VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. liepos 27 dienos įsakymo Nr. V1-49 „Dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo Nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2013 m. rugpjūčio 5 d. Nr. V1-31

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. liepos 27 dienos įsakymu Nr. V1-49 „Dėl Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 138-7096) patvirtintus nuostatus (toliau – Nuostatai):

1.1. Išdėstau Nuostatų 2 priedą nauja redakcija (pridedama).

1.2. Įrašau Nuostatų 23 punkte po žodžių „aukštosios mokyklos patvirtintą studijų kainą“ skyrybos ženklą kablelį ir žodžius „studijų pakopą“.

1.3. Išdėstau Nuostatų 40 punktą taip:

40. Vadovaudamiesi Aprašo 27 punktu, studentui netekus studijų stipendijos, išėjus akademinių atostogų, pakeitus studijų programą, mokslo ir studijų institucija ir studentas privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoti Fondą. Laiku nepranešus apie vieną iš minimų aplinkybių ar dėl kitų priežasčių permokėtas studijų stipendijų lėšas studentas grąžina Fondui per 30 kalendorinių dienų. Jeigu mokslo ir studijų institucijoje studentai toje pačioje arba kitoje mokslo ir studijų institucijoje keičia studijų programą, apie tokius asmenis mokslo ir studijų institucija informuoja Fondą raštu pateikdama šiuos duomenis (Nuostatų 3 priedas): vardą, pavardę, asmens kodą (neturinčiųjų asmens kodo – gimimo datą ir lytį), studijų programos valstybinį kodą, studijų programos pavadinimą, studijų pakopą, kursą, studijų formą, aukštosios mokyklos patvirtintą studijų kainą.“

1.4. Papildau Nuostatus nauju 3 priedu (pridedama).

2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566).

 

 

 

Direktorius                                                                                           Sigitas Renčys

 

 

Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų

2 priedas

(Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2013 m. rugpjūčio 5 dienos įsakymo Nr. V1-31

redakcija)

 

____________________________________________

(mokslo ir studijų institucijos pavadinimas, kodas)

 

Studentų, kuriems siūloma skirti studijų stipendijas, sąrašas

 

__________________

(data)

 

Eil. Nr.

Vardas

Pavardė

Asmens kodas (neturinčiųjų asmens kodo – gimimo data ir lytis)

Konkursinis balas*

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų programos pavadinimas

Aukštosios mokyklos patvirtinta studijų kaina

Studijų pakopa

 

Įgaliotas asmuo

 

(Pareigų pavadinimas)

A. V.

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

*Nurodomas asmens konkursinis balas konvertuotas dešimtbalėje sistemoje.

 

_________________

 


Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų

3 priedas

 

____________________________________________

(mokslo ir studijų institucijos pavadinimas, kodas)

 

Studentų, gaunančių studijų stipendiją ir keičiančių studijų programą, sąrašas

 

__________________

(data)

 

Eil. Nr.

Vardas

Pavardė

Asmens kodas (neturinčiųjų asmens kodo – gimimo data ir lytis)

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų programos pavadinimas

Studijų pakopa

Kursas

Studijų forma

Aukštosios mokyklos patvirtinta studijų kaina

 

Įgaliotas asmuo

 

(Pareigų pavadinimas)

A. V.

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

_________________