LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ REGISTRO LIKVIDAVIMO

 

2006 m. gruodžio 13 d. Nr. 1268

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488) 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Likviduoti Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų registrą.

2. Nustatyti, kad likviduojamo Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų registro duomenys ir dokumentai saugomi Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 28 d. nutarimą Nr. 636 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų registro steigimo ir nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 47-1625);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo“ (Žin., 2004, Nr. 93-3415) 17 punktą;

3.3. Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 1386 „Dėl Pavojingų Lietuvos ūkio objektų registro reorganizavimo į Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrą“ (Žin., 2000, Nr. 98-3117; 2006, Nr. 97-3783), 33 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS