LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO Nr. D1-260 „DĖL PREKYBOS SAUGOMŲ RŪŠIŲ LAUKINIAIS AUGALAIS IR GRYBAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. kovo 27 d. Nr. D1-263

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. D1-260 „Dėl prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2215; 2010, Nr. 66-3298):

1. Išdėstau 16 punkto pirmąją pastraipą taip:

16. Leidimui įvežti (išvežti) augalus, jų dalis ir gaminius iš jų gauti asmenys Taisyklių 14 punkte nurodytai institucijai (dokumentai gali būti pateikiami naudojant elektroninę Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinę sistemą (toliau – ALIS), kurios nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-963 „Dėl aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 143-7346)), turi pateikti:“.

2. Išdėstau 17 punktą taip:

17. CITES konvencijos nustatytais atvejais, pateikiant dokumentus CITES leidimui įvežti į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių ar išvežti iš jos į trečiąsias šalis laukinius augalus gauti, turi būti pateiktas analogiškas kompetentingos institucijos užsienio šalyje, iš kurios šie laukiniai augalai išvežami arba į kurią įvežami, išduotas leidimas įvežti (išvežti) šiuos laukinius augalus ar jo kopija (dokumentai gali būti pateikiami naudojant ALIS).“

3. Išdėstau 18 punktą taip:

18. Asmenys leidimui prekiauti Taisyklių 6.1, 6.2 ir 6.3 punktuose minimais laukiniais augalais gauti Taisyklių 15 punkte nurodytoms institucijoms turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas (juridinio asmens – pavadinimas, įmonės kodas, buveinė), numatomų parduoti, supirkti ar kitaip komerciniais tikslais naudoti laukinių augalų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai (jeigu tai laukinių augalų dalys ir gaminiai iš jų – gaminio pavadinimas, laukinio augalo, iš kurio jis pagamintas, rūšies pavadinimas), numatomos gyvų laukinių augalų laikymo sąlygos bei vieta, taip pat visos numatomos prekybos vietos (nuolatinės ir laikinos). Prašymas gali būti pateikiamas naudojant ALIS.“

4. Išdėstau 19 punktą taip:

19. Dokumentus dėl Taisyklių 7 bei 10 punktuose nurodytų leidimų gavimo trečiųjų šalių užsienio asmenys taip pat gali pateikti per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas, Užsienio reikalų ministeriją arba naudojant ALIS.“

5. Išdėstau 24 punkto ketvirtąją pastraipą taip:

„Asmuo, pageidaujantis papildyti leidimą, pateikia leidimą išdavusiai institucijai prašymą bei Taisyklių 18 punkte nurodytus dokumentus ir padalinių teisinio registravimo dokumentų arba sutarčių, kurių pagrindu asmuo naudojasi prekybos vietomis, nuorašus. Dokumentai gali būti pateikiami naudojant ALIS.“

6. Papildau 241 punktu:

241. Jeigu leidimams gauti dokumentai, nurodyti Taisyklių 16–19 ir 24 punkte, pateikiami naudojant ALIS, leidimus išduodančiosios institucijos, naudodamosios ALIS (jeigu pareiškėjui toks informavimo būdas priimtinas) informuoja pareiškėją apie dokumentų priėmimą; apie prašymo nagrinėjimą, apie leidimo išdavimą, apie priimtą sprendimą leidimo neišduoti, taip pat pateikia užklausimus dėl duomenų patikslinimo.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas