LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO IR APLINKOS MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 16 D. ĮSAKYMO Nr. 3D-504/D1-608 „DĖL GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ AUGALŲ PASĖLIŲ SAMBŪVIO SU TRADICINIŲ IR EKOLOGIŠKŲ AUGALŲ PASĖLIAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gegužės 14 d. Nr. 3D-464/D1-412

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i a m e Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 3D-504/D1-608 „Dėl Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 121-4978):

1.1. Išdėstome 4 punktą taip:

4. Šių taisyklių privalo laikytis augintojai, auginantys GM augalų pasėlius (žemės ūkio veiklos subjektai), ir kontroliuojanti valstybės institucija, atsakinga už GM augalų pasėlių kontrolę ir informacijos kaupimą.“;

1.2. Išdėstome 6 punktą taip:

6. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Genetiškai modifikuotų augalų pasėliai – žemės ūkio, daržo augalų pasėliai, sodo ar dekoratyvinių augalų, įskaitant dauginamąją medžiagą, medelynai, kurių genetinė medžiaga pakeista tokiu būdu, kuris paprastai nepasitaiko organizmui dauginantis natūraliai ir (arba) natūralios rekombinacijos būdu. GM augalų pasėliais laikomi ir tie tradiciniai arba ekologiški pasėliai, kuriuose po tyčinio ar atsitiktinio susikryžminimo, išplitus sėkloms ar vegetatyvinėms augalų dalims, randama GMO, kurių kiekis viršija nustatytą atsitiktinio neišvengiamo buvimo mažiausiąją ribą.

GMO unikalus atpažinties kodas – raidinis skaitmeninis kodas, nurodytas 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiančio direktyvą 2001/18/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 32 tomas, p. 455), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1), 3 straipsnio 4 dalyje.

Kontroliuojanti valstybės institucija – Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atsakinga už GM augalų pasėlių, sodo ar dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos kontrolę.

Mažiausioji riba – 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiančio direktyvą 2001/18/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 32 tomas, p. 455), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008 (OL 2008 L 311, p. 1), nustatyta atsitiktinio ir neišvengiamo GMO buvimo visuose genetiškai nemodifikuotuose produktuose mažiausia riba, kurią viršijus produktai privalo būti ženklinami kaip GMO arba savo sudėtyje turintys GMO.

Pasėlis – dirbamosios žemės sklype pasėti arba pasodinti kultūriniai augalai arba jų mišiniai: javai, techniniai ir pašariniai augalai, bulvės, daržovės ir ne ilgiau kaip dvejus metus auginamos daugiametės žolės.

Sambūvis – GM augalų sugyvenimas su tos pačios šeimos, genties ir rūšies tradiciškai ir ekologiškai auginamais augalais.

Sodo ar dekoratyvinių augalų medelynas – nustatytus reikalavimus atitinkantis medelynas vaisinių ir uoginių sodo ar dekoratyvinių augalų sodmenims, skiepūgliams, ūgliams išauginti ir poskiepiams dauginti.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 56-1976), Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatyme (Žin., 2001, Nr. 102-3623; 2010, Nr. 13-619) ir Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, pateikimo į rinką tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-225 (Žin., 2004, Nr. 71-2487).“;

1.3. Įrašome 7.5 punkte vietoj žodžių „žemės blokų“ žodžius „kontrolinių žemės sklypų“;

1.4. Įrašome 7.9 punkte vietoj žodžių „kontroliuojančiomis valstybės institucijomis pagal jų“ žodžius „kontroliuojančiąja valstybės institucija pagal jos“;

1.5. Įrašome 27 punkte vietoj žodžių „kontroliuojančiąsias valstybės institucijas“ žodžius „kontroliuojančiąją valstybės instituciją“.

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas