LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ATSAKINGŲ UŽ MELIORACIJĄ, PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. vasario 2 d. Nr. 3D-44

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877) 7 straipsnio 1 dalimi ir siekdama užtikrinti melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo koordinavimą,

tvirtinu Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakingų už melioraciją, pavyzdinius nuostatus (pridedama).

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2006 m. sausio 24 d. raštu Nr. (4)-SD-39

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro

2006 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 3D-44

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ATSAKINGŲ UŽ MELIORACIJĄ, PAVYZDINIAI NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pavyzdiniai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – tarnautojai), atsakingų už melioraciją, nuostatai (toliau – nuostatai) parengti siekiant nustatyti pagrindines funkcijas, teises ir pareigas, susijusias su valstybei nuosavybės teise priklausančių ir savivaldybei patikėjimo teise perduotų valdyti ir naudoti melioracijos statinių (toliau – statiniai) naudojimu ir apsauga, melioracijos darbų organizavimu, valdymu, projektavimu, ekspertize, melioruotos žemės ir statinių apskaita, jų technine būkle bei naudojimo priežiūra, melioracijos finansavimu vykdant melioracijos darbus, naudojant ES struktūrinių fondų lėšas žemės ūkio vandentvarkos srityje ir teikiant finansinę paramą nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomos melioruotos žemės savininkams melioracijos statinių statybai, rekonstravimui ir remontui.

2. Melioracijos darbų ir statinių priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877), Lietuvos Respublikos žemės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832).

3. Melioracijos darbų ir statinių priežiūros tikslas yra užtikrinti, kad statiniai būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi nuo sugadinimo, atsižvelgiant į žemės savininkų ir kitų naudotojų teises bei pareigas pagal galiojančius teisės aktus.

4. Tarnautojai, atsakingi už melioraciją, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais, organizuoja melioracijos darbus ir statinių priežiūrą savivaldybės lygiu.

5. Tarnautojai, atsakingi už melioraciją, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą melioracijos srityje.

6. Žemės ūkio ministerija koordinuoja tarnautojų, atsakingų už melioraciją, veiklą ir teikia pasiūlymus savivaldybių administracijų direktoriams.

7. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).

 

II. TARNAUTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ MELIORACIJĄ, FUNKCIJOS

 

8. Tarnautojai, atsakingi už melioraciją, vykdo šias funkcijas:

8.1. rengia melioracijos darbų ir priemonių perspektyvinius bei einamųjų metų planus, investicijų projektus ir teikia savivaldybės tarybai tvirtinti;

8.2. organizuoja melioracijos darbų ir statinių projektų techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizę, o gavus išvadas priima atliktus projektavimo darbus ir teikia tvirtinti savivaldybės darbo reglamento nustatyta tvarka;

8.3. sudaro melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdymo tikslinius sąrašus;

8.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-106) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ruošia medžiagą melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdytojams atrinkti. Rengia sutartis su vykdytojais melioracijos darbams statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbams atlikti. Rengia užduotis statinių renovacijai ir statybai naudojant ES struktūrinių fondų lėšas;

8.5. kiekvieną mėnesį kontroliuoja įvykdytų darbų apimtis bei kokybę, atliktus darbus priima nustatytos formos aktais. Organizuoja melioracijos darbų ir statinių techninę ir projekto vykdymo priežiūrą, užbaigtų objektų priėmimą;

8.6. atlieka melioracijos statinių apskaitą, sudaro melioracijos statinių kadastrą, stebi melioruotosios žemės būklės pasikeitimus, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl melioracijos statinių rekonstravimo, remonto arba nurašymo;

8.7. saugo ir tvarko melioracijos statinių apskaitą ir įvykdytų melioracijos projektų archyvinę medžiagą;

8.8. nustato technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir kitus įrenginius, o taip pat kitus statinius. Derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje ir nemelioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje;

8.9. išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas. Konsultuoja statinių priežiūros klausimais, padeda kurti melioruotos žemės naudotojų bendrijas statiniams eksploatuoti. Kontroliuoja kitų žinybų vykdomus darbus, susijusius su statiniais;

8.10. pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652), ir Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 (Žin., 2001, Nr. 95-3372). Kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius ir savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius. Tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia technines konsultacijas, atstovauja savivaldybei teisme išieškant padarytą žalą valstybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams;

8.11. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis nusausintos žemės būklės, statinių remonto, priežiūros ir rekonstravimo klausimais. Rūpinasi statinių apsauga, apie daromus pažeidimus informuoja statinių valstybinę priežiūrą vykdančias valstybės institucijas. Sistemina informaciją apie statinių būklę savivaldybės teritorijoje ir teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl jų, kaip valstybinio turto, naudojimo. Rengia ir teikia ataskaitas, susijusias su melioracija, Žemės ūkio ministerijai;

8.12. organizuoja tvenkinių hidrotechninių statinių, vandens matavimo postų priežiūros darbus;

8.13. dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos bei kitokių žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir schemas. Derina projektus, žemės ūkio paskirties žemės detaliuosius planus;

8.14. pagal kompetenciją tvarko valstybinės finansinės paramos teikimą melioracijos statinių statybai, rekonstravimui, remontui, priežiūrai ir rūgščių dirvožemių kalkinimui;

8.15. atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių geram funkcionavimui užtikrinti;

8.16. dalyvauja išduodant leidimus statiniams ir melioracijos darbams vykdyti;

8.17. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

8.18. bendradarbiauja su apskrities viršininko administracijos įgaliotais atlikti valstybinę statinių priežiūrą tarnautojais, žemdirbių savivaldos padaliniais ir kaimo bendruomenėmis melioracijos srityje;

8.19. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) bei pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu bei priežiūra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) ir kitais teisės aktais bei normatyviniais statybos techniniais reglamentais.

 

III. TARNAUTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ MELIORACIJĄ, TEISĖS

 

9. Įgyvendindami pavestas funkcijas, tarnautojai turi teisę:

9.1. inicijuoti savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus priimamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, susijusių su melioracijos darbų ir statinių priežiūra, rengimą;

9.2. gauti iš savivaldybės administracijos, seniūnijų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų pasiūlymus, informaciją bei dokumentus savo kompetencijos klausimais;

9.3. teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl melioracijos darbų ir statinių priežiūros bei naudojimo tobulinimo. Informuoti piliečius apie veiklą melioracijos srityje;

9.4. nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomos melioruotos žemės ir statinių naudotojams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka duoti privalomus nurodymus melioracijos darbų, statinių priežiūros ir naudojimo klausimais;

9.5. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl statiniams padarytos žalos atlyginimo;

9.6. sustabdyti melioracijos darbus ir statinių priežiūros vykdymą, jeigu tai daroma nesilaikant nustatytų reglamentų, normų bei projekto;

9.7. savo kompetencijos klausimais duoti nurodymus statinių naudotojams, melioracijos darbų ir statinių statybos, rekonstravimo bei remonto darbų vykdytojams, techniniams prižiūrėtojams ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

IV. TARNAUTOJŲ, ATSAKINGŲ UŽ MELIORACIJĄ, ATSAKOMYBĖ

 

10. Tarnautojai, įgalioti organizuoti melioracijos darbus bei statinių priežiūrą, už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________