LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. liepos 16 d. Nr. 768

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2004, Nr. 142-5197, Nr. 155-5646, Nr. 187-6980; 2006, Nr. 108-4115; 2008, Nr. 40-1456) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 3 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2003 m. balandžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/20/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/671/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių privalomą saugos diržų naudojimą mažiau kaip 3,5 t sveriančiose transporto priemonėse, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 277), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Kelių eismo taisykles (pridedama).

2. Pavesti Susisiekimo ministerijai organizuoti gyventojų supažindinimą su šiuo nutarimu patvirtintomis Kelių eismo taisyklėmis per žiniasklaidos priemones.“

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1471 „Dėl specialiųjų šviesos ir garso signalų įrengimo bei naudojimo kelių transporto priemonėse“ (Žin., 1998, Nr. 113-3153);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimą Nr. 432 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1471 „Dėl specialiųjų šviesos ir garso signalų įrengimo bei naudojimo kelių transporto priemonėse“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 35-1487);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. 1306 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1471 „Dėl specialiųjų šviesos ir garso signalų įrengimo bei naudojimo kelių transporto priemonėse“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 155-5645);

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 27 d. nutarimą Nr. 655 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 1471 „Dėl specialiųjų šviesos ir garso signalų įrengimo bei naudojimo kelių transporto priemonėse“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 76-3015).

3. Šiuo nutarimu išdėstytos nauja redakcija Kelių eismo taisyklės įsigalioja nuo 2008 m. rugsėjo 1 d., išskyrus nuostatas, kurios įtvirtintos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, o Kelių eismo taisyklių 247 punktas – nuo 2009 m. liepos 1 dienos.

4. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be priedų skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su priedais – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

MINISTRĄ PIRMININKĄ PAVADUOJANTIS

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                     ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. gruodžio 11 d.

nutarimu Nr. 1950

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. liepos 16 d. d. nutarimo Nr. 768

redakcija)

 

KELIŲ EISMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių eismo taisyklės nustato eismo keliais tvarką visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Instrukcijos, taisyklės ir kiti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) įgyvendinamieji teisės aktai, nustatantys eismą keliuose, negali prieštarauti Kelių eismo taisyklėms (toliau – šios taisyklės).

 

II. ŠIOSE TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Aptarnaujantysis transportas – transporto priemonės, kurios priklauso draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims arba atveža į tą zoną (išveža iš jos) krovinius ar atvyksta į šią zoną paimti krovinio, taip pat lengvieji automobiliai taksi, atvežantys į tą zoną (išvežantys iš jos) keleivius arba atvykstantys jų paimti į šią zoną.

Automagistralė – specialiai motorinių transporto priemonių eismui suprojektuotas ir nutiestas kelias, kuris nėra skirtas įvažiuoti į šalia esančias teritorijas arba iš jų išvažiuoti ir kuris:

turi, išskyrus tam tikras vietas arba laikinus atvejus, atskiras dviejų krypčių važiuojamąsias dalis, viena nuo kitos atskirtas transporto priemonėms važiuoti nenumatyta skiriamąja juosta arba, išimtiniais atvejais, kitais būdais;

viename lygyje nekerta jokio kelio, geležinkelio bėgių arba pėsčiųjų tako;

pažymėtas kelio ženklu „Automagistralė“.

Automobilis – bet kokia motorinė transporto priemonė, skirta važiuoti keliu, vežti krovinius ir (ar) keleivius arba vilkti kitas transporto priemones. Prie automobilių taip pat priskiriami troleibusai, nebėginės elektrinės transporto priemonės, kurioms energija tiekiama elektros laidais. Prie automobilių nepriskiriami motociklai, lengvieji keturračiai motociklai, keturračiai motociklai, mopedai, traktoriai ir savaeigės mašinos.

Bėginė transporto priemonė geležinkelių ar kita bėgiais judanti transporto priemonė.

Blogas matomumas – meteorologinių ar kitų reiškinių lemiamas kelio matomumas mažesniu kaip 300 m atstumu, neatsižvelgiant į kelio parametrus.

Didžiausioji leidžiamoji masė – visiškai sukomplektuotos transporto priemonės (ar transporto priemonių junginio) su vairuotoju, keleiviais ir kroviniu masė, kurią transporto priemonės gamintojas arba Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatė kaip didžiausią leidžiamą.

Duoti kelią (nekliudyti) – eismo dalyviui sustoti ar nepradėti važiuoti, nedaryti jokio manevro, kuris priverstų kitus eismo dalyvius keisti judėjimo kryptį arba greitį.

Dviračių takas – dviračių eismui skirtas kelias arba kelio dalis, pažymėti kelio ženklu „Dviračių takas“, kuriuose motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas. Dviračių takas privalo būti atskirtas nuo kelio ar jo dalių kelio ženklais arba kelio inžinerinėmis priemonėmis.

Dviratis ne mažiau kaip du ratus turinti transporto priemonė, varoma tik ja važiuojančio asmens raumenų jėga, naudojant pedalus ar rankenas. Neįgaliųjų vežimėliai prie dviračių nepriskiriami.

Eismo dalyvis – kelių eisme dalyvaujantis asmuo (vairuotojas, pėsčiasis, keleivis).

Eismo įvykis – įvykis kelyje, viešose arba privačiose teritorijose, kurio metu, judant transporto priemonei, žuvo ar buvo sužeista žmonių, sugadinta ar apgadinta bent viena transporto priemonė, krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje buvęs turtas.

Eismo įvykio deklaracija eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių valdytojų eismo įvykio vietoje užpildyta ir pasirašyta forma, kurioje fiksuojamas eismo įvykio faktas, aprašomos aplinkybės ir braižoma schema.

Eismo juosta – kelių horizontaliojo ženklinimo linijomis (toliau – ženklinimo linijos) ir (arba) kelio ženklais pažymėta arba nepažymėta išilginė važiuojamosios kelio dalies juosta, kurios pločio pakanka automobiliams važiuoti viena eile.

Geležinkelio pervaža – kelio susikirtimas su geležinkeliu viename lygyje.

Gyvenamoji zona – kelias ar teritorija, kurių pradžia pažymėta kelio ženklu „Gyvenamoji zona“, o pabaiga – „Gyvenamosios zonos pabaiga“.

Gyvenvietė – namų pristatyta teritorija, kurioje galioja papildomi kelių eismo reikalavimai ir kurios pradžioje keliai pažymėti kelio ženklu „Gyvenvietės pradžia“, o pabaigoje – „Gyvenvietės pabaiga“.

Greitkelis – motorinių transporto priemonių eismui skirtas kelio ženklu „Automobilių kelias“ pažymėtas kelias, į kurį įvažiuojama tik per skirtingo lygio ar reguliuojamas sankryžas ir kurio važiuojamojoje dalyje (važiuojamosiose dalyse) draudžiama sustoti ir stovėti.

Kelias – eismui skirta ir naudojama žemės arba statinio paviršiaus juosta per visą jos plotį, įskaitant važiuojamąją dalį, sankryžas, šaligatvius, kelkraščius, pėsčiųjų ir dviračių takus, skiriamąsias juostas.

Kelio ženklas šiose taisyklėse nurodytas ženklas, kuriuo nustatoma eismo tvarka, įspėjami eismo dalyviai arba jiems suteikiama informacija. Kelio ženklams taip pat priskiriami kintamos informacijos kelio ženklai, kurių pavyzdžiai pateikti šių taisyklių 2 priede.

Kelių eismo reguliuotojas (toliau – reguliuotojas) – asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas reguliuoti eismą, dėvintis uniformą ir turintis skiriamąjį ženklą (raištį ant rankovės, reguliuotojo lazdelę, skritulį su raudonu atšvaitu).

Kelyje dirbantis asmuo – asmuo, taisantis ar prižiūrintis kelią, technines eismo reguliavimo priemones, reguliuojantis ir kontroliuojantis eismą, šalinantis nuo kelio arba aptveriantis priverstinai sustojusią transporto priemonę ar kitokią kliūtį, likviduojantis eismo įvykio ar kito nelaimingo atsitikimo padarinius, atliekantis kitus gelbėjimo darbus, teikiantis medicinos pagalbą kelyje esančiam eismo įvykyje nukentėjusiam asmeniui ar kitam asmeniui, kuriam reikalinga medicinos pagalba. Kelyje (gatvėje) dirbantys asmenys privalo vilkėti ryškiaspalvius darbo drabužius, įspėjamąsias liemenes arba uniformas.

Kelkraštis – šalia važiuojamosios dalies (nuo jos krašto iki kelio sankasos briaunos) esantis kelio elementas, dengtas tokia pat danga kaip važiuojamoji dalis ar kitokia arba (ir) atskirtas nuo važiuojamosios dalies jos kraštą žyminčia ženklinimo linija, tačiau nelaikomas nei šaligatviu, nei pėsčiųjų ar dviračių taku.

Keturratis motociklas – keturratė motorinė transporto priemonė, išskyrus lengvuosius keturračius motociklus, kurios didžiausiasis konstrukcinis greitis didesnis kaip 45 km/h ir (arba) variklio darbinis cilindro tūris didesnis kaip 50 cm3, eksploatacinė masė ne didesnė kaip 400 kg, kroviniams vežti skirtos eksploatacinė masė ne didesnė kaip 550 kg (be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto priemonė) ir didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 15 kW.

Lengvasis keturratis motociklas – keturratė motorinė transporto priemonė, kurios eksploatacinė masė (be akumuliatorių baterijų, jeigu tai elektros varikliu varoma transporto priemonė) ne didesnė kaip 350 kg, didžiausiasis konstrukcinis greitis ne didesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio cilindro darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant kibirkštinio (priverstinio) uždegimo varikliui), didžiausioji naudingoji išėjimo galia ne didesnė kaip 4 kW (esant kitokio tipo vidaus degimo varikliui), didžiausioji tolygioji nominalioji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui).

Lenkimas – vienos arba kelių važiuojančių transporto priemonių pralenkimas įvažiuojant į priešpriešinio eismo juostą.

Maršrutinė transporto priemonė (maršrutinis transportas) – viešojo transporto priemonės (autobusai, troleibusai, maršrutiniai taksi), kuriomis reguliariai vežami keleiviai nustatytu maršrutu su nurodytomis sustojimo vietomis, taip pat mokykliniai autobusai.

Masė be krovinio – transporto priemonės masė be vairuotojo, keleivių ir krovinio, tačiau su visa degalų atsarga ir įrankių komplektu.

Masė su kroviniu – faktinė transporto priemonės masė su vairuotoju, keleiviais ir kroviniu.

Mokyklinis autobusas – geltonas skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, kuriuo vežami vaikai (švietimo įstaigų mokiniai) specialiu maršrutu.

Mopedas – dviratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis konstrukcinis greitis ne mažesnis kaip 25 km/h ir ne didesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio darbinis cilindro tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant vidaus degimo varikliui), o didžiausioji tolygioji nominalioji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui), ar triratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis konstrukcinis greitis ne mažesnis kaip 25 km/h ir ne didesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio darbinis cilindro tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant kibirkštinio (priverstinio) uždegimo varikliui), didžiausioji naudingoji išėjimo galia ne didesnė kaip 4 kW (esant kitokio tipo vidaus degimo varikliui), o didžiausioji tolygioji nominalioji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui).

Motociklas – dviratė ar daugiau ratų turinti motorinė transporto priemonė (su šonine priekaba arba be jos), kurios vidaus degimo variklio cilindro (cilindrų) darbinis tūris didesnis kaip 50 cm³ ir (arba) didžiausiasis konstrukcinis greitis didesnis kaip 45 km/h. Prie motociklų taip pat priskiriamos triratės motorinės transporto priemonės, kurių masė be krovinio ne didesnė kaip 400 kg.

Motorinė transporto priemonė – variklį turinti transporto priemonė, išskyrus skirtas judėti ne keliais bėgines transporto priemones, traktorius ir kitas savaeiges transporto priemones.

Neįgaliųjų vežimėlis – įtaisas su ratais, varomas rankomis arba įvairiomis automatizuotomis sistemomis. Neįgaliųjų vežimėlius naudoja žmonės, kuriems vaikščioti sudėtinga arba neįmanoma dėl ligos, sužalojimų ar negalios.

Pagrindinis kelias – kelias, pažymėtas ženklais „Pagrindinis kelias“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės (kairės)“, „Automagistralė“, „Automobilių kelias“ kertamojo ar prisijungiančiojo kelio atžvilgiu; kelias kito kelio, pažymėto kelio ženklais „Duoti kelią“, „Stop“, „Gyvenamosios zonos pabaiga“, atžvilgiu; kelias su danga (betonas, asfaltas, skalda, žvyras, grindinys) kelio be dangos atžvilgiu. Šalutiniame kelyje prieš pat sankryžą esantis ruožas su danga nedaro jo lygiareikšmio su kertamuoju. Pagrindinio kelio nėra reguliuojamose sankryžose.

Persirikiavimas – eismo juostos keitimas neįvažiuojant į priešpriešinio eismo juostą.

Pėsčiasis – asmuo, esantis kelyje ne transporto priemonėje, taip pat važiuojantis neįgaliųjų vežimėliu, riedučiais, riedlente, paspirtuku, vedantis dviratį, mopedą, motociklą, traukiantis (stumiantis) rogutes, vaikišką ar kitokį vežimėlį. Pėsčiuoju nelaikomas kelyje dirbantis asmuo.

Pėsčiųjų perėja – važiuojamojoje dalyje esanti pėsčiųjų perėjimo per kelią vieta, pažymėta kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir ženklinimo linijomis arba tik kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja“. Pėsčiųjų perėjos ribas žymi ženklinimo linijos, o jeigu jų nėra, – įsivaizduojamos tiesės, einančios nuo kelio ženklų statmenai per kelią.

Pėsčiųjų takas – pėstiesiems skirta kelio dalis arba takas, pažymėti atitinkamais kelio ženklais „Pėsčiųjų takas“ arba „Pėsčiųjų ir dviračių takas“.

Privalomoji techninė apžiūra – Lietuvos Respublikoje įregistruotų transporto priemonių ir priekabų privalomas techninės būklės tikrinimas, apimantis transporto priemonės ir priekabos tapatumo nustatymą ir jų techninės būklės atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimą.

Priekaba – transporto priemonė, skirta tempti motorine transporto priemone. Priekabomis laikomos ir puspriekabės.

Priverstinis transporto priemonės sustojimas (toliau – priverstinis sustojimas) – transporto priemonės sustabdymas (sustojimas), kai toliau važiuoti neįmanoma arba pavojinga.

Puspriekabė – su motorine transporto priemone sukabinta priekaba taip, kad jos dalis remiasi į motorinę transporto priemonę ir dalis jos masės, taip pat krovinio masės dalis tenka motorinei transporto priemonei.

Sankryža – kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo viename lygyje vieta, įskaitant atvirus plotus, kuriuos sudaro minėti kelių susikirtimai, susijungimai arba atsišakojimai. Sankryžomis nelaikomos vietos, kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas arba įvažiuojama į kelią iš esančių šalia jo teritorijų. Sankryža yra reguliuojama, jeigu eismą joje reguliuoja šviesoforai arba reguliuotojas. Skirtingo lygio sankryžos yra tos, kuriose keliai jungiasi ne viename aukštyje ir yra nuovažos, leidžiančios eismui judėti nuo vieno kelio prie kito.

Skiriamoji kelio juosta (toliau skiriamoji juosta) – konstrukcinis kelio elementas (apželdintas veja, želdiniais arba su kelio danga, kurioje įrengti apsauginiai atitvarai), skiriantis gretimas važiuojamąsias dalis ir nenumatytas transporto priemonėms važiuoti arba sustoti (stovėti).

Specialiosios transporto priemonės – operatyvinių tarnybų ir kitos transporto priemonės su specialiaisiais šviesos ir garso signalais arba tik su specialiaisiais šviesos signalais.

Šaligatvis – pėstiesiems skirta kelio dalis, esanti prie važiuojamosios dalies arba atskirta nuo jos.

Tamsusis paros metas – laiko tarpas nuo saulėlydžio iki saulėtekio.

Tikrinantys pareigūnai – uniformuoti valstybės institucijų (policijos, muitinės, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės) įgalioti pareigūnai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka suteikta teisė stabdyti transporto priemones.

Traktorius ratinė arba vikšrinė ne mažiau kaip dviejų ašių transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis yra ne mažesnis kaip 6 km/h, o pagrindinė paskirtis – traukti, vilkti, stumti, vežti žemės ir miškų ūkio techniką arba vilkti priekabas, kuri taip pat gali būti pritaikyta kroviniams vežti ir turėti keleivių sėdynių.

Transporto priemonė – priemonė žmonėms ir (arba) kroviniams, taip pat ant jos sumontuotai stacionariai įrangai vežti. Ši sąvoka taip pat apima traktorius, savaeiges mašinas ir eismui ne keliais skirtas transporto priemones.

Transporto priemonės savininkas asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso transporto priemonė.

Transporto priemonės stovėjimas (toliau – stovėjimas) – iš anksto numatytas transporto priemonės sustabdymas ilgesniam laikui, negu reikia keleiviams laipinti arba transporto priemonei krauti.

Transporto priemonės sustojimas (toliau – sustojimas) – iš anksto numatytas transporto priemonės sustabdymas ne ilgesniam laikui, negu reikia keleiviams laipinti arba transporto priemonei krauti.

Transporto priemonės valdytojas – asmuo, nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu valdantis ir naudojantis transporto priemonę.

Transporto priemonių junginys sujungtos kelios transporto priemonės, kurios kelių eisme dalyvauja kaip vienetas.

Vairavimo instruktorius – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė mokyti kitus asmenis vairuoti transporto priemones.

Vairuotojas – asmuo, vairuojantis transporto priemonę. Vairuotojams gali būti prilyginami asmenys, dalyvaujantys eisme pagal šiose taisyklėse apibrėžtus papildomus reikalavimus (vadeliotojai, raiteliai, asmenys, varantys keliu gyvulius ar paukščius), taip pat asmenys, kurie moko vairuoti.

Važiuojamoji kelio dalis (toliau – važiuojamoji dalis) – kelio dalis transporto priemonėms važiuoti. Kelias gali turėti keletą važiuojamųjų dalių, atskirtų viena nuo kitos skiriamosiomis juostomis arba esančių skirtingame lygyje.

Važiuojamųjų kelio dalių sankirta (toliau – važiuojamųjų dalių sankirta) – plotas, kurį riboja linijos, įsivaizduojamos pratęsus išorinius susikertančių važiuojamųjų kelio dalių kraštus.

Kitos šiose taisyklėse apibrėžtos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme vartojamas sąvokas.

 

III. BENDROSIOS EISMO DALYVIŲ PAREIGOS

 

4. Eismo dalyvių elgesys grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu.

5. Eismo dalyviai privalo išmanyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, mokėti šias taisykles ir jų laikytis.

6. Kiekvienas eismo dalyvis turi teisę naudotis keliais, laikydamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir kitų įstatymų, šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, tvarkos ir apribojimų.

7. Eismo dalyviai privalo paklusti teisėtiems tikrinančių pareigūnų ir už kelių priežiūrą atsakingų institucijų įgaliotų pareigūnų, reguliuotojų reikalavimams, vykdyti jų nurodymus.

8. Eismą keliuose Lietuvos Respublikoje gali apriboti tik kelio ženklai (nurodyti šių taisyklių 1 ir 2 prieduose), kelių ženklinimas (nurodytas 3 priede), šviesoforai ir reguliuotojo signalai, numatyti šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su eismo reguliavimu. Jeigu kelio ženklo ir kelių ženklinimo reikalavimai skiriasi, reikia vadovautis kelio ženklu. Kai kelyje įrengti kintamos informacijos kelio ženklai, vadovaujamasi kintamos informacijos kelio ženklais.

9. Eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, taip pat siekdami išvengti nuostolingų padarinių arba juos sumažinti privalo imtis visų būtinų priemonių, išskyrus tuos atvejus, kai dėl to kiltų pavojus jų pačių, kitų žmonių gyvybei ar sveikatai arba tokios priemonės padarytų dar daugiau žalos palyginti su ta, kurios būtų galima išvengti.

10. Eismo dalyviai negali savavališkai perkelti, uždengti, pašalinti arba įrengti eismo tvarką nustatančių techninių priemonių, užtverti kelio, palikti kelyje kokių nors daiktų ar kitaip trukdyti eismui, gadinti kelio, eismo reguliavimo ir kontrolės priemonių, avarinio ryšio linijų ir želdinių, užtverti kelio prie priešgaisrinio hidranto ar kitos pastate įrengtos gelbėjimo įrangos ar kitaip trukdyti prie jų privažiuoti, mėtyti iš transporto priemonės kokių nors daiktų, šiukšlių, pilti tepalų ne specialiai tam skirtose vietose ar kitaip teršti aplinkos.

11. Eismo dalyviai, sudarę ar pastebėję kliūtį kelyje, sukėlę ar pastebėję jame pavojų, privalo šią kliūtį ar pavojų pašalinti, o negalėdami to padaryti – pranešti policijai, kelio savininkui ar kelią prižiūrinčiai įmonei, pažymėti kliūtį ar pavojingą vietą ir visais įmanomais būdais įspėti apie kliūtį ar pavojų kitus eismo dalyvius.

12. Gavęs policijos kvietimą, eismo dalyvis privalo nurodytu laiku atvykti į policijos įstaigą. Su savimi jis privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kitus kvietime nurodytus dokumentus.

13. Eismo dalyviai privalo netrukdyti atlikti pareigas transporto priemonių su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais vairuotojams.

 

IV. TRANSPORTO PRIEMONĖS VAIRUOTOJŲ, SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ PAREIGOS IR REIKALAVIMAI

 

14. Draudžiama vairuoti transporto priemonę asmenims, neturintiems šios teisės, taip pat neblaiviems, apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų ar nepasinaudojusiems teisės aktų nustatytu privalomu kasdieniu poilsiu. Taip pat neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus eismo saugumui, duoti transporto priemonę vairuoti asmenims, kurie yra paveikti bent vieno iš pirmiau nurodytų veiksnių arba neturi teisės vairuoti šios transporto priemonės. Vairuodamas transporto priemonę, vairuotojas privalo laikytis vairuotojo pažymėjime nurodytų sąlygų.

15. Draudžiama vairuoti techniškai netvarkingą, transporto priemonėms keliamų techninių reikalavimų (toliau – techniniai reikalavimai) neatitinkančią transporto priemonę. Prieš pradėdamas važiuoti, motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo įsitikinti, ar transporto priemonė tvarkinga, taip pat kelionės metu stebėti transporto priemonės techninę būklę. Jeigu važiuojanti transporto priemonė sugenda ir dėl to neatitinka techninių reikalavimų, o gedimo pašalinti neįmanoma, vairuotojas, laikydamasis būtinų atsargumo priemonių, gali važiuoti iki stovėjimo ar remonto vietos, išskyrus šių taisyklių 246 punkte nustatytus atvejus.

16. Motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo su savimi turėti ir policijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ar muitinės pareigūno reikalavimu pateikti nustatytosios formos dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti transporto priemonę, transporto priemonės registravimo, privalomosios techninės apžiūros, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą), kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytus dokumentus, taip pat leisti jiems patikrinti vairavimo ir poilsio trukmei nustatyti įrengtų ir įteisintų prietaisų rodmenis.

17. Tikrinančio pareigūno stabdomas transporto priemonės vairuotojas privalo ją sustabdyti. Sustabdęs transporto priemonę tikrinantis pareigūnas privalo vairuotojui prisistatyti. Tikrinančiam pareigūnui vairuotojas privalo paduoti dokumentus neišlipdamas iš transporto priemonės. Vairuotojui leidžiama išlipti iš transporto priemonės tik tikrinančiam pareigūnui leidus. Vairuotojui paprašius, tikrinantis pareigūnas privalo parodyti jo įgaliojimus patvirtinantį tarnybinį pažymėjimą.

18. Policijos pareigūno reikalavimu vairuotojas privalo Vyriausybės nustatyta tvarka leistis patikrinamas, ar nėra neblaivus, apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų.

19. Vairuotojas privalo imtis visų būtinų priemonių savo, keleivių ir krovinio saugumui kelionės metu užtikrinti.

20. Motociklą ar mopedą privalu vairuoti abiem rankomis (išskyrus tuos atvejus, kai ranka rodomas signalas). Motociklo, keturračio motociklo, lengvojo keturračio motociklo ar mopedo vairuotojas privalo būti su užsegtu motociklininko šalmu ir nevežti keleivių be užsegtų motociklininko šalmų. Leidžiama vairuoti motociklą be motociklininko šalmo, jeigu motociklo gamintojo rėmo konstrukcijoje įmontuoti stogo saugos lankai, kurių paskirtis – apsaugoti vairuotoją nuo smūgių, ir įmontuota saugos diržų sistema.

21. Motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamasi rankomis, išskyrus tuos atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas. Motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai turi vengti bet kokių su transporto priemonės vairavimu nesusijusių veiksmų.

22. Draudžiama važiuoti keliais, dengtais asfalto arba betono danga, transporto priemonėmis su vikšrine važiuokle, išskyrus transporto priemones, ant kurių vikšrų uždėtos apsaugos pagalvės.

23. Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis skiriamąja juosta, pylimų ar iškasų šlaitais, grioviais, įvažiuoti į kelią ar nuvažiuoti nuo jo ne specialiai tam įrengtose vietose.

24. Motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo mokėti suteikti pirmąją pagalbą per eismo įvykį nukentėjusiems asmenims.

25. Motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas, sustojęs tamsiuoju paros metu neapšviestame kelyje, išskyrus stovėti skirtas vietas, išlipęs iš transporto priemonės, privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prisisegęs prie drabužių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.

26. Transporto priemonių vairuotojai privalo vykdyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus teisėtus tikrinančių pareigūnų ir reguliuotojų nurodymus, laikytis šiose taisyklėse nustatytos elgesio tvarkos, kai sustabdo tikrinantys pareigūnai ir reguliuotojai.

27. Motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai privalo užtikrinti, kad jų transporto priemonės neviršytų teisės aktuose nustatyto triukšmo lygio.

28. Transporto priemonių vairuotojai privalo kelyje visada elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus kitiems eismo dalyviams ir nesudarytų kliūčių jų eismui.

29. Transporto priemonių vairuotojai privalo imtis papildomų atsargumo priemonių, jeigu kelyje yra vaikų arba neįgaliųjų.

30. Vairuotojas, kuris verčiasi keleivių vežimu, privalo su savimi turėti Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą galiojančią licencijos kortelę, o veždamas keleivius reguliariais reisais nustatytais maršrutais – ir nustatytąja tvarka išduotą galiojantį leidimą, ir tikrinančių pareigūnų reikalavimu juos ir kitus dokumentus pateikti.

31. Vairuotojui draudžiama važiuoti (tęsti judėjimą), jeigu yra (atsirado važiuojant) pavojingų keleivių (krovinių) vežimo tvarkos reikalavimų pažeidimų, keliančių pavojų žmonėms ir aplinkai, iki jie bus pašalinti.

32. Transporto priemonės savininkas ar valdytojas atsako už jam nuosavybės ar kita teise priklausančią transporto priemonę, rūpinasi ja ir privalo:

32.1. policijos pareigūnui pareikalavus, kad būtų atskleistas teisės pažeidimas, nurodyti jam duomenis apie asmenį (vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą), kuris tam tikru metu valdė transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančią transporto priemonę ar ja naudojosi;

32.2. gavęs kvietimą, transporto priemonės savininkas (valdytojas) arba jo įgaliotas asmuo (jeigu savininkas – juridinis asmuo) nurodytu laiku atvykti į policijos įstaigą ir turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kitus kvietime nurodytus dokumentus.

33. Transporto priemonės vairuotojas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas pareigas.

 

V. VAIRUOTOJŲ PAREIGOS PĖSTIESIEMS

 

34. Įvažiuodamas į kelią iš esančių šalia jo teritorijų, išvažiuodamas iš kelio, vairuotojas privalo sustoti ir praleisti pėsčiąjį, kurio judėjimo kryptį jis kerta, o sukdamas į dešinę ar į kairę sankryžose – į jo važiavimo krypties bet kurią eismo juostą įėjusį pėsčiąjį. Kai sukama į kelią su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuotojas privalo sustoti ir praleisti į bet kurią eismo juostą įėjusį pėsčiąjį. Vairuotojas visais atvejais privalo duoti kelią pėsčiajam važiuodamas atbulas.

35. Reguliuojamoje sankryžoje ar pėsčiųjų perėjoje, kai šviesoforo ar reguliuotojo signalai leidžia važiuoti, vairuotojas privalo duoti kelią nespėjusiam pereiti važiuojamosios dalies pėsčiajam, kuris įžengė į ją esant leidžiančiam eiti signalui. Važiuodamas kryptimi, kurią rodo rodyklė, įjungta papildomoje sekcijoje kartu su geltonu arba raudonu signalu, vairuotojas privalo duoti kelią pėsčiajam.

36. Jeigu šviesoforo arba reguliuotojo signalai draudžia važiuoti per pėsčiųjų perėją, vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją, kelio ženklą „Stop“ linija“, šviesoforą, o jeigu jų nėra – prieš pėsčiųjų perėją. Vairuotojams, kurie užsidegus geltonam šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn galėtų sustoti nurodytose vietose tik staigiai stabdydami, leidžiama važiuoti toliau.

37. Artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, vairuotojas privalo sulėtinti greitį arba sustoti prieš kelio ženklą „Pėsčiųjų perėja“, kad praleistų į bet kurią jo važiavimo krypties eismo juostą, o keliuose su viena eismo juosta kiekviena kryptimi – į bet kurią eismo juostą perėjoje įėjusį pėsčiąjį.

38. Jeigu prieš pėsčiųjų perėją sustojo transporto priemonė, ta pačia kryptimi važiuojantis vairuotojas privalo sustoti ir vėl pradėti važiuoti tik įsitikinęs, kad perėjoje nėra pėsčiojo, kuriam jis galėtų sutrukdyti arba sukelti pavojų. Jeigu prieš pėsčiųjų perėją transporto priemonė sulėtino greitį, ta pačia kryptimi važiuojantis vairuotojas privalo sulėtinti greitį arba sustoti ir vėl pradėti važiuoti tik įsitikinęs, kad perėjoje nėra pėsčiojo, kuriam jis galėtų sutrukdyti arba sukelti pavojų.

39. Vairuotojui draudžiama įvažiuoti į pėsčiųjų perėją, jeigu už jos yra grūstis, dėl kurios reikėtų sustoti, o sustojusi transporto priemonė trukdytų pėstiesiems.

40. Vairuotojas privalo sustoti ir praleisti važiuojamąją dalį kertančią organizuotą vaikų grupę, jeigu ją lydintis asmuo signalizuoja reguliuotojo lazdele, skrituliu su raudonu atšvaitu ar ryškiaspalve vėliavėle.

41. Artėdamas prie sustojusios transporto priemonės su vaikų vežimo skiriamuoju ženklu ar prie mokyklinio autobuso, vairuotojas privalo sulėtinti greitį, prireikus – ir sustoti, kad praleistų vaikus.

42. Visur (net ir ne pėsčiųjų perėjoje) vairuotojas privalo praleisti neregį pėsčiąjį, signalizuojantį balta lazdele, arba neįgalųjį, važiuojantį per kelią neįgaliųjų vežimėliu.

 

VI. PĖSČIŲJŲ PAREIGOS

 

43. Pėstieji privalo eiti šaligatviais arba pėsčiųjų takais dešine puse, o ten, kur jų nėra, – kelkraščiu. Jeigu šaligatvio, pėsčiųjų tako, kelkraščio nėra arba jais eiti negalima, leidžiama eiti viena eile važiuojamosios dalies pakraščiu.

44. Kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu einantys pėstieji turi eiti prieš transporto priemonių važiavimo kryptį.

45. Asmenys, kurie kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu važiuoja neįgaliųjų vežimėliais, vedasi motociklą, mopedą, dviratį, traukia (stumia) rogutes ar vežimėlį, privalo judėti tik viena eile ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi.

46. Organizuotai pėsčiųjų grupei eiti važiuojamąja dalimi leidžiama kolona ne daugiau kaip 4 eilėmis kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi. Kolonos priekyje ir gale iš kairės pusės turi eiti lydintys asmenys nešini ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis ir vilkintys ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui organizuotai pėsčiųjų grupei eiti važiuojamąja dalimi draudžiama.

47. Organizuotą vaikų iki 16 metų grupę vesti leidžiama tik šaligatviais arba pėsčiųjų takais, o ten, kur jų nėra, – ir kelkraščiu, bet tik šviesiuoju paros metu ne daugiau kaip 2 eilėmis ir lydimą ne mažiau kaip 2 suaugusiųjų (ne jaunesnių kaip 21 metų).

48. Pėstieji, eidami neapšviestu kelkraščiu arba važiuojamosios dalies kraštu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privalo neštis šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prie drabužių prisisegę kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą. Traukiamas (stumiamas) platesnis kaip 1 m vežimėlis turi būti su atšvaitais: kairėje vežimėlio pusėje iš priekio – baltu, o iš galo – raudonu.

49. Į kitą važiuojamosios dalies pusę pėstieji privalo eiti tik pėsčiųjų (taip pat požeminėmis ir esančiomis virš kelio) perėjomis, o kur jų nėra – sankryžose pagal šaligatvių arba kelkraščių liniją. Pėstieji neturi peržengti perėjos ribų. Kai matomumo zonoje perėjos ar sankryžos nėra, leidžiama eiti per kelią stačiu kampu į abi puses gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik įsitikinus, kad eiti saugu ir nebus trukdoma transporto priemonėms.

50. Vietose, kur eismas reguliuojamas, pėstieji privalo vadovautis šviesoforais su pėsčiųjų simboliu, o kai jų nėra – transporto šviesoforų signalais. Reguliuotojo signalų pėstieji privalo paisyti net tuo atveju, jeigu jie prieštarautų šviesoforų signalams.

51. Įžengti į važiuojamąją dalį pėstiesiems leidžiama tik po to, kai jie įvertina atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį ir įsitikina, kad tai saugu.

52. Važiuojamojoje dalyje pėstieji neturi delsti ar stoviniuoti. Nespėjusieji pereiti važiuojamosios dalies turi stovėti saugumo salelėje arba ant paženklintos ar įsivaizduojamos linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus. Baigti eiti per kelią galima tik įsitikinus, kad eiti saugu.

53. Užsidegus geltonam šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn, pėstieji, atsižvelgdami į tai, kurioje važiuojamojoje kelio dalyje jie yra, privalo baigti pereiti ją arba sustoti saugumo salelėje, arba ant paženklintos ar įsivaizduojamos linijos, skiriančios priešingų krypčių transporto srautus.

54. Artėjant specialiajai transporto priemonei su įjungtais mėlynais ir (ar) raudonais (arba tik mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais ir (arba) specialiaisiais garso signalais, pėstieji neturi pradėti eiti per važiuojamąją dalį, o esantys važiuojamojoje dalyje privalo nedelsdami iš jos pasitraukti.

55. Pėstiesiems draudžiama:

55.1. eiti per važiuojamąją dalį tose vietose, kur yra transporto ar pėsčiųjų atitvarai, o gyvenvietėse – ir ten, kur yra skiriamoji juosta (išskyrus pėsčiųjų perėjas ir sankryžas);

55.2. eiti automagistrale ar greitkeliu;

55.3. eiti skiriamąja juosta arba greta jos važiuojamosios dalies pakraščiu;

55.4. išeiti iš už stovinčios transporto priemonės ar kitos kliūties, trukdančios apžvelgti vietą, neįsitikinus, kad nėra artėjančių transporto priemonių;

55.5. eiti dviračių takais;

55.6. pasišalinti iš eismo įvykio vietos, jeigu pėstieji yra susiję su juo.

 

VII. KELEIVIŲ PAREIGOS

 

56. Maršrutinio transporto leidžiama laukti tik stotelių laipinimo aikštelėse, o kur jų nėra – prie stotelės ženklo ant šaligatvio ar kelkraščio.

57. Keleiviams leidžiama įlipti (išlipti) tik transporto priemonei visiškai sustojus.

58. Jeigu tikrinantis pareigūnas sustabdo transporto priemonę, keleiviams leidžiama išlipti tik jam leidus.

59. Iš važiuojamosios dalies pusės keleiviams leidžiama įlipti į transporto priemonę (išlipti iš jos) tik tuo atveju, jeigu to padaryti neįmanoma iš šaligatvio ar kelkraščio pusės ir jeigu tai bus saugu, netrukdys kitiems eismo dalyviams.

60. Važiuodami motorine transporto priemone su įrengtais saugos diržais, keleiviai privalo būti užsisegę saugos diržus, o važiuodami motociklu, keturračiu motociklu, lengvuoju keturračiu motociklu ar mopedu, – užsidėję ir (ar) užsisegę motociklininko šalmus.

61. Keleiviams draudžiama blaškyti vairuotojo dėmesį ir trukdyti jam vairuoti transporto priemonę.

62. Krovininio automobilio kėbule važiuojantiems asmenims draudžiama stovėti, sėdėti ant bortų, būti ant krovinio aukščiau už bortus.

 

VIII. PAPILDOMI REIKALAVIMAI DVIRAČIŲ VAIRUOTOJAMS

 

63. Važiuoti keliais dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims, o išklausiusiems atitinkamą mokymo kursą ir turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas.

64. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai arba kiti šviesą atspindintys elementai, pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o dviračio gale – raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę arba būti prie drabužių kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje prisisegęs šviesą atspindinčius elementus. Dviračio vairuotojai (keleiviai) iki 18 metų, važiuodami (vežami) keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko šalmą. Kitiems vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą.

65. Važiuoti dviračiu leidžiama tik dviračių takais, o kur jų nėra – tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraščiu pagal eismo kryptį. Kai dviračių tako nėra, o kelkraštis netinkamas, leidžiama važiuoti viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus šių taisyklių 111 punkte numatytus atvejus. Važiuodamas kelkraščiu, dviračio vairuotojas neturi trukdyti ar kelti pavojaus pėstiesiems.

66. Jeigu eismas intensyvus ir reikia pasukti į kairę, apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio pusę, dviračio vairuotojas turi nulipti ir kirsti važiuojamąją dalį vesdamas dviratį, nesudarydamas kliūties kitoms transporto priemonėms.

67. Ne sankryžoje esančiame nereguliuojamame dviračių tako ir kelio susikirtime dviračio vairuotojas privalo duoti kelią juo važiuojančioms kitoms transporto priemonėms ir pėstiesiems.

68. Važiuojamosios dalies pakraštyje pažymėtu dviračių taku, kuris nuo gretimos eismo juostos nėra atskirtas veja, borteliu, atitvarais ir panašiai, dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti tik ta pačia kryptimi, kuria vyksta eismas gretima eismo juosta.

69. Dviračių taku dviračio vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau tako (jiems skirtos tako dalies) dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtame take ar šaligatvyje važiuojamosios dalies ženklinimo linijomis (baltu dviračio simboliu) yra paženklinta dviračių eismui skirta tako (šaligatvio) dalis, dviračio vairuotojas privalo važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto. Dviračių vairuotojai privalo nesukelti pavojaus pėstiesiems.

70. Vietose, kur eismą reguliuoja šviesoforai, dviračių vairuotojai privalo paisyti šviesoforų su dviračio simboliu, o kai jų nėra – transporto šviesoforų signalų.

71. Dviračių vairuotojams draudžiama:

71.1. važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu įrengti dviračių takai;

71.2. važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais;

71.3. važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo;

71.4. vežti keleivius, jeigu nėra įrengtų specialių sėdėjimo vietų;

71.5. vežti, vilkti ar stumti krovinius, kurie trukdo vairuoti arba kelia pavojų kitiems eismo dalyviams;

71.6. būti velkamiems kitų transporto priemonių;

71.7. vilkti kitas transporto priemones, išskyrus tam skirtas priekabas;

71.8. važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones.

 

IX. PAPILDOMI REIKALAVIMAI VADELIOTOJAMS, GYVULIŲ AR PAUKŠČIŲ VAROVAMS, RAITELIAMS

 

72. Keliais vadelioti, varyti gyvulius ar paukščius, joti leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims.

73. Vadelioti, varyti gyvulius ar paukščius, joti leidžiama tik dešiniuoju kelkraščiu, o jeigu jo nėra – dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu, kuo arčiau prie važiuojamosios dalies krašto, nesukeliant pavojaus kitiems eismo dalyviams.

74. Vadeliojamų vežimo ar rogių priekyje turi būti balti, iš šonų – oranžiniai, gale – raudoni šviesos atšvaitai, pritvirtinti gerai matomose vietose ir pažymintys kraštinius vežimo ar rogių gabaritus.

75. Vadeliojant, varant gyvulius ar paukščius keliais tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, būtini žibintai, kurie turi degti kairėje vežimo, rogių ar gyvulių pusėje: priekyje – baltos, o gale – raudonos šviesos žibintas. Tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui vadeliotojas, gyvulių ar paukščių varovas ir raitelis privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.

76. Varomų gyvulių bandą ar paukščių pulką reikia suskirstyti grupėmis, tarp kurių turi būti tokie atstumai, kad nekliudytų eismui. Varovų turi būti tiek, kad jie galėtų valdyti gyvulius ar paukščius ir užtikrintų eismo saugumą.

77. Vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams, kitiems asmenims draudžiama:

77.1. palikti gyvulius ar paukščius ant kelio arba greta jo be priežiūros;

77.2. pririšti gyvulius taip, kad jie galėtų išeiti į kelią;

77.3. varyti gyvulius ar paukščius grindiniu, keliu su asfalto arba betono danga be kelio savininko sutikimo;

77.4. varyti gyvulius ar paukščius per geležinkelį ir kelią, kur nėra specialiai tam skirtų vietų;

77.5. joti važiuojamąja dalimi tamsiuoju paros metu;

77.6. automagistralėse ir greitkeliuose vadelioti, varyti gyvulius ar paukščius, joti;

77.7. vadelioti ir joti neblaiviems, apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų.

 

X. EISMO REGULIAVIMO SIGNALAI

 

78. Šviesoforų signalai turi šias reikšmes:

78.1. žalias skritulio formos signalas leidžia eismą;

78.2. žalias rodyklių formos signalas tamsiame fone leidžia eismą tik rodyklių nurodytomis kryptimis. Tą pačią reikšmę turi ir žalia rodyklė papildomoje šviesoforo sekcijoje (rodyklė, leidžianti sukti į kairę, leidžia ir apsisukti);

78.3. žalias mirksintis signalas leidžia eismą ir įspėja, kad jo laikas baigiasi ir netrukus bus įjungtas draudžiamasis signalas;

78.4. žalias signalas su pėsčiojo simboliu leidžia eiti pėstiesiems;

78.5. žalias signalas su dviračio simboliu leidžia važiuoti dviračiais;

78.6. žalias signalas su juodo kontūro rodykle (rodyklėmis) leidžia važiuoti jame pažymėtos rodyklės (rodyklių) kryptimis ir įspėja, kad šviesoforas turi papildomą sekciją (sekcijas);

78.7. geltonas signalas draudžia eismą ir įspėja, kad šviesoforo signalai pasikeis; jeigu signale yra juodo kontūro rodyklės, jos informuoja, kuriomis kryptimis bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam signalui;

78.8. kartu įjungti geltonas ir raudonas signalai draudžia eismą ir įspėja, kad bus įjungtas žalias signalas;

78.9. geltonas mirksintis signalas leidžia eismą ir įspėja, kad sankryža arba pėsčiųjų perėja nereguliuojama;

78.10. baltas mirksintis signalas, naudojamas geležinkelio pervažose, leidžia eismą įsitikinus, kad prie geležinkelio pervažos neartėja bėginė transporto priemonė;

78.11. raudonas signalas arba du pakaitomis mirksintys raudoni signalai draudžia eismą; jeigu signale yra juodo kontūro rodyklės, jos informuoja, kuriomis kryptimis bus leidžiama važiuoti įsijungus žaliam signalui;

78.12. raudonas signalas su pėsčiojo simboliu draudžia pėsčiųjų eismą;

78.13. raudonas signalas su dviračio simboliu draudžia dviračių eismą;

78.14. raudonas X formos signalas ir žalias žemyn nukreiptos rodyklės signalas (reversinis šviesoforas) atitinkamai draudžia arba leidžia važiuoti ta eismo juosta, virš kurios jie įrengti. Jeigu reversiniame šviesofore yra geltonas įstrižai į dešinę (kairę) nukreiptos rodyklės formos signalas, jis įspėja, kad važiuoti ta eismo juosta bus draudžiama, ir įpareigoja nedelsiant persirikiuoti į gretimą eismo juostą rodyklės nurodyta kryptimi. Kai šviesoforai yra išjungti arba įjungtas geltonas signalas, įvažiuoti į eismo juostą, pažymėtą dviguba brūkšnine linija, draudžiama.

79. Šviesoforų signalai išdėstomi vertikaliai nuo viršaus į apačią šia tvarka: raudonas, geltonas, žalias. Prireikus signalai gali būti išdėstyti ir horizontaliai: raudonas – kairėje, geltonas – viduryje, žalias – dešinėje (reversinis šviesoforas). Eismo dalyviai privalo vadovautis jų judėjimo kryptimi įrengtų ir jiems skirtų (iš jų ir dubliuojančiųjų) šviesoforų signalais.

80. Jeigu ties žaliu šviesoforo signalu įrengta papildoma sekcija su žalia rodykle, važiuoti rodyklės nurodyta kryptimi leidžiama tik įsijungus šios sekcijos signalui.

81. Jeigu sankryžoje ties raudonu šviesoforo signalu pritvirtinta lentelė su žalia rodykle, nukreipta į dešinę, vairuotojams leidžiama sukti į dešinę ir degant draudžiamam šviesoforo signalui, tačiau jie privalo duoti kelią ir nesudaryti pavojaus kitoms transporto priemonėms ir pėstiesiems.

82. Balta kvadrato formos lentelė su juodomis rodyklėmis, įrengta po šviesoforu arba virš šviesoforo su juodo kontūro rodyklėmis jo signaluose, papildomai nurodo, kuriomis kryptimis leidžiama važiuoti įsijungus žaliam signalui.

83. Reguliuotojo signalai turi šias reikšmes:

83.1. rankos ištiestos į šalis arba nuleistos:

83.1.1. iš dešiniojo ir kairiojo šono leidžiama važiuoti tiesiai ir į dešinę, o pėstiesiems leidžiama eiti per važiuojamąją dalį;

83.1.2. iš krūtinės ir nugaros pusės visų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismas draudžiamas;

83.2. dešinė ranka ištiesta į priekį:

83.2.1. iš kairiojo šono transporto priemonėms leidžiama važiuoti visomis kryptimis;

83.2.2. iš krūtinės pusės transporto priemonėms leidžiama važiuoti tik į dešinę;

83.2.3. iš nugaros pusės ir dešiniojo šono visų transporto priemonių eismas draudžiamas;

83.2.4. pėstiesiems leidžiama eiti per važiuojamąją dalį už reguliuotojo nugaros;

83.3. ranka pakelta aukštyn:

83.3.1. visiems eismo dalyviams draudžiama judėti bet kuria kryptimi;

83.3.2. vairuotojai privalo sustoti nekeisdami eismo juostos.

84. Vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę, pėsčiasis – sustoti, kai tikrinantis pareigūnas (reguliuotojas) duoda signalą – mojuoja reguliuotojo lazdele ar skrituliu su raudonu atšvaitu, nukreiptu į eismo dalyvį, arba per garsiakalbį liepia sustoti. Signalas STOP taip pat gali būti nurodytas specialiomis spalvomis ir atitinkamos tarnybos ženklu pažymėtame automobilyje įrengtoje švieslentėje. Norėdamas atkreipti eismo dalyvių dėmesį, tikrinantis pareigūnas (reguliuotojas) gali duoti signalą švilpuku. Gavęs signalą, vairuotojas privalo nedelsdamas sustabdyti transporto priemonę nurodytoje vietoje; jeigu vieta nenurodoma – dešiniajame kelkraštyje, o kai kelkraščio nėra – važiuojamosios dalies dešiniajame pakraštyje.

85. Šviesoforo signalai gali būti papildomai dubliuojami garso signalais, informuojančiais neregius pėsčiuosius, kad galima pereiti važiuojamąją dalį.

86. Geležinkelio pervažose raudoną šviesoforo signalą dubliuoja garso signalas.

 

XI. ĮSPĖJAMIEJI SIGNALAI

 

87. Įspėjamieji signalai yra šie: rodomi posūkių, stabdžių šviesos signalais arba ranka; garso signalas; žibintų šviesos perjunginėjimas; avarinės šviesos signalizacijos įjungimas; avarinio sustojimo ženklo pastatymas.

88. Vairuotojas privalo įspėti atitinkamos krypties posūkių šviesos signalais, o jeigu šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi – ranka:

88.1. prieš pradėdamas važiuoti ir prieš sustodamas;

88.2. prieš persirikiuodamas, prieš lenkdamas ir baigdamas lenkti, prieš sukdamas į dešinę ar kairę, prieš apsisukdamas.

89. Posūkio į kairę signalą atitinka į šoną ištiesta kairė arba į šoną ištiesta ir per alkūnę statmenai į viršų sulenkta dešinė ranka.

90. Posūkio į dešinę signalą atitinka į šoną ištiesta dešinė arba į šoną ištiesta ir per alkūnę statmenai į viršų sulenkta kairė ranka.

91. Stabdymo signalas rodomas aukštyn iškelta kaire arba dešine ranka.

92. Įspėjamieji signalai turi būti pradėti rodyti iš anksto prieš manevrą (stabdymą, susijusį su manevru) ir baigti tuojau pat po manevro (signalizuoti ranka galima baigti prieš pat manevrą). Signalą reikia rodyti taip, kad jis neklaidintų kitų eismo dalyvių.

93. Signalą rodantis vairuotojas neįgyja važiavimo pirmumo teisės.

94. Gyvenvietėse neleidžiama naudoti garso signalų, išskyrus tuos atvejus, kai jie būtini, kad būtų išvengta eismo įvykio.

95. Norint atkreipti lenkiamo vairuotojo dėmesį, galima perjunginėti šviesas, o ne gyvenvietėse – naudoti garso signalą.

96. Draudžiama kaip įspėjamąjį signalą naudoti tolimąsias šviesas, jeigu jos gali akinti kitus vairuotojus (net ir per užpakalinio vaizdo veidrodį).

97. Avarinė šviesos signalizacija transporto priemonėje, jeigu tokia įrengta, privalo būti įjungta:

97.1. priverstinai sustojus, kur sustoti (stovėti) draudžiama;

97.2. įvykus eismo įvykiui;

97.3. tikrinančiam pareigūnui sustabdžius;

97.4. sustojus neapšviestuose kelių ruožuose tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, o važiuojant tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, jeigu nedega bent viena galinė gabaritinė šviesa;

97.5. kai ji velkama;

97.6. kai vairuotojas akinamas;

97.7. kai norima perspėti kitus vairuotojus apie kliūtį ar pavojų.

98. Jeigu avarinės šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi, taip pat jeigu priverstinai sustojama ten, kur sustojusią transporto priemonę kiti eismo dalyviai pamatytų likus iki jos mažiau kaip 100 m, motorinės transporto priemonės (išskyrus mopedą, motociklą be priekabos, keturratį motociklą ir lengvąjį keturratį motociklą), traktoriaus, savaeigės mašinos vairuotojas privalo pastatyti avarinio sustojimo ženklą: gyvenvietėse – ne arčiau kaip 25 m atstumu, o ne gyvenvietėse – ne arčiau kaip 50 m atstumu nuo sustojusios transporto priemonės.

 

XII. ŠVIESOS PRIETAISŲ NAUDOJIMAS

 

99. Tamsiuoju paros metu motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai privalo važiuoti keliais su įjungtomis artimosiomis arba tolimosiomis žibintų šviesomis.

100. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui tolimosios žibintų šviesos turi būti perjungtos į artimąsias:

100.1. apšviestuose keliuose;

100.2. likus iki priešpriešiais atvažiuojančios transporto priemonės ne mažiau kaip 150 m atstumui;

100.3. kitais atvejais, kai tolimosios žibintų šviesos gali akinti vairuotojus (net ir važiuojančius ta pačia kryptimi) arba kai priešpriešiais atvažiuojantis vairuotojas duoda signalą perjunginėdamas šviesas.

101. Akinamas vairuotojas privalo įjungti avarinę šviesos signalizaciją ir neįvažiuodamas į kitą eismo juostą sulėtinti greitį, prireikus – ir sustoti.

102. Šviesiuoju paros metu motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai privalo važiuoti keliais su įjungtomis artimosiomis arba specialiai šiam metui skirtomis žibintų šviesomis.

103. Rūko žibintus leidžiama naudoti tik esant blogam matomumui, o priekinius – ir sugedus priekiniam kairiajam artimųjų šviesų žibintui.

104. Sustojus neapšviestame kelio ruože tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, būtina įjungti motorinės transporto priemonės avarinę šviesos signalizaciją. Jeigu avarinės šviesos signalizacijos nėra arba ji sugedusi, motorinė transporto priemonė turi būti pastatyta už kelio ribų. Jeigu to negalima padaryti, vietą būtina pažymėti taip, kaip numatyta šių taisyklių 98 punkte.

 

XIII. VAŽIAVIMO PRADŽIA IR MANEVRAVIMAS

 

105. Eismas Lietuvos Respublikoje vyksta dešine kelio puse. Priešingų krypčių eismą važiuojamojoje dalyje, jeigu nėra kitaip nustatančių kelio ženklų ar ženklinimo, skiria menamoji išilginė važiuojamosios dalies ašis.

106. Prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas, prieš sukdamas į kairę ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, vairuotojas privalo įsitikinti, kad tai daryti saugu, ir duoti kelią (nekliudyti) kitiems eismo dalyviams.

107. Įvažiuodamas į kelią iš esančių šalia jo teritorijų, vairuotojas privalo duoti kelią juo važiuojančioms transporto priemonėms.

108. Išvažiuodamas iš kelio, vairuotojas privalo duoti kelią juo važiuojančioms transporto priemonėms, kurių judėjimo kryptį jis kerta.

109. Persirikiuodamas vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms gretima eismo juosta ta pačia kryptimi. Jeigu ta pačia kryptimi važiuojančios transporto priemonės persirikiuoja kartu, vairuotojas privalo duoti kelią dešinėje esančiai transporto priemonei.

110. Jeigu kelyje, kuriame yra dvi (ar daugiau) tos pačios krypties eismo juostos, vienoje iš jų eismas yra negalimas ir susidarė transporto priemonių eilė, kiekvienas gretima eismo juosta važiuojantis vairuotojas privalo leisti vienai transporto priemonei (pirmajai iš susidariusios eilės) persirikiuoti į jo užimamą eismo juostą. Persirikiuojantysis privalo įsitikinti, kad jam duoda kelią.

111. Prieš sukdamas į dešinę, į kairę arba apsisukdamas (išskyrus posūkį į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu) vairuotojas privalo iš anksto pasitraukti prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto. Kelio ženklai ir (arba) ženklinimo linijos gali šį reikalavimą pakeisti.

112. Kai dėl savo gabaritų ar kitų priežasčių transporto priemonė negali pasukti (apsisukti) iš kraštinės padėties, sukti leidžiama ir ne nuo važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto, jeigu tai nesukliudys kitoms transporto priemonėms ir nesukels pavojaus kitiems eismo dalyviams.

113. Reikia sukti taip, kad įvažiuodama į važiuojamųjų dalių sankirtą ir išvažiuodama iš jos transporto priemonė neatsidurtų priešpriešinio eismo juostoje. Jeigu sukti leidžiama keliomis eilėmis, vairuotojas privalo sukti taip, kad nekliudytų sukančiajam gretima eile.

114. Sukdamas į kairę (apsisukdamas) ne sankryžoje, vairuotojas privalo duoti kelią priešinga kryptimi važiuojančioms transporto priemonėms.

115. Jeigu eismas labai intensyvus ir visos eismo juostos užimtos, keisti eismo juostą leidžiama tik prireikus pasukti, apsisukti ar sustoti.

116. Jeigu yra lėtėjimo juosta, ketinantis sukti vairuotojas privalo iš anksto persirikiuoti į šią juostą ir lėtinti greitį tik joje.

117. Jeigu yra greitėjimo juosta, skirta įvažiuoti į kelią, vairuotojas privalo važiuoti ja ir įsilieti į transporto srautą, duodamas kelią juo važiuojančioms transporto priemonėms.

118. Kur kas lėčiau už leidžiamą didžiausią greitį važiuojantis vairuotojas (išskyrus tuos atvejus, kai jis suka į kairę arba apsisuka) privalo praleisti paskui jį greičiau važiuojančias transporto priemones, pasitraukdamas kuo labiau į dešinę. Lėtaeigės ar didelių gabaritų transporto priemonės vairuotojas prireikus privalo sustoti ir praleisti už jos susikaupusias transporto priemones.

119. Važiuodamas atbulas, vairuotojas privalo duoti kelią kitiems eismo dalyviams.

120. Kai transporto priemonių važiavimo trajektorijos kertasi, o važiavimo tvarka šiose taisyklėse neaptarta, kelią privalo duoti vairuotojas, kuriam transporto priemonė artėja iš dešinės.

121. Apsisukti draudžiama:

121.1. pėsčiųjų perėjose;

121.2. geležinkelių pervažose;

121.3. tuneliuose;

121.4. ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais;

121.5. vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų;

121.6. keliuose su skiriamąja juosta, išskyrus tam įrengtas ir kelio ženklais bei ženklinimu pažymėtas apsisukimo vietas.

 

XIV. TRANSPORTO PRIEMONIŲ IŠSIDĖSTYMAS KELYJE

 

122. Jeigu važiuojamoji dalis ženklinimo linijomis ir (arba) kelio ženklais suskirstyta į eismo juostas, transporto priemonės turi važiuoti šiomis juostomis. Užvažiuoti ant brūkšninių ženklinimo linijų leidžiama tik persirikiuojant į kitą eismo juostą, kirsti ištisines ženklinimo linijas leidžiama tik šių taisyklių 3 priede nurodytais atvejais. Esant ištisinei ženklinimo linijai (viengubai ar dvigubai), skiriančiai priešingų krypčių eismo juostas, vairuotojas privalo važiuoti dešiniau nuo jos.

123. Dvipusio eismo kelyje iš keturių ir daugiau eismo juostų arba kelyje su skiriamąja juosta draudžiama įvažiuoti į priešingos krypties eismui skirtą kelio pusę, važiuoti skiriamąja juosta arba ją pervažiuoti.

124. Dvipusio eismo keliuose iš trijų eismo juostų leidžiama įvažiuoti į vidurinę eismo juostą tik lenkiant, apvažiuojant kliūtį, sukant į kairę arba apsisukant. Draudžiama įvažiuoti į kraštinę važiuojamosios dalies eismo juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi.

125. Vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto.

126. Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, draudžiama važiuoti toliau nuo važiuojamosios dalies krašto negu antrąja eismo juosta, išskyrus tuos atvejus, kai jiems reikia sukti į kairę, apsisukti, apvažiuoti kliūtį, sustoti (stovėti) vienpusio eismo kelyje.

127. Ne gyvenvietėse vairuotojai, vairuojantys transporto priemones, kurių greitis neturi viršyti 40 km/h, taip pat transporto priemones, kurių bendras ilgis – daugiau kaip 7 m, turi laikytis tokio atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės, kad juos lenkiančios transporto priemonės netrukdomos galėtų persirikiuoti į dešinę kelio pusę. Reikalavimas negalioja, jeigu vairuotojas pats rengiasi lenkti, taip pat esant judriam eismui.

128. Transporto priemonės, kurių konstrukcinis greitis negali būti didesnis kaip 40 km/h arba kurios dėl techninių priežasčių negali pasiekti tokio greičio, turi važiuoti tik kraštine dešine eismo juosta, išskyrus tuos atvejus, kai jos lenkia, apvažiuoja, persirikiuoja arba sustoja vienpusio eismo kelyje krovinio krauti.

129. Mopedų vairuotojai privalo važiuoti tik pirmąja važiuojamosios dalies eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus tuos atvejus, kai jiems reikia sukti į kairę, apsisukti, aplenkti ar apvažiuoti kliūtį, sustoti (stovėti) vienpusio eismo kelyje.

130. Draudžiama važiuoti veja, šaligatviu, pėsčiųjų taku arba užvažiuoti ant jų, išskyrus tuos atvejus, kai užvažiuoti ant šaligatvio krašto leidžia stovėjimo būdą nurodantys kelio ženklai.

131. Draudžiama apvažiuoti ta pačia kryptimi važiuojančias transporto priemones iš dešinės (išskyrus leistiną sukančių į kairę, apsisukančių transporto priemonių apvažiavimą iš dešinės) važiuojant kelkraščiu, lėtėjimo ar greitėjimo juosta, jeigu kelio ženklai ir ženklinimas nenumato kitaip.

132. Vairuotojas, atsižvelgdamas į greitį, privalo laikytis tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojančią transporto priemonę, jeigu ji būtų stabdoma, taip pat palikti tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.

 

XV. VAŽIAVIMO GREITIS

 

133. Vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino greičio. Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties. Jis turi sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, ypač kai blogas matomumas.

134. Jeigu atsirado kliūtis ar iškilo grėsmė eismo saugumui, vairuotojas (jeigu jis gali tai pastebėti) privalo sulėtinti greitį, net visiškai sustabdyti transporto priemonę arba apvažiuoti kliūtį nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams.

135. Gyvenvietėse visoms transporto priemonėms leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 50 km/h greičiu.

136. Ne gyvenvietėse leidžiama važiuoti:

136.1. lengvaisiais automobiliais automagistralėse nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. – ne didesniu kaip 130 km/h greičiu, nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. – ne didesniu kaip 110 km/h greičiu, greitkeliuose nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. – ne didesniu kaip 110 km/h greičiu, nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. – ne didesniu kaip 100 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;

136.2. motociklais, krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, automagistralėse – ne didesniu kaip 110 km/h greičiu, greitkeliuose – ne didesniu kaip 100 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;

136.3. autobusais automagistralėse – ne didesniu kaip 100 km/h greičiu, greitkeliuose – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;

136.4. krovininiais automobiliais (iš jų ir transporto priemonių junginiais), kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, autobusais su priekabomis automagistralėse – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, greitkeliuose – ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 80 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;

136.5. lengvaisiais automobiliais ir krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t su priekabomis, automagistralėse, greitkeliuose ir keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu;

136.6. mokykliniais autobusais, krovininiais automobiliais vežant keleivius, velkant motorines transporto priemones – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu (velkant lanksčia vilktimi – ne didesniu kaip 50 km/h greičiu).

137. Transporto priemonėms (jų junginiams), kurių matmenys (su kroviniu ar be jo) viršija Susisiekimo ministerijos nustatytus maksimalius leidžiamus dydžius, leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 60 km/h greičiu (jeigu išduotame leidime nenurodyta kitaip).

138. Kelių ruožuose, kur eismo sąlygos leidžia saugiai važiuoti greičiau, policijos ir kelio savininko sprendimu maksimalus leidžiamas greitis gali būti padidintas pastačius atitinkamus kelio ženklus.

139. Neturintiems 2 metų vairavimo stažo vairuotojams, taip pat asmenims, kurie mokosi vairuoti, leidžiama važiuoti automagistralėse ir greitkeliuose ne didesniu kaip 90 km/h greičiu, kituose keliuose – ne didesniu kaip 70 km/h greičiu.

140. Vairuotojui draudžiama:

140.1. viršyti transporto priemonės gamintojo nurodytą maksimalų greitį;

140.2. viršyti greitį, kuris nurodytas transporto priemonės greičio ribojimo skiriamajame ženkle;

140.3. važiuoti be reikalo pernelyg lėtai, trukdant normalų kitų transporto priemonių eismą;

140.4. staigiai stabdyti, jeigu tai nebūtina eismo saugumui.

 

XVI. LENKIMAS

 

141. Prieš pradėdamas lenkti, vairuotojas privalo įsitikinti, kad:

141.1. nė vienas iš važiuojančių paskui jį vairuotojų, kuriems galėtų būti sukliudyta, nepradėjo lenkti;

141.2. transporto priemonės, važiuojančios priekyje ta pačia eismo juosta, vairuotojas nerodo kairiojo posūkio signalo;

141.3. lenkimui būtina eismo juostos atkarpa yra laisva ir nebus kliudoma priešpriešiais atvažiuojančioms transporto priemonėms;

141.4. baigdamas lenkti, jis galės grįžti į savo eismo juostą, nesukliudydamas lenkiamai transporto priemonei.

142. Jeigu priekyje važiuojantis vairuotojas rodo kairįjį posūkio signalą ir yra persirikiavęs posūkiui į kairę (apsisukimui), važiuojantysis paskui jį privalo apvažiuoti sukančią transporto priemonę iš dešinės arba palaukti, kol priekyje važiuojantis vairuotojas atlaisvins eismo juostą.

143. Lenkiamos transporto priemonės vairuotojui draudžiama trukdyti aplenkti didinant važiavimo greitį arba kitais veiksmais.

144. Jeigu su priešais važiuojančia transporto priemone prasilenkti sunku, kelią privalo duoti vairuotojas, kurio pusėje yra kliūtis. Nuokalnėse, pažymėtose atitinkamais kelio ženklais, esant kliūčiai, kelią privalo duoti žemyn važiuojančios transporto priemonės vairuotojas.

145. Lenkti draudžiama:

145.1. šalutiniame kelyje ir pagrindiniame kelyje, pažymėtame kelio ženklais „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės (kairės)“ arba „Pagrindinis kelias“, bei reguliuojamose ir lygiareikšmių kelių sankryžose;

145.2. geležinkelio pervažose ir likus 100 m atstumui iki jų;

145.3. kelių ruožuose, kur blogai matomas kelias;

145.4. pėsčiųjų perėjose;

145.5. vietose, kur važiavimo kryptimi yra daugiau kaip viena eismo juosta.

 

XVII. SUSTOJIMAS IR STOVĖJIMAS

 

146. Sustoti ir stovėti transporto priemonėms leidžiama dešinėje kelio pusėje, kuo dešiniau kelkraštyje, o jeigu jo nėra – važiuojamosios dalies pakraštyje.

147. Gyvenvietėse sustoti ir stovėti leidžiama ir kairėje pusėje vienos krypties eismo keliuose, taip pat keliuose, kuriuose yra po vieną kiekvienos krypties eismo juostą.

148. Neapšviestuose kelių ruožuose tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui leidžiama stovėti tik stovėjimo aikštelėse arba už kelio ribų.

149. Transporto priemonėms sustoti ir stovėti važiuojamojoje dalyje leidžiama viena eile.

150. Motociklus be priekabos, mopedus ir dviračius leidžiama statyti dviem eilėmis, jeigu tai nekliudo eismui.

151. Statyti transporto priemonę kampu į važiuojamosios dalies kraštą, o ne lygiagrečiai su važiuojamosios dalies kraštu, galima tik ten, kur tai leidžia stovėjimo būdą nurodantys kelio ženklai ir (arba) važiuojamosios dalies ženklinimas.

152. Vairuotojas gali pasitraukti iš savo vietos arba palikti transporto priemonę tik pasirūpinęs, kad ji savaime nepradėtų riedėti ir ja nepasinaudotų kiti asmenys.

153. Draudžiama atidaryti sustojusios transporto priemonės dureles, jeigu tai kelia pavojų arba kliudo kitiems eismo dalyviams.

154. Palikdamas stovėti motorinę transporto priemonę stovėjimo trukmę ribojančio ženklo galiojimo zonoje, vairuotojas privalo gerai matomoje motorinės transporto priemonės vietoje palikti informaciją apie motorinės transporto priemonės atvykimo laiką.

155. Sustoti ir stovėti draudžiama:

155.1. geležinkelių pervažose ir arčiau kaip 50 m atstumu nuo jų;

155.2. skiriamojoje, greitėjimo ir lėtėjimo juostose;

155.3. ant tiltų, viadukų, estakadų ir po jais, taip pat tuneliuose;

155.4. pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m atstumu prieš jas;

155.5. ant vejos, šaligatvio (išskyrus tuos atvejus, kai ten stovėti leidžia stovėjimo būdą nurodantys kelio ženklai);

155.6. ant pėsčiųjų ar dviračių tako, taip pat arčiau kaip 5 m atstumu prieš važiuojamosios dalies susikirtimą su pėsčiųjų ar (ir) dviračių taku;

155.7. ten, kur tarp sustojusios transporto priemonės ir ištisinės ženklinimo linijos (bortelio) mažesnis kaip 3 m atstumas;

155.8. važiuojamųjų dalių sankirtoje ir arčiau kaip 5 m atstumu nuo jos, išskyrus tą pusę, kuri yra priešais šoninį kelią trišalėse sankryžose su ištisine ženklinimo linija arba skiriamąja juosta;

155.9. maršrutinio transporto sustojimo aikštelėse ir arčiau kaip 15 m atstumu nuo jų (kai aikštelės nėra – arčiau kaip 15 m atstumu nuo stotelės ženklo) arba arčiau kaip 15 m atstumu nuo taksi stotelės ženklo, jeigu tai kliudytų maršrutinio transporto ar taksi eismui;

155.10. ten, kur sustojusi transporto priemonė užstotų kitiems vairuotojams šviesoforo signalus ar kelio ženklus arba kliudytų kitų transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui;

155.11. ne gyvenvietėse, kur bent viena kryptimi kelias matomas mažiau kaip 100 m atstumu;

155.12. gyvenvietėse, kur bent viena kryptimi kelias matomas mažiau kaip 50 m atstumu;

155.13. ant užbrūkšniuotų plotų, žyminčių nukreipimo saleles.

156. Priverstinai sustojęs ten, kur sustoti (stovėti) draudžiama, transporto priemonės vairuotojas privalo įjungti avarinę šviesos signalizaciją, jeigu tokia įrengta (pastatyti avarinio sustojimo ženklą, kaip numatyta šių taisyklių 98 punkte), ir kuo skubiau pašalinti transporto priemonę nuo kelio.

157. Greta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtų transporto priemonių savąją transporto priemonę vairuotojas privalo pastatyti taip, kad netrukdytų įlipti (išlipti) neįgaliesiems.

 

XVIII. VAŽIAVIMAS PER SANKRYŽAS

 

158. Nelygiareikšmių kelių sankryžoje šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindiniu keliu.

159. Lygiareikšmių kelių sankryžoje vairuotojas privalo duoti kelią iš dešinės artėjančioms transporto priemonėms.

160. Tuo atveju, kai sankryžoje keičiasi pagrindinio kelio kryptis, pagrindiniu keliu važiuojantys vairuotojai vieni kitų atžvilgiu turi laikytis važiavimo per lygiareikšmių kelių sankryžas taisyklių. Šių taisyklių vieni kitų atžvilgiu turi laikytis ir vairuotojai, važiuojantys šalutiniais keliais.

161. Sukdamas į kairę (apsisukdamas), vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms lygiareikšmiu keliu priešinga kryptimi tiesiai arba į dešinę, o sankryžoje, kurioje leidžiama lenkti ir lenkiančioms transporto priemonėms.

162. Sukdamas sankryžoje į kairę arba į dešinę, vairuotojas privalo duoti kelią visiems eismo dalyviams, kertantiems jo važiavimo krypties eismo juostas. Sukdamas į kelią su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuotojas privalo duoti kelią eismo dalyviams, kertantiems bet kurią važiuojamosios dalies eismo juostą.

163. Jeigu vairuotojas negali nustatyti, kokia kelio danga, o pirmumo ženklų nėra, jis turi elgtis taip, lyg važiuotų šalutiniu keliu.

164. Draudžiama įvažiuoti į važiuojamųjų dalių sankirtą, jeigu joje ar už jos yra kliūtis, kuri priverstų vairuotoją sustoti sankryžoje ir trukdyti kitų transporto priemonių eismui.

165. Įsijungus leidžiamajam šviesoforo signalui, vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, išvažiuojančioms iš sankryžos važiuojamųjų dalių sankirtos numatyta kryptimi (jeigu manevras pradėtas, kai jų krypties signalas buvo leidžiamasis), ir praleisti baigiančius pereiti važiuojamąją dalį pėsčiuosius.

166. Vairuotojui, įvažiavusiam į važiuojamųjų dalių sankirtą pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą, leidžiama važiuoti numatyta kryptimi, kad ir koks būtų šviesoforo signalas išvažiuojant iš sankryžos. Tačiau jeigu sankryžoje prieš pakeliui esančius šviesoforus yra „Stop“ linija (kelio ženklas „Stop“ linija“), vairuotojas turi paisyti kiekvieno šviesoforo signalo.

167. Važiuodamas kryptimi, kurią rodo rodyklė, įjungta papildomoje šviesoforo sekcijoje kartu su geltonu arba raudonu signalu, vairuotojas privalo duoti kelią iš kitų krypčių pagal leidžiamąjį šviesoforo signalą važiuojančioms transporto priemonėms.

168. Sankryžoje, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu su papildoma sekcija, vairuotojas, važiuojantis eismo juosta, iš kurios sukama, turi važiuoti toliau įjungtos rodyklės nurodyta kryptimi, jeigu sustojęs jis sutrukdytų kitų ta pačia eismo juosta važiuojančių paskui jį transporto priemonių eismui.

169. Esant draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui, vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra – prieš šviesoforą, kertamą važiuojamąją dalį, pėsčiųjų perėją taip, kad nekliudytų transporto ir pėsčiųjų eismui.

170. Vairuotojui, kuris užsidegus geltonam šviesoforo signalui arba reguliuotojui pakėlus ranką aukštyn galėtų sustoti šių taisyklių 169 punkte nurodytose vietose tik staigiai stabdydamas, leidžiama važiuoti toliau.

171. Vairuotojas privalo vadovautis reguliuotojo signalais ir nurodymais net ir tuo atveju, jeigu jie prieštarautų šviesoforo signalams, kelio ženklams ir ženklinimo linijoms.

172. Kai eismas reguliuojamas šviesoforu, vairuotojas privalo vadovautis šviesoforo signalais, kad ir kokie būtų važiavimo pirmenybę nurodantys kelio ženklai. Jeigu šviesoforas išjungtas arba įjungtas geltonas mirksintis jo signalas, vairuotojas turi vadovautis kelio ženklais.

 

XIX. VAŽIAVIMAS PER GELEŽINKELIŲ PERVAŽAS

 

173. Įvažiuodamas į geležinkelio pervažą ir važiuodamas per ją, vairuotojas privalo vadovautis kelio ženklais, ženklinimu, užtvaro padėtimi, šviesoforų ir geležinkelio pervažos budėtojų (reguliuotojų) signalais. Prieš įvažiuodamas į geležinkelio pervažą, vairuotojas visais atvejais privalo įsitikinti, kad prie geležinkelio pervažos nėra artėjančios bėginės transporto priemonės.

174. Geležinkelio pervažoje vairuotojas privalo duoti kelią artėjančiai bėginei transporto priemonei.

175. Duodamas kelią artėjančiai bėginei transporto priemonei, taip pat tuo atveju, kai važiuoti per geležinkelio pervažą draudžiama, vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją, kelio ženklą „Stop“, šviesoforą, pakeliamąjį užtvarą, o jeigu jų nėra – ne arčiau kaip 10 m atstumu nuo pirmojo bėgio. Prieš pradėdamas važiuoti vairuotojas privalo įsitikinti, kad prie geležinkelio pervažos neartėja bėginė transporto priemonė.

176. Transporto priemonei priverstinai sustojus geležinkelio pervažoje, vairuotojas privalo nedelsdamas išlaipinti keleivius, imtis visų veiksmų transporto priemonei iš geležinkelio pervažos patraukti ir duoti signalus artėjančios bėginės transporto priemonės mašinistui. Stabdymo signalu laikomas rankos sukimas ratu (šviesiuoju paros metu – su ryškiaspalve skepeta arba kitu gerai matomu daiktu, o tamsiuoju paros metu – su fakelu arba žibintu).

177. Transporto priemonėms, kurių plotis didesnis kaip 5 m arba aukštis nuo kelio paviršiaus didesnis kaip 4,5 m (su kroviniu arba be jo), važiuoti per geležinkelio pervažą leidžiama tik gavus geležinkelio savininko leidimą.

178. Vairuotojui draudžiama:

178.1. važiuoti per geležinkelį tam neskirtose vietose;

178.2. apvažiuoti kitas transporto priemones, kurios sustojo prieš geležinkelio pervažą praleisti bėginės transporto priemonės;

178.3. įvažiuoti į geležinkelio pervažą, kai užtvaras nuleistas arba pradeda leistis, savavališkai pakelti užtvarą arba jį apvažiuoti;

178.4. įvažiuoti į geležinkelio pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti geležinkelio pervažoje;

178.5. gabenti per geležinkelio pervažą specialiai transportuoti neparengtas žemės ūkio, kelių, statybos ir kitas mašinas, jeigu tai galėtų pakenkti geležinkelio pervažos įrangai.

 

XX. EISMAS AUTOMAGISTRALĖSE IR GREITKELIUOSE

 

179. Keliuose, pažymėtuose kelio ženklais „Automagistralė“ ar „Automobilių kelias“, draudžiama:

179.1. eiti pėstiesiems, vadelioti, varyti gyvulius, joti, važiuoti dviračiais, mopedais, keturračiais motociklais, lengvaisiais keturračiais motociklais ir visomis kitomis transporto priemonėmis, išskyrus automobilius, motociklus ir automobilius su priekabomis, taip pat važiuoti automobiliais ar automobiliais su priekabomis, kurių maksimalus konstrukcinis greitis arba greitis dėl jų techninės būklės mažesnis kaip 60 km/h;

179.2. sustoti (stovėti), išskyrus specialiai tam skirtas aikšteles;

179.3. apsisukti (išskyrus kelio ženklais ir ženklinimu pažymėtas apsisukimo vietas) arba važiuoti atbulam;

179.4. įvažiuoti į automagistralę ar greitkelį arba išvažiuoti iš jų tam neskirtose vietose;

179.5. vilkti lanksčia vilktimi;

179.6. rengti sporto varžybas, eitynes, kitokius renginius.

 

XXI. EISMAS GYVENAMOJOJE ZONOJE

 

180. Pėstiesiems leidžiama vaikščioti važiuojamąja dalimi visoje gyvenamojoje zonoje, tačiau jie neturi trukdyti transporto priemonių eismui be reikalo. Gyvenamojoje zonoje pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.

181. Gyvenamojoje zonoje draudžiama:

181.1. važiuoti didesniu kaip 20 km/h greičiu;

181.2. stovėti įjungus transporto priemonės variklį;

181.3. palikti stovėti didesnės kaip 3,5 t didžiausiosios leidžiamosios masės krovininius automobilius, daugiau kaip 12 sėdimų vietų autobusus, taip pat traktorius, savaeiges mašinas ir jų priekabas;

181.4. mokyti vairuoti.

182. Transporto priemonės vairuotojas, įvažiuodamas į kelią iš gyvenamosios zonos, privalo duoti kelią juo artėjančioms transporto priemonėms.

183. Šio skyriaus reikalavimai taip pat taikomi daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose.

 

XXII. MARŠRUTINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PIRMENYBĖ

 

184. Gyvenvietėje vairuotojai privalo duoti kelią maršrutinei transporto priemonei, pradedančiai važiuoti iš pažymėtos stotelės.

185. Prieš pradėdamas važiuoti iš stotelės, maršrutinės transporto priemonės vairuotojas turi įsitikinti, kad jam duodamas kelias.

186. Kelyje, pažymėtame kelio ženklu „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir (arba) ženklinimo linijomis „A“, kitoms transporto priemonėms važiuoti šia eismo juosta ir sustoti joje draudžiama, išskyrus dviračius ir mopedus. Tačiau jeigu ši eismo juosta, skirta važiuoti maršrutiniam transportui ta pačia kryptimi, yra dešiniajame važiuojamosios dalies krašte ir nėra atskirta ištisine ženklinimo linija, į dešinę sukantys arba apvažiuojantys sustojusią į kairę sukti transporto priemonę vairuotojai privalo persirikiuoti į šią eismo juostą. Maršrutiniam transportui važiuoti skirta eismo juosta, pažymėta raide „A“ ir užrašu „TAKSI“, leidžiama važiuoti lengviesiems automobiliams taksi.

 

XXIII. NEĮGALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EISMAS

 

187. Vairuotojui, vairuojančiam transporto priemonę, kuri pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“, leidžiama įvažiuoti į zoną, pažymėtą kelio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“.

188. Vairuotojui, kurio transporto priemonė pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, leidžiama:

188.1. stovėti ilgiau, negu leidžiama, vietose, kur stovėjimo laikas apribotas atitinkamais kelio ženklais;

188.2. sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėžtomis prie važiuojamosios dalies krašto 1.4 ar 1.9 ženklinimo linijomis.

189. Neįgaliųjų vežimėliais neįgaliesiems leidžiama važiuoti dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu (nesvarbu, ar yra kelkraštis, šaligatvis, pėsčiųjų takas). Neįgaliesiems važiuojant dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, neįgaliųjų vežimėlis turi būti su atšvaitais: kairėje neįgaliųjų vežimėlio pusėje iš priekio – baltu, o iš galo – raudonu.

 

XXIV. SPECIALIŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EISMO YPATUMAI

 

190. Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai gali važiuoti su įjungtais mėlynais ir (ar) raudonais (arba tik mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais ir (ar) specialiaisiais garso signalais tik tuo atveju, kai tai būtina gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą, užtikrinti viešąją tvarką, sulaikyti įtariamus padarius teisės pažeidimą asmenis. Specialiųjų transporto priemonių vairuotojai, važiuodami kelyje su įjungtais mėlynais ir (ar) raudonais (arba tik mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais (kurie turi būti matomi 360? kampu) ir (ar) specialiaisiais garso signalais, gali nepaisyti šių taisyklių V, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII skyrių reikalavimų ir pasinaudoti pirmenybe tik tuo atveju, jeigu tai nepakenks eismo saugumui ir tik tada, kai įsitikina, kad jiems duodamas kelias. Šia teise taip pat naudojasi transporto priemonių, kurias lydi specialiosios transporto priemonės, vairuotojai.

191. Kiti eismo dalyviai privalo nedelsdami duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su įjungtais mėlynais ir (ar) raudonais (arba tik mėlynais) žybčiojančiais švyturėliais ir (arba) specialiaisiais garso signalais artėjančioms (ir jų lydimoms) transporto priemonėms; keliuose, kur eismui abiem kryptimis yra ne daugiau kaip 4 eismo juostos, jie privalo sustoti dešiniajame kelkraštyje, kai jo nėra – prie dešiniojo važiuojamosios dalies krašto (keliuose su skiriamąja juosta sustoti privalo tik ta pačia kryptimi judančios transporto priemonės).

192. Pro stovinčią specialiąją transporto priemonę su įjungtu mėlynu ir (ar) raudonu (arba tik mėlynu) žybčiojančiu švyturėliu vairuotojas privalo važiuoti tokiu greičiu, kad prireikus galėtų tuoj pat sustoti nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams.

193. Specialiųjų transporto priemonių su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais vairuotojai, dirbdami kelyje, gali nepaisyti kelio ženklų (išskyrus didžiausio greičio ribojimo ir pirmumo ženklus), ženklinimo ir transporto priemonių išsidėstymo važiuojamojoje dalyje reikalavimų, jeigu tai nesukels pavojaus saugiam eismui. Specialiųjų transporto priemonių su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais vairuotojai, važiuodami kelyje, stovėdami ir (ar) atlikdami darbus, užtikrina, kad nepakenks eismo saugumui.

194. Oranžinį švyturėlį leidžiama įjungti tik tada, kai trukdoma eismui (transporto priemonės matmenims su kroviniu ar be jo viršijant leistinuosius, dirbant kelyje, sustojus ir stovint, važiuojant lėtai, vežant pavojingus krovinius ir panašiai). Žybčiojantis oranžinis švyturėlis nesuteikia pirmenybės, tik atkreipia dėmesį ir įspėja kitus eismo dalyvius apie galimą pavojų.

 

XXV. KELEIVIŲ VEŽIMAS

 

195. Keleivius vežti leidžiama tik tam skirtomis (arba specialiai tam pritaikytomis) transporto priemonėmis ir tik pagal konstrukciją keleiviams skirtose vietose. Krovininio automobilio kėbule keleivius vežti leidžiama tik pritaikius kėbulą keleiviams vežti.

196. Keleivius vežančiame krovininio automobilio kėbule turi būti sėdynės, įtaisytos 15 cm žemiau borto viršutinio krašto. Sėdynės, esančios išilgai priekinio, galinio ir šoninių bortų, turi būti su tvirtais atlošais.

197. Krovininio automobilio kėbule leidžiama vežti tik ant sėdynių sėdinčius keleivius. Vežamų keleivių neturi būti daugiau, negu įrengta sėdimųjų vietų. Krovininio automobilio kėbule draudžiama vežti vaikus iki 16 metų.

198. Vežti keleivius krovininio automobilio kėbule, kuriame yra įrengimų (krovinių), leidžiama tik tada, kai įrengimai (kroviniai) yra atskirti nuo keleivių sienele arba patikimai pritvirtinti. Dengto krovininio automobilio kėbule keleivius vežti leidžiama tik tada, kai keleiviai turi ryšį su vairuotoju ir prireikus gali duoti signalą sustoti.

199. Vežti keleivių grupes krovininio automobilio kėbule leidžiama vairuotojams, turintiems ne mažesnį kaip 3 metų tos kategorijos vairuotojo stažą, o kariniams vairuotojams – turintiems ne mažesnį kaip 6 mėnesių vairavimo stažą ir Krašto apsaugos ministerijos nustatyta tvarka išduotą pažymėjimą.

200. Ant vaikų (iki 16 metų) grupes vežančio autobuso priekio ir galo turi būti pritaisyti skiriamieji ženklai, numatyti šių taisyklių 4 priede. Vaikus vežančio autobuso (išskyrus mokyklinius autobusus), kuriame įrengta daugiau kaip 16 sėdimųjų vietų (neskaitant vairuotojo), salone turi būti ne mažiau kaip du suaugę (ne jaunesni kaip 21 metų) palydovai, o jeigu autobuse įrengta mažiau sėdimųjų vietų – vienas suaugęs palydovas, ne jaunesnis kaip 21 metų.

201. Draudžiama:

201.1. vežti keleivių daugiau, negu numatyta transporto priemonės techninėje charakteristikoje;

201.2. vežti keleivius taip, kad jie trukdytų vairuoti ir ribotų vairuotojui matomumą;

201.3. vežti mopedais, keturračiais motociklais, lengvaisiais keturračiais motociklais, motociklais (išskyrus priekabas) vaikus iki 12 metų;

201.4. vežti keleivius velkamame autobuse, troleibuse ir velkamo krovininio automobilio kėbule. Jeigu velkamo automobilio priekis (galas) užkeliamas ant vilkiko platformos ar specialaus atraminio įtaiso, draudžiama keleiviams būti velkamos transporto priemonės kabinoje (salone) ir kėbule, o jeigu velkama transporto priemonė užkelta ant vilkiko platformos – ir velkančios transporto priemonės kėbule;

201.5. vežti keleivius krovininio automobilio kėbule (išskyrus šių taisyklių 195–199 punktuose nurodytus atvejus), krovininio motociklo kėbule, priekabose, prikabinamuose vasarnamiuose;

201.6. mokant vairuoti, vežti vaikus iki 14 metų.

 

XXVI. SAUGOS DIRŽŲ NAUDOJIMAS

 

202. Važiuojant transporto priemone su įrengtais saugos diržais, būtina juos užsisegti. Jeigu autobuse įrengti saugos diržai, priešais kiekvieną sėdynę, ant sėdynės arba šalia jos matomoje vietoje gali būti pavaizduotas informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“. Nesant šio informacinio ženklo, autobuso vairuotojas, prieš pradėdamas važiuoti, privalo žodžiu informuoti keleivius apie reikalavimą naudotis saugos diržais.

203. Gyvenvietėse leidžiama neužsisegti saugos diržų važiuojant atbulomis arba stovėjimo aikštelėse.

204. Jaunesnius kaip 12 metų ir žemesnius kaip 150 cm vaikus leidžiama vežti ant priekinės lengvojo automobilio, autobuso sėdynės ar krovininio automobilio kabinoje tik specialiose jų ūgiui ir svoriui pritaikytose atitinkamos grupės sėdynėse:

204.1. 0 grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 10 kg;

204.2. 0+ grupė skirta vaikams, kurie sveria mažiau kaip 13 kg;

204.3. I grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 9 iki 18 kg;

204.4. II grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 15 iki 25 kg;

204.5. III grupė skirta vaikams, kurie sveria nuo 22 iki 36 kg.

205. Draudžiama ant priekinės motorinės transporto priemonės sėdynės vežti vaiką specialioje jo ūgiui ir svoriui pritaikytoje sėdynėje, kurios atlošas atsuktas į priekinį motorinės transporto priemonės stiklą, jeigu priekinė sėdynė apsaugota saugos pagalve. Ši nuostata netaikoma, jeigu priekinės saugos pagalvės veikimo mechanizmas išjungtas.

206. Vežamus ant galinės automobilio sėdynės 3 metų ir vyresnius vaikus leidžiama prisegti saugos diržu, skirtu suaugusiesiems, arba naudoti kitas prisegimo sistemas.

207. Jaunesnius kaip 3 metų vaikus leidžiama vežti ant galinės automobilio sėdynės tik specialiose jų ūgiui ir svoriui pritaikytose sėdynėse.

208. Asmenims, kuriems kompetentingos institucijos dėl rimtų medicininių priežasčių išdavė specialius pažymėjimus, leidžiama neužsisegti saugos diržų. Šiuose pažymėjimuose turi būti nurodytas jų galiojimo laikas.

 

XXVII. KROVINIŲ VEŽIMAS

 

209. Vežamo krovinio (keleivių) masė ir vienos ašies apkrova neturi būti didesnės už nustatytas tai transporto priemonei.

210. Krovinys transporto priemonėje turi būti padėtas, o prireikus – pritvirtintas ir uždengtas taip, kad:

210.1. neblogintų vairuotojui matomumo;

210.2. nepažeistų transporto priemonės stabilumo ir netrukdytų jos vairuoti;

210.3. neuždengtų išorinių šviesos prietaisų, šviesos atšvaitų, numerio, skiriamųjų ženklų ir duodamų signalų;

210.4. nekristų, nesivilktų, nekeltų triukšmo, neterštų kelio ir aplinkos;

210.5. nekeltų pavojaus žmonėms ar materialinėms vertybėms, negadintų kelio įrenginių ir techninių eismo reguliavimo priemonių.

211. Jeigu krovinio padėtis ir būklė transporto priemonėje neatitinka šių taisyklių 210 punkto reikalavimų, vairuotojas nedelsdamas privalo pašalinti trūkumus, o jeigu to padaryti negalima, – toliau nebevažiuoti.

212. Jeigu krovinys priekyje arba gale išsikiša už transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 1 m arba jo šoninis kraštas bent kiek išsikiša už transporto priemonės šoninio gabarito, jis turi būti pažymėtas, kaip numatyta šių taisyklių 4 priede.

213. Transporto priemonių ar transporto junginių, kurių matmenys, masė su kroviniu ar be jo viršija Susisiekimo ministerijos nustatytus dydžius, vairuotojai privalo su savimi turėti Susisiekimo ministerijos ir savivaldybių nustatyta tvarka išduotą leidimą ir laikytis leidime nustatytų sąlygų. Tokio leidimo nereikia velkant sugedusias transporto priemones į remonto ar stovėjimo vietą, taip pat žemės ūkio mašinoms ir mechanizmams šviesiuoju paros metu važiuojant iš vieno lauko į kitą, važiuojant į lauką ar grįžtant iš jo.

214. Vežant pavojingas medžiagas ir gaminius, įrašytus JT Ekspertų komiteto sudarytame pavojingų medžiagų sąraše, turi būti laikomasi Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) ir kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą.

215. Draudžiama transporto priemone važiuoti toliau, kol nebus pašalinti sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių krovinių, pavojingų krovinių vežimo reikalavimų pažeidimai, keliantys pavojų žmonėms ir aplinkai.

 

XXVIII. TRANSPORTO PRIEMONIŲ VILKIMAS

 

216. Velkamą standžia arba lanksčia vilktimi transporto priemonę vairuoti gali tik asmuo, turintis teisę ją vairuoti. Transporto priemonė, kurios vairo mechanizmas sugedęs, velkama užkelta ant vilkiko platformos ar specialaus atraminio įtaiso.

217. Lanksčios vilkties ilgis turi būti nuo 4 m iki 6 m, ji turi būti pažymėta ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis (skydeliais) arba turi būti ryškios spalvos ir ne siauresnė kaip 50 mm. Standi vilktis neturi būti ilgesnė kaip 4 metrų.

218. Velkamoji transporto priemonė bet kuriuo paros metu turi važiuoti su įjungta avarine šviesos signalizacija. Jeigu avarinės šviesos signalizacijos nėra arba ji neveikia, velkamosios transporto priemonės gale turi būti pritvirtintas avarinio sustojimo ženklas.

219. Velkančiosios transporto priemonės vairuotojas atsako už tai, kad būtų laikomasi šių taisyklių 216–218 ir 220 punktų reikalavimų.

220. Vilkti draudžiama:

220.1. tiek standžia, tiek lanksčia vilktimi transporto priemonę, kurios vairo mechanizmas sugedęs;

220.2. lanksčia vilktimi transporto priemonę per plikledį, taip pat transporto priemonę, kurios pagrindiniai stabdžiai sugedę;

220.3. tiek standžia, tiek lanksčia vilktimi transporto priemonę be velkamosios transporto priemonės vairuotojo;

220.4. užkėlus velkamosios transporto priemonės dalį ant specialaus atraminio įtaiso ar vilkiko platformos, kai velkamosios transporto priemonės masė su kroviniu yra didesnė už pusę velkančiosios transporto priemonės masės su kroviniu;

220.5. standžia vilktimi transporto priemonę, kurios pagrindiniai stabdžiai sugedę ir transporto priemonės masė su kroviniu yra didesnė už pusę velkančiosios transporto priemonės masės su kroviniu;

220.6. daugiau kaip vieną motorinę transporto priemonę;

220.7. motociklais be priekabos ir tokius motociklus;

220.8. mopedais ir mopedus;

220.9. lanksčia vilktimi keliuose, pažymėtuose kelio ženklais „Automagistralė“ ar „Automobilių kelias“.

220.10. užkėlus velkamosios transporto priemonės dalį ant vežimėlio.

 

XXIX. MOKYMAS VAIRUOTI

 

221. Mokyti vairuoti motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną keliuose turi teisę asmuo, atitinkantis vairavimo instruktoriui keliamus reikalavimus. Mokymo metu vairavimo instruktorius visada privalo su savimi turėti dokumentą, patvirtinantį, kad jis turi teisę mokyti vairuoti. Mokyti vairuoti keliuose šeimos narius, siekiančius įgyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijų motorines transporto priemones, leidžiama Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka.

222. Šių taisyklių 221 punkte nurodyti asmenys turi teisę mokyti vairuoti motorinę transporto priemonę, traktorių, savaeigę mašiną, jeigu mokinys moka šias taisykles ir laikosi jų reikalavimų. Draudžiama mokytis vairuoti motorinę transporto priemonę, traktorių, savaeigę mašiną, nedalyvaujant turinčiam teisę mokyti asmeniui.

223. Pradėti mokyti vairuoti motorinę transporto priemonę, traktorių, savaeigę mašiną leidžiama tik nustatytuosius reikalavimus atitinkančioje aikštelėje arba teritorijoje. Keliuose mokyti vairuoti leidžiama tik tada, kai mokinys yra pakankamai įgudęs vairuoti. Mokyti vairuoti galima tik tuose keliuose, kuriuose to nėra uždraudęs kelio savininkas.

224. Kelyje mokomas vairuoti motorinę transporto priemonę, traktorių, savaeigę mašiną mokinys neturi būti jaunesnis daugiau kaip vienais metais negu nustatytas amžius, nuo kurio teisės aktai leidžia vairuoti tos kategorijos transporto priemonę.

225. Motorinės transporto priemonės ir transporto priemonių junginio, kuriais mokoma vairuoti, priekis ir galas turi būti paženklinti aiškiai matomais skiriamaisiais ženklais „M“, numatytais šių taisyklių 4 priede.

226. Vairavimo mokyklų mokomieji automobiliai papildomai turi būti paženklinti tokiais pat skiriamaisiais ženklais, įrengtais ant automobilio stogo (kabinos) ir apšviečiamais iš vidaus. Automobiliuose (D ir T kategorijos) apšviečiamas iš vidaus skiriamasis ženklas gali būti įrengtas tik salono viduje, už priekinio stiklo.

227. Mokant vairuoti, skiriamojo ženklo apšvietimas turi būti įjungtas.

228. Mokant vairuoti motociklą, mopedą, keturratį motociklą, lengvąjį keturratį motociklą keliuose, tarp mokinio ir jį lydinčio vairavimo instruktoriaus turi būti palaikomas radijo ryšys. Be to, mokinys privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais ir skiriamuoju ženklu „M“ liemenės priekyje ir ant nugaros. Tokią pat liemenę privalo vilkėti ir vairavimo instruktorius, lydintis mokinį motociklu, tik su užrašu „VAIRAVIMO INSTRUKTORIUS“. Jeigu vairavimo instruktorius mokinį lydi automobiliu, automobilis turi būti paženklintas pagal šių taisyklių 4 priedo reikalavimus. Kitų transporto priemonių vairuotojams draudžiama įsiterpti tarp mokinio ir jį lydinčio instruktoriaus vairuojamų transporto priemonių.

229. Vairavimo mokymui naudojamos motorinės transporto priemonės ir transporto priemonių junginiai turi atitikti tą kategoriją, kurios vairavimo teisę siekia įgyti mokinys.

230. Asmuo, kuris moko vairuoti, prilyginamas vairuotojui. Jis privalo laikytis vairuotojams nustatytų reikalavimų ir užtikrinti, kad mokymo metu būtų laikomasi šių taisyklių.

 

XXX. EISMO DALYVIŲ PAREIGOS ĮVYKUS EISMO ĮVYKIUI

 

231. Įvykus eismo įvykiui, kiekvienas su juo susijęs vairuotojas ar kitas eismo dalyvis privalo:

231.1. nedelsdamas sustoti, nesukeldamas papildomo pavojaus eismui, ir pažymėti eismo įvykio vietą šių taisyklių 97.2 ir 98 punktuose nustatyta tvarka;

231.2. pagal galimybes imtis visų reikiamų priemonių saugiam eismui užtikrinti eismo įvykio vietoje, o tais atvejais, kai į eismo įvykio vietą kviečiama policija, neleisti (kiek tai nekelia pavojaus eismui), kad pasikeistų eismo įvykio aplinkybės, taip pat saugoti eismo įvykio pėdsakus;

231.3. pateikti teisę vairuoti transporto priemonę patvirtinantį dokumentą, transporto priemonės registravimo ir privalomosios techninės apžiūros dokumentus, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą) ar kitus asmens turimus dokumentus, jeigu to reikalauja kiti su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai;

231.4. jeigu eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužeistas žmogus ir tuo atveju, kai eismo įvykyje dalyvavo daugiau kaip dvi transporto priemonės (transporto priemonių junginiai), pranešti apie eismo įvykį policijai ir pasilikti eismo įvykio vietoje arba, pranešęs policijai, sugrįžti į eismo įvykio vietą ir laukti, kol atvažiuos policija, išskyrus tuos atvejus, kai policija leido palikti eismo įvykio vietą arba turi būti suteikta pirmoji pagalba nukentėjusiam asmeniui ar jam pačiam;

231.5. imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta pirmoji medicinos pagalba nukentėjusiesiems, iškviesti greitąją medicinos pagalbą, o jeigu iškviesti greitosios medicinos pagalbos arba nukentėjusiųjų nuvežti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą kitu transportu neįmanoma, nuvežti juos į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą savo transporto priemone, išskyrus tuos atvejus, kai tai sukeltų pavojų nukentėjusiųjų gyvybei ar sveikatai.

232. Jeigu eismo įvykio metu nežuvo ir nebuvo sužeistas žmogus, o su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių ir nekviečia policijos į eismo įvykio vietą, su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai privalo eismo įvykio deklaracijoje nubraižyti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir duoti visiems su eismo įvykiu susijusiems eismo dalyviams pasirašyti. Jeigu nė vienas su eismo įvykiu susijęs eismo dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio aplinkybės gali būti aprašomos ir eismo įvykio schema nubraižoma ant švaraus popieriaus lapo, kuriame nurodomi su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai, transporto priemonės, eismo įvykio liudininkai, pateikiama informacija ir eismo įvykio aplinkybės patvirtinamos su eismo įvykiu susijusių eismo dalyvių parašais. Jeigu dėl eismo įvykio aplinkybių nesutariama, su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai kviečia policiją į eismo įvykio vietą.

233. Su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai iškart po eismo įvykio privalo nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio, narkotinių priemonių, psichotropinių ir kitų svaigiųjų medžiagų), kol bus patikrintas blaivumas ar apsvaigimas arba atsisakyta tai atlikti.

234. Jeigu dėl eismo įvykio padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusio asmens eismo įvykio vietoje nėra, su eismo įvykiu susijęs eismo dalyvis privalo nedelsdamas pranešti apie eismo įvykį policijai.

 

XXXI. REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONĖMS IR PRIEKABOMS

 

235. Eisme dalyvaujanti transporto priemonė turi atitikti nustatytuosius techninius reikalavimus.

236. Lietuvos Respublikoje viešajame eisme leidžiama dalyvauti tik techniškai tvarkingoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, išskyrus šiose taisyklėse numatytus atvejus. Trumpalaikis (vienos dienos) dalyvavimas viešajame eisme nustatytąja tvarka leidžiamas laikinaisiais valstybinio numerio ženklais paženklintoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, kurių savininkai (valdytojai) yra apsidraudę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir sumokėję valstybės nustatytus su transporto priemone ar dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius.

237. Kiekviena motorinė transporto priemonė, traktorius, savaeigė mašina, priekaba turi būti su tam skirtoje vietoje vertikalioje plokštumoje pritvirtintais registruojant jai priskirtais valstybinio numerio ženklais.

238. Dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiama nustatytąja tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, kurioms atlikta ir galioja privalomoji techninė apžiūra ir kurių valdytojai yra apsidraudę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir sumokėję valstybės nustatytus su transporto priemone ar dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius.

239. Motorinės transporto priemonės, priekabos, dalyvaujančios eisme, techninę būklę, registravimą ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą užtikrina transporto priemonės valdytojas ir vairuotojas.

240. Draudžiama dalyvauti viešajame eisme motorinėms transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, išskyrus tas, kurios buvo įregistruotos Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. gegužės 1 d. arba kurios pagal konstrukciją ir įrangą yra skirtos specialioms darbo funkcijoms atlikti. Šis draudimas netaikomas laikinai (iki 90 dienų per metus) į Lietuvos Respubliką su užsienio valstybėje įregistruotomis transporto priemonėmis atvykusiems užsieniečiams, kurie neturi leidimo laikinai apsigyventi arba leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, taip pat transporto priemonėms, kurios Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priskirtos antikvarinių daiktų kategorijai.

241. Nuo balandžio 10 d. iki spalio 31 d. draudžiama eksploatuoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis. Nuo 2011 m. balandžio 10 d. draudžiama eksploatuoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis.

242. Nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. draudžiama eksploatuoti motorines transporto priemones, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, su vasarinėmis padangomis.

243. Eisme dalyvaujančioje motorinėje transporto priemonėje (išskyrus mopedą, motociklą be priekabos, keturratį motociklą ir lengvąjį keturratį motociklą), traktoriuje, savaeigėje mašinoje turi būti avarinio sustojimo ženklas, gesintuvas ir pirmosios pagalbos rinkinys. Kiekvienoje eisme dalyvaujančioje motorinėje transporto priemonėje, traktoriuje, savaeigėje mašinoje turi būti ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais arba atšvaitas.

244. Kiekviena eisme dalyvaujanti transporto priemonė, kurios konstrukcijoje numatyti saugos diržai (yra jų tvirtinimo vietos), turi būti su saugos diržais.

245. Transporto priemonėje draudžiama įrengti greitį matuoti trukdančias priemones ir vairuoti transporto priemonę su įrengtais antiradarais ar kitokiomis trukdančiomis matuoti greitį arba užfiksuojančiomis matavimo prietaisus techninėmis priemonėmis.

246. Transporto priemone važiuoti draudžiama, jeigu:

246.1. neveikia pagrindinis stabdys (vairuotojas juo negali sustabdyti transporto priemonės);

246.2. neveikia vairo mechanizmas (vairuotojas negali juo valdyti transporto priemonės);

246.3. netvarkingas transporto priemonės ir priekabos sukabinimo įtaisas;

246.4. lyjant, sningant arba esant rūkui vairuotojo pusėje neveikia stiklo valytuvas;

246.5. tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nedega joks (artimųjų, rūko, tolimųjų šviesų) priekinis kairysis žibintas, o sugedus bent vienai galinei gabaritinei šviesai neveikia (neįjungta) avarinė šviesos signalizacija arba transporto priemonės gale nėra pritvirtinto avarinio sustojimo ženklo.

247. Motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, kai jos negali judėti sava eiga, Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka uždraudžiama dalyvauti viešajame eisme. Po atstatomojo motorinės transporto priemonės, priekabos remonto, kurio metu visiškai atkuriamos kėbulo (rėmo), važiuoklės konstrukcijos ir jų stiprumas bei gamintojo įrengta saugos įranga, jos vėl gali dalyvauti viešajame eisme tik Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka atlikus techninę ekspertizę ekspertizių įmonėse ir panaikinus tokį draudimą.

 

XXXII. PAPILDOMI SAUGAUS EISMO REIKALAVIMAI

 

248. Pareigūnai (asmenys), atsakingi už kelių, kelio statinių priežiūrą ir įrangą, privalo juos prižiūrėti taip, kad jų būklė atitiktų nustatytuosius eismo saugumo reikalavimus.

249. Asmenys, organizuojantys darbus kelyje, turi užtikrinti, kad darbo vietos kelyje (gatvėje) ar šalia kelio (gatvės) būtų aptvertos ir pažymėtos reikiamais kelio ženklais, atitvarais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui – ir šviesomis. Taisomuose kelių (gatvių) ruožuose dirbantys asmenys nustatytaisiais atvejais ir tvarka gali reguliuoti eismą.

 

XXXIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

250. Asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Kelių eismo taisyklių

1 priedas

 

KELIO ŽENKLAI

 

I. ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI

 

1. Įspėjamieji ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:

 

Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

101

Pervaža su užtvaru

Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru

102

Pervaža be užtvaro

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro

103

Pakeliamasis tiltas

Pakeliamasis tiltas arba keltas

104

Krantinė

Įvažiavimas į krantinę arba krantą

105

Vaikai

Kelio ruožas prie vaikų įstaigos (mokyklos, žaidimų aikštelės ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų

106

Darbai kelyje

Kelio ruožas, kuriame dirbama. Jeigu darbai trumpalaikiai, ženklas gali būti pastatytas 10–15 m atstumu nuo jų vietos arba pritvirtintas ant kelyje dirbančių transporto priemonių ir mechanizmų

107

Sankryža

Lygiareikšmių kelių sankirta

108

Sankryža su šalutiniu keliu

Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias

109

Šalutinis kelias iš dešinės

Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias

110

Šalutinis kelias iš kairės

Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias

111

Eismas ratu

Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu

112

Šviesoforas

Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais

113

Vingis į dešinę

Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę

114

Vingis į kairę

Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę

115

Vingiai

Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę

116

Vingiai

Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę

117

Stati nuokalnė

 

118

Stati įkalnė

 

119

Slidus kelias

Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi

120

Nelygus kelias

Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)

121

Žvyras

Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai

122

Pavojingas kelkraštis

Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu

123

Susiaurėjimas

Važiuojamosios kelio dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių

124

Susiaurėjimas iš dešinės

Važiuojamosios kelio dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės

125

Susiaurėjimas iš kairės

Važiuojamosios kelio dalies susiaurėjimas iš kairės pusės

126

Dvipusis eismas

Važiuojamosios kelio dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia

127

Pėsčiųjų perėja

Nurodomaisiais ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir 1.13.1–1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais ženklais „Pėsčiųjų perėja“ pažymėta pėsčiųjų perėja

128

Pėstieji

Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji

129

Sankirta su dviračių taku

Kelią kerta dviračių takas

130

Gyvulių pergina

 

131

Laukiniai žvėrys

Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali eiti žvėrys

132

Krintantys akmenys

Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys

133

Šoninis vėjas

 

134

Lėktuvai

Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai

135

Transporto grūstis

Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti

136

Daug eismo įvykių

Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių

137

Kiti pavojai

Kelio ruožas, kuriame yra kitais ženklais nenumatytų pavojų

138

Vienkelis geležinkelis

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį. Ženklas statomas prieš pat geležinkelio pervažą

139

Daugiakelis geležinkelis

Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį. Ženklas statomas prieš pat geležinkelio pervažą

140

Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje

141

Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje

142

Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje

143

Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje

144

Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje

145

Artėjama prie pervažos

Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje

146

Posūkio kryptis į dešinę

Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

147

Posūkio kryptis į kairę

Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

148

Eismo krypčių išsiskyrimas

Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

149

Nukreipiamoji gairė

 

Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją

150

Provėžos

Provezos

Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų

 

2. Ne gyvenvietėse 101–137, 150 įspėjamieji ženklai statomi 150–300 m, o gyvenvietėse – 50–100 m atstumu iki pavojingo ruožo pradžios. Prireikus šie įspėjamieji ženklai gali būti pastatyti kitokiu atstumu, kuris tuo atveju nurodomas 801 lentelėje „Atstumas iki objekto“.

3. Ne gyvenvietėse 101–106 įspėjamieji ženklai kartojami. Antrasis kelio ženklas statomas ne arčiau kaip 50 m iki pavojingo ruožo.

4. Jeigu įspėjamieji ženklai statomi kartu su 805 lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas ruožas, kuris prasideda už 150–300 m (ne gyvenvietėse) arba už 50–100 m (gyvenvietėse) nuo įspėjamojo ženklo pastatymo vietos.

 

II. PIRMUMO ŽENKLAI

 

5. Pirmumo ženklai, nurodantys vairuotojui važiavimo per nereguliuojamas sankryžas, važiuojamųjų dalių sankirtas arba siaurus kelio ruožus pirmenybę, yra šie:

 

Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

201

Pagrindinis kelias

Kelias, kuriame suteikta pirmenybė važiuoti per nereguliuojamas sankryžas

202

Pagrindinio kelio pabaiga

201 ženklu pažymėto kelio pabaiga

203

Duoti kelią

Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o esant 843 lentelei „Pagrindinio kelio kryptis“ – važiuojančioms pagrindiniu keliu

204

Stop

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra – prieš kertamos važiuojamosios dalies kraštą. Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamu keliu, o esant 843 lentelei „Pagrindinio kelio kryptis“ – važiuojančioms pagrindiniu keliu. Jeigu ženklas pastatytas prieš geležinkelio pervažą arba karantino postą, vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra – prieš ženklą

205

Priešpriešinio eismo pirmenybė

Įvažiuoti į siaurą kelio ruožą draudžiama, jeigu tai apsunkintų priešpriešinį eismą. Vairuotojas privalo duoti kelią siaurame ruože esančioms arba iš kito galo prie jo artėjančioms transporto priemonėms

206

Pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu

Siauras kelio ruožas, kuriuo važiuodamas vairuotojas turi pirmenybę prieš artėjantį priešpriešinį transportą

 

III. DRAUDŽIAMIEJI ŽENKLAI

 

6. Draudžiamieji ženklai ką nors draudžia arba tuos draudimus panaikina ir yra šie:

 

Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

301

Įvažiuoti draudžiama

Draudžiama įvažiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą

302

Eismas draudžiamas

Draudžiamas transporto priemonių eismas, išskyrus maršrutinį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones

303

Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas

Draudžiamas motorinių transporto priemonių eismas, išskyrus mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones

304

Krovininių automobilių eismas draudžiamas

Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių junginiais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra didesnė kaip 3,5 t arba didesnė už nurodytąją ženkle, taip pat traktoriais, savaeigėmis mašinomis ir mechanizmais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

305

Motociklų eismas draudžiamas

Draudžiama važiuoti motociklais, lengvaisiais keturračiais motociklais ir keturračiais motociklais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

306

Traktorių eismas draudžiamas

Draudžiama važiuoti traktoriais, savaeigėmis mašinomis ir mechanizmais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

307

Važiuoti su priekabomis draudžiama

Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir traktoriais su priekabomis, taip pat jais vilkti motorines transporto priemones

308

Vežimų eismas draudžiamas

Draudžiama važiuoti vežimais (rogėmis), joti, varyti gyvulius

309

Dviračių eismas draudžiamas

Draudžiama važiuoti dviračiais

310

Pėsčiųjų eismas draudžiamas

Draudžiama eiti pėstiesiems ta kelio puse, kurioje pastatytas ženklas

311

Važiuoti su pavojingais kroviniais draudžiama

Draudžiama vežti pavojingas medžiagas ir gaminius

312

Nurodyto transporto eismas draudžiamas

Ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami ženklai

313

Nurodyto transporto eismas draudžiamas

Ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami ženklai. Šis ženklas naudojamas tik gyvenvietėse

314

Ribota masė

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už nurodytą ženkle

315

Ribota ašies apkrova

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių bent vienos ašies apkrova yra didesnė už nurodytą ženkle

316

Ribotas aukštis

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis (su kroviniu ar be jo) didesnis už nurodytą ženkle

317

Ribotas plotis

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurios (su kroviniu ar be jo) yra platesnės, negu nurodyta ženkle

318

Ribotas ilgis

Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurie (su kroviniu ar be jo) yra ilgesni, negu nurodyta ženkle

319

Ribotas atstumas

Draudžiama važiuoti paskui kitą transporto priemonę laikantis mažesnio atstumo, negu nurodyta ženkle

320

Muitinė

untitleduntitled

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš ženklą. Toliau važiuoti – tik pareigūnui leidus

321

Kontrolė

stopKontrole

Draudžiama važiuoti nesustojus prieš ženklą. Toliau važiuoti – tik tikrinančiajam pareigūnui leidus

322

Sukti į dešinę draudžiama

Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui

323

Sukti į kairę draudžiama

Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia apsisukti

324

Apsisukti draudžiama

Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia sukti į kairę

325

Lenkti draudžiama

 

lenkimas

Draudžiama lenkti važiuojančias transporto priemones, išskyrus pavienes, važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu

326

Lenkimo draudimo pabaiga

 

327

Krovininiais automobiliais lenkti draudžiama

Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, draudžiama lenkti važiuojančias transporto priemones, išskyrus pavienes, važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu. Traktoriams, savaeigėms mašinoms ir mechanizmams draudžiama lenkti visas transporto priemones, išskyrus vežimus ir dviračius

328

Lenkimo krovininiais automobiliais draudimo pabaiga

 

329

Ribotas greitis

Draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta ženkle

330

Greičio ribojimo pabaiga

 

331

Naudoti garso signalą draudžiama

Draudžiama naudoti garso signalus, išskyrus tuos atvejus, kai siekiama išvengti eismo įvykio

332

Sustoti draudžiama

Draudžiama transporto priemonėms sustoti (stovėti) toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms. Jeigu naudojamas kartu su 1.4 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos

333

Stovėti draudžiama

Draudžiama transporto priemonėms stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms ir taksi su įjungtu taksometru. Jeigu naudojamas kartu su 1.9 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos

334

Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis

Draudžiama transporto priemonėms stovėti nelyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Kai 334 ir 335 ženklai naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos

335

Stovėti draudžiama lyginėmis dienomis

Draudžiama transporto priemonėms stovėti lyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra toks ženklas. Kai 334 ir 335 ženklai naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos

336

Apribojimų pabaiga

Pažymi vietą, nuo kurios baigiasi 319, 325, 327, 329, 331–335 ženklų galiojimo zona

337

Mopedų eismas draudžiamas

Draudžiama važiuoti mopedais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

338

Transporto priemonių, vežančių daugiau negu nustatyta sprogmenų ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, eismas draudžiamas

untitled

Draudžiama vežti sprogmenų, liepsniųjų dujų ir liepsniųjų skysčių daugiau, negu nustatyta Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR)

339

Transporto priemonių, vežančių daugiau negu nustatyta medžiagų, galinčių užteršti vandenį, eismas draudžiamas

untitled

Draudžiama vežti medžiagų, galinčių užteršti vandenį daugiau, negu nustatyta Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR)

 

7. Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų ženklų (319, 325, 327, 329, 331–335) draudimai galioja nuo draudžiamojo ženklo iki artimiausios sankryžos už draudžiamojo ženklo, o gyvenvietėse, kai nėra sankryžos, – iki gyvenvietės pabaigos. Draudžiamųjų ženklų galiojimas nesibaigia ties išvažiavimu iš šalia esančios teritorijos, taip pat ties lauko, miško ir kitais šalutiniais keliais, kuriuose nėra pirmumo ženklų.

8. Draudžiamųjų ženklų galiojimo zona gali būti sumažinta naudojant po jais galiojimo zonos ilgį ir kryptį nurodančias lenteles arba pastačius kelio ženklus, panaikinančius atitinkamus apribojimus.

9. Pastatytas prieš gyvenvietę, pažymėtą 550 nurodomuoju ženklu „Gyvenvietės pradžia“, 329 draudžiamasis ženklas „Ribotas greitis“ galioja iki šio ženklo, tačiau 329 draudžiamojo ženklo galiojimo zona gali būti sumažinta pastačius kitą 329 draudžiamąjį ženklą su kitokiu leidžiamu važiavimo greičiu.

 

IV. Nukreipiamieji ženklai

 

10. Nukreipiamieji ženklai yra šie:

 

Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

401

Važiuoti tiesiai

Leidžiama važiuoti tik tiesiai. Ženklas, pastatytas kelio ruožo pradžioje, galioja iki artimiausios sankryžos, nedraudžia sukti į dešinę, kai norima įvažiuoti į šalia kelio esančias teritorijas. Ženklas, pastatytas prieš sankryžą, galioja tik toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

402

Važiuoti į dešinę

Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

403

Važiuoti į kairę

Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi ir apsisukti. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

404

Važiuoti tiesiai arba į dešinę

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

405

Važiuoti tiesiai arba į kairę

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

406

Važiuoti į dešinę arba į kairę

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

407

Apvažiuoti iš dešinės

Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš dešinės pusės

408

Apvažiuoti iš kairės

Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš kairės pusės

409

Apvažiuoti iš dešinės arba kairės

Kliūtį apvažiuoti leidžiama iš dešinės arba kairės pusės

410

Eismas ratu

Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimi

411

Dviračių takas

Leidžiama važiuoti tik dviračiais. Eiti pėstiesiems draudžiama. Kai takas eina išilgai kelio, dviračių vairuotojai privalo važiuoti tik jiems skirtu taku

412

Pėsčiųjų takas

Takas skirtas tik pėstiesiems. Kai takas eina išilgai kelio, pėstieji privalo eiti tik juo

413

Pėsčiųjų ir dviračių takas

413

 

Leidžiama eiti pėstiesiems ir važiuoti dviračiais. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai ženkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri jiems yra skirta (parodyta ženkle). Kai takas eina išilgai kelio važiuojamosios dalies, pėstieji ir dviračių vairuotojai privalo naudotis tik juo

414

Ribotas minimalus greitis

Leidžiama važiuoti tik nurodytu arba didesniu greičiu (km/h)

415

Minimalaus greičio apribojimo pabaiga

 

416

Transporto priemonei su pavojingu kroviniu važiuoti tiesiai

Transporto priemonei, vežančiai pavojingas medžiagas ir gaminius, leidžiama važiuoti tik tiesiai

417

Transporto priemonei su pavojingu kroviniu važiuoti į dešinę

Transporto priemonei, vežančiai pavojingas medžiagas ir gaminius, leidžiama važiuoti tik į dešinę

418

Transporto priemonei su pavojingu kroviniu važiuoti į kairę

Transporto priemonei, vežančiai pavojingas medžiagas ir gaminius, leidžiama važiuoti tik į kairę

 

V. Nurodomieji ženklai

 

11. Nurodomieji ženklai nustato arba panaikina tam tikrą eismo tvarką ir yra šie:

 

Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

501

Automagistralė

Kelias, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka

502

Automagistralės pabaiga

Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pabaiga

503

Vienpusis eismas

Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi

504

Vienpusio eismo pabaiga

 

505

Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią

Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį

506

Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią

Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį

507

Eismo kryptys sankryžoje

Nurodo eismo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti

508

Eismo kryptis sankryžoje tiesiai

Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos eismo juostos

509

Eismo kryptis sankryžoje į dešinę

Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos eismo juostos

510

Eismo kryptis sankryžoje į kairę

Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos eismo juostos

511

Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę

Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos eismo juostos

512

Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę

Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos eismo juostos

513

Eismo juostos pradžia iš dešinės

Papildoma eismo juosta arba lėtėjimo juostos pradžia. Iš kelio išsukančios transporto priemonės turi persirikiuoti į lėtėjimo juostą, į kalną važiuojančios transporto priemonės, kurios negali važiuoti greičiau už važiuojančias paskui jas, turi persirikiuoti į papildomą eismo juostą

514

Eismo juostos pradžia iš kairės

Papildomos eismo juostos važiuojamojoje dalyje iš kairės pusės pradžia ir eismo juostų važiuoti ta kryptimi skaičius

515

Dešinės eismo juostos pabaiga

Papildomos eismo juostos arba greitėjimo juostos pabaiga

516

Kairės eismo juostos pabaiga

Eismo juostos, esančios kairėje važiuojamosios dalies pusėje, pabaiga

517

Eismo kryptys eismo juostose

Nurodo eismo kryptis eismo juostose. Ženklas statomas už sankryžos. Vairuotojams draudžiama įvažiuoti į eismo juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi

518

Eismo kryptys eismo juostose

Nurodo eismo kryptis eismo juostose. Ženklas statomas už sankryžos. Vairuotojams draudžiama įvažiuoti į eismo juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi

519

Eismo kryptys eismo juostose

Nurodo eismo kryptis eismo juostose ir važiavimo trajektoriją. Šis ženklas statomas prieš sankryžas. Vairuotojams draudžiama įvažiuoti į eismo juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi

520

Eismo kryptys ir apribojimai

Ženkle pavaizduoto draudžiamojo arba nukreipiamojo ženklo reikalavimai galioja ta eismo juosta važiuojančioms transporto priemonėms ruože iki artimiausios sankryžos

521

Eismo juostos pradžia ir apribojimai

Transporto priemonės, kurioms galioja ženkle nurodyti apribojimai, turi persirikiuoti į prasidėjusią eismo juostą

522

Eismas juostose

Nurodo, kad kraštinė eismo juosta sankryžoje skirta į kelią įvažiuojančioms transporto priemonėms. Kitiems vairuotojams įvažiuoti į ją leidžiama tik už sankryžos

523

Eismo juosta maršrutiniam transportui

Nurodo eismo juostą, skirtą tik maršrutiniam transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas

524

Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui

Kelias, kuriame maršrutinis transportas važiuoja specialiai skirta eismo juosta prieš transporto priemonių srautą

525

Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui

Nurodo, kad įvažiuojama į 524 ženklu pažymėtą kelią

526

Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui

Nurodo, kad įvažiuojama į 524 ženklu pažymėtą kelią

527

Apsisukimo vieta

Apsisukimo ne sankryžoje vieta

528

Stovėjimo vieta

Transporto priemonių stovėjimo vieta

529

Stovėjimo ribotą laiką vieta

Stovėjimo vieta, kurioje motorinėms transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones. Motorinės transporto priemonės vairuotojas privalo gerai matomoje transporto priemonės vietoje palikti informaciją apie transporto priemonės atvykimo laiką

530

Stovėjimo nurodytu laiku vieta

Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik nurodytu laiku, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones

531

Rezervuota stovėjimo vieta

Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais (leidimai tvirtinami už priekinio stiklo)

532

Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas

Stovėjimo vieta, prie kurios yra maršrutinio transporto stotelė. Palikus stovėti transporto priemonę, toliau galima važiuoti maršrutiniu transportu

533

Pėsčiųjų perėja

Perėjimo per kelią vieta

534

Pėsčiųjų perėja

Perėjimo per kelią vieta

535

Požeminė pėsčiųjų perėja

 

536

Požeminė pėsčiųjų perėja

 

537

Pėsčiųjų perėja virš kelio

 

538

Pėsčiųjų perėja virš kelio

 

539

Rekomenduojamas greitis

Greitis, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame kelio ruože iki artimiausios sankryžos. Kai ženklas pastatytas kartu su įspėjamuoju ženklu, rekomendacija galioja pavojingame ruože

540

Zona, kurioje draudžiama stovėti

Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas – visą parą transporto priemonėms draudžiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už ženklo, išskyrus specialiai stovėjimui skirtas ir atitinkamais ženklais pažymėtas vietas

541

Stovėjimo zona

Transporto priemonėms galima stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už ženklo. Kai nurodytas laikas, ženklas galioja tik tuo laiku

542

Riboto greičio zona

Visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta ženkle. Kai nurodytas laikas, ženklas galioja tik tuo laiku

543

Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaiga

Pažymi vietą, nuo kurios negalioja 540 ženklo reikalavimai

544

Stovėjimo zonos pabaiga

Pažymi vietą, nuo kurios negalioja 541 ženklo reikalavimai

545

Riboto greičio zonos pabaiga

Pažymi vietą, nuo kurios negalioja 542 ženklo reikalavimai

546

Tunelis

Tunelyje draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti arba sustoti. Sustojus eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį

547

Tunelio pabaiga

Vieta, nuo kurios negalioja 546 ženklo reikalavimai

548

Stotelė

Maršrutinio transporto sustojimo vieta

549

Taksi stotelė

Lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vieta

550

Gyvenvietės pradžia

miestas1

Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys šių taisyklių reikalavimai, pradžia

551

Gyvenvietės pabaiga

miestas2

Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys šių taisyklių reikalavimai. Viršuje nurodomas kitos gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos

552

Gyvenamoji zona

Už ženklo esančioje teritorijoje galioja šių taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenamosiose zonose

553

Gyvenamosios zonos pabaiga

Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenamosiose zonose nustatantys šių taisyklių reikalavimai

554

„Stop“ linija

Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui

555

Automobilių kelias

Kelias, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka

556

Automobilių kelio pabaiga

Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pabaiga

557

Iškili saugumo salelė

Salele

Kelyje įrengta iškili saugumo salelė

 

VI. INFORMACINIAI ŽENKLAI

 

12. Informaciniai ženklai yra šie:

 

Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

601

Išankstinė krypčių rodyklė

rodykle1

Eismo kryptys į ženkle nurodytas gyvenvietes. Ženkluose gali būti pavaizduoti maršruto numeriai, automagistralės, oro uosto simboliai ir kiti ženklai, informuojantys apie eismo ypatumus. Ženklas statomas automagistralėse iš anksto, atstumas iki sankryžos nurodomas ženklo apačioje

602

Išankstinė krypčių rodyklė

Eismo kryptys į ženkle nurodytas gyvenvietes. Ženkluose gali būti pavaizduoti maršruto numeriai, automagistralės, oro uosto simboliai ir kiti ženklai, informuojantys apie eismo ypatumus. Ženklas statomas kituose keliuose ne gyvenvietėse iš anksto, atstumas iki sankryžos nurodomas ženklo apačioje

603

Išankstinė krypčių rodyklė

Eismo kryptys į ženkle nurodytas gyvenvietes ar jų dalis. Ženkluose gali būti pavaizduoti maršruto numeriai, automagistralės, oro uosto simboliai ir kiti ženklai, informuojantys apie eismo ypatumus. Ženklas statomas gyvenvietėse. Jeigu gyvenvietėje statomame ženkle visos kryptys nurodytos į kitas gyvenvietes ir į jas reikia važiuoti ne automagistrale, ženklo fonas turi būti mėlynas. Žalias intarpas kitokio fono ženkle nurodo, kad į gyvenvietę reikia važiuoti automagistrale, mėlynas – kitu keliu ne gyvenvietėje. Ženklas statomas iš anksto, atstumas iki sankryžos nurodomas ženklo apačioje

604

Išankstinė krypčių rodyklė

rodykle2

Įrengiama virš važiuojamosios dalies, gyvenvietėse naudojama ir vietoj 603 ženklo. Ženklo fonas – kaip ir 601–603 ženklų

605

Krypties rodyklė

Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų. Ženklas statomas prieš sankryžą, kai nurodyta kryptimi važiuojama automagistrale. Gali būti pavaizduoti automagistralės, oro uosto ar kitokie simboliai

606

Krypties rodyklė

Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų. Ženklas statomas prieš sankryžą, kai nurodyta kryptimi važiuojama kitu keliu ne gyvenvietėje. Gali būti pavaizduoti automagistralės, oro uosto ar kitokie simboliai

607

Krypties rodyklė

Eismo kryptis į gyvenvietes ar jų dalis ir atstumas iki jų. Ženklas statomas prieš sankryžą, kai nurodyta vieta yra toje pačioje gyvenvietėje, kurioje statoma rodyklė. Gali būti pavaizduoti automagistralės, oro uosto ar kitokie simboliai

608

Krypčių rodyklė

rodykle3

Nurodo keletą krypčių ir atstumų. Ženklas statomas prieš sankryžą. Jo fonas – kaip ir 605–607 ženklų

609

Važiavimo schema

Važiavimo maršrutas, kai sankryžoje uždrausti manevrai, arba važiavimo kryptis – sudėtingoje sankryžoje

610

Važiavimo kryptis tiesiai

Rekomenduojama krovininių automobilių, traktorių, savaeigių mašinų ir mechanizmų važiavimo kryptis – tiesiai, kai važiuoti viena iš galimų krypčių sankryžoje draudžiama

611

Važiavimo kryptis į dešinę

Rekomenduojama krovininių automobilių, traktorių, savaeigių mašinų ir mechanizmų važiavimo kryptis – į dešinę, kai važiuoti viena iš galimų krypčių sankryžoje draudžiama

612

Važiavimo kryptis į kairę

Rekomenduojama krovininių automobilių, traktorių, savaeigių mašinų ir mechanizmų važiavimo kryptis – į kairę, kai važiuoti viena iš galimų krypčių sankryžoje draudžiama

613

Aklakelis tiesiai

Kelias, neturintis viename gale išvažiavimo

614

Aklakelis į dešinę

Kelias, neturintis viename gale išvažiavimo

615

Aklakelis į kairę

Kelias, neturintis viename gale išvažiavimo

616

Gyvenvietės pradžia

Gyvenvietės, kurioje negalioja šių taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse, pradžia ir pavadinimas

617

Gyvenvietės pabaiga

Gyvenvietės, pažymėtos 616 ženklu, pabaiga, kitos gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos

618

Vandens telkinio pavadinimas

Upės, ežero ar kokio nors kito vandens telkinio pavadinimas. Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą

619

Objekto pavadinimas

Apskrities, rajono (savivaldybės) pavadinimas ir riba. Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą

620

Gatvės pavadinimas

Ženklas, pastatytas prieš sankryžą, nurodo skersai einančios gatvės pavadinimą

621

Gatvės pavadinimas

Nurodo gatvės pavadinimą

622

Atstumų rodyklė

rodykle4

Atstumai (km) iki nurodytų gyvenviečių (miestų). Ženkle gali būti nurodytas kelio numeris. Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą

623

Greičio ribojimo rodyklė

rodykle5

Informacija apie maksimalaus greičio ribojimus, šių taisyklių nustatytus kurios nors rūšies transporto priemonėms Lietuvos gyvenvietėse, ne gyvenvietėse, automagistralėse, greitkeliuose ir kituose keliuose

624

Kilometrų ženklas

Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos

625

Kilometrų ženklas

 

Atstumas nuo kelio pradžios arba pabaigos. Ženklas statomas tik automagistralėse

626

 

Kelio arba dviračių trasos numeris

Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris. Ženklas statomas už sankryžos. Žalios spalvos ženklas nurodo tarptautinio, raudonos – magistralinio, geltonos – krašto, o mėlynos – rajoninio kelio numerį. 601–604 ženkluose pavaizduotas kelio numeris. Ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo kryptį į tą numerį turintį kelią

627

 

Kelio arba dviračių trasos numeris ir kryptis

Keliui (maršrutui) arba dviračių trasai suteiktas numeris ir kryptis. Statomas prieš sankryžas. Ženklų spalva tokia pat kaip ir 626 ženklų. Ženklas su brūkšniniu apvadu rodo važiavimo kryptį į tą numerį turintį kelią

628

Apylankos schema

Nurodo laikinai uždarytą kelio ruožą ir apvažiavimo maršrutą. Ženklas statomas prieš sankryžas

629

Apylankos kryptis

Nurodo kryptį tiesiai, kuria reikia apvažiuoti laikinai uždarytą kelio ruožą, ir informuoja vairuotojus apie apylankos pradžią. 613–615 ženklų simboliai patikslina, kuris iš esamųjų kelių uždarytas. Ženklas statomas prieš pat sankryžą, nuo kurios dėl uždaryto ruožo keičiasi važiavimo maršrutas. Toliau maršrute reikia vadovautis 632–634 ženklais

630

Apylankos kryptis

Nurodo kryptį į dešinę, kuria reikia apvažiuoti laikinai uždarytą kelio ruožą, ir informuoja vairuotojus apie apylankos pradžią. 613–615 ženklų simboliai patikslina, kuris iš esamųjų kelių uždarytas. Ženklas statomas prieš pat sankryžą, nuo kurios dėl uždaryto ruožo keičiasi važiavimo maršrutas. Toliau maršrute reikia vadovautis 632–634 ženklais

631

Apylankos kryptis

Nurodo kryptį į kairę, kuria reikia apvažiuoti laikinai uždarytą kelio ruožą, ir informuoja vairuotojus apie apylankos pradžią. 613–615 ženklų simboliai patikslina, kuris iš esamųjų kelių uždarytas. Ženklas statomas prieš pat sankryžą, nuo kurios dėl uždaryto ruožo keičiasi važiavimo maršrutas. Toliau maršrute reikia vadovautis 632–634 ženklais

632

Apylankos kryptis

Nurodo pagal 629–631 ženklus uždarytą kelio ruožą apvažiuojančių transporto priemonių važiavimo kryptį tiesiai. Ženklas statomas prieš kiekvieną apylankoje esančią sankryžą. Vairuotojai, kurie nepravažiavo pro vieną iš 629–631 ženklų, informuojami, kad jie pateko į kitų transporto priemonių važiavimo maršrutą ir jiems nebūtina vadovautis 632–634 ženklais

633

Apylankos kryptis

Nurodo pagal 629–631 ženklus uždarytą kelio ruožą apvažiuojančių transporto priemonių važiavimo kryptį į dešinę. Ženklas statomas prieš kiekvieną apylankoje esančią sankryžą. Vairuotojai, kurie nepravažiavo pro vieną iš 629–631 ženklų, informuojami, kad jie pateko į kitų transporto priemonių važiavimo maršrutą ir jiems nebūtina vadovautis 632–634 ženklais

634

Apylankos kryptis

Nurodo pagal 629–631 ženklus uždarytą kelio ruožą apvažiuojančių transporto priemonių važiavimo kryptį į kairę. Ženklas statomas prieš kiekvieną apylankoje esančią sankryžą. Vairuotojai, kurie nepravažiavo pro vieną iš 629–631 ženklų, informuojami, kad jie pateko į kitų transporto priemonių važiavimo maršrutą ir jiems nebūtina vadovautis 632–634 ženklais

635

Persirikiavimo rodyklė

Nurodo važiavimo kryptį keliuose su skiriamąja juosta

636

Persirikiavimo rodyklė

Nurodo važiavimo kryptį keliuose su skiriamąja juosta

637

Krypties rodyklė į lankytiną vietą

Nurodo eismo kryptį ir atstumą į lankytiną kultūros ar istorinę vietą. Jis įrengiamas 20–50 m atstumu prieš sankryžą. Ženklas statomas prieš sankryžą į lankytiną vietą. Ženklo fonas – rudas

638

Lankytinos vietos pavadinimas

Lankytinos kultūros ir istorinės vietos pavadinimas. Ženklo fonas – rudas

639

Krypties rodyklė į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius

Kelio zenklas2

Ženklas naudojamas rodant kryptį į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius. Jis įrengiamas 20–50 m atstumu prieš sankryžą. Ženklas statomas prieš sankryžą į nacionalinius, regioninius parkus, valstybinius gamtinius rezervatus, valstybinius gamtinius ir kompleksinius draustinius. Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą, o logotipas – rudas

640

Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pradžia

Kelio zenklas1

Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą, o logotipas – rudas

641

Nacionalinio, regioninio parko, valstybinio gamtinio rezervato, valstybinio gamtinio ar kompleksinio draustinio pabaiga

Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą, o logotipas – rudas

642

Krypties rodyklė į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus, muziejus

Kelio zenklas4

Ženklas naudojamas rodant kryptį į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus. Jis įrengiamas 20–50 m atstumu prieš sankryžą. Ženklas statomas prieš sankryžą į istorinius nacionalinius, istorinius regioninius parkus, valstybinius kultūrinius rezervatus, muziejus. Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą, o logotipas – rudas

643

Istorinio nacionalinio, istorinio regioninio parko, valstybinio kultūrinio rezervato, muziejaus pavadinimas

Kelio zenklas3

Ženklo fonas gali būti mėlynas arba žalias, atsižvelgiant į pastatymo vietą, o logotipas – rudas

644

Lietuvos Respublika

Lietuvos Respublikos valstybė. Kelio ženklas statomas prie valstybės sienos perėjimo punktų

 

VII. PASLAUGŲ ŽENKLAI

 

13. Paslaugų ženklai yra šie:

 

Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

701

Medicinos pagalba

Vieta, kur suteikiama pirmoji medicinos pagalba

702

Ligoninė

 

703

Degalinė

 

704

Dirbtuvės

Transporto priemonių remonto dirbtuvės

705

Plovykla

 

706

Telefonas

 

707

Valgykla

Valgykla arba restoranas

708

Kavinė

Kavinė arba bufetas

709

Viešbutis

 

710

Stovyklavietė

 

711

Gyvenamųjų transporto priemonių stovėjimo vieta

 

712

Stovyklavietė su gyvenamųjų transporto priemonių stovėjimo vieta

712

 

 

713

Poilsio vieta

 

714

Policija

 

 

715

Tualetas

 

 

716

Maudymosi vieta

 

717

Radijo stotis

Nuolat teikiančios informaciją apie eismą radijo stoties bangų dažnis

718

Geriamasis vanduo

 

719

Muitinė

Ne pasienyje esanti muitinės įstaiga

720

Oro uostas

 

721

Internetas

Viešieji interneto centrai, teikiantys interneto paslaugas

722

Informacijos centras

Turizmo, kelionių ar kitokios informacijos teikimo centras

723

Jaunimo nakvynės namai

 

724

Kaimo turizmo sodyba

 

725

Lankytina vieta

Viešam lankymui parengtas kultūros paveldo ar gamtos objektas

726

Žvejybos vieta

 

727

Golfo aikštelė

 

728

Žirgų sportas

 

729

Slidininkų keltuvas

 

730

Autobusų stotis

Vieta, skirta keleiviams, vykstantiems reguliariais reisais vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, aptarnauti

731

Geležinkelio stotis

Vieta, skirta traukiniams priimti, skirstyti, formuoti, praleisti ir išleisti, keleiviams, bagažo ar krovinių siuntėjams (gavėjams) aptarnauti

732

Transporto priemonių keltas

Plaukiantis tiltas ar laivas, skirtas transporto priemonėms per jūrą, ežerą, upę ar kitą vandens telkinį kelti

733

Transporto priemonių ir vairuotojų registras

Motorinių transporto priemonių registravimo, vairuotojų egzaminavimo ar vairuotojo pažymėjimų išdavimo vieta

734

Privalomosios techninės apžiūros stotis

tech apziura

Vieta, skirta motorinių transporto priemonių privalomajai techninei apžiūrai atlikti

 

VIII. PAPILDOMOS LENTELĖS

 

14. Papildomos lentelės patikslina arba apriboja kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios:

 

Numeris

Pavadinimas

Pavyzdys

Paaiškinimas

801

Atstumas iki objekto

Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios. Lentelėje nurodyto objekto (ruožo) kryptis yra tiesiai

802

Atstumas iki objekto

Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios

803

Atstumas iki objekto

Nurodo kryptį į kairę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios

804

Atstumas iki sankryžos

Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas kelio ženklas „Stop“. Lentelė naudojama tik kartu su kelio ženklu „Duoti kelią“

805

Galiojimo zona į priekį

Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo

806

Galiojimo zona į priekį

Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo. Lentelė naudojama tik su kelio ženklais, draudžiančiais sustoti arba stovėti

807

Galiojimo zona į priekį ir atgal

Informuoja vairuotojus, kad jie yra kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonoje

808

Galiojimo zonos pabaiga

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonos pabaigą

809

Galiojimo zona į dešinę

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį

810

Galiojimo zona į kairę

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonos kryptį (į kairę) ir ilgį

811

Galiojimo zona į abi puses

Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį

812

Galiojimo kryptis į dešinę

Nurodo 135, 302–318 kelio ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

813

Galiojimo kryptis į kairę

Nurodo 135, 302–318 kelio ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

814

Galiojimo kryptis į abi puses

Nurodo 135, 302–318 kelio ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

815

Krovininiai automobiliai

Kelio ženklas su lentele „Krovininiai automobiliai“ galioja krovininiams automobiliams ir jų junginiams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos

816

Transporto priemonės su priekaba

Kelio ženklas su lentele „Transporto priemonės su priekaba“ galioja motorinėms transporto priemonėms su priekaba, išskyrus motociklus

817

Lengvieji automobiliai

Kelio ženklas su lentele „Lengvieji automobiliai“ galioja lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos

818

Autobusai

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

819

Traktoriai

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas. Kelio ženklas su lentele „Traktoriai“ galioja traktoriams ir savaeigėms mašinoms

820

Motociklai

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

821

Dviračiai

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

822

Ne darbo dienos

Nurodo, kad kelio ženklas galioja ne darbo dienomis

823

Darbo dienos

Nurodo, kad kelio ženklas galioja darbo dienomis

824

Savaitės dienos

Nurodo savaitės dienas, kurias galioja kelio ženklas

825

Savaitės diena

Nurodo savaitės dieną, kurią galioja kelio ženklas

826

Galiojimo laikas

Nurodo, kad kelio ženklas galioja kasdien, nurodytomis valandomis

827

Galiojimo laikas ne darbo dienomis

Nurodo laiką ne darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas

828

Galiojimo laikas darbo dienomis

Nurodo laiką darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas

829

Galiojimo laikas savaitės dienomis

Nurodo dienas ir laiką, kada galioja kelio ženklas

830

Stovėjimo būdas

Visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio

831

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams

832

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

833

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams

834

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams

835

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

836

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams

837

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams

838

Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas

Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

839

Stovėti išjungus variklį

Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik išjungus variklį

840

Mokamos paslaugos

Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti. Lentelė, pastatyta kartu su 626 kelio ženklu, pažymi vietą, nuo kurios kelias yra mokamas

841

Pavojingas kelkraštis

Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio pavojinga. Naudojama su įspėjamaisiais ženklais

842

Pagrindinio kelio kryptis

Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Pagrindinis kelias“. Lentelėje nurodoma reali sankryžos konfigūracija. Gali būti naudojama ir su kelio ženklais „Sankryža su šalutiniu keliu“

843

Pagrindinio kelio kryptis

Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Duoti kelią“ arba „Stop“. Lentelėje nurodoma reali sankryžos konfigūracija

844

Neregiai

Nurodo, kad pėsčiųjų perėja vaikšto neregiai. Naudojama su įspėjamaisiais ir nurodomaisiais ženklais „Pėsčiųjų perėja“

845

Drėgna danga

Nurodo, kad kelio ženklas, su kuriuo naudojama lentelė, galioja tada, kai važiuojamosios dalies danga drėgna (šlapia)

846

Neįgalieji

846

Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik šiose taisyklėse numatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms

847

Išskyrus neįgaliuosius

847

Nurodo, kad 322–324, 401–406 kelio ženklai negalioja šiose taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto priemonėms

848

Apledėjęs kelias

Taip pažymėtas ruožas dažnai būna slidus dėl ledo arba sniego

849

Gamtinės dujos

Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos gamtinėmis dujomis

850

Suskystintosios dujos

Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suskystintosiomis dujomis

851

Degalų rūšys

 

 

Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo degalinėje esančių degalų rūšis

 

852

Mopedai

Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas

 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Draudžiama prie kelio ženklo, jo stovo ar bet kokio kito eismo reguliavimo įtaiso tvirtinti ką nors, kas nesusiję su to kelio ženklo ar įtaiso paskirtimi. Kelio ženkle draudžiama nurodyti informaciją, susijusią su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinančia įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis (pvz.: įmonės pavadinimą, prekės ženklą, teikiamų paslaugų rūšį, adresą, telefoną ir kita).

 

_________________

 

 

 

Kelių eismo taisyklių

2 priedas

 

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

 

Kintamos informacijos kelio ženklai priskiriami prie kelio ženklų ir atitinka šių taisyklių 1 priede pateiktus kelio ženklų paaiškinimus.

 

 

kintami2 kintami3 kintami4 kintami5 untitled untitled untitled

 

kintami7 untitled untitled untitled untitled kintami6 untitled

 

untitled untitled

 

_________________

 

 

 

 

Kelių eismo taisyklių

3 priedas

 

KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS

 

I. HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS

 

1. Horizontalusis ženklinimas (linijos, strėlės, užrašai ir kitokie simboliai ant važiuojamosios dalies) nustato tam tikrą eismo režimą ir tvarką:

1.1. Siaura ištisinė linija skiria priešingų krypčių transporto srautus ir draudžia paženklintame kelio ruože važiuoti priešpriešinio eismo juosta; žymi eismo juostų kraštus pavojingose kelio vietose, važiuojamosios dalies ruožus, į kuriuos draudžiama įvažiuoti, transporto priemonių stovėjimo vietų ribas ir važiuojamosios dalies kraštą keliuose, kurie pagal eismo sąlygas nepriskiriami automagistralėms. Šią liniją kirsti draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai ji žymi važiuojamosios dalies kraštą arba stovėjimo vietą.

1.2. Plati ištisinė linija žymi važiuojamosios dalies kraštą ir ruožų, į kuriuos draudžiama įvažiuoti, ribas automagistralėse; atskiria važiuojamosios dalies eismo juostą, skirtą maršrutiniam transportui; atskiria eismo juostą nuo maršrutinio transporto stotelės. Šią liniją kirsti draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai ji žymi važiuojamosios dalies kraštą.

1.3. Dviguba ištisinė linija skiria priešingų krypčių transporto srautus keliuose, turinčiuose keturias eismo juostas ir daugiau, ir draudžia paženklintame kelio ruože važiuoti priešpriešinio eismo juostomis. Šią liniją kirsti draudžiama.

1.4. Geltona ištisinė linija žymi vietas, kur uždrausta sustoti (stovėti), gali būti naudojama eismo juostoms žymėti darbų vietoje. Naudojama atskirai arba kartu su kelio ženklu „Sustoti draudžiama“ ir nudažoma palei važiuojamosios dalies kraštą (darbų vietoje ir važiuojamojoje dalyje) arba gatvės bortelio viršuje. Šią liniją kirsti draudžiama. Jeigu geltona ištisinė linija panaudota su baltomis ženklinimo linijomis, žyminčiomis eismo juostas, reikia vadovautis geltona ištisine linija.

1.5. Siaura brūkšninė linija, kurios brūkšniai tris kartus trumpesni už tarpus, skiria priešingų krypčių transporto srautus keliuose, turinčiuose dvi arba tris eismo juostas, ir žymi eismo juostų ribas, esant dviem eismo juostoms ar daugiau eismo juostų, skirtų važiuoti viena kryptimi. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių.

1.6. Artėjimo linija – siaura brūkšninė linija, kurios brūkšniai tris kartus ilgesni už tarpus, – įspėja, kad artėjama prie 1.1, 1.3 arba 1.10 ištisinės ženklinimo linijos, kuri atskiria priešingų krypčių arba tos pačios krypties transporto srautus. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių.

1.7. Siaura brūkšninė linija, kurios brūkšnių ir tarpų ilgis vienodas, žymi eismo juostas sankryžoje, įvažiavimo į kelią (išvažiavimo iš kelio) vietą ir važiuojamosios dalies kraštą keliuose, kurie pagal eismo sąlygas nepriskiriami automagistralėms ir tarptautiniams keliams. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių.

1.8. Plati brūkšninė linija, kurios brūkšnių ilgis tris kartus trumpesnis už tarpus, žymi ribas tarp greitėjimo, lėtėjimo juostos ir važiuojamosios dalies pagrindinės eismo juostos (sankryžose ir skirtingų aukščių kelių sankirtose). Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių.

1.9. Geltona brūkšninė linija žymi vietas, kur draudžiama stovėti, gali būti naudojama eismo juostoms žymėti darbų vietoje. Naudojama viena arba kartu su kelio ženklu „Stovėti draudžiama“ ir brėžiama palei važiuojamosios dalies kraštą arba gatvės bortelio viršuje. Šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų pusių. Jeigu geltona brūkšninė linija panaudota su baltomis ženklinimo linijomis, žyminčiomis eismo juostas, reikia vadovautis geltona brūkšninė linija.

1.10. Dviguba linija, susidedanti iš dviejų siaurų lygiagrečių linijų, kurių viena yra ištisinė, o kita – brūkšninė, skiria priešingų arba tų pačių krypčių transporto srautus kelių ruožuose, kur persirikiuoti leidžiama tik iš vienos juostos; žymi vietas, skirtas apsisukti, įvažiuoti į stovėjimo aikšteles ir iš jų išvažiuoti, kur leidžiama važiuoti tik viena kryptimi. Šią liniją leidžiama kirsti iš brūkšninės linijos pusės, taip pat iš ištisinės pusės, bet tik baigiant lenkti arba apvažiuoti.

1.11. Plati linija, brėžiama skersai važiuojamosios dalies („Stop“ linija), rodo vietą, kur vairuotojas privalo sustoti esant kelio ženklui „Stop“ (kai sankryža nereguliuojama) arba draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui.

1.12. Iš trikampių sudaryta linija rodo vietą, kur vairuotojas prireikus privalo sustoti ir duoti kelią kertamu keliu važiuojančioms transporto priemonėms.

1.13. Pėsčiųjų perėjos:

1.13.1. „Zebras“ žymi nereguliuojamą pėsčiųjų perėją.

1.13.2. „Zebras“ žymi nereguliuojamą pėsčiųjų perėją, o rodyklės – pėsčiųjų ėjimo kryptį.

1.13.3. Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš stačiakampių, žymi pėsčiųjų perėją, kurioje eismas reguliuojamas šviesoforu.

1.14. Dvi lygiagrečios linijos, sudarytos iš kvadratų, žymi vietą, kur dviračių takas kerta važiuojamąją dalį.

1.15. Nukreipimo salelės:

1.15.1. Užbrūkšniuotas arba baltai uždažytas plotas žymi nukreipimo saleles, kurios atriboja priešingų krypčių transporto srautus arba žymi važiuojamojoje dalyje esančią kliūtį.

1.15.2. Užbrūkšniuotas arba baltai uždažytas plotas žymi nukreipimo saleles tos pačios važiavimo krypties transporto srautų atsišakojimo vietose.

1.15.3. Užbrūkšniuotas arba baltai uždažytas plotas žymi nukreipimo saleles tos pačios važiavimo krypties transporto srautų susiliejimo vietose.

1.16. Rodyklės nurodo leistinas važiavimo kryptis juostoje. Ženklinimas naudojamas vienas arba kartu su ženklais „Eismo kryptys sankryžoje“, „Eismo kryptis sankryžoje“; aklakelio ženklas įspėja, kad draudžiama sukti į artimiausią važiuojamąją dalį; ženklinimas, leidžiantis iš kairės kraštinės juostos sukti į kairę, leidžia ir apsisukti.

1.17. Rodyklės su lenktu kotu įspėja, kad artėjama prie važiuojamosios dalies susiaurėjimo arba 1.1 ar 1.3, 1.10 ištisinės ženklinimo linijos, kuri atskiria priešingų krypčių transporto srautus. Gali būti naudojama kartu su bet kuriuo iš ženklų „Susiaurėjimas“ arba tarpuose tarp 1.6 (1.5) linijos brūkšnių.

1.18. Trikampis praneša, kad artėjama prie sankryžos su pagrindiniu keliu.

1.19. Užrašas „STOP“ praneša, kad artėjama prie 1.11 ženklinimo linijos, kai ji naudojama kartu su kelio ženklu „Stop“.

1.20. Raidės ir skaičiai nurodo kelio numerį (maršrutą).

1.21. Raidė „A“ žymi važiuojamosios dalies eismo juostą, skirtą tiktai maršrutiniam transportui, arba maršrutinio transporto stotelę.

1.22. Plati brūkšninė linija, kurios brūkšnių ir tarpų tarp brūkšnių ilgis vienodas, žymi važiuojamosios dalies eismo juostą, skirtą tik maršrutiniam transportui, arba maršrutinio transporto stotelę tose vietose, kur į ją leidžiama įvažiuoti (išvažiuoti iš jos).

1.23. Dviračio simbolis žymi dviračių eismui skirtą tako dalį arba dviračių taką.

1.24. Neįgaliojo su vežimėliu simbolis žymi stovėjimo vietą, kurioje gali stovėti tik transporto priemonės, pažymėtos skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele.

neig%20i%20kita

1.25. Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai žymi dirbtinius kalnelius (nelygumus), įrengtus važiuojamojoje dalyje važiavimo greičiui mažinti.

1.26. Dviguba brūkšninė linija žymi reversines eismo juostas, kuriose eismo kryptis keičiasi į priešingą, skiria priešingų krypčių transporto srautus. Šią liniją, skiriančią priešingų krypčių transporto srautus, draudžiama kirsti. Jeigu ši linija skiria tos pačios važiavimo krypties srautus, kai įjungtas žalias reversinio šviesoforo signalas, šią liniją leidžiama kirsti iš abiejų jos pusių, o kai įjungtas geltonas reversinio šviesoforo signalas – tik tada, kai ši linija yra vairuotojui iš dešinės.

???1.27. Geltona linija pažymėtas zigzagas žymi kelio vietą (pusę), kur per visą zigzago ilgį uždrausta sustoti (stovėti). Brėžiamas važiuojamojoje dalyje palei jos kraštą. Gali būti naudojamas kartu su ženklinimo raide „A“ arba kelio ženklu „Stotelė“ maršrutinio transporto sustojimo ir stovėjimo vietai pažymėti, kurioje kitoms transporto priemonėms draudžiama stovėti.

 

 

 

 

1.28. Užrašu „TAKSI“ pažymėta maršrutiniam transportui skirta važiuojamosios dalies eismo juosta leidžiama važiuoti lengviesiems automobiliams taksi. Užrašas „TAKSI“ naudojamas kartu su raide „A“.

 

II. VERTIKALUSIS ŽENKLINIMAS

 

2. Vertikalusis ženklinimas, susidedantis iš pakaitomis einančių baltų ir juodų juostų ant kelio statinių ir kelio įrangos elementų, nurodo jų gabaritus, padeda orientuotis ir žymimas taip:

2.1. Įstrižos juodos ir baltos juostos žymi kelio statinių (tiltų, viadukų atramų, kelio ženklų atramų, aptvėrimų (atitvarų) galinių dalių ir t.t.) vertikaliuosius elementus, kai šie elementai kelia pavojų važiuojančioms transporto priemonėms.

2.2. Vertikalios juodos ir baltos juostos žymi tiltų, viadukų, tunelių konstrukcijų apatinį kraštą.

2.3. Horizontalios juodos ir baltos juostos žymi signalinius įrenginius, pastatytus skiriamosiose juostose arba saugumo salelėse.

2.4. Įstriža plati juoda juosta žymi signalinius stulpelius, užtvarus, aptvėrimų (atitvarų) atramas ir panašiai.

         

2.5. Horizontalios plačios brūkšninės linijos žymi šoninius aptvėrimų (atitvarų) paviršius staigiuose posūkiuose, stačiose nuokalnėse ir kituose pavojinguose ruožuose.

2.6. Horizontali ištisinė juoda linija žymi šoninius aptvėrimų (atitvarų) paviršius kituose kelių ruožuose.

2.7. Horizontalios brūkšninės baltos ir juodos linijos žymi gatvės bortelius pavojinguose ruožuose ir iškilias saugumo saleles.

 

_________________

 

 

 

Kelių eismo taisyklių

4 priedas

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE

 

1. Transporto priemonės valstybinio numerio ženklai šviesiuoju paros metu turi būti įskaitomi iš ne mažesnio kaip 40 m atstumo, o galinio numerio apšvietimas turi būti toks, kad tamsiuoju paros metu numerį būtų galima perskaityti iš ne mažesnio kaip 20 m atstumo.

2. Valstybinio numerio ženklus draudžiama uždengti apsauginėmis medžiagomis, lankstyti ar kitaip keisti jų formą, jie neturi būti apgadinti, užteršti ar surūdiję.

3. Lietuvos Respublikoje įregistruotos ir į kitas valstybes išvykstančios motorinės transporto priemonės galas ir jos priekabos galas turi būti paženklinti Lietuvos Respublikos skiriamuoju ženklu, jeigu šio ženklo nėra valstybiniame numeryje. Tai baltas elipsės formos ženklas su juodomis raidėmis „LT“ viduryje. Ženklo horizontalioji ašis turi būti ne trumpesnė kaip 175 mm, vertikalioji – ne trumpesnė kaip 115 mm, raidės – ne mažiau kaip 80 mm aukščio ir ne mažiau kaip 10 mm storio.

untitled

 

4. Iš kitos valstybės į Lietuvos Respubliką atvykusi transporto priemonė turi būti paženklinta tos valstybės, kurioje ji įregistruota, skiriamuoju ženklu, jeigu šio ženklo nėra valstybiniame numeryje. Į Lietuvos Respubliką atvykstančių užsienyje registruotų transporto priemonių skiriamieji ženklai nustatomi tarptautinėmis sutartimis.

5. Draudžiama Lietuvos Respublikoje įregistruotą transporto priemonę eksploatuoti su kitos valstybės skiriamuoju ženklu.

6. Motorinės transporto priemonės su dygliuotomis padangomis gale turi būti priklijuotas skiriamasis ženklas – baltas lygiakraštis trikampis su raudonu apvadu ir padangos dyglio simboliu viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio.

7. Vežančio vaikų grupes autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais geltonais skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm.

untitled

8. Mokyklinio autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais geltonais skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm. Ant abiejų autobuso šonų turi būti užrašas „MOKYKLINIS“ iš šviesą atspindinčios medžiagos, raidžių aukštis – 200 mm. Mokyklinis autobusas ženklinamas išryškinančiu autobuso gabaritus linijiniu žymėjimu iš šviesą atspindinčios 50 mm pločio juostos: priekyje – balta, ant abiejų šonų – geltona, gale – raudona juosta.

9. Kurčnebylių ar kurčiųjų vairuojamų automobilių priekis ir galas turi būti pažymėti skritulio formos 160 mm skersmens skiriamuoju ženklu su trimis 40 mm skersmens juodais skrituliukais, išdėstytais įsivaizduojamo lygiakraščio trikampio, nukreipto smaigaliu žemyn, kampuose.

10. Transporto priemonės, kurią vairuoja teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turintys neįgalieji arba juos vežantys asmenys, priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais mėlynais skiriamaisiais ženklais „Neįgalusis“ su baltu apvadu ir baltu kelio ženklo „Neįgalieji“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 100 mm, apvado plotis – 10 mm. Teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turintys asmenys turi turėti tai patvirtinantį dokumentą.

SK zenklas Neigalusis 3

11. Motorinių transporto priemonių (jų junginių), kuriomis mokoma vairuoti, priekis ir galas turi būti pažymėti baltu lygiakraščio trikampio formos skiriamuoju ženklu su raudonu apvadu ir juoda raide „M“ viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio.

12. Transporto priemonių, vežančių pavojingus ar sunkius krovinius, transporto priemonių (jų junginių), kurių matmenys (su kroviniu ar be jo) yra didesni už Susisiekimo ministerijos nustatytuosius, taip pat motorinių transporto priemonių, kurių maksimalus greitis pagal techninę charakteristiką mažesnis už maksimalų greitį, leidžiamą šiose taisyklėse toms transporto priemonėms, gale, kairėje pusėje, turi būti skiriamasis greičio ribojimo ženklas – spalvotas ženklas „Ribotas greitis“, kuriame nurodytas leidžiamas greitis. Ženklo skersmuo – 160–250 mm (nelygu transporto priemonės rūšis), apvado plotis – 1/10 ženklo skersmens.

13. Priekyje arba gale už transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 1 m išsikišantys arba bent kiek į šoną išsikišantys tolimiausi krovinio arba platesnių kaip 2,6 m transporto priemonių kraštiniai taškai turi būti pažymėti skiriamaisiais ženklais – 400 mm ilgio kraštinės kvadratais su pakaitomis einančiomis šviesą atspindinčiomis įstrižomis baltomis ir raudonomis 50 mm pločio juostomis. Šie ženklai ant transporto priemonės turi būti pritvirtinti ne žemiau kaip 0,4 m ir ne aukščiau kaip 1,6 m nuo žemės paviršiaus. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nurodytose transporto priemonės vietose turi degti žibintai – balti iš priekio, oranžiniai – iš šonų ir raudoni – iš galo.

14. Transporto priemonės, vežančios pavojingus krovinius, turi būti paženklintos Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) nustatyta tvarka. Reikalavimai ženklams taip pat pateikiami šioje sutartyje.

15. Ilgesnės kaip 18,75 m transporto priemonės su priekaba (išskyrus lankstaus rėmo autobusus ir troleibusus) gale, 250–2100 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengtas vienas (horizontalus), du (horizontalūs arba vertikalūs) arba keturi (du vertikalūs ir du horizontalūs) simetriškai transporto priemonės ašiai išdėstyti stačiakampio formos skiriamieji ženklai, padengti geltona medžiaga, atspindinčia šviesą, ir turintys raudoną 40 mm pločio fluorescencinį apvadą. Bendras šių skiriamųjų ženklų ilgis turi būti nuo 1130 mm iki 2300 mm, skiriamojo ženklo plotis – nuo 195 mm iki 230 mm.

  

16. Ilgesnės kaip 12 m transporto priemonės be priekabos (išskyrus autobusus) gale turi būti įrengti simetriškai transporto priemonės ašiai išdėstyti stačiakampio formos nuo 130 mm iki 150 mm pločio skiriamieji ženklai su įstrižomis (45° kampu) raudonomis fluorescencinėmis ir geltonomis šviesą atspindinčiomis juostomis ir tvirtinami taip, kad žemyn einančios įstrižos juostos būtų nukreiptos transporto priemonės krašto link. Tiek raudonų, tiek geltonų juostų plotis – 100 mm. Šių skiriamųjų ženklų skaičius, išsidėstymas ir bendras ilgis turi atitikti 16 punkte numatytus reikalavimus.

  

17. Motorinėse transporto priemonėse, išskyrus mopedus, motociklus be priekabos, keturračius motociklus ir lengvuosius keturračius motociklus, turi būti avarinio sustojimo ženklas – lygiakraštis trikampis, kurio 450–500 mm ilgio kraštinės pagamintos iš 50 mm pločio šviesą atspindinčios medžiagos.

18. Kiekviena kelių eisme dalyvaujanti motorinė transporto priemonė ir jos priekaba turi būti pažymėtos nustatytosios formos ženklu, patvirtinančiu, kad atlikta privalomoji techninė apžiūra.

19. Autobusuose, kuriuose įrengti saugos diržai, priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės arba šalia jos matomoje vietoje gali būti pavaizduotas informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“. Ženklas yra juodos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm, o balto apvado plotis – 3 mm.

20031

20. Vairuotojams, neturintiems 2 metų vairavimo stažo, privaloma ant automobilio priekinės ir galinės dalių turėti kvadratinį žalią klevo lapo formos skiriamąjį ženklą. Kvadrato kraštinės ilgis – nuo 150 mm iki 200 mm.

untitled

 

_________________