LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos ministro 2002 m. BIRŽELIO 27 d. įsakymO Nr. 348 „DĖL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. birželio 16 d. Nr. D1-514

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503), ir išbraukiu 4 punkte žodžius „Aplinkos ministerijos valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai ir“.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas