CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL EKSPERIMENTINIŲ ORLAIVIŲ KALENDORINIŲ TARPREMONTINIŲ RESURSŲ PANAIKINIMO

 

2011 m. vasario 4 d. Nr. 4R-31

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918, galiojanti versija) 3 straipsnio 6 punkto nuostatomis,

nustatau:

1. Eksperimentinės klasės orlaiviams ir jų komponentams netaikomi projekto autoriaus nustatyti tarpremontiniai kalendoriniai terminai (kalendoriniai resursai), o jų tinkamumas skraidyti nustatomas pagal techninę būklę, jeigu orlaivio savininkas arba naudotojas pateikia objektyvius įrodymus, kad alternatyviomis priemonėmis (papildomais techninės priežiūros darbais, apžiūromis, projekto autoriaus nurodymais arba kitais veiksmais) yra užtikrintas orlaivio arba jo komponento tinkamumas naudoti.

2. Šis įsakymas netaikomas neremontuojamiems komponentams, turintiems ribotą galiojimo laiką, ir orlaiviams bei jų komponentams, neturintiems galiojančio tinkamumo skraidyti pažymėjimo.

 

 

Direktorius                                                                                       Kęstutis Auryla

 

_________________