NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KELIO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. gegužės 5 d. Nr. 1P-105

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 (Žin., 2003, Nr. 18-790), 12 punktu,

tvirtinu Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisykles (pridedama).

 

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                                  KAZYS MAKSVYTIS


 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio

ministerijos generalinio direktoriaus

2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 105

 

KELIO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS RENGIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) reglamentuoja kelio kadastro duomenų bylos rengimo ir kadastro duomenų formų pildymo tvarką.

2. Kelio kadastro duomenys nustatomi pagal kadastrinius matavimus, kurie atliekami vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 (Žin., 2003, Nr. 18-790), nuostatomis bei šiomis taisyklėmis.

3. Kelio kadastrinius matavimus atlieka juridiniai asmenys, turintys šiam darbui licencijas, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarime Nr. 1805 „Dėl geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 112-5000) nustatytą tvarką.

4. Atliekant kelio kadastrinius matavimus, formuojama kelio, kaip inžinerinio statinio (toliau vadinama – kelias), kadastro duomenų byla ir (arba) kelio juosta užimamo žemės sklypo (toliau vadinama – kelio juosta) kadastro duomenų byla.

5. Prieš atliekant kelio juostos kadastro duomenų nustatymą, pagal teritorijų planavimo dokumentus, t. y. detaliuosius planus, parengtus vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D 1-239 „Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 79-2809) – miesto teritorijoje, žemės reformos žemėtvarkos projektus, parengtus vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministro 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 43-1189) bei žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, parengtus vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 149-5420) – kaimo vietovėje, turi būti suformuotas žemės sklypas, kuriame nutiestas arba bus tiesiamas kelias.

6. Kelio ir kelio juostos kadastro duomenys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus, taip pat naudojant šią geodezinę, topografinę, kadastrų ir registrų bei kitų duomenų bazių informaciją:

6.1. miesto gyvenamosiose vietovėse – topografinius planus, inžinerinių tinklų planus – M 1:500-1:2 000;

6.2. kaimo gyvenamosiose vietovėse – topografinius planus, inžinerinių tinklų planus – M 1:2 000-1:5 000 bei ortofotografinius žemėlapius – M 1:5 000-1:10 000;

6.3. kelių duomenų bankų duomenis;

6.4. Nekilnojamojo turto kadastro duomenis;

6.5. Lietuvos teritorijos georeferencinio pagrindo duomenis.

7. Topografinius planus bei kitą geodezinę ir topografinę medžiagą, kelio duomenų banko duomenis ir kitus dokumentus, kurių reikia kelio kadastro duomenų nustatymui, pateikia užsakovas arba surenka vykdytojas pagal jų tarpusavio rašytinį susitarimą.

8. Kelio ribos sutampa su kelio juostos užimamo žemės sklypo ribomis.

 

II. KELIŲ KLASIFIKAVIMAS IR KELIO SUDĖTINĖS DALYS

 

9. Pagal reikšmę keliai skirstomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492) 3 straipsnio nuostatomis.

10. Pagal parametrus, eismo sąlygas ir eismo intensyvumą valstybinės ir vietinės reikšmės keliai skirstomi į kategorijas pagal Statybos techninio reglamento STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 603/456 (Žin., 2002, Nr. 19-755), nustatytus reikalavimus.

11. Gatvės klasifikuojamos pagal Statybos techninio reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 (Žin., 1999, Nr. 27-773), nustatytus reikalavimus.

12. Kelią, kaip atskirą nekilnojamąjį daiktą, sudaro kelio sudėtinės dalys, nurodytos Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2 straipsnio 3 punkte.

13. Atliekant kelio kadastro duomenų nustatymą, nustatomi kelią sudarančių sudėtinių dalių kadastro duomenys. Šių taisyklių 8 priede pateikiami pagrindinių kelio skersinių profilių schemos.

14. Savivaldybių ribos kelią dalija į atskirus nekilnojamuosius daiktus.

15. Kadastro vietovių ribos kelio juostą dalija į atskirus nekilnojamuosius daiktus.

16. Kai kertasi keli skirtingos reikšmės keliai, padalijamas žemesnės reikšmės kelias. Bendroji besikertančių kelių sankryžos dalis priskiriama didesnę reikšmę turinčiam keliui.

17. Kai kertasi keli tos pačios reikšmės keliai, padalijamas didesnį kelio numerį turintis kelias. Bendroji besikertančių kelių sankryžos dalis priskiriama mažesnę numerio reikšmę turinčiam keliui.

18. Hidrografiniai objektai kelio ar kelio juostos į atskirus nekilnojamuosius daiktus nedalija.

19. Nuovažos nuo kelio priskiriamos keliui tik tuomet, jei jos yra kelio juostoje.

 

III. KELIO KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMAS

 

20. Kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus bei naudojantis topografiniais planais bei kita geodezine ir topografine medžiaga, nurodyta šių taisyklių 6 ir 7 punktuose.

21. Kelio kadastro duomenų nustatymo metu:

21.1. išanalizuojama informacija, nurodyta šių taisyklių 6 ir 7 punktuose;

21.2. atliekami kadastriniai matavimai, kuriais nustatoma:

21.2.1. kelio ašies (ašių, kai kelias yra su skiriamąja juosta) pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinatės;

21.2.2. kelio ribos posūkio taškų ir charakteringų taškų koordinatės, bet ne rečiau kaip 500 metrų tiesiajame kelio ruože;

21.2.3. kelio sudėtinių dalių centro, pradžios ir pabaigos bei kitos taškų koordinatės (šių taisyklių 3-6 priedai);

21.3. apskaičiuojami kelio ir jo sudėtinių dalių pločiai, ilgiai ir plotai;

21.4. pagal šių taisyklių 7 punkte nurodytus dokumentus nustatomas kelio suskirstymas pagal reikšmę, numeris, pavadinimas, kategorija, statybos metai, dangos bei sankasos tipai, kelio sudėtinių dalių statybinė medžiaga (pvz.: tiltams ir viadukams), statybos bei rekonstrukcijos (jei kelias buvo rekonstruotas) metai ir savivaldybės, kurioje yra kelias, pavadinimas;

21.5. apskaičiuojama kelio vertė pagal Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintas nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vidutines rinkos kainas bei Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynus (NTK 2004).

22. Kelio kadastriniai matavimai atliekami susiejant šiuos matavimus su valstybiniu geodeziniu tinklu.

23. Gatvės ir jos sudėtinių dalių kadastro duomenys nustatomi ta pačia tvarka kaip ir kelio ir jo sudėtinių dalių.

 

IV. KELIO JUOSTOS KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMAS

 

24. Kelio juostos kadastro duomenys nustatomi atliekant kadastrinius matavimus, taip pat naudojant topografinius planus bei kitą geodezinę ir topografinę medžiagą, nurodytą šių taisyklių 6 ir 7 punktuose.

25. Kelio juostos kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, nurodytais šių taisyklių 5 punkte.

26. Kelio juostos kadastro duomenų nustatymo metu:

26.1. išanalizuojami topografiniai planai, kita geodezinė ir topografinė medžiaga;

26.2. pagal kadastrinius matavimus nustatoma:

26.2.1. žemės sklypo ribos;

26.2.2. žemės sklypo centro koordinatės;

26.2.3. žemės sklypo ribų posūkio taškų ir charakteringų taškų koordinatės;

26.2.4. plotis, ilgis ir plotas;

26.3. apskaičiuojama kelio juostos vertė vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574);

26.4. nustatomas kelio, esančio kelio juostoje, suskirstymas pagal reikšmę, numeris ir pavadinimas, kadastro vietovės pavadinimas, bloko numeris, statybos ir rekonstrukcijos (jei kelias buvo rekonstruotas) metai.

27. Kelio juostos kadastriniai matavimai atliekami susiejant šiuos matavimus su valstybiniu geodeziniu tinklu.

 

V. KELIO PLANO PARENGIMAS IR KADASTRO DUOMENŲ FORMŲ UŽPILDYMAS

 

28. Nustačius kelio kadastro duomenis, rengiamas kelio planas (šių taisyklių 7 priedas) ir užpildomos kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenų formos (šių taisyklių 1-6 priedai).

29. Kelio planas bei kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenų formos rengiamos analogine ir skaitmenine formomis.

30. Kelio planas rengiamas naudojant kadastrinių matavimų metu nustatytus kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenis bei ortofotografinius žemėlapius, topografinius planus ir Lietuvos teritorijos georeferencinio pagrindo duomenis.

31. Kelio plane turi būti pažymėta:

31.1. kelio ašis ir kelio ašies posūkio taškai bei jų numeriai;

31.2. kelio ribos posūkio ir kelio ribos charakteringi taškai bei jų numeriai;

31.3. šių taisyklių 21.2.3 punkte nurodyti taškai bei jų numeriai;

31.4. kelio ir jo sudėtinių dalių ilgiai ir pločiai;

31.5. kelio reikšmė, numeris ir pavadinimas.

32. Kelio planas braižomas:

32.1. miesto gyvenamosiose vietovėse – M1:500 – M1:2 000;

32.2. kaimo gyvenamosiose vietovėse – M1:2 000 – M1:10 000.

33. Kelio planas analoginėje formoje pateikiamas A0-A4 formatu.

34. Šių taisyklių 31 punkte nurodyti duomenys sutartiniais ženklais kelio plane braižomi pagal techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.02.2000 „Sutartiniai topografinių planų M1: 500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai“, patvirtinto Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 (Žin., 2000, Nr. 52-1518), bei techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.02.02:1999 „Topografinio M1:10 000 žemėlapio turinys, kodai ir sutartiniai ženklai“ patvirtinto Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2001 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 31 (Žin., 2001, Nr. 41-1442), nustatytus reikalavimus.

35. Planas išdėstomas lapo viduryje ir orientuojamas šiaurės kryptimi arba orientuojamas kitaip, nurodant šiaurės-pietų kryptį strėle. Kairiajame viršutiniame kelio plano kampe parodoma kelio išsidėstymo schema. Dešiniajame kelio plano kampe nurodomas kelio (gatvės) adresas bei vykdytojo rekvizitai, vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 53.6.7 punkto nuostatomis.

36. Šių taisyklių 31.1 ir 31.2 punktuose nurodyti taškai įrašomi į koordinačių žiniaraščius, kurie pateikiami kitoje kelio plano pusėje ir pildomi atskirai kelio ašiai ir kelio riboms (šių taisyklių 7 priedas). Koordinačių žiniaraščius sudaro keturios skiltys. Pirmojoje žiniaraščio skiltyje rašomi taškų numeriai iš eilės, antrojoje skiltyje nurodoma matavimo vieta kilometrais skaičiuojant nuo viso kelio pradžios, o trečiojoje ir ketvirtojoje skiltyse surašomos X ir Y koordinačių reikšmės, jas suapvalinant iki 0,01 m.

37. Kelio planas turi būti suderintas su užsakovu ir kelio savininku, jei kelio savininkas nėra užsakovas.

38. Kelio plano informacija skaitmenine forma išreiškiama valstybinėje koordinačių sistemoje geografiškai susietais geoobjektais, kurie gali būti vaizduojami taškais, linijomis, vektoriais ir plotais. Atsižvelgiant į mastelį, geoobjektai koduojami pagal Integruotos georeferencinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro ir Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 46/ 32 (Žin., 2000, Nr. 36-1019), nustatytus reikalavimus.

Duomenys skaitmeninėse laikmenose pateikiami išsaugant grafinę ir atributinę informaciją apie geoobjektus.

39. Apskaičiuojama kelio vertė pagal Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintas nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vidutines rinkos kainas bei Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynus (NTK 2004).

 

VI. KELIO JUOSTOS PLANO PARENGIMAS IR KADASTRO DUOMENŲ FORMOS UŽPILDYMAS

 

40. Nustačius kelio juostos kadastro duomenis, rengiamas kelio juostos planas ir užpildoma kadastro duomenų forma, patvirtinta Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 1 priede.

41. Vadovaujantis kelio juostos kadastrinių matavimų sukauptais duomenimis ir turima kartografine medžiaga, parengiamas kelio juostos planas pagal Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 3 priedą.

42. Kelio juostos užimamo žemės sklypo ribos vietovėje neženklinamos ir žemės sklypo ribų ženklinimo – parodymo aktas, nurodytas Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 2 priede, nepildomas.

43. Kelio juostos planas turi būti suderintas su užsakovu ir kelio savininku, jei kelio savininkas nėra užsakovas, bei apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento teritoriniu žemėtvarkos skyriumi, kuris patikrina, ar kelio juostos planas parengtas pagal teisės aktų reikalavimus bei ar kelio juostos ribos sutampa su teritorijų planavimo dokumentuose suformuotomis žemės sklypo ribomis.

44. Kelio juostos planas ir kadastro duomenų forma rengiami analogine ir skaitmenine formomis.

45. Kelio juostos plano informacija skaitmenine forma išreiškiama valstybinėje koordinačių sistemoje geografiškai susietais geoobjektais, kurie gali būti vaizduojami taškais, linijomis, vektoriais ir plotais. Atsižvelgiant į mastelį, geoobjektai koduojami pagal Integruotos georeferencinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Duomenys skaitmeninėse laikmenose pateikiami išsaugant grafinę ir atributinę informaciją apie geoobjektus.

 

VII. KELIO KADASTRO DUOMENŲ BYLA

 

46. Kelio kadastro duomenų byloje komplektuojami šie dokumentai:

46.1. kelio schema M1:10000-M1:50000 žemėlapiuose;

46.2. kelio planas (šių taisyklių 7 priedas);

46.3. kelio ir jo sudėtinių dalių kadastro duomenų formos (šių taisyklių 1-6 priedai);

46.4. Nekilnojamojo turto registro išrašas (jei jis yra);

46.5. panaudotų valstybinio ar vietinio geodezinio tinklo punktų numeriai, pavadinimai ar kodai ir jų koordinatės (išrašas iš šių punktų registravimo dokumentų) nurodant registravimo dokumentus;

46.6. dokumentai, kurių pagrindu Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti, pakeisti ar išbraukti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;

46.7. kiti dokumentai, kurių pagrindu atlikti kadastriniai matavimai.

47. Parengiami du kelio kadastro duomenų bylos egzemplioriai, kurie pateikiami užsakovui.

 

VIII. KELIO JUOSTOS KADASTRO DUOMENŲ BYLA

 

48. Kelio juostos kadastro duomenų byloje komplektuojami šie dokumentai:

48.1. ištrauka iš teritorijų planavimo dokumento, nurodyto šių taisyklių 5 punkte, kurio pagrindu suformuota kelio juosta;

48.2. kelio juostos planas;

48.3. kelio juostos užimamo žemės sklypo kadastro duomenų forma;

48.4. Nekilnojamojo turto registro išrašas (jei jis yra);

48.5. dokumentai, kurių pagrindu Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;

48.6. panaudotų valstybinio ar vietinio geodezinio tinklo punktų numeriai, pavadinimai ar kodai ir jų koordinatės (išrašas iš šių punktų registravimo dokumentų), nurodant registravimo dokumentus;

48.7. kiti dokumentai, kurių pagrindu atlikti kadastriniai matavimai.

49. Parengiami du kelio juostos kadastro duomenų bylos egzemplioriai, kurie pateikiami užsakovui.

______________

 


 

Kelio kadastro duomenų bylos rengimo

taisyklių 1 priedas

 

(1K formos pavyzdys)

 

                                                                                                         

(juridinio asmens, atlikusio kadastrinius matavimus, pavadinimas)

 

KELIO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

__________________

(data)

 

Adresas

Kelias (gatvė)

 

Kaimas (miestelis)

 

Miestas

 

Savivaldybė

 

 

 

Kelio sudėtinė dalis

Statybos metai

Medžiaga

Markė, tipas

Ilgis, m

Plotis, m

Plotas, m

Aukštis, m

Turis, m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________            _______________        ______________________________

                 (vykdytojo pareigos)                                         (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

A. V.

______________


 

Kelio kadastro duomenų bylos rengimo

taisyklių 2 priedas

 

(2K formos pavyzdys)

 

                                                                                                         

(juridinio asmens, atlikusio kadastrinius matavimus, pavadinimas)

 

KELIO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ ĮKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

_______________

(data)

                                                                                                         

(kelio ir jo sudėtinių dalių adresas)

 

Statybos kainos indeksas:

 

Kelio pavadinimas

Kelio numeris

Kelio sudėtinių dalių pavadinimas

Vertės nustatymo data

Įkainojimas (I) Perkainojimas (P)

Atskaitos taškai

Kelio suskirstymas pagal reikšmę

Kasmetinės vertės mažėjimo koeficientas

Matavimo vienetas

Kiekis

Kainynas ir lentelė

Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Lt

Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Lt

Nusidėvėjimas, %

Atkuriamoji vertė, Lt

Vietovės pataisos koeficientas

Vidutinė rinkos vertė, Lt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________            _______________        ______________________________

                 (vykdytojo pareigos)                                         (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

A. V.

______________

 


 

Kelio kadastro duomenų bylos rengimo

taisyklių 3 priedas

 

(3K formos pavyzdys)

                                                                                                         

(juridinio asmens, atlikusio kadastrinius matavimus, pavadinimas)

 

KELIO VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

 

_______________

(data)

                                                                                                         

(kelio reikšmė, numeris ir pavadinimas)

 

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas

Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia

Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga

 

Ruožo ilgis, m

 

Kelio plotis, m

 

Kelio sankasos plotis,

 

Kelio sankasos tipas

 

Kelio dangos plotis,

 

Kelio dangos tipas

Taško Nr.

km

X

Y

Taško Nr.

km

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________            _______________        ______________________________

                 (vykdytojo pareigos)                                         (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

A. V.

______________


 

Kelio kadastro duomenų bylos rengimo

taisyklių 4 priedas

 

(4K formos pavyzdys)

 

______________________________________________________

(juridinio asmens, atlikusio kadastrinius matavimus, pavadinimas)

 

KELIO SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS

 

______________

(data)

______________________________________________________

(kelio reikšmė, numeris ir pavadinimas)

 

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas

Taško numeris

Centro koordinatės

Kelio pusė

Kliūties pavadinimas (upė, kelias, geležinkelio linija ir kt.)

km

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________            _______________        ______________________________

           (vykdytojo pareigos)                           (parašas)                             (vardas ir pavardė)

A. V.

______________


 

Kelio kadastro duomenų bylos rengimo

taisyklių 5 priedas

 

(5K formos pavyzdys)

 

______________________________________________________

(juridinio asmens, atlikusio kadastrinius matavimus, pavadinimas)

 

KELIO ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ KADASTRO DUOMENYS

 

_______________

(data)

______________________________________________________

(kelio reikšmė, numeris ir pavadinimas)

 

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas

Kelio sudėtinės dalies pradžia

Kelio sudėtinės dalies pabaiga

Kelio pusė (dešinė, kairė)

Ilgis, m

Taško Nr.

km

X

Y

Taško Nr.

km

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________            _______________        ______________________________

                 (vykdytojo pareigos)                                         (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

A. V.

______________


 

Kelio kadastro duomenų bylos rengimo

taisyklių 6 priedas

 

(6K formos pavyzdys)

 

                                                                                                         

(juridinio asmens, atlikusio kadastrinius matavimus, pavadinimas)

 

AUTOPAVILJONŲ, PAVĖSINIŲ IR KITŲ PASTATŲ KADASTRO DUOMENYS

 

_______________

(data)

__________________________________________________________________________

(kelio reikšmė, numeris ir pavadinimas)

 

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas

Taško numeris

Centro koordinatės

Kelio pusė (dešinė, kairė)

km

X

Y

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

__________________________            _______________        ______________________________

                 (vykdytojo pareigos)                                         (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

A. V.

______________

 


 

Kelio kadastro duomenų bylos rengimo

taisyklių 7 priedas

 

(7K formos pavyzdys)

 

Išdėstymo schema

KELIO PLANAS M 1:.......................................................................................

 

 

 

Kelias (gatvė)

 

Kaimas (miestelis)

 

Miestas (rajonas)

 

Savivaldybė

 

 

 

Įmonės, atlikusios matavimus, ženklas, pavadinimas, licencijos Nr., jos išdavimo data

Pareigos

Parašas

Vardas ir pavardė

Data

A. V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELIO PLANAS M 1:.........................................................................................................

 

 

Kelias (gatvė)

 

Kaimas (miestelis)

 

Miestas (rajonas)

 

Savivaldybė

 

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

 

Koordinačių sistema:

Taško Nr.

Matavimo vieta (km)

X

Y

Taško Nr.

Matavimo vieta (km)

X

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiniaraštį sudarė:

_____________________________               _________________          ________________________________

                 (vykdytojo pareigos)                                         (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

                                                                    A. V.

______________

 


 

Kelio kadastro duomenų bylos rengimo

taisyklių 8 priedas

 

PAGRINDINIAI KELIO SKERSINIAI PROFILIAI (SCHEMOS)

 

1. Kelio skersinis profilis, kai pylimas yra ne didesnis kaip 1 m aukščio.

 

 

2. Kelio skersinis profilis, kai pylimas didesnis kaip 1 m.

 

 

3. Kelio skersinis profilis iškasoje.

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492) 11 straipsnio nuostatomis, kelių juostos minimalus plotis nustatomas pagal kelio kategoriją. Jeigu nutiestas ar tiesiamas kelias kai kuriuose ruožuose (iškasose, pylimuose) netelpa nustatyto pločio juostoje, tai kelio juostos ribos turi būti nustatomos ne arčiau kaip po metrą nuo pylimo pado, iškasos ar kelio griovių kraštų. Tokiu atveju kelio (inžinerinio statinio) ribos turi sutapti su kelio juostos ribomis.

** Kelio (inžinerinio statinio) ribos nustatomos ne arčiau kaip po metrą nuo pylimo pado, iškasos ar kelio griovių kraštų.

______________