reikalavimai

 

8.1. Kiekvienas asmuo (brigada), norintis patekti į praeinamą kolektorių ir techninį koridorių, privalo turėti techniškai tvarkingus autonominius prožektorius.

8.2. Praeinamų kolektorių, techninių koridorių ir juose esančių komunikacijų apžiūrą ir remontą juose gali atlikti ne mažiau kaip du žmonės, turintys atitinkamą kvalifikaciją ir leidimus įeiti į praeinamus kolektorius ir techninius koridorius.

8.3. Privaloma praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose dirbančius asmenis supažindinti su pagrindiniu ir atsarginiu išėjimu, Nuomotojo darbuotojams palydint juos nuo darbo vietos iki išėjimo.

8.4. Prieš pradedant dirbti praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose, Nuomotojas turi patikrinti dujų koncentraciją. Jei kenksmingų dujų koncentracija viršija leistinas normas, įeiti ir pradėti darbus praeinamame kolektoriuje ar techniniame koridoriuje galima tik pašalinus kenksmingas dujas ir užtikrinus patikimą darbo vietų vėdinimą arba darbuotojams naudojant asmeninės apsaugos priemones.

8.5. Kiekvienas asmuo, dirbantis praeinamame kolektoriuje ar techniniame koridoriuje, pastebėjęs pavojų žmogaus gyvybei, statybinėms konstrukcijoms, technologiniams įrengimams arba komunikacijoms, privalo imtis priemonių jam pašalinti ir apie viską pranešti Nuomotojo atstovui.

8.6. Visus aštrius instrumentus leidžiama pernešti tik apsauginiuose dėkluose.

8.7. Praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose esantiems asmenims draudžiama:

8.7.1. be specialaus Nuomotojo leidimo naudotis atvira ugnimi;

8.7.2. be priežiūros palikti darbo vietą;

8.7.3. įleisti į praeinamus kolektorius ir techninius koridorius pašalinius asmenis;

8.7.4. be gamybinio būtinumo įnešti į praeinamus kolektorius ir techninius koridorius suskystintų dujų balionus ir sprogstančias ar nuodingas medžiagas;

8.7.5. naudoti nešiojamus šviestuvus, maitinamus iš stacionarinio ar laikino elektros tinklo, kurio vardinė įtampa aukštesnė negu 12 V;

8.7.6. atidarinėti elektros skydų spintas;

8.7.7. nuiminėti praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose esančių šviestuvų gaubtus;

8.7.8. palikti be priežiūros neuždarytus liukus arba prie jų pastatytus aptvarus;

8.7.9. remontuoti kitų organizacijų, įmonių komunikacijas bei perkelti jas į kitą vietą;

8.7.10. užtverti praėjimus medžiagomis ir įrengimais;

8.7.11. įvilkti į praeinamus kolektorius ir techninius koridorius kabelius džiutiniu (dembliniu) apvalkalu;

8.7.12. ardyti, keisti arba gadinti praeinamų kolektorių ir techninių koridorių statybines konstrukcijas, mechanizmus ar įrengimus.

8.8. Visi praeinamuose kolektoriuose ir techniniuose koridoriuose naudojami mechanizmai, aparatai, įrenginiai, instrumentai ir prietaisai privalo būti iš anksto išbandyti, techniškai tvarkingi ir eksploatuojami tik pagal darbų saugos normatyvinių aktų ir gamyklų – gamintojų instrukcijų, techninių pasų reikalavimus. Pažeidus šiuos reikalavimus, įrengimus eksploatuoti draudžiama.

______________