LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCIZŲ ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-908

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 98-3482)

 

1 straipsnis. 22 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Panaikinus akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą arba importuojant etilo alkoholį, nurodytą šio straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 punktuose, akcizai neskaičiuojami. Panaikinus akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą arba importuojant etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus šio straipsnio 1 dalies 5–8 punktuose nurodytiems tikslams, akcizai turi būti apskaičiuoti ir sumokėti šio Įstatymo nustatyta tvarka, o nurodytos lengvatos taikomos grąžinant šiuose punktuose nurodyto etilo alkoholio ir (arba) alkoholinių gėrimų pirkėjui arba importuotojui akcizus, kuriuos šis asmuo sumokėjo įsigydamas iš tiekėjo (akcizų mokėtojo) arba importuodamas šį etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus. Šio straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________