CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL ORO EISMO PASLAUGŲ TEIKIMUI NAUDOJAMŲ ĮRENGINIŲ TINKAMUMO NAUDOTI PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

 

2012 m. gruodžio 20 d. Nr. 4R-313

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisykles, patvirtintas Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 50 „Dėl oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 74-2618):

1. Papildau nauju 9.8 punktu ir jį išdėstau taip:

9.8. EB patikrinimo deklaracijos turinys turi atitikti 4 priede nustatyto pavyzdžio reikalavimus.“

2. Papildau 1 priedą 1.10 punktu ir jį išdėstau taip:

1.10. Daugiajutiklinė aerodromo eismo stebėjimo sistema (MLAT).“

3. Papildau pridedamu nauju 4 priedu.

 

 

 

Direktorius                                                                                       Kęstutis Auryla


Oro eismo paslaugų teikimui naudojamų

įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų 

išdavimo taisyklių

4 priedas

 

Europos oro eismo valdymo tinklo (EOEVT) sistemos patikrinimo ES deklaracija

 

____________________________

(Sistemos pavadinimas)

 

I – oro navigacijos paslaugų teikėjas

 

Oro navigacijos paslaugų teikėjo pavadinimas ir adresas. Sistemos įrengimo vieta.

 

 

II – EOEVT sistemos aprašymas

 

EOEVT sistemos ir jos deklaracijoje nurodytų sąsajų nustatymas ir trumpas aprašas.

EOEVT apibūdinime nurodoma:

1. trumpas sistemos aprašymas;

2. suskirstymo į sudėtines dalis aprašymas;

3. sistemos funkcijų ir teikiamų paslaugų aprašymas.

 

III – reglamentuojančios nuorodos

 

Taikomi EOEVT sistemos esminiai reikalavimai ir įgyvendinimo taisyklių sąrašas.

 

 

IV – techninėje byloje saugomų dokumentų nuorodos

 

Techninėje byloje saugomų atitinkamų techninių dokumentų ir pripažintų institucijų išduotų atitikties pažymėjimų, jei tokių yra, sąrašas.

1. Nuoroda į patikrinimo deklaraciją;

2. Nuoroda į patikros ir įvertinimo dokumentus;

3. Sistemos sudedamųjų dalių sąrašas ir jų tinkamumo naudoti arba ES deklaracijų atitikimo kopijos;

4. Naudojimo sąlygos ir apribojimai;

5. Sistemos konfigūracijos aprašymas;

6. Techninės ir Europos Bendrijos specifikacijos;

7. Pripažintų įstaigų išduoti sistemos sertifikatai, jeigu įstaiga dalyvavo patikrinimo procese.

 

 

V – atitikties normos

 

Nurodyti standartus, kuriuos atitinka EOEVT sistema:

1. Europos Sąjungos oficialiame žurnale paskelbtos Bendrijos specifikacijos:

1.1. Europos normos (EN), sukuriančios atitikties prielaidos su atitinkamais reglamentais, nurodytais III skiltyje ir įgyvendintais EOEVT sistemoje;

1.2. Eurokontrolės specifikacijos, sukuriančios atitikties prielaidos su atitinkamais reglamentais, nurodytais III skiltyje ir įgyvendintais EOEVT sistemoje.

2. Kitos normos (būtina pagrįsti, kad buvo laikomasi Europos bendro dangaus oro eismo valdymo tinklo sąveikos reglamento esminių reikalavimų):

2.1. Tarptautiniai standartai, kurie yra taikomi laikantis atitinkamų taisyklių, nustatytų III skiltyje ir įgyvendintų EOEVT sistemoje;

2.2. Kitos naudojimo ir techninės specifikacijos, taikomos kaip tinkamumo normos, atitinkančios reglamentus, nurodytus III skiltyje ir įgyvendintus EOEVT sistemoje.

 

 

VI – tvarkos aprašymas

 

1. Aprašyti sistemos patikrinimo procedūrą atsižvelgiant į:

1.1. bendrą sistemos konstrukciją;

1.2. sistemos modifikaciją ir sąveiką su kitomis EOEVT sistemomis, įskaitant sudėtinių dalių montavimą ir bendruosius derinimo darbus;

1.3. sistemos naudojimo darną su kitomis sistemomis;

1.4. specialiosios sistemos techninės priežiūros nuostatas.

2. ONPT vidaus tikrinimo grandies vaidmuo tikrinimo metu.

3. Jei nurodyta:

3.1. pripažintų institucijų pavadinimai, adresai ir tapatybės numeriai;

3.2. pripažintų institucijų vaidmuo tikrinimo metu.

 

 

VII – naudojimo sąlygos

 

4. Galutinės ar laikinosios nuostatos, kurios yra privalomos sistemai:

4.1. EOEVT sistemos svarbiausieji naudojimo rodikliai (statiniai ir dinaminiai parametrai: ribos, sektorių skaičius, CNS sąveika, vartotojų skaičius, orlaivių, kuriems taikomos paslaugos, skaičius ir kt.);

4.2. Naudojimo sąlygos ar ribojimai;

4.3. Rezervinė įranga ar rezervinės sistemos.

 

 

 

VIII. Europos Bendrijos deklaracijos galiojimo laikas

 

Deklaracijos galiojimo laiką nustato Oro navigacijos paslaugų teikėjas.

 

IX – pareiškimas (deklaracija)

 

Oro navigacijos paslaugų teikėjas (oro navigacijos paslaugų teikėjo pavadinimas, visas adresas) pareiškia, kad EOEVT sistema (sistemos pavadinimas) buvo patikrinta pagal 2004 m. kovo 10 d. Europos Bendrijos ir Tarybos reglamento Nr.552/2004 reikalavimus ir atitinka deklaracijoje pateiktų teisės aktų, standartų bei kitų reglamentuojančių dokumentų reikalavimus.

 

Deklaracijos sudarymo vieta ir data

Pareigos, parašas, vardas ir pavardė

 

_________________