LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2001 M. LAPKRIČIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 311 „DĖL NOTARŲ (NOTARŲ BIURŲ) PIRKIMO PVM SUMŲ PRISKYRIMO IR DEKLARAVIMO BEI APSKAITOS DOKUMENTŲ ĮSIGIJIMO, NAUDOJIMO, PILDYMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. birželio 18 d. Nr. 174

Vilnius

 

1. Pakeičiu finansų ministro 2001 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 311 „Dėl Notarų (notarų biurų) pirkimo PVM sumų priskyrimo ir deklaravimo bei apskaitos dokumentų įsigijimo, naudojimo, pildymo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 97-3463) ir išdėstau įsakymo preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 „Dėl Specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo ir sunaikinimo tvarkos bei Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 55-2185)“.

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ