LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

1993 m. spalio 5 d. Nr. I-263

Vilnius

 

Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Žin., 1985, Nr. 1-1; 1992, Nr. 21-610; 1993, Nr. 5-90, Nr. 26-597, Nr. 30-683):

1. 41 straipsnį išdėstyti taip:

41 straipsnis. Darbo įstatymų ir darbų saugos norminių aktų pažeidimas

Darbo įstatymų ir darbų saugos norminių aktų pažeidimas –

užtraukia baudą darbdaviams nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų.

Darbų saugos norminių aktų pažeidimas –

užtraukia baudą pareigūnams nuo trisdešimties iki vieno tūkstančio litų ir kitiems darbuotojams – nuo penkių iki dvidešimt penkių litų.“

2. Papildyti Kodeksą 411 ir 412 straipsniais:

411 straipsnis.   Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas

Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas –

užtraukia baudą darbdaviams nuo vieno šimto iki dešimties tūkstančių litų ir pareigūnams – nuo penkiasdešimties iki vieno tūkstančio dviejų šimtų litų.

Nelaimingų atsitikimų darbe nustatytos pranešimo ar ištyrimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą darbdaviams nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio keturių šimtų litų.

 

412 straipsnis.     Kliudymas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas

Neįleidimas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų tikrinti pagal jų kompetenciją įmonių, įstaigų, organizacijų, taip pat Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą darbdaviams nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio trijų šimtų litų ir pareigūnams – nuo trisdešimties iki devynių šimtų litų.“

3. 42 straipsnio:

1) pirmosios dalies sankciją išdėstyti taip:

„užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkių iki dvidešimties litų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – nuo penkiasdešimties iki penkių šimtų litų“;

2) antrosios dalies sankciją išdėstyti taip:

„užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų“.

4. 43 straipsnio:

1) pirmosios dalies sankciją išdėstyti taip:

„užtraukia baudą piliečiams nuo penkių iki dvidešimties litų ir pareigūnams – nuo penkiasdešimties iki penkių šimtų litų“;

2) antrosios dalies sankciją išdėstyti taip:

„užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų“.

5. 166 ir 167 straipsnius išdėstyti taip:

166 straipsnis. Prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimas

Rajonų ir Respublikos miestų tarybų patvirtintų prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų.

167 straipsnis. Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas

Rajonų ir Respublikos miestų tarybų patvirtintų prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų.“

6. 173 straipsnį papildyti antrąja dalimi:

„Tokia pat veika, kai padaroma žala žmonių sveikatai, gyvybei, –

užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimties iki penkiasdešimties litų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų litų.“

7. Papildyti Kodeksą 1734 ir 1735 straipsniais:

1734 straipsnis. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos nutarimų ar nurodymų nevykdymas

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos nutarimų ar teisėtų nurodymų vertybinių popierių emisijos ir viešosios apyvartos klausimais nevykdymas, tyčinis kliudymas įgyvendinti kitas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos teises arba kliudymas komisijai vykdyti pareigas –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki septynių šimtų penkiasdešimties litų.

1735 straipsnis.   Vertybinių popierių emisijos ir viešosios apyvartos taisyklių pažeidimas

Nustatytų vertybinių popierių emisijos ir viešosios apyvartos taisyklių pažeidimas arba sąmoningas klaidingos informacijos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai pateikimas, dėl kurio vertybinių popierių rinkos dalyviams buvo padaryta tiesioginė ar netiesioginė žala, –

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų.“

8. 189 straipsnio pirmojoje dalyje po žodžio „komplektiškumą“ įrašyti žodį „ženklinimą“.

9. Papildyti Kodeksą 1896 ir 2142 straipsniais:

1896 straipsnis. Kliudymas Valstybinės kokybės inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas

Neįleidimas ar kitoks kliudymas Valstybinės kokybės inspekcijos pareigūnams tikrinti įmones, įstaigas, organizacijas ir kitus ūkinius subjektus, nepateikimas jiems dokumentų arba dokumentų nuslėpimas, klaidingų žinių suteikimas, taip pat Valstybinės kokybės inspekcijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas –

užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.“

2142 straipsnis. Informacijos apie tabako gaminius ir alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos pažeidimas

Informacijos apie tabako gaminius ir alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos pažeidimas –

užtraukia baudą piliečiams iki vieno šimto litų ir pareigūnams – iki dviejų šimtų litų.“

10. 221 straipsnio pirmojoje dalyje vietoj skaičių „165–167“ įrašyti skaičių „165“.

11. 224 straipsnį išdėstyti taip:

224 straipsnis. Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)

Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai) nagrinėja šio kodekso 412, 43 straipsniuose, 44 straipsnio pirmojoje dalyje, 441, 45, 50, 501, 502, 503, 518, 519, 531, 1631, 164, 168, 1723 straipsniuose, 173 straipsnio pirmojoje dalyje, 1733, 1734, 1735, 174 straipsniuose, 178 straipsnio trečiojoje dalyje, 184, 187, 1871, 1872, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1894 straipsniuose, 1895 straipsnio antrojoje dalyje, 1896, 190 straipsniuose, 191 straipsnio pirmojoje dalyje, 1932, 207, 208, 212, 213, 214, 2141, 2151–2159 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“

12. 225 straipsnio:

1) pirmojoje dalyje po skaičiaus „160“ įrašyti skaičius „166, 167“;

2) antrosios dalies 1 punkto trečiojoje pastraipoje po žodžių „už šio kodekso“ įrašyti skaičius „166, 167“ ir po žodžių „policijos teritorinių padalinių vadovai“ įrašyti žodžius „kiti policijos pareigūnai, kuriems pavesta atitinkamų taisyklių laikymosi priežiūra“.

13. 233 ir 239 straipsnius išdėstyti taip:

233 straipsnis. Valstybinė darbo inspekcija

Valstybinė darbo inspekcija nagrinėja šio kodekso 41 ir 411 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.

Valstybinės darbo inspekcijos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę:

1) vyriausiasis darbo inspektorius ir jo pavaduotojai – baudą darbuotojams iki dvidešimt penkių litų, pareigūnams – iki vieno tūkstančio dviejų šimtų litų ir darbdaviams – iki dešimties tūkstančių litų;

2) vyresnieji darbo inspektoriai, darbo inspektoriai – baudą darbuotojams iki dvidešimties litų, pareigūnams – iki devynių šimtų litų ir darbdaviams – iki vieno tūkstančio dviejų šimtų litų.“

239 straipsnis. Valstybinė higienos inspekcija

Valstybinė higienos inspekcija nagrinėja administracinių teisės pažeidimų, susijusių su higienos norminių aktų pažeidimu, bylas (šio kodekso 42 straipsnis, 79–84 straipsniai – kai pažeidžiamos atmosferos apsaugos sanitarinės higienos taisyklės; 173 straipsnio antroji dalis, 189 straipsnis – dėl higienos norminių aktų pažeidimo; 2142 straipsnis).

Valstybinės higienos inspekcijos vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę:

1) Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis gydytojas higienistas ir jo pavaduotojai – įspėjimą arba baudą piliečiams iki penkiasdešimties litų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – iki vieno tūkstančio litų;

2) miestų ir rajonų bei kiti vyriausieji valstybiniai gydytojai higienistai ir jų pavaduotojai – įspėjimą arba baudą piliečiams iki dvidešimties litų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – iki penkių šimtų litų;

3) valstybiniai gydytojai higienistai ir jų padėjėjai – įspėjimą arba baudą piliečiams iki dešimties litų ir įspėjimą arba baudą pareigūnams – iki vieno šimto litų.

Šio straipsnio antrojoje dalyje išvardinti pareigūnai baudą iki dešimties litų iš piliečių ir pareigūnų gali imti pažeidimo padarymo vietoje.“

14. Iš 2461 straipsnio pirmosios dalies išbraukti žodžius „pajamų ir kitų apmokestinamųjų objektų slėpimo“ ir skaičių „1722“.

15. 2591 straipsnio:

1) pirmosios dalies 1 punkto antrojoje pastraipoje vietoj skaičių „164–167“ įrašyti skaičius „164, 165“ ir vietoj skaičiaus „173“ įrašyti skaičių ir žodžius „173 straipsnio pirmojoje dalyje“;

2) pirmosios dalies 1 punkto tryliktąją pastraipą išdėstyti taip:

„Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai (412 straipsnis)“;

3) pirmosios dalies 1 punkto šešioliktojoje pastraipoje vietoj skaičiaus „173“ įrašyti skaičių ir žodžius „173 straipsnio pirmojoje dalyje“;

4) pirmosios dalies 1 punktą papildyti trisdešimt pirmąja ir trisdešimt antrąja pastraipomis:

„Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas (1734, 1735 straipsniai);

Valstybinės kokybės inspekcijos pareigūnai (1896 straipsnis)“;

5) iš pirmosios dalies 2 punkto išbraukti skaičius „166, 167“;

6) antrosios dalies 1 punktą papildyti šeštąja pastraipa:

„statybos valstybinės priežiūros organų pareigūnai (189 straipsnis – dėl statybinių medžiagų ir dirbinių neatitikimo standartų, techninių sąlygų ir technologinių normų reikalavimų)“.

16. 262 straipsnio pirmojoje dalyje po skaičių „137–142“ įrašyti skaičius „166, 167“.

17. 320 straipsnio antrojoje pastraipoje vietoj skaičiaus „173“ įrašyti skaičių ir žodžius „173 straipsnio pirmojoje dalyje“ ir išbraukti skaičius „166, 167“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________