Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMO NR. 526 „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. birželio 5 d. Nr. 541

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 74-2555):

1. Įrašyti 7 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžio „valstybę“ žodį „(valstybes)“.

2. Įrašyti 7.3 punkte po žodžio „valstybę“ žodį „(valstybes)“.

3. Išdėstyti 7.8 punktą taip:

„7.8. automobilių saugojimo aikštelėse užsienio valstybėje (valstybėse) išlaidos;“.

4. Įrašyti 7.10 punkte vietoj skaičių „7.1–7.9“ skaičius „7.1–7.9 ir 7.11“.

5. Papildyti šiuo 7.11 punktu:

„7.11. kitos su komandiruote susijusios būtinos išlaidos (registruoto bagažo mokestis, bagažo saugojimo, būtinų skiepų ir vaistų nuo užkrečiamųjų ligų išlaidos).“

6. Išdėstyti 9.2 punktą taip:

„9.2. už įsakyme ar potvarkyje nurodytą laiką. Vykstant į užsienio valstybę, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, dienpinigiai mokami pagal finansų ministro patvirtintas dienpinigių užsienio valstybėse normas, o grįžtant iš užsienio valstybės, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokama 50 procentų finansų ministro patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėje normos. Jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, finansų ministro patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėse normos taikomos atsižvelgiant į kiekvienoje užsienio valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į užsienio valstybę diena laikoma atvykimo į tą užsienio valstybę diena.

Kai darbuotojas, vykdamas į tarnybinę komandiruotę, tą pačią dieną atvyksta į kelias užsienio valstybes, už šią dieną mokamas finansų ministro patvirtintų dienpinigių tose užsienio valstybėse normų vidurkis.

Darbuotojams, perkeltiems į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat laikinai perkeltiems į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, jeigu darbo užmokestį jiems moka Lietuvos Respublikos institucijos ar įstaigos, grįžtant iš kitos užsienio valstybės (tarp jų ir iš Lietuvos) į rezidavimo vietą, už dieną, kurią pervažiuojama reziduojamos valstybės siena, 50 procentų dienpinigių mokama pagal šių Taisyklių 9.1 punkte nurodytas finansų ministro patvirtintas dienpinigių užsienio valstybėse normas;“.

7. Išdėstyti 9.3 punktą taip:

„9.3. 50 procentų finansų ministro patvirtintų dienpinigių užsienio valstybėje normos, o jeigu darbuotojas apsilanko keliose užsienio valstybėse, – 100 procentų finansų ministro patvirtintų dienpinigių tose užsienio valstybėse normų vidurkio, kai tarnybinė komandiruotė trunka vieną dieną;“.

8. Išdėstyti 9.4 punktą taip:

„9.4. darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) ir užsienio valstybėje aprūpinamam dienpinigiais, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti išmokėti dienpinigiai neviršijant 30 procentų finansų ministro patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėje normos, o aprūpinamam maitinimu, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, atsižvelgiant į renginio organizatoriaus nustatytas aprūpinimo sąlygas, gali būti išmokėti dienpinigiai iki 100 procentų finansų ministro patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėje normos (išskyrus šių Taisyklių 16 punktą).“

9. Išdėstyti 11.2 punktą taip:

„11.2. pagal faktines išlaidas:

11.2.1. oficialių valstybinių delegacijų nariams ir jų šeimų nariams, vykstantiems į užsienį teisės aktų nustatyta tvarka sudarytos oficialios valstybinės delegacijos sudėtyje, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariams, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjams, valstybės kontrolieriui ir jo pavaduotojams, vykstantiems į užsienio komandiruotes (Tarpparlamentinės Sąjungos, Šiaurės Atlanto Asamblėjos, Vakarų Europos Sąjungos Asamblėjos, Europos Tarybos, Europos Parlamento, Europos Vadovų Tarybos, Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Europos Konstitucinių Teismų Konferencijos ir konstitucinę kontrolę atliekančių institucijų, Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI), Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI), Europos audito rūmų, NATO auditorių tarybos, Pasaulio banko, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Europos Tarybos vystymo banko ir Tarptautinio valiutos fondo metinius susitikimus, sesijas, seminarus, posėdžius ir konferencijas), ir juos lydintiems asmenims;

11.2.2. kai gyvenamąjį plotą užsako renginio organizatoriai;“.

10. Įrašyti 11.3 punkte vietoj žodžio „asmenis“ žodį „atvejus“ ir po žodžio „valstybę“ žodį “(valstybes)“.

11. Įrašyti 12 punkte vietoj skaičių „7.2–7.10“ skaičius „7.2–7.11“.

12. Įrašyti 13 punkte po žodžio „valstybę“ žodį „(valstybes)“.

13. Įrašyti 14 punkte po žodžio „valstybę“ žodį „(valstybes)“.

14. Įrašyti 15 punkte po žodžio „valstybę“ žodį „(valstybes)“.

15. Įrašyti 16 punkte po žodžio „valstybę“ žodį „(valstybes)“.

16. Įrašyti 17.1 punkte vietoj skaičiaus „10“ skaičių „15“.

17. Įrašyti 17.3 punkte vietoj žodžio „vietą“ žodžius „vietovę (vietoves)“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Susisiekimo ministras,

pavaduojantis finansų ministrą                                                                     Algirdas Butkevičius