LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL TEISĖS RENGTI ENERGIJOS VARTOJIMO PASTATUOSE AUDITĄ ATLIEKANČIŲ SPECIALISTŲ MOKYMO KURSUS SUTEIKIMO

 

2010 m. gegužės 10 d. Nr. 1-139

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2009, Nr. 10-352) 6 straipsnio 16 ir 18 punktų nuostatomis ir Energijos vartojimo pastatuose, technologiniuose procesuose ir įrenginiuose audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1-75 (Žin., 2009, Nr. 64-2576), VI skyriaus nuostatomis,

s u t e i k i u teisę Viešajai įstaigai Respublikiniam energetikų mokymo centrui rengti energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo kursus pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytą mokymo programą.

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

_________________