VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. KOVO 15 D. NUTARIMU NR. O3-41 PATVIRTINTOS ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS DALINIO PAKEITIMO

 

2009 m. kovo 13 d. Nr. O3-28

Vilnius

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau vadinama – Komisija) nutaria iš dalies pakeisti Komisijos 2008 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. O3-41 (Žin., 2008, Nr. 35-1270) patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 54 ir 77.1.4 punktus:

1. 54 punktą išdėstyti taip:

„54. Šilumos kaina galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Jeigu šilumos tiekėjo kuro kainos, apskaičiuotos pagal Metodikos 77.1.4–77.1.6 punktų reikalavimus, ir (ar) perkamos šilumos kainos, palyginti su galiojančiose šilumos tiekimo kainose įskaičiuoto kuro ir (ar) perkamos šilumos kainomis, pasikeičia tiek, kad kuro ir perkamos šilumos sąnaudų suma padidėja arba sumažėja daugiau kaip 15 proc., šilumos kaina perskaičiuojama nelaukiant 12 mėnesių laikotarpio pabaigos, tačiau ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo paskutinio šilumos tiekimo kainos pasikeitimo dienos. Šiuo atveju šilumos kaina perskaičiuojama atsižvelgus į visus Metodikoje numatytus koregavimo koeficientus.“

2. 77.1.4 punktą išdėstyti taip:

„77.1.4. kuro kainos skaičiuojamos pagal atskiras kuro rūšis:

77.1.4.1. Šilumos gamybos kainos skaičiavimuose gamtinių dujų kainoms netaikoma Metodikos 77.1.6 punkto nuostata. Gamtinių dujų kaina lygi prognozuojamos metinės dujų pirkimo kainos, dujų perdavimo ir skirstymo kainų sumai.

77.1.4.1.1. Gamtinių dujų pirkimo kaina lygi prognozuojamai metinei dujų pirkimo kainai. Prognozuojama metinė dujų pirkimo kaina lygi svertiniam gamtinių dujų prognozuojamų kainų vidurkiui (12 mėnesių nuo prognozuojamos kainos įsigaliojimo dienos), apskaičiuotam įvertinus sutartyse numatytą gamtinių dujų suvartojimą atitinkamais mėnesiais.

Gamtinių dujų kainos prognozuojamos pagal galiojančiose dujų tiekimo sutartyse nustatytą tiekimo formulę, įvertinus formulės kintamųjų dydžius, paskutinio mėnesio, einančio prieš bazinės šilumos kainos projekto ar perskaičiuotos šilumos kainos projekto rengimą, paskutinės darbo dienos Londono biržos ateities sandorių (angl. – futures) bei to mėnesio paskutinės darbo dienos Europos centrinio banko skelbiamo JAV dolerio / Euro santykio, reikšmes.

77.1.4.1.2. Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainos apskaičiuojamos pagal galiojančias dujų perdavimo–skirstymo sutartis.

77.1.4.2. Kitų kuro rūšių kainos nustatomos pagal paskutinio ketvirčio, einančio prieš bazinės šilumos kainos projekto ar perskaičiuotos šilumos kainos projekto rengimą, faktines kuro pirkimo kainas;“.

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                           VIRGILIJUS PODERYS