Lietuvos Respublikos VyriausybėS

n u t a r i m a s

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO Nr. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. spalio 16 d. Nr. 1278

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2009, Nr. 109-4650), ir išdėstyti 33 punktą taip:

33. Svarbiausi klausimai prieš Vyriausybės posėdžius gali būti svarstomi Vyriausybės pasitarimuose. Vyriausybės pasitarimuose taip pat gali būti svarstomi teisės aktų projektai, dėl kurių kilusių nesutarimų nepavyko išspręsti, Lietuvos Respublikos pozicijos dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus ir kitų Europos Sąjungos dokumentų, Vyriausybei pateiktos ataskaitos, gali būti aptariamos Vyriausybės pozicijos dėl Trišalėje taryboje numatomų svarstyti klausimų, taip pat Vyriausybės komisijų, Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių pateiktos išvados, pasiūlymai ir kita Vyriausybei pateikta informacija.

Vyriausybės pasitarimuose gali būti svarstomi Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių parengti teisės aktų projektai, kuriuos paprastai ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Vyriausybės pasitarimo pateikia Ministras Pirmininkas.

Vyriausybės pasitarimuose taip pat gali būti svarstomos prioritetinės teisėkūros iniciatyvos ir jų poveikio vertinimo rezultatai. Ministro Pirmininko kancleris gali siūlyti Ministrui Pirmininkui neteikti prioritetinės teisėkūros iniciatyvos ir jos poveikio vertinimo rezultatų klausimo svarstyti Vyriausybės pasitarime, jeigu poveikio vertinimas neatliktas pagal Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2003, Nr. 23-975; 2012, Nr. 124-6234), reikalavimus.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2013 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Andrius Kubilius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                    Artūras Melianas