LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS MINISTRO 2002 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 173 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.05:2002 „NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. lapkričio 5 d. Nr. D1-564

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 11.5 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2004, Nr. 103-3787) 1.1.7 punktu,

Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (toliau – Reglamentas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 42-1586):

1. Reglamento 6.7 papunktį išdėstau taip:

6.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701);“.

2. Reglamento 27 punktą išdėstau taip:

27. Normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus tvirtina juos parengusi pagal kompetenciją valstybės institucija, suderinusi su Aplinkos ministerija [6.1]. Normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymą tarp valstybės institucijų nustato Vyriausybė [6.7].“.

3. Išbraukiu Reglamento 41, 42 ir 52 punktus.

4. Reglamento 49 punktą išdėstau taip:

49. Statybos techniniai reglamentai yra privalomi visiems statybos proceso dalyviams.“.

5. Reglamento 51 punktą išdėstau taip:

51. Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai yra privalomi, jei jie yra patvirtinti atitinkamos valstybės institucijos vadovo ir:

51.1. suderinti su buvusios Statybos ir urbanistikos ministerija – iki 1996-09-01;

51.2. statybos ir urbanistikos ministro – nuo 1996-09-01 iki 1998-09-22;

51.3. aplinkos ministro – nuo 1998-09-22 iki 2004-05-01;

51.4. suderinti su Aplinkos ministerija – nuo 2004-05-01.“.

6. Reglamento X skirsnį išdėstau nauja redakcija:

 

X SKIRSNIS. TARPTAUTINIŲ IR EUROPOS ORGANIZACIJŲ, UŽSIENIO VALSTYBIŲ NACIONALINIŲ IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ ORGANIZACIJŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ ĮTEISINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKA. ŠIŲ DOKUMENTŲ TIESIOGINIO TAIKYMO,

NEPERĖMUS JŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS NORMATYVINIAIS STATYBOS TECHNINIAIS DOKUMENTAIS, LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

53. Lietuvos Respublikoje gali būti taikomi (jei neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams) tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių (nacionaliniai), užsienio valstybių organizacijų normatyviniai statybos techniniai dokumentai (toliau – Užsienio dokumentai). Šie Užsienio dokumentai gali būti perimami:

53.1. statybos techniniais reglamentais, rengiamais Reglamento nustatyta tvarka ir tvirtinamais aplinkos ministro įsakymu;

53.2. Lietuvos standartais, rengiamais ir tvirtinamais Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka [6.5], [6.8];

53.3. normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, tvirtinamais valstybės institucijų, kurioms priskirtas atitinkamo statinio normatyvinių saugos ir paskirties dokumentų normavimas [6.7], vadovo įsakymu.

54. Kai valstybės institucijų, rengiančių normatyvinius statybos techninius dokumentus, patvirtintuose galiojančių šių dokumentų sąrašuose nėra kai kurių paskirčių statinių techninius reikalavimus nustatančių normatyvinių statybos techninių dokumentų, iki šių dokumentų patvirtinimo Užsienio dokumentai gali būti taikomi tiesiogiai, t. y. neperimant jų Lietuvos dokumentais. Šių dokumentų tiesioginio taikymo tvarkos aprašas pateikiamas Reglamento 55 ir 56 punktuose.

55. Taikant Užsienio dokumentą tiesiogiai, statytojas (užsakovas) pateikia prašymą valstybės institucijai (toliau – Institucija), kuriai pagal kompetenciją [6.7] priskirtas atitinkamo statinio paskirties dokumentų normavimas, leisti taikyti Užsienio dokumentą (nurodomas dokumento pavadinimas užsienio ir valstybine kalbomis) projektuojant konkretų statinį. Jei projektuojama statinių grupė su skirtingos paskirties statiniais, prašymai pateikiami atitinkamoms valstybės institucijoms pagal statinio paskirties normavimo sritį [6.7]. Prie prašymo pridedama: Užsienio dokumento vertimas į valstybinę kalbą (Institucijai pareikalavus), statinio statybos pagrindimas ar projektiniai pasiūlymai. Jei jie nebuvo rengiami, pateikiami šie duomenys apie statinį: statinio pavadinimas, adresas, statinio pagrindiniai matmenys, statinyje numatomos veiklos aprašymas.

56. Institucija (Institucijos), jei reikia, suderinusi su kitomis valstybės institucijomis, kurių normavimo sričiai priskirtas atitinkamų statinių saugos dokumentų normavimas [6.7], Institucijos vadovo įsakymu leidžia taikyti Užsienio dokumentą (jei reikia, nustatant taikymo sąlygas), projektuojant ir statant prašyme nurodytą statinį, arba raštu informuoja statytoją (užsakovą) apie motyvus, dėl kurių Užsienio dokumento taikyti neleidžiama.“.

7. Išbraukiu Reglamento 3 ir 4 priedus.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS