LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO
BENDROVIŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

1. Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymą (Žin., 1991, Nr. 13-328; 1992, Nr. 14-386):

1) 14 straipsnį papildyti septintąja dalimi:

7. Pajai negali būti pardavinėjami ir perkami per biržos įstaigas ir aukcionuose.“;

2) 19 straipsnio antrąją dalį papildyti sakiniu:

„Pajaus ar jo dalies (pinigais) perleidimo kitam bendrovės nariui arba trečiajam asmeniui sutartis leidžiama tvirtinti apylinkės (valsčiaus) viršaičiui. Mokestis už tokių sutarčių tvirtinimą – 0,5 procento perleidžiamo pajaus vertės.“;

3) 20 straipsnio trečiosios dalies antrą pastraipą išdėstyti taip:

„Išstojantis iš bendrovės ir steigiantis ūkininko ūkį narys arba narių grupė, steigianti kitą žemės ūkio įmonę, turi teisę gauti iš bendrovės natūra (technikos, gyvulių, apyvartinio ar kito turto) arba pinigais turto dalį, proporcingą jo pajaus dydžiui.“

2. Pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. I-2563 „Dėl priemonių agrarinei reformai plėtoti“ (Žin., 1992, Nr. 15-402) 4 punkto 11 ir 12 papunkčius.

3. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei atšaukti Vyriausybės nutarimus, prieštaraujančius šiam įstatymui ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymui.

 

 

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO
PAREIGAS                                                                                           ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

Vilnius, 1993 m. vasario 3 d.

Nr. I-73