LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO Nr. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 23 d. Nr. V-1115

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2011 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr. DT-8/1 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės“:

1. P a k e i č i u Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5626; 2008, Nr. 59-2266; 2009, Nr. 24-949, Nr. 58-2276, Nr. 159-7234; 2010, Nr. 72-3665, Nr. 109-5605; 2011, Nr. 68-3252):

1.1. Išdėstau 24 punktą taip:

24. Slaugos paslaugų namuose išlaidoms kompensuoti vienam prisirašiusiam gyventojui per metus tenka 6,6 balo. Vieno balo vertė lygi 0,89 lito.“

1.2. Išdėstau 26.3 punktą taip:

26.3. TLK iki einamojo mėnesio 12 d. apskaičiuoja ataskaitinio laikotarpio slaugos paslaugų namuose balo vertę, 1/3 einamajam ketvirčiui slaugos paslaugų namuose išlaidoms apmokėti skiriamos sumos dalydama iš 26.2 punkte nustatytos sumos, už kurią buvo suteiktos šios paslaugos. Ataskaitinio laikotarpio balo vertė negali būti didesnė nei 0,89 lito.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už paslaugas, suteiktas nuo 2012 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS