LIETUVOS RESPUBLIKOS
KLIMATO KAITOS VALDYMO FINANSINIŲ INSTRUMENTŲ ĮSTATYMO 1, 5, 10, 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO PENKTUOJU1 SKIRSNIU IR ĮSTATYMO 2 PRIEDO PAPILDYMO
ĮSTATYMAS

 

2010 m. lapkričio 23 d. Nr. XI-1170

Vilnius

 

(Žin., 2009, Nr. 87-3662)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas

1 straipsnio 1 dalyje po žodžio „kompetenciją“ įrašyti žodžius „taip pat fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atestatų galiojimo panaikinimo esminius reikalavimus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas nustato asmenų, vykdančių ūkinę veiklą, kurios metu į atmosferą išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, teises, pareigas ir atsakomybę bei valstybės institucijų ir įstaigų kompetenciją, taip pat fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atestatų galiojimo panaikinimo esminius reikalavimus.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 1 ir 9 dalių pakeitimas

1. 5 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „registruotis“ įrašyti žodžius „atsidaryti sąskaitą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Veiklos vykdytojai, vykdantys veiklą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą, aplinkos ministro nustatyta tvarka privalo gauti leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įsigyti apyvartinių taršos leidimų ir atsidaryti sąskaitą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre.“

2. Pakeisti 5 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Kiti asmenys, norintys įsigyti apyvartinių taršos leidimų ir (ar) Kioto vienetų ir jais naudotis ar disponuoti, privalo Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nuostatų nustatyta tvarka atsidaryti sąskaitą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre.“

 

3 straipsnis. 10 straipsnio 3 dalies papildymas 8 punktu

Papildyti 10 straipsnio 3 dalį 8 punktu:

8) Programos lėšų administravimui ir Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro tvarkymui finansuoti.“

 

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas ir papildymas

12 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „viešoji įstaiga“, 3 dalį pakeisti, straipsnį papildyti 4 dalimi ir jį išdėstyti taip:

 

12 straipsnis. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro steigimas ir valdymas

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registras yra valstybės registras. Registrą steigia ir registro nuostatus tvirtina Vyriausybė.

2. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Aplinkos ministerija, o registro tvarkymo įstaiga – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas.

3. Už sąskaitos atidarymą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatyta tvarka imama valstybės rinkliava, už sąskaitos tvarkymą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre ir už šio registro duomenų teikimą imamas atlyginimas. Šio atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

4.. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre registruojami apyvartiniai taršos leidimai ir Kioto vienetai.“

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas penktuoju1 skirsniu

Papildyti Įstatymą penktuoju1 skirsniu:

 

PENKTASIS1 SKIRSNIS

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATŲ IŠDAVIMAS, JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

121 straipsnis. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimas, jų galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas

1. Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, stacionarių gaisro gesinimo sistemų, gesintuvų ir šilumos siurblių, turinčių tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – šaldymo įranga), įrengimo, eksploatavimo ir (ar) techninės priežiūros darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje turi teisę atlikti savarankiškai dirbantys Lietuvos Respublikos, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai (toliau – juridiniai asmenys), turėdami valstybės narės išduotą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą (toliau – atestatas) ar kitą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė atlikti šaldymo įrangos įrengimo, eksploatavimo ir (ar) techninės priežiūros darbus.

2. Atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką nustato aplinkos ministras. Atestatai išduodami, jų galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos sprendimu. Sprendimai dėl atestato išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo yra priimami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas dėl ūkio subjektų veiklos priežiūros ir gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3. Atestatai išduodami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir reikalingos atestatui gauti informacijos pateikimo dienos. Jeigu per nustatytą terminą sprendimas išduoti atestatą nepriimamas, nelaikoma, kad atestatas išduotas. Jeigu sprendimui priimti reikalinga papildoma informacija iš kitų institucijų, įstaigų arba kitų fizinių ar juridinių asmenų, sprendimo priėmimo terminas gali būti vieną kartą pratęstas iki 10 darbo dienų, apie tai informavus pareiškėją iki šioje dalyje nurodyto atestato išdavimo termino pabaigos. Atestatai išduodami neterminuotam laikui šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

1) juridinis asmuo atestuojamai veiklai atlikti yra įdarbinęs ne mažesnį kaip aplinkos ministro nustatytą skaičių darbuotojų, turinčių aplinkos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka arba kitos valstybės narės atsakingos institucijos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį kvalifikaciją atlikti šaldymo įrangos patikrą dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkio, įrengti, eksploatuoti, atlikti techninę priežiūrą ir (ar) fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimą iš šaldymo įrangos, o fizinis asmuo turi šiame punkte nurodytą pažymėjimą;

2) juridinis asmuo ir fizinis asmuo turi atestuojamai veiklai atlikti būtiną techninę įrangą, kurios atitiktis nustatytiems reikalavimams įvertinama aplinkos ministro nustatyta tvarka ir kuri sudaro sąlygas atlikti šaldymo įrangos įrengimo, eksploatavimo ir (ar) techninės priežiūros darbus: atlikti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkio patikrą, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų slėgio ir temperatūros matavimus, surinkti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš įrangos, saugoti ir transportuoti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, įrangą ir sistemas užpildyti fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, įrengti įrangą, vamzdynus ir kitas įrangos dalis nesukeliant fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nuotėkio.

4. Atestatas neišduodamas, jeigu:

1) pateikti ne visi dokumentai arba dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų;

2) pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi duomenys ar pateikti suklastoti dokumentai;

3) šio straipsnio 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo neatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų;

4) atestato galiojimas buvo panaikintas ir nuo atestato galiojimo panaikinimo nepraėjo vieni metai, išskyrus atvejus, kai atestato galiojimas buvo panaikintas jo turėtojo prašymu;

5) nesumokėta valstybės rinkliava.

5. Atestato galiojimas sustabdomas:

1) kai paaiškėja, kad buvo pateikti neteisingi duomenys;

2) kai nustatoma, kad atestato turėtojas nebeatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų;

3) atestato turėtojo prašymu.

6. Atestato galiojimo sustabdymas panaikinamas:

1) atestato turėtojui per šio straipsnio 2 dalyje nurodytos Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos nustatytą terminą pateikus patikslintus duomenis, kai atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytais pagrindais, išskyrus atvejus, kai buvo pateikti suklastoti dokumentai;

2) atestato turėtojui per šio straipsnio 2 dalyje nurodytos Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos nustatytą terminą užtikrinus atitiktį šio straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, kai atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytais pagrindais;

3) atestato turėtojo prašymu, kai atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 3 punkte numatytais pagrindais.

7. Atestato galiojimas panaikinamas, kai:

1) to prašo atestato turėtojas;

2) nustatoma, kad atestatui gauti pateikti suklastoti dokumentai;

3) atestato turėtojas po atestato galiojimo sustabdymo per nurodytą terminą nepateikė patikslintų duomenų, jeigu atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytais pagrindais;

4) atestato turėtojas per šio straipsnio 2 dalyje nurodytos Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos nustatytą terminą neužtikrino atitikties šio straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, jeigu atestato galiojimas sustabdytas šio straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytais pagrindais;

5) sustabdžius atestato galiojimą, atestato turėtojas tęsia šaldymo įrangos įrengimo, eksploatavimo ir (ar) techninės priežiūros darbus;

6) nustatoma, kad atestato turėtojas, kurio turimo atestato galiojimas jau buvo sustabdytas, nebeatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų antrą kartą per 12 mėnesių nuo jam išduoto atestato galiojimo sustabdymo dienos;

7) atestato turėtojas juridinis asmuo likviduojamas, atestato turėtojas fizinis asmuo mirė, yra pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu ar pripažintas nežinia kur esančiu.

8. Sprendimas dėl atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo priimamas per 20 darbo dienų nuo šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse nurodytų aplinkybių paaiškėjimo. Jeigu sprendimui priimti reikalinga papildoma informacija iš kitų institucijų, įstaigų arba kitų fizinių ar juridinių asmenų, sprendimo priėmimo terminas gali būti vieną kartą pratęstas iki 10 darbo dienų, apie tai informavus pareiškėją iki sprendimo dėl atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo priėmimo termino, nurodyto šioje dalyje, pabaigos.

9. Panaikinus atestato galiojimą, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys dėl naujo atestato gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienų metų, išskyrus atvejus, kai atestato galiojimas buvo panaikintas jo turėtojo prašymu.

10. Už atestatų ar jų dublikatų išdavimą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatyta tvarka imama valstybės rinkliava.“

 

6 straipsnis. Įstatymo 2 priedo papildymas 4, 5 ir 6 punktais

1. Papildyti Įstatymo 2 priedą 4 punktu:

4. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1).“

2. Papildyti Įstatymo 2 priedą 5 punktu:

5. 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 3).“

3. Papildyti Įstatymo 2 priedą 6 punktu:

6. 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 304/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos (OL 2008 L 92, p. 12).“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 12 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

8 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2011 m. sausio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ