LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LIEPOS 19 D. NUTARIMO NR. 1167 „DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. spalio 4 d. Nr. 1574

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 74-3166), ir papildyti ją šiuo 7 punktu:

7. Pareigūnams, tiesiogiai dalyvavusiems išaiškinant (nustatant) nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, gali būti taikoma speciali Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta skatinimo tvarka“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ