EUROPOS BENDRIJOS PRISIJUNGIMO PRIE KELISKART IŠ DALIES PAKEISTOS 1960 M. GRUODŽIO 13 D. EUROKONTROLĖS TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL BENDRADARBIAVIMO ORO NAVIGACIJOS SAUGOS SRITYJE, KURIOS SUVESTINIS DOKUMENTAS PARENGTAS 1997 M. BIRŽELIO 27 D. PROTOKOLU, PROTOKOLAS

 

ALBANIJOS RESPUBLIKA,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

KROATIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

MALTOS RESPUBLIKA,

MOLDOVOS RESPUBLIKA

MONAKO KUNIGAIKŠTYSTĖ,

NORVEGIJOS KARALYSTĖ,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

TURKIJOS RESPUBLIKA,

ir

EUROPOS BENDRIJA,

 

ATSIŽVELGDAMOS į 1960 m. gruodžio 13 d. Eurokontrolės tarptautinę konvenciją dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje su pakeitimais, padarytais 1970 m. liepos 6 d. Papildomu protokolu, iš dalies pakeistu 1978 m. lapkričio 21 d. Protokolu, visi iš dalies pakeisti 1981 m. vasario 12 d. Protokolu, ir iš dalies pakeistą 1997 m. birželio 27 d. Protokolu dėl suvestinio dokumento parengimo (toliau – Konvencija), ypač į jos 40 straipsnį;

ATSIŽVELGDAMOS į 1957 m. kovo 25 d. Europos Bendrijos steigimo sutartimi, iš dalies pakeista 1997 m. spalio 2 d. Amsterdamo sutartimi, Europos Bendrijai nustatytas pareigas, tam tikrose srityse, kurioms taikoma ši Konvencija;

KADANGI Europos Bendrijos valstybės narės, kurios yra Eurokontrolės narės, priimdamos Konvencijos suvestinio dokumento parengimo Protokolą, pateiktą pasirašyti 1997 m. birželio 27 d., pareiškė, kad jų parašai neturi poveikio Bendrijos išimtinei kompetencijai tam tikrose srityse, kurioms taikoma ta Konvencija, ir Bendrijos narystei Eurokontrolėje jai naudojantis tokia išimtine kompetencija;

KADANGI Europos Bendrijos prisijungimo prie Konvencijos tikslas – padėti Europos saugios oro navigacijos organizacijai (toliau – Eurokontrolė) įgyvendinti šios Konvencijos jai nustatytus tikslus, pirmiausia būti vienintele ir veiksminga oro eismo vadybos politiką Europoje vykdančia organizacija;

KADANGI Europos Bendrijai prisijungiant prie Eurokontrolės būtina išaiškinti, kaip Konvencijos nuostatos bus taikomos Europos Bendrijai ir jos valstybėms narėms;

KADANGI Europos Bendrijos prisijungimo prie Konvencijos sąlygos suteikia įgaliojimus Bendrijai per Eurokontrolę įgyvendinti valstybių narių jai perduotą kompetenciją;

KADANGI Ispanijos Karalystė ir Jungtinė Karalystė susitarė dėl platesnio bendradarbiavimo naudojantis Gibraltaro oro uostu; kadangi šių dviejų šalių užsienio reikalų ministrai 1987 m. gruodžio 2 d. Londone priėmė bendrą deklaraciją, o šie susitarimai dar turi būti įgyvendinti,

SUSITARĖ:

 

1 straipsnis

 

Europos Bendrija pagal savo kompetenciją prisijungia prie Konvencijos šiame Protokole nustatytomis sąlygomis, vadovaudamasi Konvencijos 40 straipsniu.

 

2 straipsnis

 

Neviršijant Europos Bendrijos kompetencijos, ši Konvencija taikoma maršruto oro navigacijos paslaugoms ir susijusioms oro eismo prieigos paslaugoms bei aerodromo paslaugoms Konvencijos II priede išvardytuose jos valstybių narių Skrydžių informacijos regionuose, kurie patenka į Europos Bendrijos steigimo sutarties taikymo teritoriją.

Laikoma, kad šio Protokolo taikymas Gibraltaro oro uostui neturi poveikio Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės teisinėms pozicijoms jų ginče dėl suverenių teisių į teritoriją, kurioje yra oro uostas.

Šio Protokolo taikymas Gibraltaro oro uostui laikinai sustabdomas, kol pradedami taikyti Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrų 1987 m. gruodžio 2 d. bendra deklaracija patvirtinti susitarimai. Ispanijos Karalystės Vyriausybė ir Jungtinės Karalystės Vyriausybė praneša kitoms šio Protokolo Susitariančiosioms Šalims šių susitarimų taikymo pradžios datą.

 

3 straipsnis

 

Atsižvelgiant į šio Protokolo nuostatas, Konvencijos nuostatos aiškinamos įtraukiant Europos Bendriją pagal Bendrijos kompetencijos sritį, o įvairūs terminai, vartojami Konvencijos Susitariančiosioms Šalims ir jų įgaliotiesiems atstovams įvardinti, turi būti suprantami atitinkamai.

 

4 straipsnis

 

Europos Bendrija neprisidės prie Eurokontrolės biudžeto.

 

5 straipsnis

 

Nepažeidžiant pagal 6 straipsnį įgyvendinamų balsavimo teisių, Europos Bendrijai gali būti atstovaujama ir ji turi teisę dalyvauti visų Eurokontrolės organų, kuriuose bet kuriai jos valstybei narei gali būti atstovaujama kaip Susitariančiajai Šaliai ir kuriuose gali būti sprendžiami jos kompetencijai priklausantys klausimai, veikloje, išskyrus auditą atliekančius organus.

Visuose Eurokontrolės organuose, kuriuose Europos Bendrija gali dalyvauti, ji pateiks savo pozicijas atsižvelgdama į savo kompetenciją ir laikydamasi savo institucinių taisyklių.

Europos Bendrija negali siūlyti savo kandidatų renkant Eurokontrolės organų narius, taip pat ji negali siūlyti savo kandidatų eiti pareigas organuose, kuriuose ji turi teisę dalyvauti.

 

6 straipsnis

 

1. Priimant sprendimus Europos Bendrijos išimtinei kompetencijai priklausančiais klausimais ir taikant Konvencijos 8 straipsnyje nustatytas taisykles, Europos Bendrija įgyvendina savo valstybių narių balsavimo teises pagal Konvenciją, ir Europos Bendrijos atiduoti bei suskaičiuoti balsai sudedami siekiant nustatyti minėtame Konvencijos 8 straipsnyje numatytą daugumą. Jei balsuojant dalyvauja Bendrija, jos valstybės narės nebalsuoja.

Nustatant Konvencijos Susitariančiųjų Šalių skaičių, kurio reikia priimti sprendimą trijų ketvirtadalių balsų dauguma, kaip nustatyta 8 straipsnio 2 dalies pirmojo punkto pabaigoje, laikoma, kad Bendrija atstovauja savo valstybėms narėms, kurios yra Eurokontrolės narės.

2. Balsavimas dėl Europos Bendrijos siūlomo sprendimo tam tikru klausimu atidedamas, jei to prašo Konvencijos Susitariančioji Šalis, kuri nėra Europos Bendrijos valstybė narė. Atidėjus balsavimą, Konvencijos Susitariančiosios Šalys konsultuojasi, padedamos Eurokontrolės agentūros, dėl siūlomo sprendimo. Jei pateikiamas toks prašymas, sprendimo priėmimas gali būti atidėtas ne ilgiau kaip 6 mėnesiams.

Priimant sprendimus tais klausimais, kurie nėra priskirti išimtinei Europos Bendrijos kompetencijai, Europos Bendrijos valstybės narės balsuoja pagal jų turimas balsavimo teises, kaip numatyta Konvencijos 8 straipsnyje, o Europos Bendrija nebalsuoja.

3. Europos Bendrija praneša kitoms Konvencijos Susitariančiosioms Šalims apie kiekvieną atvejį, kai ji įgyvendins 1 dalyje numatytas balsavimo teises spręsdama įvairius klausimus, įtrauktus į Generalinės Asamblėjos, Tarybos ir kitų konsultacinių organų, kuriems Generalinė Asamblėja ir Taryba yra perdavusios įgaliojimus, darbotvarkę. Ši prievolė galioja ir tuo atveju, kai sprendimai priimami susirašinėjimo būdu.

 

7 straipsnis

 

Bendrijai perduotos kompetencijos mastas bendrais bruožais nurodytas rašytinėje deklaracijoje, kurią Europos Bendrija pateikia pasirašydama šį Protokolą.

Prireikus ši deklaracija gali būti keičiama Europos Bendrijos apie tai pranešant „Eurokontrolei“. Ji nepakeičia ir jokiu būdu neapriboja klausimų, apie kuriuos Bendrija gali pagal savo kompetenciją pranešti, iki „Eurokontrolė“ priims sprendimą oficialiai balsuodama arba kitu būdu.

 

8 straipsnis

 

Visiems ginčams, kylantiems tarp dviejų ar daugiau šio Protokolo Susitariančiųjų Šalių ir vienos ar daugiau šio Protokolo Susitariančiųjų Šalių ir Eurokontrolės dėl šio Protokolo aiškinimo, taikymo ar įgyvendinimo, įskaitant jo buvimą, galiojimą ir nutraukimą, taikomas Konvencijos 34 straipsnis.

 

9 straipsnis

 

1. Šis Protokolas teikiamas pasirašyti visoms Keliskart iš dalies pakeistos 1960 m. gruodžio 13 d. Eurokontrolės tarptautinės konvencijos dėl bendradarbiavimo oro navigacijos saugos srityje suvestinio dokumento parengimo protokolą, pateiktą pasirašyti nuo 1997 m. birželio 27 d. (toliau – Suvestinio dokumento parengimo protokolas), jį pasirašiusioms valstybėmis ir Europos Bendrijai.

Jis taip pat teikiamas pasirašyti iki jo įsigaliojimo dienos kiekvienai valstybei, tinkamai įgaliotai pasirašyti Suvestinio dokumento parengimo protokolą pagal minėto Protokolo II straipsnio nuostatas.

2. Šis Protokolas turi būti ratifikuotas, priimtas ar patvirtintas. Ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentai deponuojami Belgijos Karalystės Vyriausybei.

3. Šis Protokolas įsigalioja antro mėnesio pirmą dieną po to, kai jį ratifikuoja, priima ar patvirtina visos jį pasirašiusios valstybės, kurios yra ir Suvestinio dokumento parengimo protokolą pasirašiusios valstybės ir kurių ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo reikia, kad Suvestinio dokumento parengimo protokolas įsigaliotų, ir Europos Bendrija, ir kai yra deponuojamas paskutinis prisijungimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentas, jeigu tą dieną yra įsigaliojęs Suvestinio dokumento parengimo protokolas. Jei ši sąlyga netenkinama, jis įsigalioja tą dieną, kai įsigalioja Suvestinio dokumento parengimo protokolas.

4. Toms Protokolą pasirašiusioms valstybėms, kurios deponuoja savo ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentus Protokolui įsigaliojus, šis Protokolas įsigalioja antro mėnesio pirmą dieną po atitinkamų ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentų deponavimo.

5. Belgijos Karalystės Vyriausybė praneša kitų šį Protokolą pasirašiusių valstybių vyriausybėms ir Europos Bendrijai apie kiekvieną Protokolą pasirašiusią valstybę, kiekvieno ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumento deponavimą ir šio Protokolo įsigaliojimo datas pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatas.

 

10 straipsnis

 

Kiekvienos šalies prisijungimas prie Konvencijos jai įsigaliojus reiškia ir sutikimą būti saistomai šio Protokolo. Šiam Protokolui taikomos Konvencijos 39 ir 40 straipsnių nuostatos.

 

11 straipsnis

 

1. Šis Protokolo galiojimo laikas neribojamas.

2. Jei visos Eurokontrolės valstybės narės, kurios yra Europos Bendrijos valstybės narės, pasitraukia iš Eurokontrolės, laikoma, kad Europos Bendrija įteikė pranešimą apie Konvencijos bei Protokolo taikymo jai nutraukimą kartu su pranešimu apie paskutinės Europos Bendrijos valstybės narės pasitraukimą iš Eurokontrolės pagal Konvencijos 38 straipsnio 2 dalies nuostatas.

 

12 straipsnis

 

Belgijos Karalystės Vyriausybė nusiunčia šį Protokolą įregistruoti Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui pagal Jungtinių Tautų Chartijos 102 straipsnį ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos tarybai pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos, pasirašytos 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje, 83 straipsnį.

 

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti įgaliotieji atstovai, tinkamai pateikę visus įgaliojimus, pasirašė šį Protokolą.

PRIIMTA 2002 spalio 8 d. Briuselyje visomis oficialiomis pasirašiusių valstybių kalbomis vienu originaliu egzemplioriumi, kuris deponuojamas Belgijos Karalystės Vyriausybės archyvuose, o ši jo patvirtintas kopijas perduoda kitų šį Protokolą pasirašiusių valstybių vyriausybėms ir Europos Bendrijai. Esant neatitikimų, vadovaujamasi tekstu prancūzų kalba.

______________


DEKLARACIJA DĖL EUROPOS BENDRIJOS KOMPETENCIJOS, SUSIJUSIOS SU KLAUSIMAIS, NURODYTAIS EUROKONTROLĖS TARPTAUTINĖJE KONVENCIJOJE

 

Remiantis atitinkamais EB sutarties straipsniais, kaip juos aiškina Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, ši deklaracija apibrėžia Europos Bendrijos kompetenciją klausimais, nurodytais Eurokontrolės tarptautinėje konvencijoje.

 

A. BENDRIEJI PRINCIPAI

 

1. Kompetencijos, kurią valstybės narės perdavė Bendrijai pagal EB sutartį, ribos dėl savo pobūdžio gali būti nuolat plečiamos. Remiantis Sutartimi, kompetentingos institucijos gali priimti sprendimus, kurie apibrėžia Europos Bendrijos kompetencijos ribas. Todėl Europos Bendrija pasilieka teisę atitinkamai keisti šią deklaraciją, nors tai nėra būtina sąlyga Eurokontrolei naudotis savo kompetencija.

2. Su Eurokontrole susijusi tik išorinė Europos Bendrijos kompetencija. Galima daryti išvadą, jei tik kompetentingos institucijos aiškiai nusprendžia tiesiogiai įgyvendinti savo išorinę kompetenciją pagal Sutartį tam tikroje srityje, Europos Bendrija naudojasi savo išimtine kompetencija tik tiek, kiek tarptautinio bendradarbiavimo lygiu sudaryti tarptautiniai susitarimai ar kitos taisyklės turi poveikį jos vidaus teisės aktams1.

 

B. EUROPOS BENDRIJOS ĮGYVENDINAMA KOMPETENCIJA

 

1. Kompetencija oro eismo valdymo srityje

a) Standartizacija: ji apima techninių specifikacijų derinimą apskritai ir derinimą tų specifikacijų, kurios susijusios su įranga bei sistemomis, ypač naudojamomis teikiant oro eismo paslaugas (EB sutarties 95 ir 80 straipsniai).

Šioje srityje svarbiausi Europos Bendrijos priimti teisės aktai yra Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/912, Tarybos direktyva 93/65/EEB3 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB4;

b) mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politika (EB sutarties straipsniai nuo 163 iki 173).

Šiuo metu šioje srityje svarbiausi Europos Bendrijos priimti teisės aktai yra Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1513/2002/EB5, Tarybos sprendimas 2002/834/EB6 ir Tarybos sprendimas 2002/835/EB7. Jie daugiausia taikomi pagrindiniams moksliniams tyrimams (atliekamiems universitetuose, mokslo institutuose) bei tiek moksliniams tyrimams, tiek technologijų plėtrai, susijusiai su aeronautika bei telematika, įskaitant oro eismo valdymo sistemas ir įrangą;

c) transeuropiniai tinklai (EB sutarties straipsniai nuo 154 iki 156): jie apima transportą, telekomunikacijas ir energetiką siekiant užtikrinti nacionalinių tinklų sąveikumą ir suderinamumą kolektyviniu planavimu, finansinėmis paskatomis ir sąveikumo standartais.

Šioje srityje svarbiausi Europos Bendrijos priimti teisės aktai yra Europos Parlamento sprendimas Nr. 1692/96/EB8 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2236/959;

d) radijo spektro suderinimo politika: pagrindinis tikslas yra nustatyti politiką ir jos teisinius pagrindus, kad būtų galima koordinuoti politinius požiūrius ir suderintąsias sąlygas, nusakančius radijo spektro prieinamumą ir jo veiksmingą naudojimą, kai to reikia kuriant ir palaikant Bendrijos vidaus rinką tokiose jos politikos srityse, kaip elektroniniai ryšiai, transportas ir moksliniai tyrimai bei technologijų plėtra.

Šioje srityje svarbiausi Europos Bendrijos priimti teisės aktai yra Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 676/ 2002/EB10.

2. Kompetencija oro transporto srityje

Oro transporto politikos (EB sutarties 80 straipsnio 2 dalis ir vėlesni teisės aktai) tikslas yra palengvinti transporto paslaugų teikimą Bendrijoje, palaikyti saugą ir saugumą bei padėti vidaus rinkai efektyviai veikti.

Šioje srityje svarbiausi Europos Bendrijos priimti teisės aktai yra Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 2407/9211, (EEB) Nr. 2408/9212, (EEB) Nr. 2409/9213 ir (EEB) Nr. 95/9314 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1592/200215 ir (EB) Nr. 2320/200216, įgyvendinami Komisijos reglamentu (EB) Nr. 622/200217, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 437/200318 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB19.

3. Taip pat gali būti, kad priemonės, kurių imsis Eurokontrolė, turės poveikį nustatytoms bendros Bendrijos politikos taisyklėms, tokioms kaip konkurencija, laisvas prekių ir paslaugų judėjimas (įskaitant viešuosius pirkimus ir duomenų apsaugą), aplinkosauga, socialinė politika ir ekonominė bei socialinė sanglauda.

 

C. VALSTYBIŲ NARIŲ KOMPETENCIJA

 

1. Jei Europos Bendrija nenustatė vidaus taisyklių ir nenusprendė tiesiogiai įgyvendinti išorinę kompetenciją, šią kompetenciją turi valstybės narės.

2. Sutartis nesuteikia Europos Bendrijai kompetencijos, susijusios su nacionalinio saugumo ir gynybos klausimais; todėl oro erdvės kūrimas ir naudojimas kariniais tikslais nepriklauso Europos Bendrijos kompetencijai.

______________1 Kaip nustatyta Teisingumo Teismo nuomonėse 1/94 [1994] ECR I-5267, 2/91 [1993] ECR I-1061 ir 1/76 [1977] ECR 741 ir Byloje 22/71 [1971] ECR 949.

2 OL L 373, 1991 12 31, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1592/2002 (OL L 240, 2002 09 07, p. 1).

3 OL L 187, 1993 07 29, p. 52. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2082/2000 (OL L 254, 2000 10 09, p. 1).

4 OL L 204, 1998 07 21, p. 37. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/48/EB (OL L 217, 1998 08 05, p. 18).

5 OL L 232, 2002 08 29, p. 1

6 OL L 294, 2002 10 29, p. 1.

7 OL L 294, 2002 10 29, p. 44.

 

8 OL L 228, 1996 09 09, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 1346/2001/EB (OL L 185, 2001 07 06, p. 1).

9 OL L 228, 1995 09 23, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1655/1999 (OL L 197, 1999 07 29, p. 1).

10 OL L 108, 2002 04 24, p. 1.

11 OL L 240, 1992 08 24, p. 1.

12 OL L 240, 1992 08 24, p. 8. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos Stojimo aktu.

13 OL L 240, 1992 08 24, p. 15.

14 OL L 14, 1993 01 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1554/2003 (OL L 221, 2003 09 04, p. 1).

15 OL L 240, 2002 09 07, p. 1.

16 OL L 355, 2002 12 30, p. 1.

17 OL L 89, 2003 04 05, p. 9.

18 OL L 66, 2003 03 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1358/2003 (OL L 194, 2003 08 01, p. 9).

19  OL L 167, 2003 07 04, p. 23.