LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO 24 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. birželio 26 d. Nr. VIII-310

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335)

 

1 straipsnis. 24 straipsnio 8 dalies pakeitimas

24 straipsnio 8 dalyje vietoj žodžių „apskrities valdytojas“ įrašyti žodžius „apskrities viršininkas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos Vyriausybė, apskrities viršininkas ar vietos savivaldos institucijos turi teisę pasitelkti specialiąsias tarnybas, organizacijas bei gyventojus ekologinių nelaimių priežastims ir padariniams likviduoti, priimti sprendimus dėl gyventojų evakuacijos.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________